O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W procesie raportowania najważniejsi są dla nas odbiorcy naszych sprawozdań – to dla nich stale podnosimy jakość ujawnianych informacji, dbamy o transparentność i wiarygodność, a także pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze raporty były cennym źródłem wiedzy o tym co się dzieje w naszym banku.

W procesie raportowania najważniejsi są dla nas odbiorcy naszych sprawozdań – to dla nich stale podnosimy jakość ujawnianych informacji, dbamy o transparentność i wiarygodność, a także pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze raporty były cennym źródłem wiedzy o tym co się dzieje w naszym banku.
Ewelina Salamon-Kania
Starszy Specjalista ds. Finansów w Departamencie Rachunkowości

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych bank zidentyfikował następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko błędnych danych wejściowych,
 • ryzyko niewłaściwej prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych,
 • ryzyko zastosowania błędnych szacunków,
 • ryzyko braku integracji systemów IT i aplikacji operacyjnych oraz sprawozdawczych.

Aby ograniczyć to ryzyko, bank określił strukturę procesu sporządzania sprawozdań finansowych w dwóch warstwach: aplikacyjnej i merytorycznej.

Część aplikacyjna procesu zawiera przepływ danych z podstawowych systemów operacyjnych banku przez szereg interfejsów do bazy danych sprawozdawczych, na której osadzone są aplikacje sprawozdawcze. Warstwa aplikacyjna jest kontrolowana zgodnie z przyjętą w banku polityką bezpieczeństwa systemów IT. Kontrole obejmują: zarządzanie użytkownikami, zarządzanie środowiskiem deweloperskim, integralność systemów przesyłania danych, w tym prawidłowość działania interfejsów pod kątem kompletności transferu danych z systemów operacyjnych do środowiska sprawozdawczego.

Bank – według przyjętych w banku zasad – przygotował opis procesu sporządzania sprawozdań finansowych dla potrzeb prawidłowości zarządzania nim. Opis zawiera wszelkie czynności występujące w procesie, określa ich wykonawców, sytuacje „jeśli…, to…”. Ponadto wskazuje kluczowe punkty kontrolne. Do kluczowych kontroli wbudowanych w proces sporządzania sprawozdań finansowych bank zalicza m.in.:

 • kontrolę jakości danych wejściowych dla sprawozdań finansowych, wspieraną przez aplikacje kontroli danych; w aplikacjach zdefiniowano szereg reguł poprawności danych, ścieżkę korekty błędów oraz ścisły monitoring poziomu jakości danych;
 • kontrolę mappingu danych z systemów źródłowych do sprawozdań finansowych, która zapewnia prawidłową prezentację danych;
 • przegląd analityczny bazujący na wiedzy specjalistów, którego głównym celem jest zderzenie posiadanej wiedzy o biznesie z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych sygnałów nieprawidłowej prezentacji danych, względnie błędnych danych wsadowych.

Opis przyjętych przez bank szacunków, zgodnych z MSR/MSSF, jest ujęty w polityce rachunkowości. Aby uniknąć ryzyka błędnych szacunków, bank przyjął m.in. następujące rozwiązania:

 • dla oszacowania utraty wartości kredytów – bank wdrożył określone modele i aplikacje oraz wewnętrzne regulacje oceny ryzyka kredytowego;
 • dla wyceny dłużnych instrumentów finansowych notowanych na aktywnych rynkach lub takich, których wycena bazuje na tych notowaniach – bank zaimplementował wymaganą funkcjonalność systemów podstawowych, a ponadto wprowadził kontrolę sprawowaną przez jednostki zarządzania ryzykiem rynkowym;
 • dla wyceny instrumentów finansowych nienotowanych na aktywnych rynkach – bank zaimplementował modele wyceny, które sprawdzono przed ich zastosowaniem;
 • dla oszacowania rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe – bank zlecił wykonanie szacunku niezależnemu aktuariuszowi;
 • dla oszacowania rezerwy na premie dla pracowników i kadry kierowniczej – bank stosuje wyliczenia zgodnie z przyjętym w banku regulaminem premiowania z zastosowaniem prognozy wyników banku;
 • dla wyceny nieruchomości inwestycyjnej i nieruchomości własnych – bank przyjął jako zasadę uzyskiwanie wyceny od niezależnych ekspertów; w przypadku nieruchomości inwestycyjnej o istotnej wartości – na bazie rocznej, w pozostałych przypadkach 3–5 lat.

Szczegółowy opis zasad rachunkowości jest ujęty w „Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ING Banku Śląskiego S.A., w części „Polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające” oraz „Znaczące zasady rachunkowości”.

Wprowadzona struktura organizacyjna banku pozwala zachować podział obowiązków pomiędzy Front-office, Back-office, Ryzykiem i Finansami. Dodatkowo wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej wymusza wdrożenie kontroli transakcji i danych finansowych w jednostkach zaplecza organizacyjnego (back-office) i jednostkach wsparcia. Obszar ten podlega niezależnej i obiektywnej ocenie Departamentu Audytu Wewnętrznego zarówno pod kątem adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, jak i pod kątem ładu korporacyjnego.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: