O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Struktura akcjonariatu

ING Bank Śląski S.A. jest spółką zależną od ING Bank N.V., który według stanu na 31 grudnia 2017 roku posiadał 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. oraz 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – niezmiennie od marca 2005 roku. Pozostała część akcji banku (25,0%) znajduje się w wolnym obrocie (free float). Posiadają je inwestorzy instytucjonalni – zwłaszcza polskie fundusze emerytalne – oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni. Największym inwestorem na koniec 2017 roku był Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK. Zgodnie z informacją roczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK – na 29 grudnia 2017 roku posiadał on 7,99% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ. Na dzień sporządzenia sprawozdania bank nie ma informacji, że inny akcjonariusz przekroczył próg 5% udziału w kapitale spółki.

W 2017 roku wartość kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A., jak i udział głównego akcjonariusza w kapitale się nie zmieniły.

Struktura akcjonariatu banku (%)

1Na podstawie informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na 29 grudnia 2017 roku.

2Na podstawie informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na 30 grudnia 2016 roku.

1Na podstawie informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na 29 grudnia 2017 roku.

2Na podstawie informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na 30 grudnia 2016 roku.

Charakterystyka akcjonariusza dominującego

ING Bank N.V. należy do Grupy ING – grupy instytucji finansowych o zasięgu globalnym, która oferuje usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej ponad 37 milionom klientów. Podmioty Grupy ING zatrudniają ponad 51 tys. pracowników i prowadzą działalność w ponad 40 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Australii. Grupa ING prowadzi swoje operacje w czterech obszarach:

  • Liderzy Rynkowi (Market Leaders) – operacje w Holandii, Belgii i Luksemburgu;
  • Kraje Pretendenci (Challengers) – operacje w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Australii oraz Czechach;
  • Rynki Wzrostu (Growth Markets) – operacje w Polsce, Rumunii, Turcji oraz w Azji;
  • globalna sieć bankowości korporacyjnej dla klientów strategicznych (Wholesale Banking).

 

Podmiotem dominującym w Grupie ING jest holenderska instytucja finansowa ING Groep N.V. Powstała ona w 1991 roku w wyniku fuzji holenderskiej spółki ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden oraz holenderskiego banku NMB Postbank Groep. Przez kolejne lata Grupa ING rozwijała się w oparciu zarówno o rozwój organiczny, jak i fuzje i przejęcia. W wyniku kryzysu finansowego w latach 2008–2009 Grupa otrzymała wsparcie rządowe (spłacone później w latach 2009–2014) pod warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji. Restrukturyzacja zakładała m.in. oddzielenie działalności bankowej od ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która miała zostać sprzedana. Restrukturyzacja Grupy ING została sfinalizowana w kwietniu 2016 roku.

ING Groep N.V. jest spółką publiczną notowaną na giełdzie w Amsterdamie, Brukseli oraz w Nowym Jorku. ING Groep N.V ma rozproszony akcjonariat. Na koniec 2017 roku tylko dwóch akcjonariuszy posiadało udział w kapitale spółki powyżej 3%. Byli to BlackRock Inc. (5,07%) oraz Artisan Investments GP LLC (3,01%). W 2016 roku Grupa ING wygenerowała zysk netto na poziomie 4 905 mln euro względem 4 651 mln euro w 2016 roku. Aktywa ogółem były na poziomie 846 mld euro. Aktywa Grupy ING Banku Śląskiego S.A. stanowiły na koniec 2017 roku 3,6% aktywów Grupy ING. Natomiast nasz zysk netto stanowił 6,7% zysku netto Grupy ING.

Więcej informacji na temat dominującego akcjonariusza jest dostępnych tutaj.

Akcje i kapitał zakładowy

Zgodnie ze statutem kapitał zakładowy ING Banku Śląskiego S.A. dzieli się na 130 100 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje banku są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami banku nie są związane żadne specjalne uprawnienia kontrolne. Statut banku nie wprowadza także jakichkolwiek ograniczeń odnośnie do przenoszenia prawa własności akcji wyemitowanych przez bank i wykonywania prawa głosu. Nie zawiera również postanowień, które oddzielałyby prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych.

Na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z 21 kwietnia 2017 roku zmieniono statut banku i tym samym upoważniono Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26 mln zł (czyli emisji maksymalnie 26 mln akcji) do 21 kwietnia 2020 roku (kapitał docelowy) oraz do wyłączenia prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zmianę statutu wpisano do rejestru KRS 22 maja 2017 roku. Decyzje Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji i wyłączenia prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.

Na dzień publikacji raportu ING Bank Śląski S.A. nie miał informacji na temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: