O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Walne Zgromadzenie działa według zasad określonych w przepisach „Kodeksu spółek handlowych” oraz w statucie banku jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie, w którym mogą wziąć w nim udział wszyscy uprawnieni i zainteresowani akcjonariusze.

Uprawnienia akcjonariuszy

Akcjonariusze banku reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

  • żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
  • zgłaszać przed terminem Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Gdy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku lub zwraca się o przedstawienie takiego uzasadnienia, jeśli zwołania zażądał inny uprawniony podmiot.

Zarząd przedkłada projekty uchwał Walnemu Zgromadzeniu po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą banku.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zasadniczo zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw określonych przez przepisy „Kodeksu spółek handlowych” i postanowienia statutu. Oprócz „Kodeksu spółek handlowych” kwestie związane ze zwoływaniem i funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia określa statut banku, regulamin Walnego Zgromadzenia oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki, w Katowicach. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w Internecie. W obradach Zgromadzenia – jako obserwatorzy – mogą uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele mediów.

Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z bankiem określa „Regulamin Walnego Zgromadzenia”.

Zmiany regulaminu wchodzą w życie od następnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z przyjętymi przez bank „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2016”.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określone są w przede wszystkim przez przepisy „Kodeksu spółek handlowych”, prawa bankowego oraz postanowienia statutu banku.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: