O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozważne i długoterminowe podejście do zarządzania ryzykiem- w tym ryzykiem kredytowym. Nie podlegamy chwilowym modom i trendom. Mamy tego wymierne efekty – marża kosztów ryzyka oraz udział kredytów z utratą wartości są wyraźnie niższe niż średnia w sektorze. Chcemy się nadal rozwijać i jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Współpracujemy ze start-up'ami i innymi firmami fintechowymi stosując nowatorskie metody analizy ryzyka kredytowego.
Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu

System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem stanowi zintegrowany zbiór zasad, mechanizmów i narzędzi (w tym m.in. polityk i procedur) odnoszących się do procesów dotyczących ryzyka. Rolą systemu zarządzania ryzykiem jest stała identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie poziomu ryzyka banku oraz zabezpieczenie ewentualnych strat poprzez odpowiednie mechanizmy kontrolne, system limitów oraz adekwatny poziom rezerw (odpisów), a także kapitałów i buforów płynnościowych.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem bank:

 • stosuje sformalizowane zasady, które pozwalają określać wielkość podejmowanego ryzyka, i zasady zarządzania ryzykiem,
 • stosuje sformalizowane procedury mające identyfikować, mierzyć lub szacować oraz monitorować ryzyko, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
 • stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko oraz zasady postępowania w razie przekroczenia limitów,
 • stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej, który umożliwia monitorowanie poziomu ryzyka,
 • posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ryzyka, które ponosi.

Zasady zarządzania ryzykiem

ING Bank Śląski S.A. zarządza ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym zgodnie z zasadami polskiego prawa, z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych uprawnionych organów, a także ze standardami Grupy ING w stopniu, który nie narusza tych regulacji oraz dokumentów z zakresu najlepszych praktyk.

Niezależnie od respektowania wymogów regulacyjnych i prawnych, bank traktuje zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym nie tylko jako kwestię zgodności (compliance), lecz jako fundamentalną i integralną część całościowego zarządzania bankiem.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

W Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (tzw. proces ICAAP) został uregulowany „Polityką zarządzania kapitałem w ING Banku Śląskim S.A.”. Dokument ten reguluje proces identyfikacji istotnych rodzajów ryzyka, podstawowe elementy dotyczące ich kwantyfikacji oraz zasady zarządzania adekwatnością kapitałową. Na jego podstawie w Grupie identyfikuje się następujące typy ryzyka:

 • ryzyko trudno mierzalne – w ocenie Grupy nie można dla niego zbudować ilościowych lub jakościowych miar, które by w prawidłowy sposób kwantyfikowały wielkość tego ryzyka,
 • ryzyko trwale istotne – ze względu na charakter działalności Grupy jest ono i będzie w przyszłości istotne. Wpływają na nie działalność Grupy w zakresie usług depozytowych i kredytowych oraz związane z tą działalnością: realizacja wyniku finansowego, zarządzanie płynnością, stopą procentową oraz ryzykiem walutowym, a także zarządzanie ryzykiem w zakresie niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeń zewnętrznych,
 • ryzyko istotne – może ono powodować potencjalne straty, z częstotliwością wystąpienia wartości, które kwalifikują je jako istotne, zgodnie z poniższą tabelą.

 

Częstotliwość wystąpienia wartości, które kwalifikują ryzyko jako istotne

Potencjalna strata (PLN) do 0,2% funduszy własnych od 0,2% do 1% funduszy własnych od 1% do 5% funduszy własnych powyżej 5% funduszy własnych
Przynajmniej raz na rok nieistotne istotne istotne istotne
Przynajmniej raz na 5 lat nieistotne nieistotne istotne istotne
Rzadziej niż raz na pięć lat nieistotne nieistotne nieistotne istotne

W każdym miesiącu w Grupie przygotowywane są raporty w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym. Zawierają one zrealizowane wymogi kapitałowe z tytułu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka oraz planowane wartości tych mierników. Informacje te otrzymuje Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) oraz Zarząd banku. Rada Nadzorcza w cyklach kwartalnych informowana jest o adekwatności kapitałowej banku i Grupy, w tym adekwatności kapitału wewnętrznego.

Raz w roku przeprowadzany jest przegląd procesu ICAAP, a raport z przeglądu przekazywany jest do Zarządu oraz Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Dodatkowo komórka audytu wewnętrznego przeprowadza raz w roku niezależny audyt procesu ICAAP.

Proces ICAAP działa w istotnych spółkach zależnych banku (wg stanu na koniec 2017 roku w ING Commercial Finance S.A. oraz ING Lease (Polska) Sp. z o.o.). Proces ICAAP jest w nich prowadzony niezależnie od procesu ICAAP w banku. Departament Zarządzania Kapitałem oraz jednostki odpowiedzialne za poszczególne rodzaje ryzyka w banku nadzorują procesy zarządzania ryzykiem w jednostkach zależnych. Raporty z przeglądu procesów ICAAP w spółkach zależnych banku stanowią załącznik do Raportu z Przeglądu Procesu ICAAP w ING Banku Śląskim S.A. i są przekazywane do Zarządu banku oraz Rady Nadzorczej banku.

Kategorie ryzyka

Warsztaty oceny istotności ryzyk odbyły się w 2017 roku w pierwszym kwartale. W ich wyniku nie wprowadzono zmian w zakresie identyfikowanych rodzajów ryzyka, ich istotności oraz mierzalności. Ryzyko zachowania klienta zostało przeniesione z ryzyka płynności i finansowania do ryzyka rynkowego. Kategorie ryzyk prezentuje poniższa tabela.

 

Typ ryzyka Trwale istotne Istotne Nieistotne Trudnomierzalne
Ryzyko kredytowe          
Ryzyko braku spłaty i ryzyko kontrahenta1
Ryzyko rezydualne2
Ryzyko koncentracji
Ryzyko wartości rezydualnej
Ryzyko transferowe
Ryzyko pozostałych niekredytowych aktywów
Ryzyko definicji „default”
Ryzyko rynkowe  
Ryzyko operacji na rynkach finansowych Ryzyko walutowe
Ryzyko ogólne i szczególne stóp procentowych w księdze handlowej
Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: całkowite niedopasowanie
Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: ryzyko bazowe
Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: ryzyko opcyjne
Ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne oraz nieruchomości posiadane na własny użytek
Ryzyko kapitałowych papierów wartościowych Ryzyko kapitałowych papierów wartościowych w księdze bankowej
Ryzyko ogólne i szczególne kapitałowych papierów wartościowych w księdze handlowej
Ryzyko zachowania klienta
Ryzyko biznesowe
Ryzyko wyniku finansowego
Ryzyko makroekonomiczne
Ryzyko portfela hipotek walutowych
Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
Ryzyko płynności i finansowania
Ryzyko płynności i finansowania
Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne3
Ryzyko modeli
Ryzyko modeli

Definicja ryzyka zawiera ryzyko rozliczenia dostawy.
2 Wymóg kapitałowy szacowany w ramach metody dla ryzyka braku spłaty i ryzyka kontrahenta.
3 Obejmuje m.in. ryzyko braku zgodności oraz ryzyko prawne, a także ryzyko IT, którym się zarządza w ramach tego ryzyka.

Apetyt na ryzyko

Apetyt na ryzyko określa maksymalną wielkość ryzyka, jaką Grupa jest gotowa zaakceptować, aby utrzymać  stabilność oraz dalej się rozwijać. W ramach zarządzania ryzykiem i kapitałem w Grupie ustalane są parametry apetytu na ryzyko, tzw. RAS (Risk Appetite Statement). Są to:

 • RAS dotyczący adekwatności kapitałowej,
 • RAS dotyczący płynności i finansowania oraz ryzyka rynkowego,
 • RAS dotyczący ryzyka kredytowego
 • RAS dotyczący ryzyka operacyjnego.

RAS dotyczący adekwatności kapitałowej jest zgodny z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku”, które wskazuje na obowiązek utrzymywania współczynników kapitałowych na poziomie co najmniej:

4,5%
współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)
6,0%
współczynnik kapitału Tier 1 (T1)
8,0%
łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

Grupa ma obowiązek utrzymywać: współczynnik Tier 1 na poziomie co najmniej 10,75% oraz łączny współczynnik kapitałowy na poziomie co najmniej 13,75%. Obowiązek ten wynika z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, które obejmują:

 • zapisy „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku” i dotychczasowe podejście Komisji Nadzoru Finansowego do utrzymywania zwiększonych poziomów współczynników (9% dla T1 oraz 12% dla TCR),
 • bufory kapitałowe ustalone na podstawie „Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym” (bufor zabezpieczający, który w 2017 roku wynosił 1,25%, oraz bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,5%, nałożony decyzją KNF z 4 października 2016 roku oraz zaktualizowany decyzją z 19 grudnia 2017 roku).

W ramach RAS dotyczących adekwatności kapitałowej ustalane są również limity kapitałowe na poszczególne rodzaje ryzyka.

Główne miary prezentowane w RAS dotyczącym ryzyka płynności i finansowania zostały omówione w „Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.” na stronie 173. Natomiast miary RAS z zakresu ryzyka rynkowego – w „Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.” na stronie 167.

RAS dotyczące ryzyka kredytowego oraz operacyjnego ustala się w cyklach rocznych.

Więcej informacji na temat apetytu na ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego podajemy tutaj.

Więcej informacji na temat apetytu na ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego podajemy tutaj.

Kapitał ekonomiczny, fundusze własne i wymóg kapitałowy

Celem zarządzania kapitałem w naszym banku jest posiadanie wystarczającej i efektywnej kapitalizacji do realizacji strategii biznesowej i planów rozwojowych, przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kapitałowych. Takie podejście daje nam elastyczność kapitałową i finansową – w obecnym i przyszłym otoczeniu – w celu dostosowania do zmieniających się warunków regulacyjnych i rynkowych.
Marcin Tryba
Starszy Ekspert Departamentu Zarządzania Kapitałem

Grupa ING Banku Śląskiego S.A. obecnie szacuje kapitał na każde ze zidentyfikowanych ryzyk trwale istotnych i istotnych. Są to:

 • ryzyko braku spłaty i ryzyko kontrahenta oraz ryzyko rezydualne,
 • ryzyko pozostałych niekredytowych aktywów,
 • ryzyko koncentracji,
 • ryzyko wartości rezydualnej,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko ogólne i szczególne stóp procentowych w księdze handlowej,
 • ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: całkowite niedopasowanie,
 • ryzyko zachowania klienta,
 • ryzyko wyniku finansowego,
 • ryzyko makroekonomiczne,
 • ryzyko portfela hipotek walutowych,
 • ryzyko płynności i finansowania,
 • ryzyko modeli,
 • ryzyko operacyjne.

W każdym miesiącu Grupa przygotowuje raporty w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, które podają zrealizowane wielkości kapitału ekonomicznego dla wszystkich istotnych rodzajów ryzyka oraz planowane wartości tych mierników. Informacje te otrzymuje Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO), Komitet Ryzyka Niefinansowego (NFRC) oraz Zarząd. Rada Nadzorcza na bieżąco jest informowana o adekwatności kapitałowej − w tym adekwatności kapitału wewnętrznego.

W 2017 roku poziom funduszy własnych kształtował się powyżej poziomu kapitału wewnętrznego.

Fundusze własne Grupy składają się z:

 1. kapitału podstawowego Tier 1, który na koniec 2017 roku wyniósł 10 299,1 mln zł w Grupie oraz 10 130,0 mln zł w banku,
 2. kapitału Tier 2, który na koniec 2017 roku wyniósł 612,1 mln zł w Grupie oraz 613,3 mln zł w banku.

Na 31 grudnia 2017 roku w Grupie nie jest identyfikowany kapitał dodatkowy Tier 1 (AT1).

Na potrzeby sprawozdawcze w 2017 roku do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystywała metodę zaawansowaną wewnętrznych ratingów oraz metodę standardową. Grupa uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Holandii na stosowanie metody zaawansowanej wewnętrznych ratingów (AIRB) dla klas ekspozycji: przedsiębiorstwa oraz instytucje kredytowe dla banku i ING Lease Sp. z o.o. W obszarze ryzyka operacyjnego Grupa wykorzystuje metodę wskaźnika podstawowego BIA (Basic Indicator Approach). W obszarze ryzyka rynkowego Grupa wykorzystuje metody standardowe. Grupa wyznacza również wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka koncentracji, ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej (CVA). We wszystkich przypadkach wymogi wyznaczane są zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

Łączny wymóg kapitałowy jest zdominowany przez wymóg z tytułu ryzyka kredytowego. Na koniec 2017 roku stanowił on aż 87% wymogu ogółem.

 

Struktura wymogu kapitałowego w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (%)

 

2016 rok

2017 rok

1 Uzupełnienie do ogólnego poziomu wymogów kapitałowych.

31 grudnia 2017 roku wartość współczynnika TCR dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. wyniosła 16,7% w porównaniu z 14,7% na koniec 2016 roku. Współczynnik Tier 1 dla Grupy poprawił się w ciągu roku z 13,7% na koniec grudnia 2016 roku do 15,8% na koniec 2017 roku. Mimo wzrostu wolumenów biznesowych oba współczynniki poprawiały się r/r. Główne powody tej poprawy to:

 • uwzględnienie w funduszach własnych:
 • całego zysku netto wypracowanego w 2016 roku pomniejszonego o kwotę, którą bank zaliczył do funduszy własnych w 2016 roku (900,2 mln zł), oraz
 • części zysku banku za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku (665,4 mln zł);
 • zaprzestanie ujmowania w wymogu kapitałowym tzw. floora regulacyjnego;
 • obniżenie efektywnej wagi ryzyka na portfelu detalicznych kredytów hipotecznych (w związku ze zmianami w wagach ryzyka, jakie weszły w życie 2 grudnia 2017 roku; waga ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych wzrosła ze 100% do 150%, podczas gdy efektywna waga ryzyka dla złotówkowych kredytów hipotecznych została obniżona; wagę 35% można przypisać do 80% wartości efektywnego zabezpieczenia – wcześniej tylko do 50%).

 

Współczynniki kapitałowego dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (%)

Testy warunków skrajnych

Zgodnie z „Polityką przeprowadzania testów warunków skrajnych w ING Banku Śląskim S.A.” Departament Zarządzania Kapitałem koordynuje przeprowadzanie testów warunków skrajnych dla kapitału ekonomicznego i wymogu kapitałowego. Departament ten gromadzi wyniki testów z zaangażowanych departamentów oraz sporządza raport, który przedstawia Komitetowi ALCO, Zarządowi banku oraz Radzie Nadzorczej banku.

Według stanu na 30 czerwca 2017 roku, bank przeprowadził testy warunków skrajnych w ujęciu skonsolidowanym w oparciu o scenariusze i wewnętrzne narzędzia, w tym nowe narzędzie dla ryzyka kredytowego, wypracowane przez głównego ekonomistę. Testy warunków skrajnych obejmowały:

 • testy scenariuszowe: scenariusz łagodnej recesji, scenariusz długoterminowej recesji;
 • testy wrażliwości (wzrost stopy procentowej o 400 p.b. oraz 200 p.b.; spadek cen nieruchomości o 30%; osłabienie kursu złotego o 30% oraz o 50%; spadek dynamiki PKB do poziomu –5%; wzrost poziomu bezrobocia do 20%; spadek wynagrodzeń o 10%).
 • testy koncentracji,
 • testy wskaźnika dźwigni finansowej.

W efekcie przeprowadzenia testów warunków skrajnych Grupa otrzymuje informację, jak zachowają się wymogi kapitałowe, kapitał ekonomiczny oraz fundusze własne, gdy wystąpią zadane wielkości parametrów makroekonomicznych.

Polityka dywidendowa

15 września 2016 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd politykę dywidendową banku, która została zaktualizowana 3 marca 2017 roku.

Główne założenia polityki dywidendowej to:

 • stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, które bank ma obowiązek zachować,
 • możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 na poziomie 13,75%, który Komisja Nadzoru Finansowego określiła dla celów wypłaty dywidendy przez bank.

Ustalając proponowaną kwotę wypłaty dywidendy, Zarząd weźmie pod uwagę przede wszystkim:

 • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową banku i Grupy Kapitałowej banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów/kapitału),
 • założenia strategii zarządzania banku oraz Grupy Kapitałowej banku, w tym strategii zarządzania ryzykiem,
 • stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków,
 • ograniczenia wynikające z art. 56 „Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym”.

24 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zajęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2018 roku (dywidenda za 2017 rok). KNF zaleca, aby dywidendę w wysokości do 50% wypracowanego zysku w 2017 roku mogły wypłacić jedynie banki, które spełniają jednocześnie następujące kryteria:

 • nie realizują programu naprawczego;
 • otrzymały ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5;
 • osiągają poziom dźwigni finansowej wyższy niż 5%;
 • posiadają współczynnik kapitału Tier 1 nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;
 • posiadają łączny współczynnik kapitałowy nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

Ponadto KNF wskazał możliwość wypłaty do:

 • 75% wypracowanego w 2017 roku zysku przez banki, które spełniają zarówno wszystkie podane kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5% całkowitej ekspozycji na ryzyko;
 • 100% z wypracowanego w 2017 roku zysku przez banki, które spełniają wszystkie podane kryteria (w tym bufor zabezpieczający na docelowym poziomie) z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (ST).

Pełna treść stanowiska KNF w sprawie dywidendy w 2018 roku (za 2017 rok) jest dostępna na stronie KNF.

Zgodnie z tymi wytycznymi wymogi KNF wobec ING Banku Śląskiego S.A. co do wypłaty dywidendy za 2017 rok w wysokości do 50% zysku netto są następujące:

 • współczynnik kapitału Tier 1 > 12,875%
 • łączny współczynnik kapitałowy > 14,875%

Zarząd banku zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za 2017 rok w łącznej wysokości 416,3 mln zł, co stanowi 29,7% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz 30,9% jednostkowego zysku ING Banku Śląskiego. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,20 zł brutto. Proponowany dzień dywidendy to 25 kwietnia 2018 roku, a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 10 maja 2018 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową Grupy i banku, jak i ich plany rozwoju.

ING Bank Śląski S.A. nie wypłacił dywidendy z zysku za 2016 rok. 9 marca 2017 roku Zarząd otrzymał pismo z KNF zalecające zwiększenie funduszy własnych banku przez zatrzymanie całości zysku wypracowanego od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zarząd zarekomendował zwiększenie funduszy Walnemu Zgromadzeniu, a Walne Zgromadzenie 21 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu całości zysku netto za 2016 rok na zasilenie funduszy własnych banku.

24 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zajęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2018 roku (dywidenda za 2017 rok). KNF zaleca, aby dywidendę w wysokości do 50% wypracowanego zysku w 2017 roku mogły wypłacić jedynie banki, które spełniają jednocześnie następujące kryteria:

 • nie realizują programu naprawczego;
 • otrzymały ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5;
 • osiągają poziom dźwigni finansowej wyższy niż 5%;
 • posiadają współczynnik kapitału Tier 1 nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;
 • posiadają łączny współczynnik kapitałowy nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

Ponadto KNF wskazał możliwość wypłaty do:

 • 75% wypracowanego w 2017 roku zysku przez banki, które spełniają zarówno wszystkie podane kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5% całkowitej ekspozycji na ryzyko;
 • 100% z wypracowanego w 2017 roku zysku przez banki, które spełniają wszystkie podane kryteria (w tym bufor zabezpieczający na docelowym poziomie) z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (ST).

Pełna treść stanowiska KNF w sprawie dywidendy w 2018 roku (za 2017 rok) jest dostępna na stronie KNF.

Zgodnie z tymi wytycznymi wymogi KNF wobec ING Banku Śląskiego S.A. co do wypłaty dywidendy za 2017 rok w wysokości do 50% zysku netto są następujące:

 • współczynnik kapitału Tier 1 > 12,875%
 • łączny współczynnik kapitałowy > 14,875%

Zarząd banku zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za 2017 rok w łącznej wysokości 416,3 mln zł, co stanowi 29,7% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz 30,9% jednostkowego zysku ING Banku Śląskiego. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,20 zł brutto. Proponowany dzień dywidendy to 25 kwietnia 2018 roku, a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 10 maja 2018 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową Grupy i banku, jak i ich plany rozwoju.

ING Bank Śląski S.A. nie wypłacił dywidendy z zysku za 2016 rok. 9 marca 2017 roku Zarząd otrzymał pismo z KNF zalecające zwiększenie funduszy własnych banku przez zatrzymanie całości zysku wypracowanego od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zarząd zarekomendował zwiększenie funduszy Walnemu Zgromadzeniu, a Walne Zgromadzenie 21 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu całości zysku netto za 2016 rok na zasilenie funduszy własnych banku.

Plan naprawy i przymusowej restrukturyzacji

4 października 2017 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. – jako jeden z pierwszych banków w Polsce – otrzymała pozytywną decyzję administracyjną KNF w odniesieniu do opracowanego planu naprawy. W procesie wydawania przez KNF tej decyzji uczestniczył, jako opiniujący, również bankowy Fundusz Gwarancyjny. Plan naprawy jest zgodny z przepisami polskiego prawa transponującymi wymogi dyrektywy BRR, to znaczy z „Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym” oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W tym samym czasie, kiedy bank pracuje nad planem naprawy, BFG – w ramach zadań opisanych w Ustawie –  ma obowiązek przygotować, zaktualizować i ocenić wykonalność planów przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów krajowych. BFG na podstawie informacji od KNF i od banku przeprowadził w 2017 roku pierwszy etap przygotowania i aktualizacji planu przymusowej restrukturyzacji. Dla ING Banku Śląskiego S.A. została określona strategia restrukturyzacji w postaci umorzenia i konwersji zobowiązań (ang. bail-in) w celu pokrycia poniesionych strat oraz w celu rekapitalizacji banku, a także przywrócenia zaufania rynku do banku w zakresie możliwości wywiązywania się z zobowiązań. BFG wyznaczył dla banku wymóg MREL. Bank będzie musiał go  spełnić od 1 stycznia 2023 roku. Wymóg MREL może się zmieniać w przyszłości, zwłaszcza w związku z pracami legislacyjnymi, które toczą się na forum unijnym i krajowym.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: