O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Aktualny statut ING Banku Śląskiego S.A. jest dostępny na stronie internetowej.

Zasady zmiany statutu

Zmiana statutu banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana statutu w zakresie określonym w przepisie art. 34 ust. 2 „Prawa bankowego” wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiana statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności banku nie wymaga wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany będzie przyjęta większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

Zmiany wprowadzone do statutu w 2017 roku

W zakresie przedmiotu działalności banku w miejsce dotychczasowych usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym wprowadzono usługi zaufania oraz wydawania środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania. Powodem tego były zmiany w przepisach prawa.

W zakresie regulacji dotyczących kapitału zakładowego wprowadzono instytucję tzw. kapitału docelowego, przewidzianą przepisami „Kodeksu spółek handlowych”. Na ich podstawie Zarząd banku został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 26 mln złotych do 21 kwietnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że podwyższenie takie nie może być sfinansowane ze środków własnych banku, nie mogą też być wydawane akcje uprzywilejowane ani przyznawane konkretnemu akcjonariuszowi uprawnienia osobiste. Ponadto za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd został upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zgody Rady Nadzorczej będzie wymagało również ustalenie wysokości ceny emisyjnej.

Wprowadzono do statutu postanowienia dotyczące Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej, który wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania procesu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.
Ponadto odzwierciedlono na poziomie statutu przyjętą już wcześniej w praktyce banku zasadę, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego komitetu.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa bankowego w statucie wprowadzono również zmiany w zakresie opisu systemu kontroli wewnętrznej banku, który obejmuje funkcję kontroli, jednostkę do spraw zgodności oraz niezależną jednostkę audytu wewnętrznego.

Uregulowano również na nowo kategorię funduszy własnych banku, które obejmują: wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego, fundusz z aktualizacji wyceny oraz zyski zatrzymane,

Ponadto wprowadzono szereg innych zmian w statucie, aby doprecyzować go lub dostosować do obowiązujących przepisów prawa bankowego.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: