O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skład Zarządu

[G4-34]

Zarząd banku składa się z 3 do 8 członków, których powołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Jeśli zmieni się skład Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem kadencji Zarządu.

Przynajmniej połowa członków Zarządu powinna być obywatelami polskimi.

Dwóch członków Zarządu, w tym prezes oraz wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, powoływanych jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie wiceprezesa Zarządu następuje po zasięgnięciu przez Radę Nadzorczą opinii Prezesa Zarządu.

21 kwietnia 2017 roku pan Mirosław Boda zrezygnował z funkcji wiceprezesa Zarządu banku z dniem 31 maja 2017 roku.

W związku z rezygnacją pana Mirosława Body z funkcji wiceprezesa Zarządu banku Rada Nadzorcza 21 kwietnia 2017 roku powołała na to stanowisko z dniem 1 czerwca 2017 roku panią Bożenę Graczyk.

Z kwalifikacjami poszczególnych członków Zarządu można się zapoznać na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A.

W 2017 roku przeprowadzono ocenę adekwatności członków Zarządu banku, zgodnie z obowiązującą w banku „Polityką oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.”. Rada Nadzorcza potwierdziła w tej ocenie, że członkowie Zarządu banku posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Zarządu banku ING Banku Śląskiego S.A., dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełniają pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy „Prawo bankowe”, a tym samym spełniają kryteria adekwatności określone w „Polityce”. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić odpowiedni kolegialny nadzór nad wszystkimi obszarami banku.

Kompetencje Zarządu

Zarząd zarządza bankiem i reprezentuje go na zewnątrz. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub statutu do kompetencji innych organów banku leżą w zakresie działania Zarządu. Zarząd działa kolegialnie, z zastrzeżeniem spraw, które stosownie do postanowień regulacji wewnętrznych banku zostały powierzone poszczególnym członkom Zarządu.

Zarząd banku formułuje strategię działania banku w ramach kroczącego, trzyletniego planu działania, który zatwierdza Rada Nadzorcza.

Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jego członków, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu banku nadzorują poszczególne piony i jednostki organizacyjne, zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu podziałem kompetencji, i ponoszą odpowiedzialność za realizowanie ich misji i podstawowych zadań.

Organizację prac Zarządu, zakres spraw wymagających uchwały Zarządu oraz tryb jego funkcjonowania określa regulamin Zarządu. Uchwala go Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu są określone w regulaminie organizacyjnym oraz we wprowadzonych przez Zarząd regulacjach, które dotyczą funkcjonowania ich obszarów.

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 26 mln zł (czyli emisji maksymalnie 26 mln akcji) do 21 kwietnia 2020 roku (kapitał docelowy) oraz do wyłączenia prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Decyzje Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji i wyłączenia prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.

Poniżej podajemy zakres odpowiedzialności członków Zarządu banku.

Zakres odpowiedzialności członków Zarządu banku

 • p. Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu banku, nadzorujący część jednostek bezpośrednio nadzorowanych przez Zarząd banku (takich jak: Biuro Zarządu banku, Biuro Prasowe, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Prawny, Departament Compliance, jednostki HR, Biuro Analiz Makroekonomicznych)
 • p. Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Korporacyjnych oraz następujące podmioty zależne: ING Usługi dla Biznesu S.A., ING ABL Polska S.A. (ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A.)
 • p. Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca Pion Klientów Strategicznych i Pion Rynków Finansowych oraz podmiot zależny – Nowe Usługi S.A.
 • p. Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Detalicznych
 • p. Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Finansów i Departament Skarbu
 • p. Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca: Pion Operacji, Pion Usług i Pion IT, a także Departament Transformacji i Zarządzania Zmianą, Departament Bezpieczeństwa IT oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego i podmiot zależny – Solver Sp. z o.o.
 • p. Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Ryzyka, Departament Walidacji Modeli oraz Departament Inspekcji Ryzyka Kredytowego

 

 • p. Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu banku, nadzorujący część jednostek bezpośrednio nadzorowanych przez Zarząd banku (takich jak: Biuro Zarządu banku, Biuro Prasowe, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Prawny, Departament Compliance, jednostki HR, Biuro Analiz Makroekonomicznych)
 • p. Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Korporacyjnych oraz następujące podmioty zależne: ING Usługi dla Biznesu S.A., ING ABL Polska S.A. (ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A.)
 • p. Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca Pion Klientów Strategicznych i Pion Rynków Finansowych oraz podmiot zależny – Nowe Usługi S.A.
 • p. Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Detalicznych
 • p. Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Finansów i Departament Skarbu
 • p. Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca: Pion Operacji, Pion Usług i Pion IT, a także Departament Transformacji i Zarządzania Zmianą, Departament Bezpieczeństwa IT, Centrum Kontroli Procesów oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego i podmiot zależny – Solver Sp. z o.o.
 • p. Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Ryzyka, Departament Walidacji Modeli oraz Departament Inspekcji Ryzyka Kredytowego

 

1 Publikacja Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok była 9 marca 2018 roku

 • p. Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu banku, nadzorujący część jednostek bezpośrednio nadzorowanych przez Zarząd banku (takich jak: Biuro Zarządu banku, Biuro Prasowe, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Prawny, Departament Compliance, jednostki HR, Biuro Analiz Makroekonomicznych)
 • p. Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Korporacyjnych oraz następujące podmioty zależne: ING Usługi dla Biznesu S.A., ING ABL Polska S.A. (ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A.)
 • p. Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca Pion Klientów Strategicznych i Pion Rynków Finansowych oraz podmiot zależny – Nowe Usługi S.A.
 • p. Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Detalicznych
 • p. Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Finansów i Departament Skarbu
 • p. Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca: Pion Operacji, Pion Usług i Pion IT, a także Departament Transformacji i Zarządzania Zmianą, Departament Bezpieczeństwa IT oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego i podmiot zależny – Solver Sp. z o.o.
 • p. Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Ryzyka, Departament Walidacji Modeli oraz Departament Inspekcji Ryzyka Kredytowego

 

 • p. Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu banku, nadzorujący część jednostek bezpośrednio nadzorowanych przez Zarząd banku (takich jak: Biuro Zarządu banku, Biuro Prasowe, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Prawny, Departament Compliance, jednostki HR, Biuro Analiz Makroekonomicznych)
 • p. Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Korporacyjnych oraz następujące podmioty zależne: ING Usługi dla Biznesu S.A., ING ABL Polska S.A. (ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A.)
 • p. Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca Pion Klientów Strategicznych i Pion Rynków Finansowych oraz podmiot zależny – Nowe Usługi S.A.
 • p. Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Klientów Detalicznych
 • p. Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Finansów i Departament Skarbu
 • p. Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorująca: Pion Operacji, Pion Usług i Pion IT, a także Departament Transformacji i Zarządzania Zmianą, Departament Bezpieczeństwa IT, Centrum Kontroli Procesów oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego i podmiot zależny – Solver Sp. z o.o.
 • p. Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Ryzyka, Departament Walidacji Modeli oraz Departament Inspekcji Ryzyka Kredytowego

 

1 Publikacja Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok była 9 marca 2018 roku

Zasady wynagradzania członków Zarządu

Wynagrodzenie członka Zarządu banku określa „Regulamin wynagradzania członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.”, który jest realizacją „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze mających istotny wpływ na profil ryzyka ING Banku Śląskiego S.A.”. Składa się ono z:

 • wynagrodzenia stałego, które zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe,
 • wynagrodzenia zmiennego, tj. premii rocznej.

Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane w powiązaniu z rynkowym poziomem płac, odpowiednio do kategorii zaszeregowania wg metodologii wartościowania stanowisk Hay.

Bank zapewnia członkom Zarządu następujące świadczenia dodatkowe:

 • ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, innego ubezpieczenia o charakterze ochronno-inwestycyjnym lub funduszu inwestycyjnego, w ramach tej samej składki,
 • wpłaty na fundusz inwestycyjny w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu,
 • opiekę medyczną (Złoty Pakiet Karty Rodzinnej).

Ponadto Rada Nadzorcza może zdecydować o przyznaniu innych świadczeń. Jest to np. pokrycie kosztów kształcenia dzieci w szkole niepublicznej, wynajem i wyposażenie mieszkania lub domu lub wypłata dodatku mieszkaniowego, pokrycie kosztów przynależności do klubów i stowarzyszeń w kraju i za granicą, o ile jest to uzasadnione interesem banku.

Członek Zarządu może otrzymać premię do 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego za wykonanie zadań premiowych ustalonych przez Radę Nadzorczą. Zadania premiowe wspierają tworzenie długoterminowej wartości banku oraz uwzględniają dbałość o koszt ryzyka banku, koszt kapitału i ryzyko płynności. Zadania mają charakter:

 • finansowy, w tym zysk brutto banku, koszt ryzyka finansowego oraz zadania w obszarze odpowiedzialności członka Zarządu,
 • niefinansowy.

Zadania niefinansowe stanowią minimum 50% wszystkich celów – z wyłączeniem członków Zarządu pełniącego funkcje kontrolne. W przypadku Zarządu zadania opierają się przynajmniej w 75% na celach wynikających z danej funkcji i obejmują zadania jakościowe. Dodatkowo zadania o charakterze finansowym nie mogą być powiązane z wynikami uzyskiwanymi w obszarach, które kontroluje dany członek Zarządu.

Bank przeprowadza test kapitału, aby całkowita pula premiowa dotycząca wszystkich pracowników nie ograniczała zdolności ING Banku Śląskiego S.A. do utrzymania adekwatnej bazy kapitałowej. Bank uruchamia fundusz premiowy, gdy spełni założony warunek.

40% premii podlega odroczeniu, a w przypadku przekroczenia określonej w regulaminie kwoty odraczane jest 60% premii. Wyniki oceny realizowanych celów są weryfikowane w okresie odroczenia, czyli przez cztery kolejne lata, by  można było ocenić wpływ działań pracownika na długoterminowe wyniki banku. W przypadku Prezesa Zarządu banku odroczeniu podlega minimum 50% kwoty wynagrodzenia zmiennego, okres odroczenia wynosi sześć lat, a premia dzielona jest na pięć równych części.

Premia dzielona jest na dwie części (z zaokrągleniem do liczby całkowitej instrumentu finansowego):

 • co najmniej 50% w akcjach fantomowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość zależy od wartości akcji banku,
 • pozostałość w formie pieniężnej.

Premia nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 „Kodeksu pracy”. Rada Nadzorcza może także zdecydować o obniżeniu lub niewypłaceniu premii rocznej w danym okresie premiowania na podstawie weryfikacji oceny realizacji zadań premiowych z uwzględnieniem ryzyka ex post.

Wynagrodzenie członków Zarządu

W 2017 roku łączna kwota świadczeń należnych i wypłaconych przez bank członkom Zarządu wyniosła 19 875,8 tys. zł, podczas gdy w 2016 roku było to 17 632,0 tys. zł. Poniżej w tabeli prezentujemy wynagrodzenie zarządu w 2017 roku.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody1 Inne korzyści2 Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2017 – 31.12.2017 2 514,0 366,3 436,0 3 316,3
Mirosław Boda 01.01.2017 – 31.05.2017 515,0 1 357,2 330,9 2 203,1
Michał Bolesławski 01.01.2017 – 31.12.2017 1 290,0 1 476,6 216,9 2 983,5
Joanna Erdman 01.01.2017 – 31.12.2017 1 284,9 1 069,8 216,1 2 570,8
Justyna Kesler 01.01.2017 – 31.12.2017 1 200,0 1 362,1 226,2 2 788,3
Patrick Roesink 01.01.2017 – 31.12.2017 1 038,4 387,6 904,3 2 330,3
Marcin Giżycki 01.01.2017 – 31.12.2017 993,3 297,73 174,1 1 465,13
Bożena Graczyk 01.06.2017 – 31.12.2017 776,1 1 442,2 2 218,3
Razem   9 611,7 6 317,4 3 946,7 19 875,8

1W skład nagród wchodzą: 1) premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2016 gotówka nieodroczona, za rok 2015 I transza gotówka odroczona, za rok 2014 II transza gotówka odroczona oraz za rok 2013 III transza gotówka odroczona; 2) akcje fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2015 przetrzymane, za rok 2014 I transza odroczone, za rok 2013 II transza odroczone oraz za rok 2012 III transza odroczone.

2Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opiekę medyczną, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą banku oraz instrumenty finansowe zrealizowane w ramach Długoterminowych Planów Motywacyjnych.

3W tym kwota 190,4 tys. zł nagrody dotyczy wypłaconej przez ING Securites S.A. premii wynikającej z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń, za rok 2016 gotówka nieodroczona, za rok 2015 gotówka odroczona I transza, oraz akcji fantomowych wynikających z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń, za rok 2015 przetrzymanych.

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody1 Inne korzyści2 Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2017-31.12.2017 592,3 86,3 102,7 781,3
Mirosław Boda 01.01.2017-31.05.2017 121,3 319,7 78,0 519,0
Michał Bolesławski 01.01.2017-31.12.2017 303,9 347,9 51,1 702,9
Joanna Erdman 01.01.2017-31.12.2017 302,7 252,0 50,9 605,6
Justyna Kesler 01.01.2017-31.12.2017 282,7 320,9 53,3 656,9
Patrick Roesink 01.01.2017-31.12.2017 244,6 91,3 213,0 549,0
Marcin Giżycki 01.01.2017-31.12.2017 234,0 70,13 41,0 345,23
Bożena Graczyk 01.06.2017-31.12.2017 182,8 0,0 339,8 522,6
Razem   2 264,4 1 488,3 929,8 4 682,5

1W skład nagród wchodzą: 1) premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2016 gotówka nieodroczona, za rok 2015 I transza gotówka odroczona, za rok 2014 II transza gotówka odroczona oraz za rok 2013 III transza gotówka odroczona; 2) akcje fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2015 przetrzymane, za rok 2014 I transza odroczone, za rok 2013 II transza odroczone oraz za rok 2012 III transza odroczone.

2Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opiekę medyczną, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą banku oraz instrumenty finansowe zrealizowane w ramach Długoterminowych Planów Motywacyjnych.

3W tym kwota 190,4 tys. zł nagrody dotyczy wypłaconej przez ING Securites S.A. premii wynikającej z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń, za rok 2016 gotówka nieodroczona, za rok 2015 gotówka odroczona I transza, oraz akcji fantomowych wynikających z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń, za rok 2015 przetrzymanych.

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody1 Inne korzyści2 Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2017-31.12.2017 671,5 97,8 116,5 885,8
Mirosław Boda 01.01.2017-31.05.2017 137,6 362,5 88,4 588,5
Michał Bolesławski 01.01.2017-31.12.2017 344,6 394,4 57,9 796,9
Joanna Erdman 01.01.2017-31.12.2017 343,2 285,7 57,7 686,7
Justyna Kesler 01.01.2017-31.12.2017 320,5 363,8 60,4 744,8
Patrick Roesink 01.01.2017-31.12.2017 277,4 103,5 241,5 622,4
Marcin Giżycki 01.01.2017-31.12.2017 265,3 79,53 46,5 391,33
Bożena Graczyk 01.06.2017-31.12.2017 207,3 0,0 385,2 592,5
Razem   2 567,3 1 687,4 1 054,2 5 308,8

1W skład nagród wchodzą: 1) premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2016 gotówka nieodroczona, za rok 2015 I transza gotówka odroczona, za rok 2014 II transza gotówka odroczona oraz za rok 2013 III transza gotówka odroczona; 2) akcje fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2015 przetrzymane, za rok 2014 I transza odroczone, za rok 2013 II transza odroczone oraz za rok 2012 III transza odroczone.

2Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opiekę medyczną, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą banku oraz instrumenty finansowe zrealizowane w ramach Długoterminowych Planów Motywacyjnych.

3W tym kwota 190,4 tys. zł nagrody dotyczy wypłaconej przez ING Securites S.A. premii wynikającej z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń, za rok 2016 gotówka nieodroczona, za rok 2015 gotówka odroczona I transza, oraz akcji fantomowych wynikających z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń, za rok 2015 przetrzymanych.

Świadczenia za 2017 rok dla członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń nie zostały jeszcze przyznane. Zgodnie z obowiązującym w banku systemem wynagrodzeń członkom Zarządu banku może przysługiwać bonus za 2017 rok, którego wypłata nastąpi w latach 2018–2025. Dlatego została utworzona rezerwa na wypłatę bonusu za 2017 rok dla członków Zarządu, która wynosiła 9,4 mln zł na 31 grudnia 2017 roku. Ostateczną decyzję co do wysokości tego bonusu podejmie Rada Nadzorcza banku. Poniżej w tabeli prezentujemy wynagrodzenie zarządu w 2016 roku.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody1 Inne korzyści2 Razem
Małgorzata Kołakowska 01.01.2016 – 31.03.2016 572,4 1 483,3 80,2 2 135,9
Brunon Bartkiewicz 19.04.2016 – 31.12.2016 1 765,8 140,9 1 906,6
Mirosław Boda 01.01.2016 – 31.12.2016 1 236,0 968,2 219,3 2 423,6
Michał Bolesławski 01.01.2016 – 31.12.2016 1 285,5 1 020,1 217,6 2 523,2
Joanna Erdman 01.01.2016 – 31.12.2016 1 197,0 695,1 202,6 2 094,7
Ignacio Juliá Vilar 01.01.2016 – 30.04.2016 381,5 985,8 352,1 1 719,4
Justyna Kesler 01.01.2016 – 31.12.2016 1 197,0 953,5 225,1 2 375,6
Patrick Roesink 01.01.2016 – 31.12.2016 954,3 111 722,3 1 787,6
Marcin Giżycki 01.08.2016 – 31.12.2016 510,03 87,73 67,7 665,43
Razem   9 099,5 6 304,7 2 227,8 17 632,0

1W skład nagród wchodzą: 1) Premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2015 gotówka nieodroczona, za rok 2014 I transza gotówka odroczona, za rok 2013 II transza gotówka odroczona oraz za rok 2012 III transza gotówka odroczona; oraz 2) Akcje Fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2014 przetrzymane, za rok 2013 I transza odroczone oraz za rok 2012 II transza odroczone.

2Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Banku.

3W tym, kwota 125,0 tys. zł wynagrodzenia oraz kwota 87,7 tys. zł nagrody dotyczą należnego za rok 2016 świadczenia w związku z zajmowaniem stanowiska Prezesa Zarządu ING Securites S.A.

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody1 Inne korzyści2 Razem
Małgorzata Kołakowska 01.01.2016-31.03.2016 130,8 339,0 18,3 488,1
Brunon Bartkiewicz 19.04.2016-31.12.2016 403,5 0,0 32,2 435,7
Mirosław Boda 01.01.2016-31.12.2016 282,5 221,3 50,1 553,9
Michał Bolesławski 01.01.2016-31.12.2016 293,8 233,1 49,7 576,6
Joanna Erdman 01.01.2016-31.12.2016 273,6 158,9 46,3 478,7
Ignacio Juliá Vilar 01.01.2016-30.04.2016 87,2 225,3 80,5 392,9
Justyna Kesler 01.01.2016-31.12.2016 273,6 217,9 51,4 542,9
Patrick Roesink 01.01.2016-31.12.2016 218,1 25,4 165,1 408,5
Marcin Giżycki 01.08.2016-31.12.2016 116,63 20,03 15,5 152,13
Razem   2 079,6 1 440,8 509,1 4 029,5

1W skład nagród wchodzą: 1) Premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2015 gotówka nieodroczona, za rok 2014 I transza gotówka odroczona, za rok 2013 II transza gotówka odroczona oraz za rok 2012 III transza gotówka odroczona; oraz 2) Akcje Fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2014 przetrzymane, za rok 2013 I transza odroczone oraz za rok 2012 II transza odroczone.

2Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Banku.

3W tym, kwota 125,0 tys. zł wynagrodzenia oraz kwota 87,7 tys. zł nagrody dotyczą należnego za rok 2016 świadczenia w związku z zajmowaniem stanowiska Prezesa Zarządu ING Securites S.A.

 

Imię i nazwisko Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody1 Inne korzyści2 Razem
Małgorzata Kołakowska 01.01.2016-31.03.2016 144,3 373,8 20,2 538,3
Brunon Bartkiewicz 19.04.2016-31.12.2016 445,0 0,0 35,5 480,5
Mirosław Boda 01.01.2016-31.12.2016 311,5 244,0 55,3 610,8
Michał Bolesławski 01.01.2016-31.12.2016 324,0 257,1 54,8 635,9
Joanna Erdman 01.01.2016-31.12.2016 301,7 175,2 51,1 527,9
Ignacio Juliá Vilar 01.01.2016-30.04.2016 96,1 248,4 88,7 433,3
Justyna Kesler 01.01.2016-31.12.2016 301,7 240,3 56,7 598,7
Patrick Roesink 01.01.2016-31.12.2016 240,5 28,0 182,0 450,5
Marcin Giżycki 01.08.2016-31.12.2016 128,53 22,13 17,1 167,73
Razem   2 293,2 1 588,9 561,4 4 443,5

3W skład nagród wchodzą: 1) Premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2015 gotówka nieodroczona, za rok 2014 I transza gotówka odroczona, za rok 2013 II transza gotówka odroczona oraz za rok 2012 III transza gotówka odroczona; oraz 2) Akcje Fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za rok 2014 przetrzymane, za rok 2013 I transza odroczone oraz za rok 2012 II transza odroczone.

2Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Banku.

3W tym, kwota 125,0 tys. zł wynagrodzenia oraz kwota 87,7 tys. zł nagrody dotyczą należnego za rok 2016 świadczenia w związku z zajmowaniem stanowiska Prezesa Zarządu ING Securites S.A.

Na koniec 2016 roku rezerwa na premię za 2016 rok dla członków Zarządu wynosiła 9,0 mln zł.

Umowy o pracę przewidują świadczenia na rzecz wszystkich członków Zarządu banku w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z ostatnich sześciu miesięcy pracy poprzedzających rozwiązanie stosunku pracy, gdy zakończyła się ich kadencja i nie powołano ich na kolejną kadencję lub odwołano z funkcji.

Nie ma to zastosowania w przypadku odwołania z przyczyn określonych w art. 52 „Kodeksu pracy” lub w przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy w związku z rezygnacją członka Zarządu czy w przypadku zawieszenia członka Zarządu lub zawieszenia całego Zarządu przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów prawa bankowego.

Ponadto członkowie Zarządu banku mają zawarte z bankiem umowy o zakazie działalności konkurencyjnej, które ustalają prawa i obowiązki stron umowy w zakresie działalności konkurencyjnej w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy, w ciągu 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, z możliwością wypłaty odszkodowania karencyjnego w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pobieranego przez członka Zarządu w ostatnim roku trwania umowy.

W przypadku odwołania członka Zarządu z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 „Kodeksu pracy”) lub z powodu zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu banku przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów prawa bankowego wysokość odszkodowania karencyjnego wynosi 25% 12-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pobieranego w ostatnim roku trwania umowy.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z rezygnacją członka Zarządu wysokość odszkodowania karencyjnego wynosi 50% 12-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pobieranego w ostatnim roku trwania umowy, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza upoważnia przewodniczącego do zwiększenia odszkodowania powyżej tego poziomu.

Członkowie Zarządu oraz inne osoby będące pracownikami ING Banku Śląskiego S.A. nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: