O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-32]

Wskaźniki profilowe

 

Wskaźniki profilowe Opisy Zewnętrzna weryfikacja
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii TAK
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
Profil organizacji
G4-3
G4-3
Nazwa organizacji TAK
G4-4 Główne produkty/usługi TAK
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji TAK
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja TAK
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji TAK
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów TAK
G4-9 Skala działalności organizacji TAK
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć TAK
G4-11 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników) TAK
G4-12 Opis łańcucha dostaw TAK
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności TAK
G4-14
G4-14
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę przezorności TAK
G4-15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację TAK
G4-16 Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych TAK
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
G4-17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture TAK
G4-18 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu TAK
G4-19 Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu TAK
G4-20 Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji TAK
G4-21 Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz organizacji TAK
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) TAK
G4-23 Znaczne zmiany stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu TAK
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację TAK
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy TAK
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu TAK
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie TAK
Profil raportu
G4-28 Okres raportowania TAK
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu TAK
G4-30 Cykl raportowania TAK
G4-31 Osoba kontaktowa TAK
G4-32 Indeks treści GRI TAK
G4-33 Zewnętrzna weryfikacja
Ład organizacyjny
G4-34 Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania TAK
Etyka
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak kodeks zachowań lub kodeks etyki TAK
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji TAK
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające sygnalizowanie nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań, oraz spraw związanych z integralnością organizacji TAK

Wskaźniki szczegółowe

 

Wskaźniki według aspektów Opisy Pominięcia Zewnętrzna weryfikacja
Kategoria ekonomiczna
Wyniki ekonomiczne
G4-DMA
G4-EC1

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych
Obecność na rynku
G4-DMA
G4-EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.
Pośredni wpływ ekonomiczny
G4-DMA
G4-EC7

G4-EC7

Rozwój oraz wpływ inwestycji infrastrukturalnych oraz usług wspieranych
Kategoria środowiskowa
Energia
G4-DMA
G4-EN3 Całkowite zużycie energii w organizacji
G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii Wskaźnik zaraportowany częściowo, w związku z ograniczoną dostępnością danych nt. ilości energii zaoszczędzonej w rezultacie konkretnych działań modernizacyjnych. Pełne zaraportowanie wskaźnika możliwe będzie po opracowaniu i wdrożeniu metodyki kalkulacji zaoszczędzonej energii.
Woda
G4-DMA
G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła TAK
Ścieki i odpady
G4-DMA TAK
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Produkty i usługi
G4-DMA
G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczania tego wpływu
Ocena środowiskowa dostawcy
G4-DMA
G4-EN32 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
Kategoria społeczna
Praktyki zatrudnienia i godnej pracy
Zatrudnienie
G4-DMA
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek operacyjnych TAK
G4-LA3 Powroty do pracy oraz wskaźnik utrzymania pracowników po urlopie rodzicielskim, z podziałem na płeć
Szkolenia i edukacja
G4-DMA
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia Wskaźnik zaraportowany częściowo w związku z brakiem dostępności danych nt. liczby godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorię zatrudnienia. Pełne zaraportowanie wskaźnika możliwe będzie po wdrożeniu zmian w systemie rejestrowania godzin szkoleniowych.
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci
Różnorodność i równość szans
G4-DMA
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn
G4-DMA
G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według zajmowanego stanowiska (kategorii zatrudnienia) oraz według głównych lokalizacji organizacji TAK
Ocena dostawców pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia
G4-DMA
G4-LA14 Procent nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia
Prawa człowieka
Ocena dostawców pod kątem respektowania praw człowieka
G4-DMA
G4-HR10 Odsetek nowych dostawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka
Społeczeństwo
Społeczność
G4-DMA
G4-FS14 Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych
Zapobieganie korupcji
G4-DMA
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych
G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
Zgodność z regulacjami
G4-DMA
G4-SO8

W  2017 roku na ING Bank Śląski S.A. nie zostały nałożone kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.

Wartość pieniężna istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami TAK
Odpowiedzialność za produkt
Etykietowanie produktów i usług
G4-DMA
G4-PR4

W  2017 roku brak przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dot. oznakowania i informacji o produktach i usługach.

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według ich konsekwencji TAK
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta TAK
Komunikacja marketingowa
G4-DMA
G4-PR7

W  2017 roku brak przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzajów konsekwencji TAK
Prywatność klienta
G4-DMA
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych
Zgodność z regulacjami
G4-DMA
G4-PR9

W  2017 roku na ING Bank Śląski S.A. nie zostały nałożone kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług.

Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług TAK
Jesteś w ścieżce klienta Jesteś w ścieżce pracownika Jesteś w ścieżce rynku i mediów
ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: