O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ryzyko kredytowe rozumiemy jako:

 • ryzyko poniesienia przez bank straty finansowej, gdy dłużnik nie wywiąże się w całości i terminie ze swoich zobowiązań kredytowych wobec banku, lub
 • ryzyko zmniejszenia się wartości ekonomicznej ekspozycji kredytowej lub grupy ekspozycji kredytowych, gdy pogorszy się zdolność dłużnika do obsługi zadłużenia w uzgodnionych terminach.
W działalności bankowej niezwykle ważne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym. Całkowite wyeliminowanie ryzyka kredytowego nie jest możliwe, można je tylko ograniczać. Dlatego istotne jest stosowanie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem, które uwzględnia skalę i charakter prowadzonej działalności. Im lepsze zarządzanie ryzykiem, tym mniejsze obciążenie działalności kosztem ryzyka. Polityka naszego banku oparta jest o zasady bezpiecznego i ostrożnego zarządzania ryzykiem kredytowym.
Agnieszka Śliwińska
Ekspert ds. Polityki Ryzyka Kredytowego

Polityka banku w zakresie ryzyka portfela ekspozycji kredytowych uwzględnia fakt, że działalność generująca ryzyko kredytowe może być powiązana również z innymi rodzajami ryzyk: ryzykiem płynności, rynkowym, operacyjnym, środowiskowym, społecznym, prawnym i reputacyjnym, które mogą się wzajemnie wzmacniać.

Straty wynikające z działalności kredytowej są pochodną wymienionych ryzyk oraz działań banku zmierzających do ich ograniczenia. Bank oddziałuje na wielkość strat poprzez zaakceptowane limity ryzyka, kwotę ekspozycji na ryzyko, zabezpieczenie ponoszonego ryzyka oraz poprzez bezpośrednie działania ograniczające straty, gdy ryzyko się zmaterializuje.

Nasz podstawowy cel w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym to wspierać efektywną realizację celów biznesowych poprzez proaktywne zarządzanie ryzykiem i działalność na rzecz wzrostu organicznego, przy jednoczesnym:

 • utrzymywaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności oraz odpowiedniego poziomu rezerw,
 • zapewnieniu zgodności z przepisami prawa i wymaganiami instytucji nadzorczych.

Ryzykiem kredytowym zarządzamy w sposób zintegrowany w oparciu o:

 • planowanie strategiczne,
 • spójny system limitów, polityk i procedur,
 • narzędzia do zarządzania ryzykiem, w tym do identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka.

Na ten zintegrowany system składają się wszystkie procesy w naszym banku realizowane w związku z działalnością kredytową.

Szczegółowe cele zarządzania ryzykiem kredytowym to:

 • wspierać inicjatywy biznesowe,
 • utrzymywać straty kredytowe na założonym poziomie,
 • ciągle weryfikować, oceniać adekwatność i rozwój stosowanych procedur, modeli i innych elementów systemu zarządzania ryzykiem;
 • dostosowywać działalność do zmieniających się warunków zewnętrznych;
 • utrzymywać adekwatny poziom wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe oraz rezerw;
 • zapewnić zgodność z wymogami regulatora.

Strategia zarządzania ryzykiem i parametry apetytu na ryzyko

Zarządzanie ryzykiem kredytowym traktujemy jako fundamentalną i integralną część całościowego zarządzania bankiem. Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem to ustalanie i monitorowanie wykonania strategii oraz parametrów RAS (ang. Risk Appetite Statement).

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wspiera wdrożenie celów biznesowych przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności banku oraz adekwatnego poziomu rezerw. Wyznaczamy ją, aby zapewnić optymalny rozwój portfela kredytowego, a jednocześnie zachować odpowiednią jakość i dochodowość operacji kredytowych oraz alokacji kapitału. Chcemy przede wszystkim optymalizować relacje między ryzykiem a zwrotem na kapitale, przy uwzględnieniu informacji o aktualnym i perspektywicznym otoczeniu makroekonomicznym, portfelu banku oraz poziomie realizacji limitów RAS.

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wskazuje cele krótko-, średnio- i długoterminowe, a także sposób ich realizacji. Uwzględnia „spojrzenie w przyszłość”, w tym potrzebę utrzymania konkurencyjności, atrakcyjności oraz rozwoju oferty banku.

RAS to apetyt na ryzyko banku, który definiujemy poprzez wyznaczenie kluczowych i szczegółowych limitów. Ustalanie i monitorowanie poziomu apetytu na ryzyko (parametrów RAS) to integralna część procesu planowania oraz zarządzania ryzykiem koncentracji w banku.

Rodzaje limitów RAS dla ryzyka kredytowego:

 • limity wielkości portfela,
 • limity dla wartości parametrów ryzyka portfela i nowej sprzedaży,
 • limity koncentracji, w tym limity dla portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, wynikające z wymogów „Rekomendacji S” Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz limitów RAS ustalamy w banku limity na ryzyko kredytowe dla poszczególnych obszarów, linii biznesowych, produktów oraz limity transakcji, które akceptuje właściwy decydent kredytowy. Dodatkowo ustalamy wewnętrzne limity koncentracji w odniesieniu do branż i przyjmowanych form zabezpieczeń. Ponadto na bieżąco monitorujemy zjawisko koncentracji w obszarach geograficznych naszej działalności. Bieżące wykonanie limitów RAS monitorujemy i raportujemy w trakcie roku, w okresach miesięcznych.

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wspiera wdrożenie celów biznesowych przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności banku oraz adekwatnego poziomu rezerw. Wyznaczamy ją, aby zapewnić optymalny rozwój portfela kredytowego, a jednocześnie zachować odpowiednią jakość i dochodowość operacji kredytowych oraz alokacji kapitału. Chcemy przede wszystkim optymalizować relacje między ryzykiem a zwrotem na kapitale, przy uwzględnieniu informacji o aktualnym i perspektywicznym otoczeniu makroekonomicznym, portfelu banku oraz poziomie realizacji limitów RAS.

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wskazuje cele krótko-, średnio- i długoterminowe, a także sposób ich realizacji. Uwzględnia „spojrzenie w przyszłość”, w tym potrzebę utrzymania konkurencyjności, atrakcyjności oraz rozwoju oferty banku.

RAS to apetyt na ryzyko banku, który definiujemy poprzez wyznaczenie kluczowych i szczegółowych limitów. Ustalanie i monitorowanie poziomu apetytu na ryzyko (parametrów RAS) to integralna część procesu planowania oraz zarządzania ryzykiem koncentracji w banku.

Rodzaje limitów RAS dla ryzyka kredytowego:

 • limity wielkości portfela,
 • limity dla wartości parametrów ryzyka portfela i nowej sprzedaży,
 • limity koncentracji, w tym limity dla portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, wynikające z wymogów „Rekomendacji S” Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz limitów RAS ustalamy w banku limity na ryzyko kredytowe dla poszczególnych obszarów, linii biznesowych, produktów oraz limity transakcji, które akceptuje właściwy decydent kredytowy. Dodatkowo ustalamy wewnętrzne limity koncentracji w odniesieniu do branż i przyjmowanych form zabezpieczeń. Ponadto na bieżąco monitorujemy zjawisko koncentracji w obszarach geograficznych naszej działalności. Bieżące wykonanie limitów RAS monitorujemy i raportujemy w trakcie roku, w okresach miesięcznych.

Struktura niebankowego portfela klientów korporacyjnych – zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w %) Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest procesem ciągłym, na który składają się wszystkie działania banku związane z wykonywaniem działalności kredytowej. Wszystkie jednostki i osoby, które wykonują zadania w ramach procesu kredytowego, ściśle współpracują ze sobą, aby:

 • zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem,
 • utrzymać ryzyko na poziomie zgodnym ze strategią, apetytem na ryzyko i planami finansowymi banku oraz zatwierdzonym poziomem RAS.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym realizujemy w banku w ramach trzech niezależnych organizacyjnie i funkcjonalnie linii obrony. Przedstawiamy je poniżej.

Jednostki biznesowe i operacyjne banku, które prowadzą codzienną działalność operacyjną w ramach zatwierdzonej polityki kredytowej i limitów ryzyka.

 • Ryzyko kredytowe, które na bieżąco identyfikuje i mierzy ryzyko generowane przez działalność komercyjną oraz kontroluje, czy pozostaje ono w ramach zatwierdzonych parametrów ryzyka.
 • Inspekcja kredytowa, która obiektywnie ocenia skuteczność, adekwatność i efektywność działań podejmowanych w ramach procesu kredytowego oraz ich zgodność z regulacjami wewnętrznymi banku.

Audyt wewnętrzny, który okresowo weryfikuje w sposób szczegółowy zgodność działań podejmowanych przez pierwszą i drugą linię obrony z wymogami regulacyjnymi i najlepszymi standardami stosowanymi w bankowości.

Jednostki biznesowe i operacyjne banku, które prowadzą codzienną działalność operacyjną w ramach zatwierdzonej polityki kredytowej i limitów ryzyka.

 • Ryzyko kredytowe, które na bieżąco identyfikuje i mierzy ryzyko generowane przez działalność komercyjną oraz kontroluje, czy pozostaje ono w ramach zatwierdzonych parametrów ryzyka.
 • Inspekcja kredytowa, która obiektywnie ocenia skuteczność, adekwatność i efektywność działań podejmowanych w ramach procesu kredytowego oraz ich zgodność z regulacjami wewnętrznymi banku.

Audyt wewnętrzny, który okresowo weryfikuje w sposób szczegółowy zgodność działań podejmowanych przez pierwszą i drugą linię obrony z wymogami regulacyjnymi i najlepszymi standardami stosowanymi w bankowości.

W banku stosujemy rozwiązania organizacyjne, które rozdzielają funkcje sprzedaży produktów bankowych od funkcji akceptacji ryzyka na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, w tym Zarządu banku. Rozdzielamy funkcje monitorowania i kontroli ryzyka ekspozycji kredytowych (w tym ryzyka koncentracji) od funkcji sprzedaży produktów bankowych i funkcji akceptacji ryzyka na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej banku poniżej poziomu Zarządu banku, a dla detalicznych ekspozycji kredytowych również na poziomie Zarządu.

W przypadku uproszczonych i zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego obowiązuje rozdzielenie funkcji sprzedaży produktów bankowych od funkcji akceptacji ryzyka ekspozycji kredytowych. Rozdzielenie to polega na budowie i walidacji narzędzi wspierających proces akceptacji ryzyka przez osoby, które są niezależne od jednostek sprzedażowych i operacyjnych.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem

W ramach Pionu Ryzyka wyodrębniliśmy dwa obszary ryzyka kredytowego, które podlegają dyrektorom banku:

 • Ryzyko Kredytowe – Polityka, Modelowanie i Raportowanie Ryzyka, w skład którego wchodzi:
  • Departament Polityki Ryzyka Kredytowego,
  • Departament Systemów Ryzyka Kredytowego,
  • Departament Modelowania Ryzyka Kredytowego,
  • Zespół Regulacji Ryzyka Kredytowego,
  • Zespół Raportowania Ryzyka Kredytowego.
 • Ryzyko Kredytowe – Transakcyjne Ryzyko Kredytowe, w skład którego wchodzi:
  • Departament Ryzyka Kredytowego Centrali,
  • Departament Ryzyka Kredytowego Regionów,
  • Stanowisko Ryzyka Kredytowego Kontrahenta;

Każdy z tych obszarów sprawuje kontrolę nad powierzonym mu zakresem działalności banku i procesem zarządzania ryzykiem.

Funkcje polityki, modelowania i raportowania ryzyka kredytowego są połączone w zakresie detalicznego i korporacyjnego portfela kredytowego w ramach odpowiednich departamentów. Dzięki temu podejmowane działania są spójne w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym obu portfeli.

Zestawienie jednostek, które uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem

Główne zadania jednostek w Pionie Ryzyka, które podlegają dyrektorom banku

Wszystkie jednostki i osoby realizujące zadania w ramach Pionu Ryzyka ściśle ze sobą współpracują, aby zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem oraz utrzymać ryzyko na poziomie zgodnym ze strategią, apetytem na ryzyko i planami finansowymi banku.

 • udziela konsultacji w zakresie ryzyka kredytowego jednostkom sprzedażowym banku;
 • współpracuje z jednostkami sprzedażowymi banku, aby wypracowywać optymalne struktury transakcji oraz zawartości i jakości pakietów kredytowych;
 • analizuje ryzyka, opiniuje transakcje i podejmuje decyzje kredytowe;
 • weryfikuje i akceptuje klasy ryzyka klientów, również w ramach procesu apelacji;
 • monitoruje zaangażowania obciążone ryzykiem kredytowym przez weryfikację:
  • spełnienia warunków wstępnych kredytowania,
  • przekroczeń zatwierdzonych limitów,
  • sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów,
  • terminowości spłat,
  • realizacji warunków umownych i zabezpieczeń;
 • uczestniczy w procesie dotyczącym portfela Watch List, identyfikuje klientów o pogorszonym profilu ryzyka, w tym klientów nieregularnych, oraz podejmuje wobec nich odpowiednie działania;
 • przeprowadza kontrolę funkcjonalną procesów ryzyka kredytowego;
 • zapewnia doradztwo z zakresu ryzyka w procesie podejmowania decyzji kredytowych;
 • rekomenduje i opiniuje zmiany w procesie kredytowym, obszarze produktów, polityce kredytowej;
 • akceptuje rating i ryzyko kredytowe związane z transakcjami dla klientów korporacyjnych i strategicznych;
 • zarządza ryzykiem kredytowym związanym z finansowaniem klientów: zapewnia doradztwo z zakresu ryzyka w procesie podejmowania decyzji kredytowych, egzekwuje realizację decyzji kredytowych, rekomenduje wymagane zmiany w zarządzaniu procesem kredytowym;
 • zapewnia istotne dane dla zasad polityki kredytowej oraz procesów i procedur, aby zatwierdzać akceptowalny poziom ryzyka klienta;
 • zwiększa świadomość ryzyka kredytowego i ryzyka kontrahenta wśród pracowników banku;
 • rekomenduje i opiniuje zmiany w zarządzaniu procesami kredytowymi, definiowaniu produktów, polityce kredytowej.
 • udziela konsultacji w zakresie ryzyka kredytowego jednostkom sprzedażowym banku;
 • współpracuje z jednostkami sprzedażowymi banku, aby wypracowywać optymalne struktury transakcji oraz zawartość i jakość pakietów kredytowych;
 • analizuje ryzyka kredytowe, opiniuje transakcje i podejmuje decyzje kredytowe;
 • weryfikuje i akceptuje klasy ryzyka klientów, również w ramach procesu apelacji;
 • obsługuje logistycznie proces decyzyjny na regionalnych poziomach z udziałem decydentów kredytowych po stronie Ryzyka;
 • uczestniczy w procesie monitorowania ekspozycji kredytowych, tj.:
  • monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów, terminowości spłat i realizacji pozostałych warunków kredytowych oraz w monitoringu zabezpieczeń,
  • procesie identyfikacji klientów o pogorszonym profilu ryzyka oraz w podejmowaniu wobec nich odpowiednich działań;
 • zarządza jakością procesów ryzyka kredytowego dla dedykowanego portfela, w tym:
  • stanowi centrum wiedzy eksperckiej w zakresie analizy kredytowej i oceny ryzyk,
  • dba o jakość wniosków kredytowych i przeprowadza odpowiednie szkolenia,
  • monitoruje jakość kredytowego procesu decyzyjnego;
 • uczestniczy w procesie dotyczącym portfela Watch List, identyfikuje klientów o pogorszonym profilu ryzyka, w tym klientów nieregularnych, oraz podejmuje wobec nich odpowiednie działania;
 • przeprowadza kontrolę funkcjonalną procesów ryzyka kredytowego;
 • rekomenduje i opiniuje zmiany w zarządzaniu procesami kredytowymi, definiowaniu produktów, polityce kredytowej.
 • nadzoruje przestrzeganie limitów, które na kontrahentów oraz ich transakcje nałożyły upoważnione do tego jednostki banku oraz jednostki zewnętrzne nadzorujące bank;
 • nadzoruje proces zarządzania zabezpieczeniami transakcji Rynków Finansowych;
 • opiniuje i definiuje ryzyka związane z działalnością banku na rynkach finansowych oraz z transakcjami banku związanymi z obsługą instytucji finansowych i banków;
 • współpracuje z dedykowanymi jednostkami banku w zakresie definiowania procesów związanych z obsługą transakcji zawieranych przez kontrahentów za pośrednictwem banku;
 • analizuje ryzyka, opiniuje transakcje w procesie podejmowania decyzji kredytowych oraz dokumentację dla transakcji instytucji finansowych i banków;
 • weryfikuje i akceptuje klasy ryzyka kontrahentów.
 • kreuje politykę zarządzania ryzykiem kredytowym oraz nadzoruje jej realizację, aby zapewnić kontrolowany z punktu widzenia ryzyka rozwój działalności kredytowej banku;
 • opracowuje i wdraża polityki i procedury zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym standardy i zasady oceny ryzyka kredytowego dla wszystkich klientów banku;
 • opracowuje wytyczne w zakresie kierunków kredytowania oraz wytyczne sektorowe w oparciu o wnioski płynące z analiz portfelowych oraz otoczenia gospodarczego (makroekonomicznego i branżowego);
 • promuje wśród pracowników banku kulturę świadomości ryzyka kredytowego, a także możliwości i metody jego kontroli.
 • buduje i rozwija narzędzia oraz systemy wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym;
 • implementuje modele ryzyka kredytowego, w tym modele tworzenia odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości i modele szacowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego;
 • promuje wśród pracowników banku świadomość ryzyka kredytowego, zwłaszcza metod jego kontroli i pomiaru.
 • opracowuje metodologie budowy i monitorowania regulacyjnych modeli ryzyka kredytowego (również dla testów skrajnych warunków) zgodnych z wymaganiami organów nadzorczych i wewnętrznymi standardami banku i Grupy ING;
 • opracowuje metodologie budowy i monitorowania decyzyjnych modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych do wsparcia oceny ryzyka i rozwoju sprzedaży produktów bankowych;
 • regularnie monitoruje regulacyjne i decyzyjne modele ryzyka kredytowego;
 • poszukuje nowych metod i sposobów modelowania dla wzrostu skuteczności działania modeli i możliwości wykonywania zaawansowanych analiz z wykorzystaniem m.in. dużych baz danych;
 • współpracuje z Departamentem Walidacji Modeli, audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Grupy ING w zakresie regulacyjnych i decyzyjnych modeli ryzyka kredytowego, aby utrzymywać stale zgodność metodologii ich budowy i monitorowania oraz zasad zarządzania modelami z regulacjami nadzorczymi i standardami ING.
 • nadzoruje i kontroluje realizację polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w banku, aby zapewnić rozwój działalności kredytowej banku z punktu widzenia ryzyka;
 • identyfikuje obszary działalności biznesowej banku wpływające na profil ryzyka kredytowego;
 • identyfikuje luki w procesach biznesowych, które mogą w niekorzystny sposób wpływać na profil ryzyka kredytowego banku;
 • podejmuje działania, aby utrzymać zakładane parametry dotyczące jakości portfela kredytowego;
 • nadzoruje skuteczną realizację polityki zarządzania ryzykiem kredytowym;
 • ocenia i dostosowuje rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, produktów kredytowych i praktyki biznesowej do wymagań:
  • polityki zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • przepisów prawa,
  • regulacji nadzorczych, rekomendacji i zaleceń organów nadzoru,
  • dobrych praktyk i standardów banku oraz Grupy ING;
 • współpracuje z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi, organami nadzoru bankowego, Związkiem Banków Polskich oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Grupy ING w zakresie:
  • polityki zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • utrzymywania stałej zgodności regulacji banku z regulacjami nadzorczymi i standardami ING;
 • przygotowuje coroczną samoocenę banku w zakresie zgodności z nadzorczymi regulacjami dla zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów AIRB;
 • obsługuje sekretariat Komitetu Polityki Kredytowej.
 • opracowuje zasady raportowania ryzyka kredytowego;
 • realizuje zadania w zakresie pomiaru i raportowania ryzyka kredytowego, w tym kalkulacji odpisów aktualizacyjnych metodą kolektywną i wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego;
 • rozwija i utrzymuje narzędzia oraz systemy wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym;
 • wykonuje Stress Testy zgodnie z wymaganiami organów nadzorczych i wewnętrznymi standardami banku i Grupy ING oraz przygotowuje raporty związane z procesem zarządzania modelami (np. automatyczne monitoringi);
 • planuje i prognozuje poziom odpisów aktualizacyjnych metodą kolektywną i według wymogów kapitałowych ryzyka kredytowego;
 • ocenia proces monitorowania ryzyka kredytowego na podstawie odpowiednich raportów;
 • współpracuje z audytorem, organami nadzoru bankowego, Związkiem Banków Polskich oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Grupy ING w zakresie raportowania ryzyka kredytowego;
 • współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej oraz innymi dostawcami zewnętrznych baz danych wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym.

Informacje dotyczące zasad działalności kredytowej i systemu zarządzania ryzykiem znajdują się w „Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.” na stronie 138.

Jakość portfela kredytowego

Udział należności z utratą wartości

W 2017 roku jakość naszego portfela kredytowego nieznacznie się pogorszyła w porównaniu z końcem 2016 roku. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. wzrósł z 2,6% w grudniu 2016 roku do 2,8% na koniec 2017 roku. Wartość kredytów z rozpoznaną utratą wartości w Grupie osiągnęła 2 496,9 mln zł wobec 2 076,8 mln zł na koniec 2016 roku (wzrost o 20,2%). Jakość portfeli kredytowych naszego banku jest znacząco wyższa od średniej w całym sektorze bankowym. Udział należności z rozpoznaną utratą wartości w sektorze na koniec roku wyniósł 5,9%.

 

Udział kredytów z utratą wartości dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na tle średniej dla sektora1

1Szacunek na podstawie danych NBP.

 

Co ważne, nasze kredyty – zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmencie korporacyjnym – mają wyższą jakość kredytową niż odpowiednie średnie dla całego sektora bankowego. Na koniec 2017 roku udział kredytów z utratą wartości w segmencie detalicznym w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. wyniósł 1,9% względem 6,1% dla sektora. Analogiczne wskaźniki dla segmentu korporacyjnego wynoszą odpowiednio 3,5% dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz 5,6% dla sektora.

1Szacunek na podstawie danych NBP.

1Szacunek na podstawie danych NBP.

W 2017 roku na jakość naszego portfela kredytowego oprócz wzrostu wolumenów biznesowych i ostrożnej polityki kredytowej wpłynęły cztery transakcje sprzedaży wierzytelności  klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub w całości spisane z bilansu. Największy wpływ na wskaźniki miały trzy transakcje z segmentu korporacyjnego. Łączna kwota sprzedanych wierzytelności korporacyjnych (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień zawarcia umowy) wyniosła 136,5 mln zł, przy czym kwota 102,1 mln zł dotyczyła wierzytelności stanowiących zaangażowanie kredytowe. Czwarta transakcja dotyczyła segmentu detalicznego. Łączna kwota sprzedanych wierzytelności detalicznych wyniosła 101,3 mln zł, przy czym kwota 69,4 mln zł dotyczyła wierzytelności stanowiących zaangażowanie kredytowe.

Pokrycie portfela kredytów z utratą wartości odpisami

Na koniec grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. posiadała rezerwy na portfel kredytowy z rozpoznaną utratą wartości w wysokości 1 424,7 mln zł. Stopień pokrycia odpisami portfela z rozpoznaną utratą wartości wynosił 57,1%.

 

Współczynnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości odpisami

Koszty ryzyka

W 2017 roku nastąpił wzrost r/r wskaźnika marży kosztów ryzyka (relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do portfela kredytowego brutto). Powodem tego wzrostu był wyższy poziom wskaźnika w segmencie korporacyjnym.

Więcej informacji na temat kosztów ryzyka podajemy w punkcie Odpisy na utratę wartości i rezerwy.

Główne zmiany w polityce kredytowej banku w 2017 roku

Zmiany w polityce kredytowej w 2017 banku były ukierunkowane na zapewnienie prawidłowego i stabilnego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym i biznesowym oraz jego ciągłe doskonalenie. Podstawowym powodem zmian była konieczność zapewnienia zgodności polityki z zatwierdzonym poziomem apetytu na ryzyko kredytowe. Zmiany uwzględniały m.in. ogólną sytuację ekonomiczną w kraju i kondycję finansową poszczególnych grup kredytobiorców.

Wprowadziliśmy modyfikacje, aby:

 • nadal zwiększać efektywność procesu kredytowego przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnych mechanizmów identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego,
 • zwiększyć atrakcyjność oferty kredytowej dla klientów banku przy założeniu utrzymania poziomu ryzyka kredytowego banku na akceptowalnym poziomie,
 • dostosować regulacje wewnętrzne banku do zmian w otoczeniu prawnym,
 • nadal rozwijać systemy raportowania i monitorowania ryzyka kredytowego w celu wspierania szybkiej i efektywnej identyfikacji oraz pomiaru ryzyka,
 • nadal wzmacniać aktywne zarządzanie polityką sektorową poprzez:
  • kwartalne przeglądy sytuacji w poszczególnych gałęziach gospodarki,
  • zróżnicowanie zasad polityki kredytowej na podstawie kwalifikacji klientów do określonych grup ryzyka sektorowego (sektory preferowane, neutralne, pod obserwacją i niepreferowane).
 • wprowadziliśmy promesy związane z przyznaniem dotacji unijnych w segmencie przedsiębiorców,
 • dostosowaliśmy politykę kredytową banku do nowej ustawy o kredycie hipotecznym,
 • zaktualizowaliśmy algorytmy i kryteria klasyfikacji klientów do zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego, m.in. w zakresie:
  • procesu przyznawania zaangażowań, udzielania odnowień i przeglądów rocznych,
  • automatycznej weryfikacji klienta w zewnętrznych bazach danych,
 • rozszerzyliśmy katalog wystandaryzowanych klauzul umownych i umów zabezpieczeń w dokumentacji kredytowej,
 • zakończyliśmy pilotaż procesu monitoringu klientów korporacyjnych (średnie i duże firmy) z wykorzystaniem informacji z modelu statystycznego EWS (ang. Early Warning Signals),
 • dostosowaliśmy regulacje wewnętrzne banku do nowych standardów rachunkowości wynikających z MSSF 9, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 roku.
 • obecne modele PD/LGD/EAD stosowane na potrzeby kalkulacji rezerw dostosowaliśmy do wymogów nowego standardu rachunkowości MSSF 9,
 • przebudowaliśmy i wdrożyliśmy w procesie podejmowania decyzji nowe modele bazylejskie dla kredytów hipotecznych,
 • zatwierdziliśmy nowy model aplikacyjny w procesie podejmowania decyzji kredytowych dla segmentu przedsiębiorców,
 • dostosowaliśmy narzędzia i metodyki oraz przeprowadziliśmy testy warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji zgodnie z wymogami Rekomendacji C Komisji Nadzoru Finansowego.
 • wprowadziliśmy promesy związane z przyznaniem dotacji unijnych w segmencie przedsiębiorców,
 • dostosowaliśmy politykę kredytową banku do nowej ustawy o kredycie hipotecznym,
 • zaktualizowaliśmy algorytmy i kryteria klasyfikacji klientów do zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego, m.in. w zakresie:
  • procesu przyznawania zaangażowań, udzielania odnowień i przeglądów rocznych,
  • automatycznej weryfikacji klienta w zewnętrznych bazach danych,
 • rozszerzyliśmy katalog wystandaryzowanych klauzul umownych i umów zabezpieczeń w dokumentacji kredytowej,
 • zakończyliśmy pilotaż procesu monitoringu klientów korporacyjnych (średnie i duże firmy) z wykorzystaniem informacji z modelu statystycznego EWS (ang. Early Warning Signals),
 • dostosowaliśmy regulacje wewnętrzne banku do nowych standardów rachunkowości wynikających z MSSF 9, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 roku.
 • obecne modele PD/LGD/EAD stosowane na potrzeby kalkulacji rezerw dostosowaliśmy do wymogów nowego standardu rachunkowości MSSF 9,
 • przebudowaliśmy i wdrożyliśmy w procesie podejmowania decyzji nowe modele bazylejskie dla kredytów hipotecznych,
 • zatwierdziliśmy nowy model aplikacyjny w procesie podejmowania decyzji kredytowych dla segmentu przedsiębiorców,
 • dostosowaliśmy narzędzia i metodyki oraz przeprowadziliśmy testy warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji zgodnie z wymogami Rekomendacji C Komisji Nadzoru Finansowego.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: