O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Szanowni Interesariusze,

2017 rok przyniósł wyraźne ożywienie wzrostu gospodarczego. Dynamika PKB przyspieszyła z 2,9% w 2016 roku do 4,5%, dzięki zaskakująco wysokiej kontrybucji konsumpcji prywatnej. Z drugiej strony, dynamika inwestycji prywatnych, chociaż pozytywna, nadal była niezadowalająca.

Inflacja, chociaż wyższa r/r, utrzymywała się w granicach celu inflacyjnego RPP, więc stopy procentowe były utrzymane na historycznie niskich poziomach. Czynniki te znalazły odzwierciedlenie w agregatach monetarnych. Środowisko niskich stóp procentowych przełożyło się na spowolnienie w dynamice depozytów. Zarówno gospodarstwa domowe, jak i klienci instytucjonalni poszukiwali alternatywnych sposobów oszczędzania. Silna konsumpcja prywatna przyczyniła się do utrzymania wysokiej dynamiki detalicznych złotowych kredytów mieszkaniowych oraz do przyspieszenia wzrostu pozostałych kredytów detalicznych. Umiarkowane odbicie w inwestycjach prywatnych przełożyło się na nieznaczne przyspieszenie w akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.

2017 rok stał pod znakiem zmian regulacyjnych. Część już obowiązuje, a część wejdzie w życie w 2018 roku. Już trzeci rok kontynuowana była dyskusja publiczna odnośnie kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim. Na początku 2018 roku komisja sejmowa ma wznowić pracę nad projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zakłada on stworzenie przez banki nowego funduszu, który będzie finansował restrukturyzację walutowych kredytów mieszkaniowych. W trakcie 2017 roku zaczęła obowiązywać ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt na zakup nieruchomości. W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu od marca 2018 roku stopy rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na dwa lata z 0,5% do 0%. 2018 rok to również okres finalnego wdrożenia dyrektyw unijnych: MIFiD 2 (dotyczącej zasad dystrybucji produktów finansowych) oraz PSD 2 (dotyczącej usług płatniczych).

Nie bez wpływu na sektor finansowy, są również zmiany właścicielskie. Konsolidacja sektora trwała w 2017 roku i bez wątpienia będzie kontynuowana w 2018 roku.

Pomimo zmiennego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego, Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. konsekwentnie realizowała swoją strategię biznesową, której celem jest wzrost skali działania poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz oferowanie wygodnych i nowoczesnych rozwiązań, i produktów zaprojektowanych tak, żeby spełnić oczekiwania klientów we wszystkich segmentach działalności. W 2017 roku, niezmiennie i konsekwentnie jak na przestrzeni ponad 10 lat, Grupa znacząco zwiększyła swój portfel kredytowy oraz depozytowy, jednocześnie zachowując dobrą jakość aktywów oraz utrzymując silną pozycję kapitałową i płynnościową. Rada Nadzorcza Banku czynnie wspierała Zarząd poprzez uważną analizę jego działań, a w przypadku kluczowych decyzji brała udział w ich podejmowaniu. Ze szczególną uwagą Rada Nadzorcza monitorowała obszary zarządzania ryzykiem rynkowym, płynnością oraz adekwatnością kapitałową. Angażowała się także w wytyczanie priorytetowych kierunków rozwoju Grupy. Członkowie Rady Nadzorczej należeli do Komitetu Audytu, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Na koniec 2017 roku Grupa obsługiwała 4,59 mln klientów, czyli o 6% więcej klientów niż na koniec roku poprzedniego. W segmencie detalicznym liczba klientów zwiększyła się o 6% do 4,53 mln, a w segmencie korporacyjnym o 14% do 55 tys. Na koniec 2017 roku kwota należności kredytowych od klientów ukształtowała się na poziomie ponad 87 mld zł i była o 12% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie, wartość zdeponowanych przez klientów środków wzrosła o 9% r/r i na koniec roku wyniosła prawie 103 mld zł. W konsekwencji, suma bilansowa Grupy ukształtowała się na poziomie 126 mld zł, tj. wzrosła o 7% w porównaniu do 2016 roku.

Grupa zakończyła rok z silną bazą kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na bezpiecznym poziomie 16,7%. Dzięki szybszemu wzrostowi kredytów niż depozytów, relacja kredytów do depozytów na koniec roku wyniosła 83,8%, tj. o 2,3p.p. wyżej niż rok wcześniej.

2017 rok okazał się rekordowy dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego również pod kątem rentowności. Zysk netto wzrósł o 12% r/r do poziomu 1 403 mln zł, a poziom zwrotu na kapitale własnym poprawił się do 12,6% z 11,7% rok wcześniej.

Mam nadzieję, że strategia Grupy ING Banku Śląskiego S.A. oraz rozważne działanie Zarządu wspieranego przez Radę Nadzorcą pozwolą na dalszy rozwój Grupy.

 

Z poważaniem,

Antoni F. Reczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: