O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W ramach ryzyka biznesowego Grupa wyróżnia następujące istotne ryzyka:

  • ryzyko wyniku finansowego,
  • ryzyko makroekonomiczne,
  • ryzyko portfela hipotek walutowych.

Ryzyko wyniku finansowego

Ryzyko wyniku finansowego, uznane za trwale istotne, definiujemy w Grupie jako ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętych założeń/działań oraz ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany, co skutkuje realizacją wyniku finansowego poniżej wymagań wynikających z potrzeb bieżącej działalności i rozwoju, głównie w celu zasilenia bazy kapitałowej.

Ryzyko wyniku finansowego rozpoznawane jest zasadniczo w obszarze planowanych na rynku połączeń i przejęć. W przypadku organicznego wzrostu Grupy ryzyko uznawane jest za ograniczone.

Za główne czynniki ryzyka wyniku finansowego uważa się nieosiągnięcie założonego dochodu bądź też przekroczenie założonych kosztów. Na wymienione czynniki wpływają osiągnięcie założonej liczby klientów, wolumenu i udziału w rynku, oferta dla klientów i kontrola kosztów.

Dodatkowo istotną rolę odgrywa innowacyjność i atrakcyjność Grupy oraz to, jak jest postrzegana przez swoich klientów i rynek.

W 2017 roku Grupa zwiększyła liczbę obsługiwanych klientów do 4,53 mln. Na zwiększenie bazy klientowskiej wpłynęły systematycznie wdrażane innowacje dla klientów (np. mobilna autoryzacja, wpłata BLIKIEM we wpłatomacie czy też karta wielowalutowa) oraz kampanie marketingowe. Grupa jest mocno zorientowana na rozwój i promocję kanału internetowego, co przynosi rezultaty w postaci wysokiego udziału kredytów gotówkowych sprzedanych w tym kanale klientom indywidualnych (74%) i przedsiębiorcom (65%). Ponadto 99,86% wszystkich przelewów to przelewy elektroniczne.

Grupa nadal dąży do umacniania swojej pozycji na rynku poprzez promocję kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz zachęcanie do zwiększania zasobów oszczędności. Służą temu atrakcyjne rozwiązania finansowe w ramach prostej i uczciwej oferty produktowej.

Realizacja tych działań przyniosła bankowi w IV kw. 2017 roku zwiększenie udziału rynkowego (w porównaniu z IV kw. 2016 roku) w rynku kredytów dla gospodarstw domowych o 0,79 p.p. (do 5,78%), a w rynku depozytów o 0,23 p.p. (do 9,10%). Dla segmentu korporacyjnego było to odpowiednio: +0,20 p.p. (do 10,68%) oraz +0,79 p.p. (do 8,81%).

Opisane czynniki pozwoliły zrealizować plan finansowy.

Ryzyko makroekonomiczne

Ryzyko makroekonomiczne to ryzyko, które wynika ze zmian czynników makroekonomicznych oraz ich wpływu na wysokość minimalnych wymogów kapitałowych. Bank zarządza tym ryzykiem poprzez regularne przeprowadzanie wewnętrznych testów warunków skrajnych. Pozwala to na bieżąco monitorować wrażliwość minimalnych wymogów kapitałowych na czynniki makroekonomiczne. W 2017 roku bank przeprowadził pełne testy kapitałowe dwa razy: według stanu na IV kwartał 2016 roku oraz na II kwartał 2017 roku.

Na podstawie wyników wewnętrznych testów warunków skrajnych dla scenariusza łagodnej recesji Grupa szacuje dodatkowy wymóg kapitałowy, aby zabezpieczyć się przed skutkami materializacji wspomnianego scenariusza. Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że materializacja scenariusza łagodnej recesji nie spowoduje spadku adekwatności kapitałowej poniżej wymaganego poziomu. Grupa oszacowała więc dodatkowy kapitał ekonomiczny z tego tytułu na poziomie zerowym.

Ryzyko portfela hipotek walutowych

Ryzyko portfela hipotek walutowych to ryzyko, które wynika z poniesienia straty finansowej z powodu konieczności przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych na kredyty złotówkowe.

W zarządzania ryzykiem Grupa opiera się na aktualnych propozycjach legislacyjnych w zakresie przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych.

Szczególnie ważne jest to, że Grupa nie otrzymała domiaru kapitałowego z tytułu tego ryzyka (nakładanego przez KNF na banki o znaczącej pozycji hipotek walutowych), ale – mając na uwadze ryzyko płynące z niepewności legislacyjnej w tym obszarze – postanowiła zabezpieczyć się i wyliczyła dodatkowy kapitał ekonomiczny.

Na koniec 2017 roku wartość portfela walutowych kredytów hipotecznych Grupy wynosiła 1,0 mld zł.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: