O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Zysk netto 961,5 1 040,7 1 127,0 1 253,0 1 403,1
Korekty 2 125,1 -1 961,8 -930,7 -1 586,4 4 175,1
Zyski (straty) akcjonariuszy niekontrolujących ujęte w wyniku finansowym 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych -38,1 -12,3 0,0 0,0 0,0
Amortyzacja 164,0 175,1 189,2 210,6 182,3
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) -2 042,6 -2 330,2 -2 467,1 -2 953,4 -3 452,8
Odsetki zapłacone -1 471,6 -1 416,8 -1 170,0 -964,0 -821,1
Odsetki otrzymane 3 540,3 3 659,7 3 659,1 3 873,1 4 086,3
Dywidendy otrzymane -3,4 -4,0 -87,6 -5,6 -6,3
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -0,2 -5,8 -19,3 0,9 -1,0
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 231,4 306,6 263,2 391,4 478,9
Podatek dochodowy zapłacony -304,0 -91,9 -372,5 -604,8 -386,9
Zmiana stanu rezerw -5,0 7,0 -7,6 6,6 26,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom -132,2 -337,3 664,2 12,5 -269,4
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -395,0 95,5 729,6 -1 700,6 2 296,8
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -1 963,8 -2 959,1 286,1 -163,1 3 070,3
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych 65,6 87,7 -97,5 -12,9 195,6
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających -350,4 59,3 9,4 147,4 -603,5
Zmiana stanu należności od klientów -3 784,1 -8 310,6 -12 740,2 -8 203,1 -9 063,6
Zmiana stanu pozostałych aktywów 36,7 49,7 72,3 -13,7 -65,3
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 218,2 1 659,4 -1 730,3 90,2 -977,7
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -1 769,2 -316,8 -288,0 -154,6 259,0
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 10 008,7 7 749,4 12 209,0 7 976,6 8 684,5
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 119,8 -26,5 -32,8 480,0 542,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 086,6 -921,1 196,3 -333,4 5 578,2
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -77,5 -125,1 -139,1 -75,7 -83,3
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,1 2,6 14,0 17,7 0,8
Nabycie wartości niematerialnych -77,3 -85,1 -127,7 -115,3 -85,7
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach kontrolowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 3,1 23,6 144,1 11,8 8,1
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 -1 138,6 -2 416,4 -3 211,3
Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 87,6 140,5 186,7
Otrzymane dywidendy 3,4 4,0 87,6 5,6 6,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -148,2 -180,0 -1 072,1 -2 431,8 -3 179,7
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 726,0 837,9 140,2 2 367,2 1 154,1
Spłata kredytów długoterminowych -810,5 -949,7 -593,8 -655,1 -1 096,5
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -39,4 -33,2 -25,4 -18,0 -26,1
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0 -565,0
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -25,1 -20,4 -23,9 -22,6 -23,0
Dywidendy wypłacone 0,0 -572,4 -520,5 -559,5 -0,2
Nabycie udziałów własnych przez spółkę zależną celem ich umorzenia 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -149,0 -437,8 -1 023,4 1 112,0 -559,0
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 37,4 198,9 -40,5 135,9 -359,1
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 2 789,4 -1 538,9 -1 899,2 -1 653,2 1 839,5
Środki pieniężne na początek okresu 5 060,6 7 850,0 6 311,1 4 411,9 2 758,7
Środki pieniężne na koniec okresu 7 850,0 6 311,1 4 411,9 2 758,7 4 598,2
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Zysk netto 228,3 248,4 269,3 286,4 330,6
Korekty 504,7 -468,3 -222,4 -362,5 983,6
Zyski (straty) akcjonariuszy niekontrolujących ujęte w wyniku finansowym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych -9,0 -2,9 0,0 0,0 0,0
Amortyzacja 38,9 41,8 45,2 48,1 42,9
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) -485,1 -556,2 -589,5 -675,0 -813,4
Odsetki zapłacone -349,5 -338,2 -279,6 -220,3 -193,4
Odsetki otrzymane 840,7 873,6 874,4 885,1 962,7
Dywidendy otrzymane -0,8 -1,0 -20,9 -1,3 -1,5
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej 0,0 -1,4 -4,6 0,2 -0,2
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 55,0 73,2 62,9 89,4 112,8
Podatek dochodowy zapłacony -72,2 -21,9 -89,0 -138,2 -91,1
Zmiana stanu rezerw -1,2 1,7 -1,8 1,5 6,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom -31,4 -80,5 158,7 2,9 -63,5
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -93,8 22,8 174,3 -388,6 541,1
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -466,4 -706,3 68,4 -37,3 723,3
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych 15,6 20,9 -23,3 -2,9 46,1
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających -83,2 14,2 2,2 33,7 -142,2
Zmiana stanu należności od klientów -898,6 -1 983,8 -3 044,4 -1 874,7 -2 135,3
Zmiana stanu pozostałych aktywów 8,7 11,9 17,3 -3,1 -15,4
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 51,8 396,1 -413,5 20,6 -230,3
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -420,1 -75,6 -68,8 -35,3 61,0
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 2 376,8 1 849,8 2 917,5 1 822,9 2 046,0
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 28,4 -6,3 -7,8 109,7 127,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 733,0 -219,9 46,9 -76,2 1 314,2
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -18,4 -29,9 -33,2 -17,3 -19,6
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,0 0,6 3,3 4,0 0,2
Nabycie wartości niematerialnych -18,4 -20,3 -30,5 -26,4 -20,2
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach kontrolowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 0,7 5,6 34,4 2,7 1,9
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 -272,1 -552,2 -756,5
Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 20,9 32,1 44,0
Otrzymane dywidendy 0,8 1,0 20,9 1,3 1,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35,2 -43,0 -256,2 -555,8 -749,1
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 172,4 200,0 33,5 541,0 271,9
Spłata kredytów długoterminowych -192,5 -226,7 -141,9 -149,7 -258,3
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -9,4 -7,9 -6,1 -4,1 -6,1
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 71,6 0,0 0,0 0,0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0 -133,1
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -6,0 -4,9 -5,7 -5,2 -5,4
Dywidendy wypłacone 0,0 -136,6 -124,4 -127,9 0,0
Nabycie udziałów własnych przez spółkę zależną celem ich umorzenia 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35,4 -104,5 -244,6 254,1 -131,7
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8,9 47,5 -9,7 31,1 -84,6
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 662,4 -367,3 -453,8 -377,8 433,4
Środki pieniężne na początek okresu 1 201,8 1 873,8 1 508,1 1 008,3 649,9
Środki pieniężne na koniec okresu 1 864,2 1 506,5 1 054,3 630,5 1 083,3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Zysk netto 303,8 327,0 297,1 315,8 374,8
Korekty 671,4 -616,4 -245,4 -399,8 1 115,2
Zyski (straty) akcjonariuszy niekontrolujących ujęte w wyniku finansowym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych -12,0 -3,9 0,0 0,0 0,0
Amortyzacja 51,8 55,0 49,9 53,1 48,7
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) -645,3 -732,1 -650,5 -744,3 -922,2
Odsetki zapłacone -464,9 -445,1 -308,5 -242,9 -219,3
Odsetki otrzymane 1 118,5 1 149,8 964,7 976,1 1 091,5
Dywidendy otrzymane -1,1 -1,3 -23,1 -1,4 -1,7
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -0,1 -1,8 -5,1 0,2 -0,3
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 73,1 96,3 69,4 98,6 127,9
Podatek dochodowy zapłacony -96,0 -28,9 -98,2 -152,4 -103,3
Zmiana stanu rezerw -1,6 2,2 -2,0 1,7 7,0
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom -41,8 -106,0 175,1 3,2 -72,0
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -124,8 30,0 192,4 -428,6 613,5
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -620,4 -929,7 75,4 -41,1 820,1
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych 20,7 27,6 -25,7 -3,3 52,2
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających -110,7 18,6 2,5 37,1 -161,2
Zmiana stanu należności od klientów -1 195,5 -2 611,0 -3 359,0 -2 067,3 -2 420,9
Zmiana stanu pozostałych aktywów 11,6 15,6 19,1 -3,5 -17,4
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 68,9 521,3 -456,2 22,7 -261,1
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -558,9 -99,5 -75,9 -39,0 69,2
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 3 162,0 2 434,7 3 219,0 2 010,2 2 319,6
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 37,8 -8,3 -8,6 121,0 145,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 975,1 -289,4 51,8 -84,0 1 489,9
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -24,5 -39,3 -36,7 -19,1 -22,2
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,0 0,8 3,7 4,5 0,2
Nabycie wartości niematerialnych -24,4 -26,7 -33,7 -29,1 -22,9
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach kontrolowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 1,0 7,4 38,0 3,0 2,2
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 -300,2 -609,0 -857,7
Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 23,1 35,4 49,9
Otrzymane dywidendy 1,1 1,3 23,1 1,4 1,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46,8 -56,6 -282,7 -612,9 -849,3
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 229,4 263,3 37,0 596,6 308,3
Spłata kredytów długoterminowych -256,1 -298,4 -156,6 -165,1 -292,9
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -12,4 -10,4 -6,7 -4,5 -7,0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 94,3 0,0 0,0 0,0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0 -150,9
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -7,9 -6,4 -6,3 -5,7 -6,1
Dywidendy wypłacone 0,0 -179,8 -137,2 -141,0 -0,1
Nabycie udziałów własnych przez spółkę zależną celem ich umorzenia 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47,1 -137,5 -269,8 280,2 -149,3
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11,8 62,5 -10,7 34,2 -95,9
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 881,2 -483,5 -500,7 -416,6 491,3
Środki pieniężne na początek okresu 1 598,8 2 466,3 1 664,0 1 111,9 736,9
Środki pieniężne na koniec okresu 2 480,0 1 982,8 1 163,2 695,2 1 228,2

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: