O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-56] [G4-SO4] [G4-SO5] [G4-DMA]

Kultura organizacyjna

W banku nie posiadamy zewnętrznych dedykowanych kanałów do zgłaszania naruszeń prawa i zasad etycznych. Stale szkolimy pracowników i sprawdzamy, czy nasze zasady są przestrzegane. Jako instytucja zaufania publicznego kierujemy się wymogami, które określają Komisja Nadzoru Finansowego i „Kodeks Etyki Bankowej”.

Zasady etyki zawodowej naszych pracowników opierają się na „Wartościach i Zachowaniach ING”, które określa tzw. Pomarańczowy Kod. Przestrzeganie tych zasad to jeden z podstawowych obowiązków pracowników.

Na Pomarańczowy Kod składają się Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni) oraz Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu).

Pomarańczowy kod jest ważnym elementem kultury naszej organizacji. Jest również obecny w wielu procesach bankowych, np. w systemie oceny pracowników. Pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi wspierają realizację Pomarańczowego Kodu. Nasze wartości i zachowania są również elementem procesu rekrutacji.

Poznaj pomarańczowy kod ING

Podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie
Pomagasz innym osiągać sukcesy
Jesteś zawsze o krok do przodu
Jesteśmy uczciwi
Jesteśmy rozważni. Kierujemy się zdrowym rozsądkiem
Jesteśmy odpowiedzialni

Przeciwdziałanie korupcji

W ING Banku Śląskim nie tolerujemy korupcji. Uczymy naszych pracowników, jak rozpoznawać korupcję i jej przeciwdziałać. Stosujemy kilka prostych zasad:

 • nie przyjmujemy i nie wręczamy prezentów lub zaproszeń do udziału w imprezach okolicznościowych, których wartość przekracza dozwolone progi kwotowe;
 • zgłaszamy do elektronicznego rejestru korzyści przyjęcie lub wręczenie korzyści powyżej dozwolonej wartości, czyli 200 zł; robimy tak, gdy takie zachowanie dostrzeżemy:
  • w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi,
  • w relacjach z urzędnikami,
  • w każdym przypadku przyjęcia lub wręczenia korzyści.

Wymagamy przestrzegania tych samych zasad również od naszych dostawców i partnerów biznesowych. Zachęcamy ich do przyjęcia „Deklaracji ING Banku Śląskiego S.A w sprawie standardów przeciwdziałania przekupstwom i korupcji”.

W 2017 roku przeprowadziliśmy nowe szkolenie „Przeciwdziałanie przekupstwom i korupcji”. Zaprezentowaliśmy w nim, jak przeciwdziałać przekupstwom i korupcji oraz czym grozi przyjmowanie i przekazywanie korzyści w relacjach z klientami lub partnerami biznesowym. Szkolenie było obowiązkowe dla wszystkich pracowników. W 2017 roku nie stwierdzono w ING przypadków przekupstwa lub korupcji.

W banku nie posiadamy zewnętrznych dedykowanych kanałów do zgłaszania naruszeń prawa i zasad etycznych i prawa. Interesariusze mogą jednak kontaktować się z nami wszystkimi dostępnymi kanałami i poinformować nas o wystąpieniu naruszeń. Gdyby taki przypadek miał miejsce zostałby on skierowany bezpośrednio do Departamentu Compliance.

[G4-57]

Przeciwdziałamy konfliktom interesów

Mamy wewnętrzne procedury i mechanizmy kontrolne, które służą przeciwdziałaniu konfliktom interesów. Dotyczą one:

 • podziału odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej banku oraz ustalenia relacji na różnych szczeblach zarządzania, a także powiązań personalnych między pracownikami,
 • konsultowania z bankiem przez pracowników podjęcia dodatkowej aktywności zawodowej i zawiadamiania banku o tym,
 • realizacji prywatnych inwestycji przez pracowników, którzy mają dostęp do informacji poufnych, wewnętrznych lub stanowiących tajemnicę zawodową.
[G4-58]

Zgłaszamy naruszenia prawa i zasad etyki zawodowej

Pracownicy mogą anonimowo zgłaszać podejrzenia popełnienia przestępstwa i łamanie zasad etyki zawodowej. Zgłoszenie mogą przekazać również imiennie. W takim przypadku zapewniamy poufność i dyskrecję, a także ochronę przed represjami.

Zgłoszenia przyjmuje dyrektor Departamentu Compliance, który informuje o nich Prezesa Zarządu i uzgadnia z nim działania. Jeśli zgłoszenie się potwierdzi, podejmujemy właściwe działania naprawcze oraz zapobiegawcze.

W 2017 roku pracownicy przekazali 31 zgłoszeń. Przeanalizowaliśmy je i nie stwierdziliśmy istotnych naruszeń prawa lub zasad etyki zawodowej.

Ład korporacyjny i nadzór

Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność naszego banku we wszystkich obszarach. Kompetencje Rady określają przepisy prawa bankowego, postanowienia statutu banku oraz „Kodeks spółek handlowych”. Rada Nadzorcza zatwierdza strategię oraz monitoruje wyniki finansowe. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. W radzie zasiada siedem osób, w tym trzech członków niezależnych. Członkowie niezależni należą również do Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitetu Ryzyka.

Rada Nadzorcza określa skład Zarządu banku. Zarząd pełni funkcje reprezentacyjne wobec władz i innych stron. Zarządza majątkiem i interesami banku, a także formułuje jego strategię. Powołuje komitety oraz projekty, przewiduje przy tym i zapewnia zasoby potrzebne do ich wykonania. Nadzoruje realizację celów komercyjnych, operacyjnych oraz finansowych przez poszczególne jednostki. Zapewnia także sprawne działanie struktury organizacyjnej banku oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ponadto do kompetencji zarządu należą decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami.

Więcej informacji na temat ładu korporacyjnego i nadzoru podajemy tutaj.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: