O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-27, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-33]

Z przyjemnością prezentujemy kolejny raport zintegrowany ING Banku Śląskiego obejmujący rok 2017. Ten dokument przygotowaliśmy zgodnie z najlepszymi światowymi standardami:

 • międzynarodowymi wytycznymi w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative GRI G4 na podstawowym poziomie zgodności (Core), oraz
 • wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego IInternational Integrated Reporting Council(IIRC).

Raport ten też spełnia wymogi formalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport prezentuje działalność Grupy ING Banku Śląskiego S.A. od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, chyba że w treści wskazujemy inny okres. Zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe, dotyczą Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (oraz wybrane dane finansowe ING Banku Śląskiego S.A.). W raportowanym okresie nie było znaczących zmian w rozmiarze, strukturze, formie własności czy łańcuchu dostaw naszego banku. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu. Bieżący raport nie wiąże się ze znaczącymi zmianami dotyczącymi zasięgu raportowania czy też zastosowanych metod pomiaru w stosunku do raportu poprzedniego. Dotyczy on działań Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz efektów tych działań.

W raporcie zamieściliśmy istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw naszego banku. Zaprezentowaliśmy je, uwzględniając kontekst ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Prezentujemy także nasze rozumienie biznesowej odpowiedzialności oraz to, jaki mamy wpływ na otoczenie – teraz i w przyszłości. Wierzymy, że nasz raport zintegrowany objaśnia sposób, w jaki pozafinansowe aspekty naszej działalności wpływają na naszą zdolność do tworzenia i podtrzymywania wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Poprzedni raport wydaliśmy w 2016 roku, a obejmował dane za lata 2014-2015. Od tego roku będziemy publikować raporty w cyklu rocznym.

Zgodnie z wytycznymi GRI G4 przeprowadziliśmy składający się z trzech etapów proces:

 • Identyfikacja
  Na tym etapie wyłoniliśmy kluczowe zagadnienia w obszarze odpowiedzialności banku oraz realizowanej przez niego działalności. Przeanalizowaliśmy również inne źródła, m.in. publikacje prasowe w raportowanym okresie, tematy poruszane w komunikacji wewnętrznej, aktualną strategię biznesową oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Wzięliśmy także pod uwagę tematy istotne w raportowaniu niefinansowym w naszej branży.
 • Priorytetyzacja
  Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród interesariuszy zewnętrznych, tj. klientów, analityków, regulatorów, inwestorów, mediów, organizacji pozarządowych,  dostawców, studentów oraz naszych pracowników. Wyniki pozwoliły nam wyłonić najważniejsze tematy, które powinny znaleźć się w raporcie.
 • Walidacja
  Wskazane tematy zweryfikowaliśmy i doprecyzowaliśmy podczas warsztatu walidacyjnego z kadrą zarządzającą. Przełożyły się one bezpośrednio na raportowane aspekty uwzględnione w raporcie.

Poniższa matryca prezentuje kwestie, które według pracowników banku oraz naszych interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ujęte w raporcie. Oceny istotności to: 1- tematy mało istotne, 2- tematy średnio istotne, 3- tematy bardzo istotne.

 

 

Wybór istotnych aspektów w procesie priorytetyzacji i walidacji

Lp. Aspekt Wpływ na bank Wpływ na otocznie Nasza odpowiedź w raporcie
1. Dopasowanie usług bankowych do potrzeb różnych grup klientów Oferowane produkty

Dostępność, szybkość i intuicyjność

Ułatwienia dla firm i przedsiębiorców

2. Zachowanie bezpieczeństwa danych klientów Bezpieczeństwo transakcji i stabilność systemów IT

Bezpieczeństwo danych osobowych

3. Zapewnienie stabilności finansowej spółki Nasze wyniki finansowe
4. Strategia i jej realizacja Strategia biznesowa ING Banku Śląskiego S.A.
5. Uczciwość, etyczna podstawa we wszystkich działaniach biznesowych, zgodność z regulacjami Etyka, wartości i compliance

Ryzyko niefinansowe

Ryzyko braku zgodności (compliance)

6. Sposób budowania relacji z klientem, satysfakcja klienta Doświadczenie klienta
7. ING Bank Śląski na tle konkurencji w Polsce Co nas wyróżnia

Rynek obecnie i w przyszłości

8. Kluczowi interesariusze banku i relacja z nimi Relacje z otoczeniem
9. Wartość i potencjał pracowników Rozwój pracowników
10. Działania na rzecz ochrony środowiska w ramach zielonego biura W trosce o środowisko

W raporcie szczegółowo opisaliśmy kluczowe tematy. Prezentujemy zarówno podejście do zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki. Zdecydowaliśmy się również przedstawić pozostałe aspekty raportowania w zakresie najlepiej oddającym ich charakter i wagę dla organizacji.

Dane liczbowe w raporcie pochodzą z wewnętrznych systemów raportowania. Przed opublikowaniem wszystkie dokładnie sprawdziliśmy.

Wybrane wskaźniki zostały zweryfikowane przez niezależnego audytora, co zostało potwierdzone w liście poświadczającym.

Więcej o naszych relacjach i dialogu z interesariuszami w rozdziałach „O nas” i „Jak tworzymy wartość”.

Prace nad raportem koordynował zespół złożony z przedstawicieli obszarów CSR, relacji inwestorskich i raportowania finansowego. Raport jest jednak efektem zaangażowania wielu innych osób.

Są to przede wszystkim:

 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy brali udział w pracach przygotowawczych, wypełniali ankiety, wzięli udział w warsztatach oraz przygotowali dane do raportu,
 • klienci, analitycy, organy nadzoru, inwestorzy, media, organizacje pozarządowe, dostawcy i studenci, którzy odpowiedzieli na ankietę.

Wkład tych wszystkich osób i instytucji złożył się na kolejny Raport Zintegrowany Banku Śląskiego S.A. za rok 2017.

Wszelkie pytania związane z tym raportem prosimy kierować do następujących osób:

 • Iza Rokicka
  Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
  Pion Finansów
  tel. +48 22 820-4416
  e-mail: iza.rokicka@ingbank.pl
 • Joanna Warmuz
  Ekspertka ds. Komunikacji
  Zespół PR i Komunikacji Wewnętrznej
  Tel. +48 32 357-8407
  e-mail: joanna.warmuz@ingbank.pl

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: