O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Tematyka ładu korporacyjnego jest przedmiotem stałego monitoringu i rozwoju. Funkcjonowanie wszystkich statutowych organów banku jest zaprojektowane w taki sposób aby spełniać zarówno normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak i realizować zasady wynikające z rekomendacji regulatorów rynku finansowego oraz dobrych praktyk. Dotyczy to oczywiście również funkcjonowania Walnego Zgromadzenia będącego bardzo istotnym elementem naszej komunikacji z akcjonariuszami.
Henryk Rygulski
Główny Ekspert w Departamencie Prawnym

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016

Zasady ładu korporacyjnego, którym w 2017 roku podlegał bank, zostały zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, wprowadzonym Uchwałą Nr 26/413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 13 października 2015 roku. Tekst tego dokumentu jest dostępny na stronie internetowej banku.

Bank stosuje rekomendacje i zasady określone w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej.

 • Zasada VI.Z.2.: Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Komentarz banku dotyczący sposobu stosowania tej zasady:

Bank przyjął i stosuje „Politykę zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze mających istotny wpływ na profil ryzyka ING Banku Śląskiego S.A.” („Polityka”). Reguluje ona okres pomiędzy przyznaniem a możliwością realizacji instrumentów finansowych w ramach wynagrodzeń zmiennych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz wytycznymi w zakresie wynagrodzeń zmiennych dla instytucji finansowych w Polsce („Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku”, „Dyrektywa CRD III”, „Dyrektywa CRD IV”, „Wytyczne CEBS/EBA”). Zgodnie z „Polityką” minimum 40% wynagrodzenia zmiennego kadry zarządzającej podlega odroczeniu na 4 lata, przy czym wynagrodzenie to jest wypłacane w okresie odroczenia w czterech kolejnych latach w równych częściach, jeśli nie wystąpiły przesłanki do obniżenia lub niewypłacenia części wynagrodzenia (w przypadku prezesa Zarządu banku jest to minimum 50% odroczone na sześć lat, a premia jest dzielona na pięć równych części). W przypadku istotnej części wynagrodzenia zmiennego (minimum 50%) przyznawanej w akcjach fantomowych, dla których instrumentem bazowym są akcje banku, ma zastosowanie roczny okres przetrzymania odpowiednio dla każdej transzy. Zapisy te mają na celu powiązanie poziomu wynagrodzeń kadry zarządzającej z długoterminowymi celami strategicznymi banku. Intencją banku jest stosowanie opisanej zasady w zakresie, jaki wynika z przywołanych regulacji.

 • Ponadto bank nie stosuje w pełnym zakresie Rekomendacji IV.R.2 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”. Ogranicza się do przeprowadzania transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w Internecie. Decyzja ta – analogicznie jak w latach ubiegłych – jest uzasadniona tym, że nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk prawnych i organizacyjno-technicznych związanych z zapewnieniem akcjonariuszom – którzy nie uczestniczą osobiście w obradach Walnego Zgromadzenia – dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyka te mogą negatywnie wpłynąć na przebieg Walnego Zgromadzenia.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

W banku stosowane są „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wprowadzone uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) (ZŁK). ZŁK zostały przyjęte w zakresie określonym w oświadczeniu Zarządu banku z 30 grudnia 2014 roku, zamieszczonym na stronie internetowej banku.

W związku ze zmianami w statucie banku wprowadzonymi „Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia banku z dnia 31 marca 2015 roku” – w banku stosowane są wszystkie zasady określone w ZŁK, z zastrzeżeniem, że zasada wprowadzona w § 8 ust. 4 ZŁK – z uwagi na brak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk natury prawnej i organizacyjno-technicznej, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg Walnego Zgromadzenia – stosowana jest przez bank w zakresie ograniczonym do transmisji obrad Walnych Zgromadzeń banku za pośrednictwem Internetu.

Jednocześnie „Uchwałą Nr 25 z dnia 31 marca 2015 roku” Zwyczajne Walne Zgromadzenie banku zaakceptowało oświadczenie Zarządu banku z 30 grudnia 2014 roku oraz zadeklarowało gotowość stosowania ZŁK w części, która odnosi się do akcjonariuszy oraz do relacji banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, na zasadach określonych w tej uchwale. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej banku.

Oświadczanie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Uwzględniając przedstawione wyjaśnienia, Zarząd banku składa następujące oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. oświadcza, że Bank przestrzegał w 2017 roku zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” oraz „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w zakresie przyjętym przez Bank.

Bank nie stwierdził przypadków naruszenia przyjętych przez bank zasad ładu korporacyjnego w okresie objętym tym raportem.

Kodeks etyki bankowej

Niezależnie od zasad ładu korporacyjnego w banku stosowany jest „Kodeks etyki bankowej” przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich 18 kwietnia 2013 roku. „Kodeks etyki bankowej” dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Zasady etyki zawodowej pracowników ING Banku Śląskiego S.A.

W banku wprowadzono również „Regulamin – Zasady etyki zawodowej pracowników ING Banku Śląskiego S.A.”. Jego celem jest ograniczenie ryzyka braku zgodności poprzez wskazanie pracownikom zasad, których muszą przestrzegać, aby zapewnić integralność działań banku, w tym zgodność z przepisami prawa, wymogami regulatora i standardami etycznymi, obowiązującymi w branży usług finansowych. Określone w regulaminie zasady mają zastosowanie do wszystkich działań pracownika związanych z realizacją obowiązków służbowych. Niektóre zasady mogą mieć zastosowanie również do prywatnej aktywności pracownika, jeżeli może ona negatywnie wpływać na reputację banku lub powodować konflikt interesów.

Pomarańczowy Kod

Punktem wyjścia dla określenia elementów zasad etyki pracowników ING Banku Śląskiego jest Pomarańczowy Kod. Determinuje on sposób, w jakim realizowany jest strategiczny cel banku – wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod określa bankową tożsamość. Stanowi zestaw norm, które wszyscy w banku cenią, które starają się realizować i według których są oceniani przez innych. Pomarańczowy Kod składa się z dwóch części:

 • Wartości ING, które są obietnicą złożoną otoczeniu zewnętrznemu:
  • jesteśmy uczciwi,
  • jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem,
  • jesteśmy odpowiedzialni.
 • Zachowania ING, które określają sposób bycia pracowników. To zobowiązania, które pracownicy składają sobie nawzajem, oraz standardy umożliwiające ocenę ich działań:
  • podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie,
  • pomagasz innym osiągać sukcesy,
  • jesteś zawsze o krok do przodu.

Polityka informacyjna ING Banku Śląskiego

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę informacyjną na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, mediów oraz wszystkich zainteresowanych. Bank, realizując politykę informacyjną, stosuje wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, spoczywające na banku jako spółce publicznej oraz instytucji nadzorowanej. Bank, realizując politykę informacyjną, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, zwłaszcza zapewnia akcjonariuszom, inwestorom, mediom oraz wszystkim zainteresowanym właściwy dostęp do informacji o banku. Pełna treść polityki informacyjnej jest dostępna tutaj.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: