O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Naszym obowiązkiem, jako instytucji, która ma znaczący wpływ na życie gospodarcze w Polsce, jest odpowiedzialny i aktywny udział w inicjatywach poprawiających jakość życia. Dlatego proaktywnie wspieramy i promujemy rozwiązania związane z ochroną środowiska naturalnego.

[G4-14]

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przyjął w grudniu 2017 roku Deklarację ekologiczną ING Banku Śląskiego.

Do obszarów, które będziemy wspierali, należą przede wszystkim:

 • projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
 • projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przemysłu i dystrybucji energii,
 • projekty ESCO, polegające na oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają sią do oszczędzania energii,
 • projekty wspierające elektromobilność.

 

Chcemy podejmować inicjatywy na rzecz tworzenia i oferowania nowych produktów. Wspieramy przedsięwzięcia proekologiczne, kształtujemy świadomość proekologiczną i wspieramy koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Zarządzamy ryzykiem środowiskowym i społecznym.
Kazimierz Rajczyk
Dyrektor Zarządzający Sektorem

W 2017 roku ponownie koncentrowaliśmy się na:

 • redukcji śladu węglowego (cel: 50% do 2020 roku),
 • zmniejszeniu zużycia energii i wody (cel: 20% do 2020 roku).

Od 2016 roku 100% energii elektrycznej kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2017 roku kupiliśmy po raz drugi certyfikaty pochodzenia energii i w rezultacie zmniejszyliśmy swój ślad węglowy o ponad 70% w stosunku do 2014 roku. Będziemy dalej kupować zieloną energię.

[G4-DMA] [G4-EN6]

Przyjęliśmy nowe standardy techniczne i dzięki temu zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej przez instalację oświetleniową o około 40%.

 • Od 2015 roku w 56 oddziałach i na 6 piętrach budynków centrali w Katowicach funkcjonuje zmodernizowana instalacja elektryczna, a w 12 przeniesionych obiektach działają całkowicie nowe instalacje energooszczędne.
 • W naszych oddziałach, a także w centrali, wprowadziliśmy oświetlenie reklamy zewnętrznej w technologii LED, oprawy w tej technologii stały się naszym obowiązującym standardem oświetlenia.
 • Modernizacja oświetlenia LED polega na podziale na sekcje, które sterowane są indywidualnie, z możliwością rozjaśniania i ściemniania, stosowane są też oprawy wyposażone w indywidualne czujniki ruchu.
 • Przy okazji remontów, relokacji i liftingów, sanitariaty i kuchnie wyposażamy zgodnie z nowym standardem, uwzględniającym aspekt wodooszczędności.
 • W ramach akcji Kultura OFFowa promowaliśmy wśród wszystkich naszych pracowników korzystanie ze zmywarek w kuchniach i rozsądne gospodarowanie wodą.
 • W 2017 roku nowe energooszczędne instalacje elektryczne zostały zamontowane w kolejnych naszych relokowanych i przebudowanych obiektach.
[G4-EN3]

 

Nasze zużycie energii elektrycznej:

2016 – 33 769 174 kWh

2017 – 31 530 936 kWh

W naszych 64 placówkach wymieniliśmy stare urządzenia klimatyzacyjne zawierające czynnik R22 z freonem.

[G4-DMA]
 • W placówkach bankowych obowiązkowo segregujemy odpady. Oprócz tego zbieramy i bezpiecznie niszczymy nośniki danych (w formie papierowej i magnetycznej).
 • W każdym oddziale zbieramy odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych i przekazujemy je do utylizacji uprawnionej firmie.
 • Segregację odpadów poszerzyliśmy o zbiórkę zużytych baterii. Pojemniki znajdują się w pomieszczenia z drukarkami i aneksach centrali w Katowicach i Warszawie. Stopniowo dostarczane są również do budynków biur regionów.
 • Wszyscy pracownicy centralach w Warszawie oraz Katowicach korzystają z systemu tzw. wydruku podążającego. To rozwiązanie umożliwia wydruk dokumentu dopiero po przyłożeniu naszej karty identyfikacyjnej do drukarki.
[G4-EN23]

Całkowita waga odpadów (kg)

2017 2016 Zmiana r/r
Makulatura1 554 052 362 982 52,6%
Monitory 14 094 14 072 0,2%
Elementy elektroniki i odpady wielkogabarytowe 16 976 17 361 -2,2%
Tonery2 3 800 2 550 49,0%
Suma odpadów ogółem 588 922 396 965 48,4%

1wzrost wagi makulatury spowodowany jest zmianą operatora usługi bezpiecznego niszczenia dokumentów i innego przelicznika wagowego;

2wzrost wagi tonerów wynika z dużej liczby działań modernizacyjnych, relokacji i likwidacji placówek w 2017 roku

 

W 2017r. powtórnie wykorzystano (poddano recyklingowi) całą makulaturę czyli 554 052 kg odpadów, przetworzono 31 338 kg, 3532 kg składowano. Metoda utylizacji została wybrana przez wykonawcę usług utylizacji odpadów.

W ogólnej liczbie odpadów, w 2017 roku mieliśmy 1 810kg odpadów niebezpiecznych. Były to głównie odpady elektroniczne (elementy monitorów, lub części z urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów itp.), które odbiorca odpadów przetworzył.

[G4-DMA]

Przeprowadziliśmy analizę zużycia wody dla budynków centrali i regionów. Dzięki temu opracowaliśmy nowe standardy modernizacji budynków centrali i oddziałów banku. Rozpoczęliśmy kolejny etap kultury OFFowej promującej ograniczenie zużycia wody. Co roku udaje nam się ograniczać zużycie wody, co jest również efektem edukacji pracowników.

[G4-EN8]

 

Nasze zużycie wody:

 

 2016 – 56 300 m3

2017 – 55 713 m

 źródłem poboru są dostawy wody miejskiej

Zdecydowana większość źródeł zużycia wody jest opomiarowana i rozliczana z dostawcami na podstawie bezpośrednich wskazań liczników. W nieznacznej części lokali, rozliczanej ryczałtowo, do obliczenia zużycia wody zastosowano wskaźnik 0,45m3 na jednego zatrudnionego na miesiąc.

W naszych biurach uwzględniliśmy rozwiązania zmniejszające negatywne oddziaływanie na środowisko. Od 2014 roku poddajemy się certyfikacji w zakresie proekologicznych i przyjaznych użytkownikom rozwiązań w naszych biurach. Budynkom centrali w Katowicach i Warszawie kilkakrotnie przyznawany był Certyfikat Zielone Biuro za zastosowanie technologii ograniczającej zużycie energii, wody, materiałów eksploatacyjnych oraz za segregację odpadów. W listopadzie 2017 roku budynki poddaliśmy ponownemu audytowi, który potwierdził pozytywną ocenę rozwiązań proekologicznych.

Kontynuujemy akcję promowania transportu rowerowego. Od początku jej trwania (2013 rok) kupiliśmy 68 rowerów dla pracowników centrali i jedenastu biur regionu. Dodatkowo promując podróżowanie rowerem również wśród klientów, zamontowaliśmy przed naszymi 160 oddziałami 540 stojaków rowerowych.

Kolejnym krokiem było stworzenie specjalnej strefy rowerowej dla pracowników w garażach budynków naszej katowickiej centrali. Rowerzyści mogą przechować swoje sportowe ubranie, buty czy kask w udostępnianych im szafkach. W strefie rowerowej zamontowaliśmy ponadto stacje naprawcze, dzięki którym pracownicy mogą samodzielnie naprawić swój rower.

Od wielu lat wspieramy Tydzień Zrównoważonego Transportu poprzez promowanie carpooling’u – wspólnych dojazdów pracowników do pracy. Udostępniliśmy bazę, w której każdy pracownik może zaoferować wspólną podróż, jako pasażer lub kierowca. Nasze zainteresowanie wspólnymi dojazdami stale rośnie. W serwisie do dotychczasowych 29 dodanych zostało kolejnych 7 propozycji popularnych tras dojazdów i obecnie mamy już 36 wspólnych tras, którymi podróżują pracownicy naszego banku. W ramach Dnia bez Samochodu zachęcaliśmy pracowników do aktywnego udziału w akcji i do korzystania z transportu publicznego, a także to dotarcia do pracy rowerem lub pieszo.

W 2017 roku zakupione zostały i oddane do dyspozycji naszych pracowników 4 pierwsze samochody elektryczne. W ślad za tym zamontowaliśmy stacje ładowania elektrycznego aut.

Dobra praktyka

Na początku 2016 roku wraz z innymi spółkami Grupy ING przystąpiliśmy do Environmental Programme, a w maju tego samego roku przyjęliśmy Deklarację środowiskową ING. Dokument obliguje nas do podjęcia działań, które zminimalizują bezpośredni i pośredni negatywny wpływ działalności banku na środowisko naturalne. Działania związane z Environmental Programme wspiera projekt Kultura OFFowa. W ramach projektu zachęcamy pracowników m.in. do aktywnego udziału w zrównoważonym zużyciu prądu i wody.

W 2017 roku Kultura OFFowa została doceniona przez jury konkursu Power Of Content Marketing – Szpalty Roku 2017. Otrzymaliśmy złoto w kategorii Content marketing – finanse i ubezpieczenia. Doceniono nas za spójne działania, kreatywne hasła i edukacyjny wymiar projektu. Otrzymaliśmy też wyróżnienie w kategorii Strategia content marketing dla pracowników. W tym przypadku uznanie wzbudziły nasze kreatywne działania zmierzające do wprowadzenia oszczędności w firmie oraz przyjazna komunikacja.

W 2017 roku rozpoczęliśmy kolejne etapy Kultury OFFowej. Tematem przewodnim jest racjonalne wykorzystanie wody. II edycja Kultury OFF’owej rozpoczęła się 22 marca w Światowym Dniu Wody. Uświadamialiśmy i przypominaliśmy, że każdy ma wpływ na kondycję naszej planety. Znakiem rozpoznawczym tej edycji były niebieskie naklejki, które dodatkowo zachęcały do działania poprzez zagadki. Na naklejkach pojawiły się też numery telefonów, pod które należy zgłaszać usterki związane z wyciekiem wody. Do II etapu Kultury OFF’owej poświęconej wodzie zaangażowaliśmy również dzieci naszych pracowników. Z okazji Dnia Dziecka został ogłoszony konkurs ekologiczny Doktor Wodoszczelny na tropie. Jego celem była edukacja ekologiczna i próba wprowadzenia zmian w świadomości dzieci na temat zużycia wody. Kulturę OFF’ową wzmacnialiśmy krótkimi artykułami w magazynie bankowym Baśka: Czasem warto być OFF, Nowa edycja KO, Kultura OFF’owa na lato, Segregujemy z Kulturą OFF’ową i Jesteśmy wodoodpowiedzialni.

Ochrona środowiska to dla nas i dla naszej firmy także szanse i potrzeby rynkowe z nią związane. Dzięki odpowiedniej ocenie ryzyk społecznych i środowiskowych w zakresie dużych inwestycji, skupiamy się na zgodnym z międzynarodowymi zasadami Equator Principles, odpowiedzialnym inwestowaniu.

Darowizny

W 2017 roku ING Bank Śląski S.A. przekazywał darowizny dobroczynne finansowe i rzeczowe na podstawie Polityki darowizn ING Banku Śląskiego S.A. Polityka określa te cele, które Bank wspiera w ramach darowizn, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (szczególnie w obszarze edukacji finansowej),
 • ochrona zdrowia i profilaktyka.

Zgodnie z polityką bank przekazał 32 darowizny wśród nich m.in. w obszarze edukacji finansowej dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na rozwój programu Młodzi Przedsiębiorczy, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu BAKCYL oraz Stowarzyszenia Wiosna na wsparcie rozwoju finansowych kompetencji rodzin objętych Szlachetną Paczką oraz edukację dzieci w ramach Akademii Przyszłości. W obszarze szkolnictwa wyższego m.in. dla Politechniki Śląskiej na rozwój inicjatywy „Mój pomysł na biznes”, a w obszarze ochrony zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej Fundacji Gastroenterologii.

Zgodnie z przyjętym w 2016 roku podejściem, bank kontynuował wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych w okresie przedświątecznym, przesuwając na ten cel środki wykorzystywane na zakup upominków dla klientów korporacyjnych i strategicznych. Obdarowanych zostało 13 lokalnych organizacji, wśród nich były hospicja dla dzieci, ośrodki rehabilitacji m.in. Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Promyk z Zielonej Góry, Dom Aniołów Stróżów z Katowic.

W 2017 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING Banku Śląskim S.A. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości przedszkola, szkoły, szpitale i organizacje charytatywne.

Sponsoring

W 2017 roku ING Bank Śląski S.A. angażował się w działania sponsoringowe skierowane do wybranych sektorów gospodarki, do przedsiębiorców, jak również właścicieli i kadry zarządzającej firm średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie. Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
 • European Startup Days w Katowicach,
 • Open Eyes Economy w Krakowie,
 • Impact Fintech w Katowicach,
 • 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

 

 • Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku,
 • European Executive Forum w Warszawie,
 • European Retail Congress w Warszawie,
 • Investment Forum & Private Equity Awards Gala w Warszawie.

ING Bank Śląski SA po raz kolejny współpracował z organizatorami Biegnij Warszawo, obejmując w 2017 roku rolę Partnera Generalnego imprezy.

Ponadto oddziały regionalne ING Banku Śląskiego S.A. wspierały inicjatywy lokalne, których celem było  budowanie i zacieśnianie relacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami, a także lokalnymi społecznościami.

Dodatkowo w ubiegłym roku ING Bank Śląski S.A wspólnie z ING Services zorganizował globalny hackathon – 24H CodING Hackathon. Podczas tego wydarzenia, najlepsi programiści z 11 krajów mieli okazję spotkać się w Katowicach, w Starej Walcowni Cynku. Wśród nich byli pracownicy Grupy ING z całego świata, a także przedstawiciele dostawców usług IT, startupy i studenci. Drużyny pracowały nad tym, jak będzie wyglądał otwarty ekosystem usług finansowych. Wzięło w nim udział 372 uczestników.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: