O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

 

Słownik
500+ Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie.
Add-on Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).
AFS Ang. Avalaible for Sale, jedna z kategorii klasyfikacji instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 39 – Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
Agile Jest to nowy system pracy w wybranych jednostkach banku zaczerpnięty z branży IT. Umożliwia szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.
AIRB Ang. Advanced Internal Rating-Based – jest to zaawansowana metoda wewnętrznych ratingów wykorzystywana do pomiaru ryzyka kredytowego.
Aktywa odsetkowe Aktywa, które generują przychód odsetkowy dla banku; główną część stanowią kredyty udzielone klientom.
ALCO / Komitet ALCO Ang. Asset-Liabilities Committee – Komitet Aktywów i Pasywów.
AMA Ang. Advanced Measurement Approach – zaawansowana metoda szacowania wymogu kapitału ekonomicznego.
Bank Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.
Basel III Regulacje dotyczące wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych. Rozwiązania Basel III zostały wprowadzone w Unii Europejskiej w rozporządzeniu 575/2013 (CRR) oraz dyrektywie 2013/36/EU (CRD IV).
BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny – system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.
BIK Biuro Informacji Kredytowej – instytucja przetwarzająca informację o terminowości spłat zobowiązań finansowych osób fizycznych i prawnych.
BION Badanie I Ocena Nadzorcza – Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem.
Brexit Potoczna nazwa procesu, w którym Wielka Brytania opuszcza struktury Unii Europejskiej.
BRRD Ang. Bank Recovery and Resolution Directive – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Bufor OSII Bufor Innej Instytucji o Znaczeniu Systemowym – jest to element nadzoru makroostrożnościwego sektora bankowego. Bufor jest nakładany na banki istotne systemowo zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Bufor przyjmuje wartości od 0% do 2% wymogu kapitałowego.
Bufor zabezpieczający Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a od początku 2019 roku ukształtuje się na poziomie 2,5%.
Carbon Disclosure Project (CDP) CDP jest niezależną organizacją non-profit z Londynu. Jej celem jest zachęcanie firm do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego zużycia zasobów wodnych.
Compliance Zapewnienie zgodności działania z regulacjami prawnymi, normami czy zaleceniami.
Corporate Finance To specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podejmować te decyzje.
CPI Indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji.
CSR Ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu.
CVA Ang. Credit Value Adjustment – Korekta wartości kredytowej wynikająca z różnicy pomiędzy wartością portfela wolnego od ryzyka a realną wartością portfela, obejmującą możliwość braku spłaty zobowiązań przez kontrahenta.
DGSD Ang. Deposit Guarantee Schemes Directive – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów.
DTI Ang. Debt to Income – stosunek wydatków związanych z obsługą zobowiązań finansowych do dochodu klienta detalicznego.
Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa o rocznym obrocie w wysokości od 10 mln EUR do 125 mln EUR, klienci segmentu korporacyjnego.
EAD Ang. Exposure At Default – miara zaangażowania banku wobec klienta w momencie niewykonania przez klienta zobowiązania.
EaR Ang. Earnings at Risk – zyski narażone na ryzyko; jest to miara określająca maksymalną potencjalną zmianę zysku, w odniesieniu do zysku zakładanego w planie finansowym.
Easy Lending Podejście banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business.
EBA Ang. European Banking Authority – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
EBC Ang. European Central Bank – Europejski Bank Centralny.
ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – platforma dzięki, której użytkownik może się komunikować i załatwiać sprawy z różnymi urzędami (m.in. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) przez Internet.
Equator Principles Association Zasady, przyjęte przez międzynarodowe instytucje finansowe, określają standardy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym projektów rozwojowych.
ESR Ang. Environmental and Social Risk – ryzyko środowiskowe i społeczne.
EWS Ang. Early Warnings Signal – model predyktywny wykorzystywany do oceny możliwości pogorszenia sytuacji finansowej klienta.
Faktoring Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.
Fast Track Uproszona ścieżka kredytowa w subsegmencie średnich i dużych firm.
FCR Ang. First Call Resolution – badanie skuteczności contact centre. Sprawdza, jaka część problemów zgłaszanych przez klientów do contact centre jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie.
FED Ang. The Federal Reserve – Rezerwa Federalna, bank centralny Stanów Zjednoczonych.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Jest to fundusz, ze środków którego mogą korzystać osoby fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego.
Fundusze własne Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. – za zgodą odpowiedniego organu nadzoru – zobowiązania podporządkowane).
Global Investor Statement on Climate Change Globalne porozumienie inwestorów, które określa, w jaki sposób inwestorzy mogą przyczynić się do zwiększenia inwestycji niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu. Porozumienie przedstawia również praktyczne propozycję, w jaki sposób ten wkład może zostać zwielokrotniony poprzez odpowiednie działania rządowe.
Global Reporting Initiative (GRI) Międzynarodowa organizacja publikująca wytyczne w zakresie raportowania niefinansowego.
Grupa banku Grupa banku pisana dużą literą oznacza Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A.
Gwarancja Gwarancja bankowa jest pisemnym zobowiązaniem banku do wypłaty beneficjentowi kwoty określonej w jej treści i na warunkach w niej zawartych. Umowa ta pełni jednak wyłącznie funkcję zabezpieczenia, nie jest środkiem umożliwiającym rozliczenie umowy handlowej.
IBNR Ang. Incurred But Not Reported – rezerwy na zaistniałe, lecz niezaraportowane straty.
ICAAP Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process – jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.
ILAAP Ang. Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – jest to model szacowania zasobów płynnościowych.
International Integrated Reporting Council (IIRC) Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania.
IRRBB Ang. Interest Rate Risk in the Banking Book – ryzyko stopy procentowej dotyczące książki bankowej.
IRS Ang. Interest Rate Swap – Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej.
Klienci strategiczni Grupy kapitałowe o rocznym obrocie powyżej 125 mln EUR, klienci segmentu korporacyjnego.
KNF Komisja Nadzoru Finansowego – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Koszt finansowania Koszt z tytułu odsetek / średnie pasywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów.
Koszty odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw wynikających z utraty wartości aktywów, w głównej mierze kredytów i pożyczek udzielonych klientom.
KRS Krajowy Rejestr Sądowy.
LCR Ang. Liquidity Coverage Ratio – wskaźnik pokrycia płynności. Obliczany, jako stosunek aktywów o wysokiej płynności do zobowiązań krótkoterminowych. Wprowadzany etapami – wartość minimalna wynosi: 60% w 2014 i 2015 roku, 70% w 2016 roku, 80% w 2017 i docelowo 100% począwszy od 2018 roku.
Leasing Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.
LGD Ang. Loss Given Default – procentowa strata w odniesieniu do sumy ekspozycji w przypadku niewypłacalności kontrahenta.
LTV Ang. Loan To Value – używany przy ocenie ryzyka kredytowego wskaźnik obliczany, jako stosunek pomiędzy wysokością kredytu, a wartością (zwykle hipotecznego) zabezpieczenia tego kredytu.
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.
Metoda CAPI Ang. Computer Assisted Personal Interview – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.
Metoda CAWI Ang. Computer Assisted Web Interview – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną.
MiFID II Ang. Markets in Financial Instruments Directive II – dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie
MiFIR Ang. Markets in Financial Instruments Regulation – regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie
MREL Ang. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Mystery Shopper Jedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta.
Należności z utratą wartości Ang. Non-performing loans (NPLs) – upraszczając są to „złe” kredyty; oznacza to, że klienci nie wywiązują się z terminowej spłaty kredytów bądź istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą tego robić w przyszłości.
NBP Narodowy Bank Polski – bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.
NFRC Ang. Non-financial Risk Committee – Komitet ds. ryzyka niefinansowego.
NFRD Raport o stanie ryzka niefinansowego.
NPS Ang. Net Promoter Score – metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów.
NPV Ang. Net Present Value – wartość bieżąca netto zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.
NPV at Risk Ang. Net Present Value at Risk – pomiar wartości bieżącej netto zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, które są narażone na ryzyko.
NSFR Ang. Net Stable Funding Ratio – wskaźnik stabilnego finansowania. Obliczany, jako stosunek dostępnego stabilnego finansowania do wymaganego stabilnego finansowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, docelowy poziom wskaźnika stabilnego finansowania nie został określony.
OHI Ang. Organizational Health Index – badanie zdrowia organizacji.
PACE Jest to zorganizowany proces wspierający innowacyjność w Grupie ING. Zachęca do szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług opracowanych przez małe, niezależne i interdyscyplinarne zespoły.
Pasywa odsetkowe Pasywa, które generują koszt odsetkowy dla banku; główną część stanowią depozyty klientów.
PD Ang. Probability of Default – miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.
PKB Produkt Krajowy Brutto – zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.
Podatek bankowy Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).
Pokrycie portfela kredytowego z utratą wartości odpisami Ang. NPL coverage ratio. Stosunek odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności udzielonych klientom do wartości kredytów i innych należności z utratą wartości udzielonych klientom.
Private & Wealth Oferta skierowana do segmentu klientów detalicznych, których aktywa przekraczają 500 tys. zł (Private) bądź 2 mln zł (Wealth).
Przedsiębiorcy Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.
RAS Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.
Rating kredytowy Jest to ocena zdolności podmiotu prawnego, który zaciąga zobowiązanie, do pełnej obsługi zaciągniętego długu, czyli spłaty odsetek i kapitału zgodnie z postanowieniami umowy. Podmiotem może być zarówno spółka, jak i np. państwo.
Rentowność aktywów odsetkowych Przychód z tytułu odsetek / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów.
Respect Index Indeks najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
RPP Rada Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). Do zadań RPP należy m.in. decyzja w zakresie wysokości stóp procentowych NBP.
Segment detaliczny Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.
Segment korporacyjny Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.
STIR System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – zespół algorytmów analizujących dostarczane obowiązkowo przez banki i SKOK-i dane finansowe dotyczące przedsiębiorców służący identyfikacji potencjalnych wyłudzeń VAT.
SWIFT Ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. SWIFT pośredniczy w transakcjach międzynarodowych pomiędzy instytucjami finansowymi.
Ślad węglowy Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.
Średnie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa o rocznym obrocie nieprzekraczającym 10 mln EUR, klienci segmentu korporacyjnego.
Tier 1 Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.
United Nations Environment Programme Finance Initiative Jest to partnerskie porozumienie pomiędzy ONZ i ponad 200 przedstawicielami światowego rynku finansowego. Porozumienie ma na celu promocję zrównoważonego finansowania.
United Nations Global Compact Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.
VaR Ang. Value at Risk – wskaźnik ten określa potencjalną stratę, jaka zgodnie z oczekiwaniami nie powinna zostać przekroczona przy założeniu określonego poziomu prawdopodobieństwa.
WCAG 2.0 Międzynarodowe wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na poziom sprawności, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.
WIBOR Ang. Warsaw Interbank Offered Rate – jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce.
WIG 30 Indeks WIG 30 jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2013 roku. Indeks jest oparty o portfel akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.
WPC Ang. Winning Performance Culture – badanie poziomu zaangażowania pracowników.
Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL Ratio) Ang. Non-Performing Loans Ratio – upraszczając jest to udział „złych” kredytów w całym portfelu kredytów brutto.
Wskaźnik Kredyty/ Depozyty (L/D) Kredyty i inne należności udzielone klientom netto z wył. euroobligacji w relacji do zobowiązań wobec klientów.
Wskaźnik marży kosztów ryzyka Relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do średniej wartości portfela kredytowego brutto w danym okresie.
Wskaźnik marży odsetkowej Wynik odsetkowy netto / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów.
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) Ang. Cost to Income ratio – Wskaźnik obliczany, jako stosunek kosztów działania (bez podatku bankowego) do przychodów z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.
Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) Ang. Return On Assets – zysk netto / średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Ang. Return On Equity – zysk netto / średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów.
Współczynnik kapitału Tier 1 Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.
Jesteś w ścieżce klienta Jesteś w ścieżce pracownika Jesteś w ścieżce rynku i mediów

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: