O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-EC1]

Harmonijny rozwój podstawowych obszarów naszej działalności – bankowości detalicznej i korporacyjnej – zapewnia nam konsekwentny i rentowny wzrost naszego bilansu oraz umacnia naszą pozycję rynkową w polskim sektorze bankowym. Podstawowym źródłem naszego rozwoju jest sukcesywny wzrost liczby klientów, dla których jesteśmy głównym bankiem. Rozwijamy łączące nas relacje, aby być dla nich ważnym partnerem. Staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów, a nawet je wyprzedzać.

W 2017 roku, niezmiennie i konsekwentnie jak w ciągu ponad 11 lat, znacząco zwiększyliśmy swój portfel kredytowy oraz depozytowy. Jednocześnie zachowujemy dobrą jakość aktywów oraz utrzymujemy silną pozycję kapitałową i płynnościową.

Wzrost liczby klientów i wolumenów biznesowych

W 2017 roku utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu liczby klientów. W ciągu roku nasza baza klientów powiększyła się o 267 tys., wobec przyrostu o 262 tys. rok wcześniej. Na koniec grudnia 2017 roku mieliśmy 4,59 mln klientów. Było to:

  • 4,53 mln klientów detalicznych, w tym:
    • 4,18 mln klientów indywidualnych (przyrost w ciągu roku o 233 tys.),
    • 354 tys. przedsiębiorców (przyrost w ciągu roku o 28 tys.),
  • 55 tys. klientów korporacyjnych: średnich i dużych firm oraz grup kapitałowych (przyrost o 7 tys.).

Stale rosnąca liczba klientów jest efektem działań, które podejmujemy, aby umocnić długoterminowe relacje z klientami. Relacje te opierają się na naszej godnej zaufania marce, przejrzystej i elastycznej ofercie produktowej oraz na stale rozwijanym, nowoczesnym systemie dystrybucji i obsługi.

W 2017 roku dynamika przyrostu salda kredytów utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 12,5% r/r. W tym samym czasie wolumen kredytów w polskim sektorze bankowym zwiększył się o 3,8% r/r. Wzrost szybszy niż w sektorze odnotowaliśmy zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmencie korporacyjnym. Wolumen kredytów detalicznych w naszym banku zwiększył się o 18,6% r/r. W przypadku kredytów korporacyjnych nasz wzrost osiągnął poziom 8,4% r/r.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Wolumeny kredytowe (mln)

Wolumeny kredytowe (mln)

Wolumeny kredytowe (mln)

 

Nasze historyczne dokonania dowodzą, że konsekwentnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki. Nieprzerwanie od 2008 roku wzrost naszego salda kredytów jest większy niż średnia w sektorze. W latach 2008–2017 rośliśmy 2,3 raza szybciej niż rynek w obszarze kredytów detalicznych oraz 1,9 raza szybciej niż rynek w obszarze kredytów korporacyjnych.

Szybsza dynamika kredytów niż depozytów spowodowała wzrost wskaźnika kredytów/depozytów z 81,5% na koniec 2016 roku do 83,8% na koniec 2017 roku (w 2017 roku wskaźnik ten wzrósł aż do 87,8% w III kw.). Był to czwarty rok z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost tego wskaźnika, podczas gdy w sektorze obniża się on nieprzerwanie od 2011 roku. Mimo tych odmiennych tendencji ta relacja dla naszego banku jest na bezpiecznym poziomie i nadal poniżej średniej dla sektora.

 

Wskaźnik kredyty/depozytów (%)

1Na podstawie danych NBP.

Coraz więcej naszych klientów traktuje ING Bank Śląski S.A. jako swój główny bank do codziennego bankowania. Dzięki temu konsekwentnie i stabilnie zwiększa się saldo depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i oszczędnościowych. Stanowią one kluczowy element finansowania działalności banku. Na koniec 2017 roku rachunki bieżące i oszczędnościowe stanowiły 95,0% depozytów gospodarstw domowych i 88,5% depozytów klientów instytucjonalnych. Średnia dla sektora wynosi odpowiednio 60,6% i 66,8%.

 

Udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach (%)

1Na podstawie danych NBP.

Umocnienie pozycji rynkowej

Na koniec 2017 roku zajęliśmy piąte miejsce na rynku z udziałem około 6,8% pod względem wielkości aktywów.

W 2017 roku zwiększyliśmy swoje udziały rynkowe w kredytach detalicznych oraz korporacyjnych do rekordowo wysokich poziomów, odpowiednio do 5,8% i 10,7%. Jeśli wyłączymy z portfela kredytów detalicznych walutowe kredyty hipoteczne, udział rynkowy w kredytach na koniec 2017 roku wyniósł 7,0% wobec 6,4% na koniec 2016 roku.

W obszarze depozytów klientowskich nasz udział rynkowy w segmencie korporacyjnym wzrósł do 8,8%, a w segmencie detalicznym osiągnął poziom 9,1%.

1Na podstawie danych NBP.

1Na podstawie danych NBP.

1Na podstawie danych NBP.

1Na podstawie danych NBP.

Wysoka jakość aktywów

Wysoka dynamika należności od klientów nie jest realizowana kosztem jakości portfela. Udział kredytów z utratą wartości jest wyraźnie niższy niż średnia w sektorze. Na koniec 2017 roku udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 2,8% w stosunku do 5,9% w sektorze. Jest to również widoczne w danych segmentowych. W segmencie bankowości korporacyjnej udział kredytów z utratą wartości wyniósł na koniec 2017 roku 3,5% względem 5,6% w sektorze, a dla segmentu bankowości detalicznej odpowiednio 1,9% i 6,1%.

 

Udział kredytów z utratą wartości (%)

1Na podstawie danych NBP.

 

W segmencie detalicznym składa się na to zarówno lepsza jakość portfela kredytów hipotecznych (0,8% w stosunku do 2,8% w sektorze), ale również pozostałych kredytów detalicznych (odpowiednio 5,1% i 10,9%).

Wzrost efektywności działania

Jako organizacja staramy się stale poprawiać efektywność naszego działania. Optymalizujemy i automatyzujemy nasze operacje, tak aby nasze − relatywnie stałe w czasie – zasoby mogły służyć coraz większej liczbie klientów. Na koniec 2017 roku na jeden etat przypadało 575 klientów. To oznacza poprawę o 6,1% r/r, ponieważ na koniec 2016 roku relacja ta wynosiła jeden do 542. Natomiast wartość sald komercyjnych (sumy depozytów i kredytów) w przeliczeniu na jeden etat wzrosła o 10,3% r/r do 24,3 mln zł.

 

Liczba klientów na pracownika

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Saldo komercyjne na etat

Saldo komercyjne na etat

Saldo komercyjne na etat

 

W 2017 roku nasz zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 12,6%, czyli o 0,9 p.p. więcej niż w 2016 roku. W tym samym okresie zwrot z kapitałów w sektorze spadł o 0,7 p.p. do 7,1%. Część tego spadku można przypisać dużej transakcji jednorazowej w sektorze w 2016 roku – sprzedaży udziałów w Visa Europe (2,5 mld zł przychodów w sektorze, z czego 189,6 mln zł przypadających na bank). Zwrot z kapitałów Grupy skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł w 2017 roku 12,5% względem 10,3% w 2016 roku (wzrost o 2,2 p.p.).

Nieustannie pracujemy nad naszą efektywnością kosztową. Pozwoliło to nam poprawić wskaźnik kosztów do przychodów o 3,9 p.p. względem 2016 roku do 44,6% w 2017 roku. Jest to poziom niższy (lepszy) niż średnia w sektorze (51,5%). Jest to też zdecydowana poprawa w ostatnich pięciu latach: w 2013 roku sektor miał niższy (lepszy) wskaźnik koszty do przychodów niż bank (odpowiednio 53,1% i 56,1%).

 

Wskaźnik koszty do przychodów (%)

 

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE; %)

1Na podstawie danych KNF.

Wiodący gracz technologii cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań

Nowoczesna oferta bankowości elektronicznej

Po kilku latach prac zakończyliśmy projekt wdrażania nowej bankowości internetowej i mobilnej ING Banku Śląskiego. Nasi klienci otrzymali nowoczesny technologicznie system, którego tworzenie na każdym kroku uwzględniało ich opinie, preferencje oraz obecne sposoby korzystania z urządzeń i Internetu. Nowa bankowość ING to połączenie innowacji ze zrozumieniem potrzeb i doświadczeń klienta.
Szymon Mitoraj
Dyrektor Centrum Agile – Digital Transformation

Naszym klientom oferujemy nowoczesne produkty i usługi dopasowane do ich potrzeb. Zapewniamy dostęp do intuicyjnej bankowości internetowej i mobilnej. Nasi klienci detaliczni wykonali w 2017 roku ponad 99% przelewów poprzez kanały zdalne (internetowe). W 2017 roku sprzedaliśmy online już 66% kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Nasi klienci indywidualni wykazują się wyższą niż średnia na rynku chęcią korzystania z rozwiązań bankowości mobilnej. Wykonują wyraźnie więcej transakcji z poziomu aplikacji mobilnej, niż wynosi średnia. Takie wnioski można wysnuć z analizy grupy porównawczej 11 banków, które przesłały do raportów PRNews dane o liczbie transakcji wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej. W rynku tworzonym przez te 11 banków ING Bank Śląski ma udział 14,7% w liczbie klientów indywidualnych, udział 22,3% w liczbie użytkowników bankowości mobilnej* oraz udział 31,2% w liczbie transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej. To oznacza, że na koniec 2017 roku 20,8% naszych klientów indywidualnych aktywnie korzystało z aplikacji mobilnej (13,7% średnio w grupie porównawczej) i wykonywało przeciętnie ponad 58 transakcji w trakcie 2017 roku (prawie 43 średnio w grupie porównawczej).

 

Aktywność klientów w bankowości mobilnej – udziały banku (%)2

1Minimum raz w miesiącu logują się oni do banku z poziomu urządzenia mobilnego (lite, RWD, aplikacja).
2Na podstawie raportów PRNews dla 11 banków, które przesłały dane o liczbie transakcji wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej.

Oferujemy klientom nowoczesne rozwiązania płatnicze, np. BLIK. W 2017 roku nasi klienci wykonali prawie 2,1 mln transakcji w Internecie z wykorzystaniem tego systemu płatności – czyli blisko siedmiokrotnie więcej niż w roku poprzednim. Dynamika tego wzrostu jest dużo wyższa niż w pozostałych 8 bankach, które udostępniają BLIK. W całym 2016 roku spośród wszystkich transakcji BLIKIEM w Internecie nasi klienci wykonali zaledwie 6,7% transakcji. W pierwszym kwartale 2017 tych transakcji było już 7,6% a w ostatnim kwartale – aż 12,1%.

Nowatorskie rozwiązania w metodach pracy

Bank – jeśli chce oferować swoim klientom nowoczesne i dopasowane do ich potrzeb rozwiązania – musi zmieniać się też wewnętrznie. Dlatego wdrożyliśmy nowe metody pracy, które obejmują zarówno segment detaliczny, jak i segment korporacyjny naszej działalności.

Pierwszą znaczącą zmianą jest wdrożenie Agile – systemu pracy zaczerpniętego z branży IT. Zrobiliśmy to jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce. W segmencie bankowości detalicznej Agile obowiązuje od początku 2017 roku, a w segmencie korporacyjnym od połowy 2017 roku. Agile to praca, która opiera się na większej swobodzie i elastyczności w określaniu priorytetów oraz na odchodzeniu od sztywnych podziałów na IT i zespoły biznesowe. To pozwala szybciej wprowadzić produkt na rynek i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów i rynku. Wdrożyliśmy już pierwsze rozwiązania, które powstały w ramach modelu pracy Agile. Są to m.in. mobilna autoryzacja w bankowości mobilnej, karta wielowalutowa czy zdalne otwarcie rachunku dla klientów korporacyjnych. Więcej informacji o Agile podajemy w rozdziale „Sposób pracy”, w punkcie Agile.

Drugą znaczącą zmianą jest zastosowanie autorskiej metodyki PACE, która wspiera innowacyjność w Grupie ING. Polega ona na pracy w małych, niezależnych i międzydyscyplinarnych zespołach, które skupiają osoby z różnych dziedzin. PACE opiera się na bezpośredniej pracy z klientami, aby od początku wykluczać projekty, które nie odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby. Pozwala to eliminować błędne założenia na każdym etapie prac – od wizji do prototypów – i wprowadzać na rynek tylko właściwe rozwiązania.

Nagrody i wyróżnienia

Nasze codzienne starania, aby oferować klientom atrakcyjne produkty, dbałość o wysoką jakość obsługi, działania i praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wyróżniające się wyniki komercyjne i finansowe zostały uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Ich pełna lista jest dostępna tutaj.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: