O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityki dotyczące zagadnień społecznych

W ramach zagadnień społecznych działamy samodzielnie oraz poprzez dwie fundacje korporacyjne: Fundację ING Dzieciom i Fundację Sztuki Polskiej ING.

Szczególny nacisk kładziemy na inicjatywy ogólnopolskie i branżowe na rzeczy edukacji finansowej i przedsiębiorczości. Kierunki te określiliśmy jako kluczowe w „Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego”. Aby skutecznie realizować założenia strategii, współpracujemy z parterami społecznymi. Dodatkowo wspieramy organizacyjnie i merytorycznie konferencje poświęcone ekonomii, gospodarce, zrównoważonemu rozwojowi oraz przedsiębiorczości, m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, Open Eyes Economy.

Nasi pracownicy od 2007 roku mogą korzystać z rozwiązań formalno-prawnych zawartych w „Regulaminie pracy”, które ułatwiają im działania w wolontariacie. Gwarantujemy naszym pracownikom 8 godzin pracy na wolontariat. Wolontariusze realizują akcje na rzecz szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, szpitali. Uczą podstaw finansów i przedsiębiorczości, wspólnie z dziećmi remontują, czytają, uprawiają sport, biorą udział w akcjach krwiodawstwa i biegach charytatywnych. W okresie bożonarodzeniowym przygotowują paczki świąteczne dla dzieci w szpitalach, świetlicach środowiskowych i w domach dziecka.

Zarządzanie ryzykiem środowiskowo-społecznym w banku reguluje „Instrukcja ryzyka środowiskowego i społecznego”. Dokument ten zawiera szczegółowe polityki, które mają za zadanie chronić środowisko naturalne oraz minimalizować ryzyka społeczno-środowiskowe. Dokument wskazuje również działalności, w które bank nie inwestuje z uwagi na szczególnie wysokie ryzyko naruszania praw człowieka oraz ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zasady zrównoważonego rozwoju.

Otrzymujemy wiele ofert i propozycji sponsoringowych, a także próśb o darowizny. W banku funkcjonuje „Polityka darowizn charytatywnych ING Banku Śląskiego”. Określa ona zasady przyznawania i przekazywania darowizn charytatywnych. Stosujemy również „Politykę sponsoringową ING Banku Śląskiego”, uzupełnioną o zapisy szczegółowe w „Zasadach sponsoringu ING Banku Śląskiego”.

Rezultaty stosowania polityk

Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat przez pracowników banku:

4 214
2016 rok
4 929
2017 rok

Więcej informacji o naszych działaniach społecznych i ich rezultatach podajemy w rozdziale „Sposób pracy”

Polityki dotyczące zagadnień pracowniczych

W Grupie zatrudniamy 8 tys. pracowników. Aby prowadzić swoją działalność zgodnie wymogami prawa, stosujemy wiele dokumentów, które regulują zagadnienia pracownicze.

Kluczowym dokumentem jest „Regulamin pracy ING Banku Śląskiego S.A.”, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy oraz bez względu na okres, na jaki zawarto umowę o pracę. W banku mamy korzystniejsze rozwiązania w zakresie urlopów okolicznościowych, niż wynika to z przepisów „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy”. Ponadto rodzice dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do dodatkowych 5 dni urlopu w roku kalendarzowym.

Zapisy regulaminu uzupełnia m.in. „Deklaracja różnorodności” ING, która została przyjęta we wszystkich jednostkach Grupy ING na świecie, oraz „Polityka różnorodności”, która definiuje obszary różnorodności i określa sposób zarządzania nią w naszym banku. W ING wierzymy, że każdy dysponuje ogromnym potencjałem, który może wykorzystywać. Oczekujemy jednak, że nasi pracownicy będą traktowali innych z życzliwością i szacunkiem.

Ważnym elementem w zakresie zagadnień pracowniczych jest także Pomarańczowy Kod. To zestaw Wartości, czyli obietnic, które składamy światu, i Zachowań, czyli zobowiązań, które – jako współpracownicy – składamy sobie nawzajem.

W banku obowiązuje „Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. Reguluje ona prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozumianych jako studia różnego szczebla, w tym podyplomowe i MBA. W regulacji określiliśmy, na jakich zasadach pracownicy mogą uzyskiwać konkretne przywileje związane ze studiami, takie jak dodatkowy urlop czy refundacja kosztów nauki.

Procedura dotycząca podnoszenia umiejętności posługiwania się językiem obcym określa ramy i główne zasady, na jakich pracownicy mogą korzystać z dofinansowania nauki języka angielskiego. Pozostawia ona przy tym swobodę decyzji i odpowiedzialność za nie pracownikowi i jego przełożonemu.

Na podstawie Pomarańczowego Kodu wprowadziliśmy „Zasady etyki zawodowej”, które mają zastosowanie do postępowania pracowników w związku z realizacją obowiązków służbowych. Mogą one jednak dotyczyć także prywatnej aktywności, która może w negatywny sposób wpływać na reputację banku lub powodować konflikt interesów.

Zagadnienia pracownicze są również elementem „Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A.”, w której jako pracownicy zobowiązujemy się m.in. do wspierania naszych klientów biznesowych i partnerów w prowadzaniu działalności w sposób zrównoważony.

 

Rezultaty stosowania polityk

Rezultaty stosowania polityk w zakresie zagadnień pracowniczych 2017 2016 Zmiana

2017 do 2016

Zatrudnienie (osoby) 8 032 8 025 +0,1%
Średni staż pracy (lata) 12,2 11,4 +7,1%
Porównanie wynagrodzeń pracowników najniższego szczebla do rynku1 (%) 143% 101% +42 p.p.
Stosunek wynagrodzeń podstawowych kobiet do mężczyzn (%) 97,0% 96,1% +0,9 p.p.
Powroty do pracy po urlopie rodzicielskim2 (%) 100% 100%
Wskaźnik rotacji (%) 8,2% 8,5% -0,3 p.p.

1wynagrodzenie zasadnicze w porównaniu do sektora bankowego;
2z wyłączeniem osób, którym skończyła się czasowa umowa o pracę oraz osoby, które zwolniły się z własnej inicjatywy

Więcej informacji o zagadnieniach pracowniczych podajemy w rozdziale „Sposób pracy”

Polityki dotyczące środowiska naturalnego

Jesteśmy świadomi zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i staramy się im przeciwdziałać. Dlatego ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój stanowią ważny czynnik, na którym opieramy długoterminową strategię budowania wartości.

Takie podejście do zagadnień środowiskowych odzwierciedla przyjęta w 2017 roku „Deklaracja ekologiczna ING Banku Śląskiego S.A.” oraz zatwierdzona przez Zarząd banku „Strategia zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017–2019”.

 

Przyłączając się do realizacji wymagań Grupy ING, przyjęliśmy również „Deklarację środowiskową Grupy ING”, która obliguje nas do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Nasze zobowiązania realizujemy dwukierunkowo:

 • wewnątrz organizacji staramy się ograniczyć obciążenie środowiska w następstwie działalności banku,
 • kiedy świadczymy oraz oferujemy usługi na zewnątrz, chcemy przewidywać ich ewentualne skutki ekologiczne i dążyć do właściwego zarządzania ryzykiem ekologicznym.

Aby zminimalizować wpływ, jaki na środowisko wywierają nasze biura, oddziały, centra komputerowe oraz podróże służbowe, staramy się zmniejszać emisję dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie zużycia energii. Flotę samochodową wzbogaciliśmy o samochody hybrydowe i elektryczne. Udostępniliśmy pracownikom rowery. Promujemy też wspólne dojazdy do pracy. Systematycznie eliminujemy liczbę generowanych papierowych dokumentów. Redukujemy zużycie wody, stosując oszczędne technologie oraz sprzęt w pomieszczeniach socjalnych. Prowadzimy wśród pracowników akcje ekologiczne, które zwiększają ich wrażliwość ekologiczną, wzmacniają pozytywne nawyki, a także propagują rozwiązania technologiczne i organizacyjne przyjazne dla środowiska.

W myśl zatwierdzonej przez Zarząd banku „Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017–2019” wspieramy klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony. Angażujemy się w projekty proekologiczne, m.in. w sektorze energetycznym, i pomagamy klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Zarządzamy ryzykiem środowiskowym i społecznym naszych transakcji, jak i transakcji klientów, korzystając z „Ogólnych zasad w zakresie ryzyka środowiskowego i społecznego”. Kierujemy się działaniami zgodnymi z etyką biznesu i dążymy do przejrzystych relacji z dostawcami. Nasi dostawcy zobowiązują się do przestrzegania „Kodeksu dla dostawców”, który promuje prawa człowieka, uczciwe praktyki rynkowe, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie korupcji.

Zgodnie z naszą strategią także wspieramy naszych klientów i partnerów biznesowych w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony. Rolę banku i wpływ na zrównoważony rozwój opisaliśmy w „Deklaracji ekologicznej ING Banku Śląskiego”. Naszą szczególną rolę widzimy w podejmowaniu inicjatyw na rzecz tworzenia i oferowania nowych produktów, wspierania przedsięwzięć proekologicznych, kształtowania świadomości proekologicznej oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym.

Rezultaty stosowania polityk

 Zużycie zasobów 2017 2016 Zmiana

2017 do 2016

Zużycie energii (kWh) 31 530 936 33 769 174 -6,6%
Zużycie papieru (kg)1 554 052 362 982 +52,6%
Zużycie wody (m3) 55 541 63 483 -12,5%

1wzrost wagi makulatury spowodowany jest zmianą operatora usługi bezpiecznego niszczenia dokumentów i innego przelicznika wagowego

Więcej informacji na temat środowiska naturalnego podajemy w rozdziale „Wsparcie rozwoju rynku i przedsiębiorczości” oraz w rozdziale „Sposób pracy”

Polityki dotyczące poszanowania praw człowieka

Działania Grupy dotyczą wielu grup interesariuszy, m.in.: klientów, pracowników, dostawców. Przedstawiciele każdej z tych grup mogą i powinni oczekiwać od nas właściwego traktowania.

W ramach prowadzonej działalności zobowiązujemy się do przestrzegania i promowania praw człowieka w odniesieniu do wszystkich osób, z którymi współpracujemy.

Zagadnienia dotyczące praw człowieka są ujęte w kilku dokumentach. W odniesieniu do pracowników fundamentalne są zapisy „Regulaminu pracy ING Banku Śląskiego S.A.”. Mówi on, że jako pracodawca zobowiązujemy się szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, przestrzegać zasady równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń. Zobowiązujemy się również przeciwdziałać mobbingowi.

Regulamin pracy uzupełniają m.in. zasady Pomarańczowego Kodu, w którym jasno opisujemy, w jakie wartości wierzymy i jakich zachowań należy się po nas spodziewać. Pomarańczowy Kod promuje m.in. uczciwość, zdrowy rozsądek i odpowiedzialność. Jest obecny w wielu procesach bankowych, np.
w systemie oceny pracowników („Regulamin procesu rozmów rocznych ING Banku Śląskiego S.A.” oraz „Regulamin premiowania pracowników ING Banku Śląskiego S.A.”). Stanowi ważny element procesu rekrutacji i jest częścią kultury organizacyjnej.

Dokumentem, który wspiera nas w przestrzeganiu i promowaniu praw człowieka, jest też „Polityka różnorodności”. Polityka służy budowaniu świadomości organizacji, w której stosujemy zasady równego traktowania. To oznacza, że nie dyskryminujemy w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio ze względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, styl życia, formę, zakres, i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne okoliczności, które mogą wywoływać zachowania dyskryminacyjne.

Każdy dostawca Grupy oświadcza, że działa zgodnie z normami określonymi przez „Kodeks postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A.”. Jego przestrzeganie jest warunkiem koniecznym przy nawiązywaniu współpracy z Grupą oraz w jej trakcie. Do podstawowych norm należy: przestrzeganie w relacjach z pracownikami obowiązującego prawa, w tym praw pracowniczych, a także respektowanie ich godności osobistej, prywatności oraz praw jednostki. Dostawca powinien też zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i nieszkodliwe pod kątem zdrowotnym miejsce pracy oraz dbać o ochronę środowiska: minimalizować obciążenia środowiska w ramach prowadzonej działalności i działać w celu jego poprawy. Powinien również przestrzegać zakazów pracy przymusowej, zatrudniania dzieci, korupcji i dyskryminacji.

Kolejnym dokumentem, który wspiera nas w promowaniu praw człowieka, jest „Strategia zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego”. W ramach strategii angażujemy się w edukację finansową, m.in. rozwijamy narzędzia i produkty, które pomagają w podejmowaniu dobrych decyzji. Usuwamy również bariery w dostępie do naszych usług.

Rezultaty stosowania polityk

Pomarańczowy Kod jest elementem procesu rozmów rocznych ING Banku Śląskiego S.A.

 • W 2017 roku 100% pracowników ukończyło proces rozmów (wyłączając osoby długotrwale nieobecne).

„Kodeks postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A.” stosujemy  wobec wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności.

 • 100% dostawców ING Banku Śląskiego S.A. deklaruje przestrzeganie standardów zawartych
  w kodeksie.

Więcej informacji na temat poszanowania praw człowieka podajemy w rozdziale „O nas” oraz w rozdziale „Sposób pracy”

Polityki dotyczące przeciwdziałania korupcji

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, traktuje kwestię zabezpieczenia przed zagrożeniem korupcją jako priorytetowe zagadnienie w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Wszelkie formy przekupstw i korupcji są bezwzględnie zabronione. Wszyscy pracownicy Grupy są zobowiązani nie aprobować działań wskazujących na próbę przekupstwa lub korupcji. Podstawą formalną w tym zakresie jest „Regulamin – Zasady etyki zawodowej pracowników ING Banku Śląskiego S.A.”. Określa on reguły postępowania każdego pracownika związane między innymi z przeciwdziałaniem przekupstwom i konfliktom interesów, ochroną informacji oraz ze zgłaszaniem nieprawidłowości.

Kwestie przeciwdziałania korupcji omawia szczegółowo „Polityka przeciwdziałania przekupstwom i korupcji”. Do jej stosowania zobowiązani są wszyscy nasi pracownicy. Zabrania ona przyjmowania i wręczania korzyści materialnych i niematerialnych w relacji z klientami, partnerami biznesowymi i urzędnikami państwowymi. Dotyczy to:

 • prezentów lub zaproszeń do udziału w imprezach okolicznościowych,
 • gotówki lub jej ekwiwalentów,
 • finansowania kosztów podróży i zakwaterowania,
 • zatrudnienia w banku określonej osoby albo przyjęcia jej na staż lub praktykę,
 • podjęcia przez bank działań sponsoringowych lub przekazywania darowizn na cele charytatywne,
 • udziału w posiłkach biznesowych,
 • relacji z partnerami biznesowymi.

Zgodnie z przyjętą polityką Grupa działa w uczciwy i etyczny sposób, stosując zasadę „zero tolerancji dla nieuczciwych zachowań”.

Przyjmowanie lub wręczanie przez pracowników prezentów lub korzyści związanych z udziałem w imprezach okolicznościowych zawsze musi mieć racjonalne uzasadnienie biznesowe, a wartość tych korzyści musi być proporcjonalna do specyfiki relacji biznesowej. Zawsze musi istnieć zgodny z prawem cel przyjęcia lub wręczenia korzyści, a przyjęcie lub wręczenie korzyści nie może stwarzać konfliktu interesów ani wywoływać wrażenia, że taki konflikt zaistniał. Bank nie zezwala na przekazywanie w jego imieniu korzyści w postaci darowizn na cele polityczne. Decyzje kadrowe dotyczące zatrudnienia i oddelegowania pracownika muszą być oparte na merytorycznych, obiektywnych kryteriach, a ich celem nie może być wywieranie niedozwolonego wpływu. Polityka określa górne limity kwotowe korzyści w postaci prezentów oraz udziału w imprezach okolicznościowych, jakie mogą być wręczane lub przyjmowane przez naszych pracowników.

Ponadto w Grupie funkcjonuje „Rejestr korzyści”. W zależności od wartości korzyści może być konieczne zgłoszenie otrzymanych lub wręczonych prezentów, udziału w imprezach okolicznościowych lub posiłku biznesowym – w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i z urzędnikami państwowymi.

Opisane reguły postępowania są elementem „Deklaracji antykorupcyjnej ING Banku Śląskiego”, która stanowi załącznik do umów zawieranych z dostawcami. Grupa, zgodnie z tą deklaracją, nie akceptuje działań, które noszą znamiona przekupstwa lub mogą sprawiać wrażenie próby dokonania przekupstwa, oczekuje od partnerów biznesowych przestrzegania standardów antykorupcyjnych i nie utrzymuje relacji z partnerami, którzy nie akceptują jej standardów.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszać nieprawidłowości związane z korupcją lub konfliktem interesów. Mogą to robić imiennie lub anonimowo w trybie tzw. whistleblowingu, przewidzianym w „Polityce anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych”.

Rezultaty stosowania polityk

„Polityka przeciwdziałania przekupstwom i korupcji” oraz „Regulamin – Zasady etyki zawodowej pracowników ING Banku Śląskiego S.A.” stanowią część dokumentacji pracowniczej, której znajomość pracownik potwierdza w związku z zatrudnieniem w Grupie.

Ponadto przeprowadzamy szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktów. W 2017 roku odbyły się szkolenia dotyczące:

 • przeciwdziałania przekupstwom i korupcji – uczestniczyło w nim 94% pracowników Grupy,
 • ryzyka braku zgodności i etyki zawodowej – uczestniczyło w nim 96% pracowników Grupy.

Realizację przyjętych w Grupie zasad etyki oraz „Polityki przeciwdziałania przekupstwom i korupcji” potwierdza fakt, że wobec Grupy lub jego pracowników nie wszczęto żadnego postępowania karnego w tym zakresie.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: