O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W ING Banku Śląskim S.A. uznajemy proces stabilnego zarządzania ryzykiem płynności i finansowania za jeden z najważniejszych procesów w banku.

Ryzyko płynności i finansowania rozumiemy jako ryzyko polegające na niemożności spełnienia, przy racjonalnej cenie, zobowiązań pieniężnych, które wynikają z pozycji bilansowych i pozabilansowych. Utrzymujemy płynność w taki sposób, aby nasze zobowiązania pieniężne mogły być zawsze realizowane za pomocą dostępnych środków, wpływów z zapadających transakcji, dostępnych źródeł finansowania po cenach rynkowych i/lub z likwidacji zbywalnych aktywów.

Efektywne zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania jest to podstawowy filar, na którym możemy budować zaufanie klientów i akcjonariuszy banku. Jego celem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania banku i zrównoważonego (zdrowego) rozwoju w normalnych warunkach rynkowych, jak i zapewnienie jego stabilnego funkcjonowania w sytuacjach stresowych (np. przypadek Lehman Brothers).
Anna Kobiela
Starszy Specjalista Zarządzania Ryzykiem Rynkowym

Proces zarządzania ryzykiem płynności i finansowania

Aby optymalizować proces zarządzania ryzykiem płynności i finansowania, stworzyliśmy „Politykę zarządzania ryzykiem płynności i finansowania w ING Banku Śląskim S.A.”. Opisuje ona zasady zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania oraz zminimalizowania ryzyka i kosztów finansowania. Przedstawia ogólne podejście do procesu zarządzania ryzykiem płynności i finansowania w banku. Głównym celem procesu zarządzania ryzykiem płynności i finansowania jest utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności, co ma zapewnić bezpieczne i stabilne działanie banku w normalnych warunkach rynkowych oraz w trakcie kryzysu.

Polityka wynika z zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności (w tym strategii zarządzania ryzykiem płynności i finansowania). Odzwierciedla ona zwłaszcza apetyt na ryzyko, określony w strategii i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.

Dodatkowo bank przygotowuje raport procesu ILAAP. Całościowo i spójnie prezentuje on kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące profilu ryzyka płynności banku. Uwzględnia strategię, plan finansowania oraz tolerancję banku na ryzyko. Wyniki raportu są akceptowane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą.

Ogólne podejście do zarządzania ryzykiem płynności i finansowania składa się z pięciu powtarzających się działań: 1) identyfikacji ryzyka, 2) oceny ryzyka, 3) kontroli ryzyka, 4) monitorowania i 5) raportowania.

Bank prowadzi aktywną politykę zarządzania płynnością w odniesieniu do walut głównych.  Pomiar i limitowanie ryzyka płynności dla tych walut odbywa się per waluta. Zarządzanie płynnością operacyjną przeprowadzane jest osobno dla każdej z walut. Uwzględnia się je w systemie transferu ryzyka.

Płynnością śróddzienną aktywnie zarządza Departament Skarbu. W tym procesie zarządza się pozycją i ryzykiem płynności krótkoterminowej (jednodniowej i w ciągu dnia). Jego celem jest terminowe spełnienie obowiązków płatniczych i rozliczeniowych w warunkach regularnej działalności oraz w sytuacjach nadzwyczajnych/stresowych.

W banku funkcjonuje system transferu ryzyka, w ramach którego ryzyka rynkowe, w tym ryzyko płynności, są przekazywane do Departamentu Skarbu. Za pomocą odpowiednich narzędzi zarządza on ryzykami w sposób zcentralizowany w ramach przyjętego w banku systemu limitów.

Rodzaje ryzyka

Ryzyko płynności dzielimy w banku na dwie grupy:

 • ryzyko płynności wynikające z czynników zewnętrznych,
 • ryzyko czynników wewnętrznych związanych z danym bankiem.

Naszym celem jest konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem płynności, które pozwoli bezpiecznie przetrwać zdarzenia specyficzne dla ING Banku Śląskiego S.A. oraz dla całego sektora bankowego.

 

Ryzyko płynności w czasie dzielimy na:

 • operacyjne – skupione na bieżącym finansowaniu pozycji banku oraz zarządzaniu płynnością śróddzienną,
 • strategiczne – skupione na zapewnieniu akceptowalnego poziomu strukturalnym pozycjom płynnościowym banku.

Biorąc pod uwagę termin oraz sposób zachowania się klientów (dwa aspekty wpływające na płynność banku), rozróżniamy trzy typy ryzyka płynności i finansowania:

 • strukturalne – mające potencjalnie negatywny wpływ na dochody banku ze względu na niedopasowanie pomiędzy oczekiwanymi terminami płatności aktywów i pasywów banku, a także ryzyko braku możliwości refinansowania w przyszłości,
 • związane z zachowaniem klientów – mające potencjalnie negatywny wpływ na dochody banku ze względu na opcje płynnościowe wbudowane w produktach oferowanych przez bank,
 • związane z warunkami skrajnymi – traktowane jako ryzyko braku możliwości spełnienia przez bank własnych zobowiązań finansowych, gdy staną się one wymagalne, dlatego że bank nie ma odpowiednich dostępnych środków pieniężnych lub nie może ich wygenerować za żadną cenę, co skutkuje natychmiastową niewypłacalnością banku.

Struktura i organizacja procesu zarządzania ryzykiem

Struktura ryzyka i kontroli w banku opiera się na modelu trzech linii obrony. Model ten ma zapewnić stabilne i efektywne ramy dla zarządzania ryzykiem poprzez zdefiniowanie i wdrożenie trzech „poziomów” zarządzania ryzykiem, z odmiennymi rolami, zakresem obowiązków i obowiązkami związanymi z nadzorem.

Pierwszą linię obrony stanowią zarządzający biznesem w banku. Zarządzający daną jednostką biznesową ponoszą główną odpowiedzialność za działanie, operacje, przestrzeganie norm oraz skuteczną kontrolę ryzyka, które ma wpływ na daną jednostkę biznesową. Zarządzający Biznesem uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem płynności i finansowania na wszystkich poziomach organizacji.

Drugą linię obrony stanowią funkcje zarządzającego ryzykiem i finansami. Funkcje zarządzania ryzykiem oraz w stosownych przypadkach zarządzania finansami są realizowane poprzez:

 • stworzenie polityki, standardów oraz wytycznych dla poszczególnych obszarów ryzyka,
 • koordynację, nadzór oraz kontrolę działań podejmowanych przez pierwszą linię obrony w zakresie zrealizowanych zadań, zarządzanie, kontrolę oraz raportowanie ryzyka generowanego przez pierwszą linię obrony,
 • eskalowanie/wetowanie działań jednostki, które mogłyby tworzyć niemożliwe do zaakceptowania ryzyka dla banku.

Trzecią linię obrony stanowi Departament Audytu Wewnętrznego. Departament Audytu Wewnętrznego odpowiada za zapewnienie niezależnej oceny i wydanie opinii o:

 • zaprojektowaniu i skuteczności kontroli wewnętrznych nad ryzykami wynikającymi z działalności banku,
 • zaprojektowaniu i skuteczności zarządzania ryzykiem przez pierwszą i drugą linię obrony.

Pierwszą linię obrony stanowią zarządzający biznesem w banku. Zarządzający daną jednostką biznesową ponoszą główną odpowiedzialność za działanie, operacje, przestrzeganie norm oraz skuteczną kontrolę ryzyka, które ma wpływ na daną jednostkę biznesową. Zarządzający Biznesem uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem płynności i finansowania na wszystkich poziomach organizacji.

Drugą linię obrony stanowią funkcje zarządzającego ryzykiem i finansami. Funkcje zarządzania ryzykiem oraz w stosownych przypadkach zarządzania finansami są realizowane poprzez:

 • stworzenie polityki, standardów oraz wytycznych dla poszczególnych obszarów ryzyka,
 • koordynację, nadzór oraz kontrolę działań podejmowanych przez pierwszą linię obrony w zakresie zrealizowanych zadań, zarządzanie, kontrolę oraz raportowanie ryzyka generowanego przez pierwszą linię obrony,
 • eskalowanie/wetowanie działań jednostki, które mogłyby tworzyć niemożliwe do zaakceptowania ryzyka dla banku.

Trzecią linię obrony stanowi Departament Audytu Wewnętrznego. Departament Audytu Wewnętrznego odpowiada za zapewnienie niezależnej oceny i wydanie opinii o:

 • zaprojektowaniu i skuteczności kontroli wewnętrznych nad ryzykami wynikającymi z działalności banku,
 • zaprojektowaniu i skuteczności zarządzania ryzykiem przez pierwszą i drugą linię obrony.

Szczególną rolę w procesie zarządzania ryzykiem płynności i finansowania pełnią Zarząd banku oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO).

 • ustanowienie strategii w zakresie ryzyka płynności i finansowania, docelowej pozycji płynnościowej, metod jej finansowania oraz profilu ryzyka płynności,
 • ustanowienie akceptowanego poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko), tolerancji ryzyka płynności i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
 • akceptację polityki zarządzania ryzykiem płynności i finansowania i istotnych zmian w polityce, w tym zwłaszcza limitów dostosowanych do ogólnego poziomu akceptowalnego ryzyka zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
 • zapewnianie alokacji odpowiednich zasobów ludzkich oraz zasobów teleinformatycznych w banku w celu wdrożenia polityki.
 • realizację strategii banku w zakresie ryzyka płynności i finansowania,
 • zarządzanie buforem płynności w ramach odpowiednich polityk i limitów zatwierdzonych przez Zarząd banku (działania operacyjne w tym zakresie są delegowane na Departament Skarbu),
 • nadzorowanie i monitorowanie poziomu ryzyka płynności, a także struktury finansowania w ramach bilansu banku,
 • comiesięczną analizę krótko-, średnio- i długoterminowego profilu płynności (strategiczne pozycje płynności), prezentowaną w raportach zdefiniowanych przez regulatora i w raportach wewnętrznych,
 • wdrażanie limitów w ramach przyjętego apetytu na ryzyko (zatwierdzanego przez Zarząd banku), zatwierdzanie założeń do raportów i modeli,
 • analizę wszelkich zaproponowanych zmian w polityce oraz przekazanie pozytywnie rozpatrzonych zmian do Zarządu banku.

Ramowe zasady zarządzania ryzykiem

Ramowe zasady zarządzania ryzykiem płynności i finansowania obejmują m.in. zarządzanie dziennym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym ryzykiem płynności i finansowania. Na te zasady składają się następujące kluczowe elementy/działania:

 • system limitów i pomiar ryzyka płynności,
 • monitorowanie źródeł finansowania i ryzyka koncentracji,
 • zarządzanie rezerwami płynności,
 • zarządzanie płynnością śróddzienną,
 • zarządzanie pozycjami zabezpieczeń,
 • testy warunków skrajnych i plany awaryjne.

Więcej informacji o ramowych zasadach zarządzania ryzykiem płynności i finansowania znajduje się w „Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.” na stronie 176.

Podsumowanie

W 2017 roku profil ryzyka płynności i finansowania oraz sposób zarządzania tym ryzykiem nie zmienił się istotnie. W kwestii pomiaru ryzyka główne zmiany wynikały z wytycznych organów nadzorczych, w tym KNF i EBA.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: