O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, których powołuje Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady w danej kadencji. Członkowie Rady mogą być za każdym razem odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W skład Rady Nadzorczej banku wchodzą niezależni członkowie, stosownie do „Zasad ładu korporacyjnego”. Zgodnie ze statutem przynajmniej dwóch członków Rady powinno być wolnych od jakichkolwiek powiązań z bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezależni). Minimalna liczba członków niezależnych Rady oraz szczegółowe kryteria niezależności wynikają z przyjętych przez bank „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” i są określone w „Regulaminie Rady Nadzorczej”.

W 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zaszły następujące zmiany:

  • 15 marca 2017 roku pan Roland Boekhout zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej,
  • 21 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej pana Normana Tambacha.

Skład Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela.

 

Skład  na
31 grudnia 2017 roku
Funkcja w Radzie Nadzorczej Komitet Audytu Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Komitet Ryzyka
p. Antoni F. Reczek przewodniczący, członek niezależny  
p. Małgorzata Kołakowska wiceprzewodnicząca    
p. Aleksander Galos sekretarz, członek niezależny    
p. Ad Kas członek  
p. Aleksander Kutela członek niezależny    
p. Christopher Steane członek  
p. Norman Tambach członek    

 przewodniczący    członek

Kwalifikacje członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostały przedstawione na stronie internetowej banku.

W 2017 roku została przeprowadzona ocena adekwatności członków Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującą w banku „Polityką oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.”. Ocenę tę przeprowadził niezależny podmiot zewnętrzny, firma Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. W ocenie potwierdzono, że członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełniają pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy „Prawo bankowe”, a tym samym spełniają kryteria adekwatności określone w „Polityce”. Jednocześnie Komitet Wynagrodzeń i Nominacji stwierdził, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić odpowiedni kolegialny nadzór nad wszystkimi obszarami banku. Dlatego Komitet Wynagrodzeń i Nominacji zarekomendował najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały stwierdzającej, że członkowie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy „Prawo bankowe”.

Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej

Podstawową misją Rady Nadzorczej jest wykonywanie funkcji nadzorczej. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością banku we wszystkich dziedzinach. Do szczególnych kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania z działalności banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Rada Nadzorcza ponadto podejmuje uchwały w sprawach określonych w statucie banku.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równości zaś rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu obecna jest więcej niż połowa członków Rady, w tym jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący, o ile wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 5 razy w roku.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą – w przypadkach określonych w statucie i na zasadach ustalonych w „Regulaminie Rady Nadzorczej” – zapadać bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają statut banku oraz uchwalany przez Radę „Regulamin Rady Nadzorczej”.

Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Ryzyka, aby wsparły one ją w wykonywaniu jej zadań.

Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz systemu zarządzania w banku i jednostkach od niego zależnych, zwłaszcza w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, relacji pomiędzy bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych banku.

Działalność Komitetu Audytu opisuje szczegółowo uchwalany przez Radę Nadzorczą „Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.”.

Zgodnie z regulaminem w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej dwóch spełnia kryteria niezależności. Przynajmniej jeden z nich powinien mieć kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej. Obecnie w skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, co spełnia wymogi określone w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Wykonując swoje zadania, Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.

W 2017 roku zmienił się skład Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza 6 października odwołała ze składu Komitetu pana Ada Kasa i powołała do składu Komitetu pana Aleksandra Kutelę oraz pana Normana Tambacha.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania obszaru kadrowego i płacowego banku, zwłaszcza planów sukcesji, procesów rotacji pracowników, badania satysfakcji pracowników banku oraz polityki wynagradzania i premiowania, w tym polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

Działalność Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji szczegółowo opisuje uchwalany przez Radę Nadzorczą „Regulamin Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.”.

W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria członków niezależnych Rady. Obecnie w skład Komitetu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Wykonując swoje zadania, Komitet może korzystać z pomocy ekspertów. Stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji ma przedstawiciel Komitetu Ryzyka.

Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania procesu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.

Działalność Komitetu Ryzyka szczegółowo opisuje uchwalany przez Radę Nadzorczą „Regulamin Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.”.

Zgodnie z regulaminem w skład Komitetu Ryzyka wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

Komitet Ryzyka odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Wykonując swoje zadania, Komitet może korzystać z pomocy ekspertów. Stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach Komitetu Ryzyka ma przewodniczący Komitetu Audytu oraz przedstawiciel Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

W 2017 roku zmienił się skład Komitetu Ryzyka:

  • 15 marca 2017 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Rolanda Boekhouta z funkcji członka Rady Nadzorczej, a zarazem Komitetu Ryzyka;
  • 21 kwietnia 2017 Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu pana Normana Tambacha.

Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz systemu zarządzania w banku i jednostkach od niego zależnych, zwłaszcza w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, relacji pomiędzy bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych banku.

Działalność Komitetu Audytu opisuje szczegółowo uchwalany przez Radę Nadzorczą „Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.”.

Zgodnie z regulaminem w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej dwóch spełnia kryteria niezależności. Przynajmniej jeden z nich powinien mieć kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej. Obecnie w skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, co spełnia wymogi określone w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Wykonując swoje zadania, Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.

W 2017 roku zmienił się skład Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza 6 października odwołała ze składu Komitetu pana Ada Kasa i powołała do składu Komitetu pana Aleksandra Kutelę oraz pana Normana Tambacha.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania obszaru kadrowego i płacowego banku, zwłaszcza planów sukcesji, procesów rotacji pracowników, badania satysfakcji pracowników banku oraz polityki wynagradzania i premiowania, w tym polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

Działalność Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji szczegółowo opisuje uchwalany przez Radę Nadzorczą „Regulamin Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.”.

W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria członków niezależnych Rady. Obecnie w skład Komitetu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Wykonując swoje zadania, Komitet może korzystać z pomocy ekspertów. Stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji ma przedstawiciel Komitetu Ryzyka.

Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania procesu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.

Działalność Komitetu Ryzyka szczegółowo opisuje uchwalany przez Radę Nadzorczą „Regulamin Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.”.

Zgodnie z regulaminem w skład Komitetu Ryzyka wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

Komitet Ryzyka odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Wykonując swoje zadania, Komitet może korzystać z pomocy ekspertów. Stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach Komitetu Ryzyka ma przewodniczący Komitetu Audytu oraz przedstawiciel Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

W 2017 roku zmienił się skład Komitetu Ryzyka:

  • 15 marca 2017 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Rolanda Boekhouta z funkcji członka Rady Nadzorczej, a zarazem Komitetu Ryzyka;
  • 21 kwietnia 2017 Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu pana Normana Tambacha.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W 2017 roku łączna kwota wynagrodzeń (definiowana jak w przypadku wynagrodzenia Zarządu banku) należnych i wypłaconych przez bank członkom Rady Nadzorczej wyniosła 702,0 tys. zł, podczas gdy w 2016 roku było to 645,4 tys. zł.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

Imię  i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody1 Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2017 – 31.12.2017 200,4 0,0 200,4
Aleksander Kutela 01.01.2017 – 31.12.2017 177,6 0,0 177,6
Antoni Reczek 01.01.2017 – 31.12.2017 323,9 0,0 323,9
Małgorzata Kołakowska 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2017 – 15.03.2017 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 21.04.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Razem   702,0 0,0 645,4

1W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Imię  i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody1 Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2017-31.12.2017 47,2 0,0 47,2
Aleksander Kutela 01.01.2017-31.12.2017 41,8 0,0 41,8
Antoni Reczek 01.01.2017-31.12.2017 76,3 0,0 76,3
Małgorzata Kołakowska 01.01.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2017-15.03.2017 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 21.04.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Razem   165,4 0,0 152,0

1W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Imię  i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody1 Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2017-31.12.2017 53,5 0,0 53,5
Aleksander Kutela 01.01.2017-31.12.2017 47,4 0,0 47,4
Antoni Reczek 01.01.2017-31.12.2017 86,5 0,0 86,5
Małgorzata Kołakowska 01.01.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2017-15.03.2017 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 21.04.2017-31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Razem   187,5 0,0 172,4

1W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody1 Inne korzyści Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2016 – 04.03.2016 0,0 0,0 0,0
Małgorzata Kołakowska 01.04.2016 – 31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2016 – 31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 31.03.2016 – 31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2016 – 31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Diederik van Wassenaer 01.01.2016 – 31.03.2016 0,0 0,0 0,0
Aleksander Galos 01.01.2016 – 31.12.2016 172,6 0,0 172,6
Aleksander Kutela 01.01.2016 – 31.12.2016 171,2 0,0 171,2
Antoni Reczek 01.01.2016 – 31.12.2016 301,6 0,0 301,6
Razem   645,4 0,0 645,4

1W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody1 Inne korzyści Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2016-04.03.2016 0,0 0,0 0,0
Małgorzata Kołakowska 01.04.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 31.03.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Diederik van Wassenaer 01.01.2016-31.03.2016 0,0 0,0 0,0
Aleksander Galos 01.01.2016-31.12.2016 39,4 0,0 39,4
Aleksander Kutela 01.01.2016-31.12.2016 39,1 0,0 39,1
Antoni Reczek 01.01.2016-31.12.2016 68,9 0,0 68,9
Razem   147,5 0,0 147,5

1W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody1 Inne korzyści Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2016-04.03.2016 0,0 0,0 0,0
Małgorzata Kołakowska 01.04.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 31.03.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2016-31.12.2016 0,0 0,0 0,0
Diederik van Wassenaer 01.01.2016-31.03.2016 0,0 0,0 0,0
Aleksander Galos 01.01.2016-31.12.2016 43,5 0,0 43,5
Aleksander Kutela 01.01.2016-31.12.2016 43,1 0,0 43,1
Antoni Reczek 01.01.2016-31.12.2016 76,0 0,0 76,0
Razem   162,7 0,0 162,7

1W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na koniec 2017 roku żaden z członków Zarządu banku ani Rady Nadzorczej nie posiadał akcji ING Banku Śląskiego S.A. ani udziałów w spółkach powiązanych z bankiem.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: