O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Zysk netto za okres sprawozdawczy 961,5 1 040,8 1 127,1 1 253,1 1 403,1
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: -473,8 1 357,7 -383,9 -898,1 -84,0
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: -478,5 1 360,3 -380,4 -898,0 -77,2
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -229,3 291,8 12,9 -76,1 192,8
w tym podatek odroczony 53,8 -68,5 -3,1 17,9 -45,2
Przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -87,7 -4,3 -47,2 -183,7 -31,7
w tym podatek odroczony 20,6 1,0 11,1 43,1 7,5
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
w tym podatek odroczony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 -28,4 -32,2 -32,1
w tym podatek odroczony 0,0 0,0 6,7 7,6 7,5
Efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -161,5 1 072,8 -317,7 -606,0 -206,0
w tym podatek odroczony 37,9 -251,7 74,5 148,0 10,7
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 4,7 -2,6 -3,5 -0,1 -6,8
Aktualizacja wyceny środków trwałych 2,5 -5,6 -3,8 -1,6 0,0
w tym podatek odroczony -0,4 1,2 1,2 0,3 0,0
Zbycie środków trwałych 0,3 1,5 0,7 -0,2 0,0
w tym podatek odroczony 0,2 -0,4 -0,1 0,0 0,0
Zyski / straty aktuarialne 1,9 1,5 -0,4 1,7 -6,8
w tym podatek odroczony -0,5 -0,3 0,1 -0,4 1,5
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 487,7 2 398,5 743,2 355,0 1 319,1
-przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 487,7 2 398,4 743,1 354,9 1 319,1
-przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Zysk netto za okres sprawozdawczy 228,3 248,4 269,3 286,4 330,6
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: -112,5 324,1 -91,7 -205,2 -19,8
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: -113,6 324,7 -90,9 -205,2 -18,2
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -54,5 69,7 3,1 -17,4 45,4
w tym podatek odroczony 12,8 -16,4 -0,7 4,1 -10,6
Przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -20,8 -1,0 -11,3 -42,0 -7,5
w tym podatek odroczony 4,9 0,2 2,7 9,8 1,8
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
w tym podatek odroczony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 -6,8 -7,4 -7,6
w tym podatek odroczony 0,0 0,0 1,6 1,7 1,8
Efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -38,4 256,1 -75,9 -138,5 -48,5
w tym podatek odroczony 9,0 -60,1 17,8 33,8 2,5
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 1,1 -0,6 -0,8 0,0 -1,6
Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,6 -1,3 -0,9 -0,4 0,0
w tym podatek odroczony -0,1 0,3 0,3 0,1 0,0
Zbycie środków trwałych 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0
w tym podatek odroczony 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
Zyski / straty aktuarialne 0,5 0,4 -0,1 0,4 -1,6
w tym podatek odroczony -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,4
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 115,8 572,5 177,6 81,1 310,8
-przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 115,8 572,5 177,6 81,1 310,8
-przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Zysk netto za okres sprawozdawczy 303,8 327,0 297,2 315,8 374,8
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: -149,7 426,6 -101,2 -226,3 -22,4
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: -151,2 427,4 -100,3 -226,3 -20,6
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -72,4 91,7 3,4 -19,2 51,5
w tym podatek odroczony 17,0 -21,5 -0,8 4,5 -12,1
Przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -27,7 -1,4 -12,4 -46,3 -8,5
w tym podatek odroczony 6,5 0,3 2,9 10,9 2,0
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
w tym podatek odroczony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 -7,5 -8,1 -8,6
w tym podatek odroczony 0,0 0,0 1,8 1,9 2,0
Efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -51,0 337,1 -83,8 -152,7 -55,0
w tym podatek odroczony 12,0 -79,1 19,6 37,3 2,9
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 1,5 -0,8 -0,9 0,0 -1,8
Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,8 -1,8 -1,0 -0,4 0,0
w tym podatek odroczony -0,1 0,4 0,3 0,1 0,0
Zbycie środków trwałych 0,1 0,5 0,2 -0,1 0,0
w tym podatek odroczony 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Zyski / straty aktuarialne 0,6 0,5 -0,1 0,4 -1,8
w tym podatek odroczony -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,4
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 154,1 753,6 196,0 89,5 352,3
-przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 154,1 753,5 195,9 89,4 352,3
-przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: