O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym 6 970,1 5 330,7 3 589,7 1 825,0 2 815,2
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 1 399,8 1 838,3 1 014,6 1 113,4 2 234,5
Kredyty i inne należnosci brutto 1 399,9 1 838,3 1 014,7 1 113,7 2 234,7
Rachunki bieżące 869,0 963,4 820,7 933,7 785,4
Lokaty międzybankowe 235,7 125,8 59,4 0,0 997,7
Kredyty i pożyczki 70,6 58,3 81,7 156,0 449,1
Należności faktoringowe 80,0 8,9 51,4 24,0 2,5
Transakcje z przyreczeniem odkupu 133,7 664,9 0,0 0,0 0,0
Pozostałe należności 10,9 17,0 1,5 0,0 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: -0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,2
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 951,4 1 856,8 1 127,1 2 826,8 530,1
Instrumenty dłużne, w tym: 1 276,3 1 409,8 964,3 2 805,2 469,6
obligacje skarbowe 476,5 1 409,8 964,3 2 795,7 422,6
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 9,5 47,0
bony pieniężne NBP i bony skarbowe 799,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 675,1 447,0 162,8 21,6 60,5
Aktywa finansowe desygnowane do wyceny wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wycena instrumentów pochodnych 1 471,4 2 412,3 1 990,9 1 117,1 784,7
Inwestycje 19 493,6 22 829,3 23 478,8 25 721,3 25 907,4
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 19 493,6 22 829,3 20 678,1 20 557,2 17 556,9
pozycje zabezpieczane w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 1 971,6 4 095,9 3 515,5 12 191,3 11 031,1
obligacje skarbowe 1 745,9 3 726,0 3 002,4 11 356,0 10 241,8
obligacje Rządu Francuskiego 0,0 0,0 513,1 525,5 0,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 309,8 789,3
obligacje BGK 225,7 369,9 0,0 0,0 0,0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,0 0,0 2 800,7 5 164,1 8 350,5
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 051,9 2 983,8 2 454,8 1 338,6 967,2
Kredyty i inne należności udzielone klientom 52 237,9 61 054,8 72 519,6 81 979,5 91 088,3
Wariant 1)
Portfel kredytów i innych należności brutto 53 797,5 62 780,3 74 066,5 83 447,2 92 755,9
Portfel kredytowy, w tym: 49 982,3 58 750,5 70 046,9 79 447,9 89 043,6
Kredyty i pożyczki 41 690,4 48 750,7 58 563,8 66 783,9 75 281,9
Należności leasingowe 3 650,5 4 397,7 4 922,1 5 760,5 6 593,0
Należności faktoringowe 2 465,7 2 830,4 3 402,0 4 373,6 4 620,4
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 175,7 2 771,7 3 159,0 2 529,9 2 548,3
Inne należności, w tym: 3 815,2 4 029,8 4 019,6 3 999,3 3 712,3
Euroobligacje 3 685,8 3 923,9 3 838,6 3 910,7 3 564,8
Pozostałe należności 129,4 105,9 181,0 88,6 147,5
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -1 559,6 -1 725,5 -1 546,9 -1 467,7 -1 667,6
dotyczący portfela kredytowego, w tym: -1 554,0 -1 719,8 -1 545,9 -1 467,0 -1 666,9
dotyczący kredytów i pożyczek -1 481,6 -1 638,2 -1 390,7 -1 376,7 -1 587,1
dotyczący należności leasingowych -59,7 -62,1 -39,4 -50,4 -33,6
dotyczący należności faktoringowych -11,9 -13,9 -12,3 -22,8 -30,1
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (korporacyjnych i komunalnych) -0,8 -5,6 -103,5 -17,1 -16,1
dotyczący innych należności, w tym: -5,6 -5,7 -1,0 -0,7 -0,7
dotyczący euroobligacji -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7
dotyczący pozostałych należności -5,2 -5,2 -0,5 0,0 0,0
Portfel kredytów i innych należności netto 52 237,9 61 054,8 72 519,6 81 979,5 91 088,3
Portfel kredytowy, w tym: 48 428,3 57 030,7 68 501,0 77 980,9 87 376,7
Kredyty i pożyczki 40 208,8 47 112,5 57 173,1 65 407,2 73 694,8
Należności leasingowe 3 590,8 4 335,6 4 882,7 5 710,1 6 559,4
Należności faktoringowe 2 453,8 2 816,5 3 389,7 4 350,8 4 590,3
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 174,9 2 766,1 3 055,5 2 512,8 2 532,2
Inne należności, w tym: 3 809,6 4 024,1 4 018,6 3 998,6 3 711,6
Euroobligacje 3 685,4 3 923,4 3 838,1 3 910,0 3 564,1
Pozostałe należności 124,2 100,7 180,5 88,6 147,5
Wariant 2)
Kredyty i inne należności udzielone innym niż banki podmiotom sektora finansowego (netto) 1 568,1 1 869,1 2 510,0 2 347,3 2 935,0
Należności brutto 1 568,9 1 870,3 2 510,7 2 348,3 2 936,0
Kredyty i pożyczki, w tym: 1 457,9 1 778,7 1 936,1 1 879,0 1 954,7
w rachunku bieżącym 66,8 584,6 157,3 376,3 696,3
terminowe 1 391,1 1 194,1 1 778,8 1 502,7 1 258,4
Należności leasingowe 0,4 0,8 0,7 0,6 0,2
Należności faktoringowe 0,0 0,0 21,1 0,5 85,9
Dłużne papiery wartościowe (noty) 0,0 0,0 384,5 386,6 759,1
Pozostałe należności 110,6 90,8 168,3 81,6 136,1
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,8 -1,2 -0,7 -1,0 -1,0
dotyczący kredytów i pożyczek -0,8 -1,2 -0,6 -0,9 -0,9
dotyczący dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora niefinansowego (netto) 43 409,1 51 461,1 62 285,6 72 306,2 81 741,9
Należności brutto 44 966,9 53 184,2 63 830,3 73 771,0 83 406,6
Podmioty gospodarcze, w tym: 25 951,0 30 268,0 35 998,3 40 321,0 43 651,1
Kredyty i pożyczki, w tym: 18 761,5 21 870,5 26 884,8 30 245,8 33 161,0
     w rachunku bieżącym 5 223,0 5 724,2 6 999,9 6 964,2 8 455,6
     terminowe 13 538,5 16 146,3 19 884,9 23 281,6 24 705,4
Należności leasingowe 3 509,9 3 972,8 4 319,5 4 903,4 5 476,5
Należności faktoringowe 2 416,5 2 746,0 3 279,8 4 208,5 4 239,7
Dłużne papiery wartościowe (obligacje korporacyjne i noty) 1 244,8 1 664,1 1 502,0 956,3 762,5
Pozostałe należności 18,3 14,6 12,2 7,0 11,4
Gospodarstwa domowe, w tym: 19 015,9 22 916,2 27 832,0 33 450,0 39 755,5
Kredyty i pożyczki, w tym: 18 842,6 22 441,0 27 173,5 32 513,5 38 430,3
     w rachunku bieżącym 1 435,5 1 542,6 1 632,9 1 762,7 1 948,8
     terminowe 17 407,1 20 898,4 25 540,6 30 750,8 36 481,5
Należności leasingowe 140,2 424,1 601,9 856,5 1 116,2
Należności faktoringowe 32,6 50,6 56,1 80,0 209,0
Pozostałe należności 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -1 557,8 -1 723,1 -1 544,7 -1 464,8 -1 664,7
Podmioty gospodarcze, w tym: -1 062,3 -1 125,4 -989,3 -880,2 -969,1
dotyczący kredytów i pożyczek -985,6 -1040 -836,1 -792,9 -895,6
dotyczący należności leasingowych -59,5 -61,3 -37,9 -48,8 -30,9
dotyczący należności faktoringowych -11,7 -13,8 -12,2 -21,9 -26,9
dotyczący dłużnych papierów wartościowych -0,8 -5,6 -103,1 -16,6 -15,7
dotyczący pozostałych należności -4,7 -4,7 0,0 0,0 0,0
Gospodarstwa domowe, w tym: -495,5 -597,7 -555,4 -584,6 -695,6
dotyczący kredytów i pożyczek -494,6 -596,3 -553,3 -582,1 -689,8
dotyczący należności leasingowych -0,2 -0,8 -1,5 -1,6 -2,7
dotyczący należności faktoringowych -0,2 -0,1 -0,1 -0,9 -3,1
dotyczący pozostałych należności -0,5 -0,5 -0,5 0,0 0,0
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych (netto) 7 260,7 7 724,6 7 724,0 7 326,0 6 411,4
Należności brutto 7 261,7 7 725,8 7 725,5 7 327,9 6 413,3
Kredyty i pożyczki, w tym: 2 628,4 2 660,5 2 569,4 2 145,6 1 735,9
w rachunku bieżącym 32,7 6,8 6,8 7,4 5,5
terminowe 2 595,7 2 653,7 2 562,6 2 138,2 1 730,4
Należności leasingowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Należności faktoringowe 16,6 33,8 45,0 84,6 85,8
Dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 930,9 1 107,6 1 272,5 1 187,0 1 026,7
Euroobligacje 3 685,8 3 923,9 3 838,6 3 910,7 3 564,8
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -1,0 -1,2 -1,5 -1,9 -1,9
dotyczący kredytów i pożyczek -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8
dotyczący należności faktoringowych 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,3
dotyczący euroobligacji -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7
Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 638,8 106,6 1 354,4 0,0 19,8
Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 136,5 0,0 0,0 0,0 1,3
Aktywa majątkowe 1 063,9 1 032,3 1 070,5 1 004,5 980,0
Nieruchomości inwestycyjne 121,4 60,0 53,2 0,3 0,0
Rzeczowe aktywa trwałe 576,6 595,0 597,7 578,0 549,0
Wartości niematerialne 365,9 377,3 419,6 426,2 431,0
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 35,3 144,9 38,4 31,8 11,1
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 119,9 59,1 59,6 237,5 257,1
Inne aktywa 180,1 211,8 194,7 282,2 417,2
Aktywa razem 86 750,6 99 860,7 108 893,1 117 477,7 126 013,9
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 4 609,8 6 123,4 3 913,5 5 043,0 4 109,0
Rachunki bieżące 744,8 1 823,2 1 527,1 933,4 923,4
Depozyty międzybankowe 1 230,4 1 818,7 316,5 1 050,6 102,3
Kredyty otrzymane1 2 580,8 2 467,1 1 997,0 3 023,3 3 064,9
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe zobowiązania 25,1 14,4 72,9 35,7 18,4
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 234,2 917,4 629,4 474,8 735,1
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu z przyrzeczeniem odkupu 613,1 56,9 162,8 21,6 0,0
Zobowiązania finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 621,1 860,5 466,6 453,2 735,1
Wycena instrumentów pochodnych 1 493,0 2 521,6 2 002,7 1 116,0 979,2
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 114,4 2 032,8 1 830,9 1 468,1 699,2
Zobowiązania wobec klientów 67 547,9 75 658,9 87 818,5 95 825,4 104 503,3
Zobowiązania wobec innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3 216,2 2 243,8 2 417,3 3 617,9 4 258,4
Depozyty, w tym: 3 143,1 2 142,8 2 353,8 3 429,2 3 961,5
rachunki bieżące 2 211,2 1 707,6 2 272,3 3 233,8 3 847,2
rachunki terminowe 931,9 435,2 81,5 195,4 114,3
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 10,6 0,4 0,5 4,5 0,4
Pozostałe zobowiązania 62,5 100,6 63,0 184,2 296,5
Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego 62 231,3 71 539,3 83 769,3 90 456,5 98 438,8
Podmioty gospodarcze, w tym: 18 602,4 21 260,5 24 792,9 26 840,9 30 438,2
Depozyty, w tym: 17 746,3 20 177,3 23 594,2 25 395,4 29 196,5
rachunki bieżące 10 756,1 10 641,5 13 123,8 15 542,2 18 337,6
rachunki oszczędnościowe 4 428,8 6 139,6 8 000,5 8 414,4 8 405,8
rachunki terminowe 2 561,4 3 396,2 2 469,9 1 438,8 2 453,1
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 230,7 202,4 244,1 256,4 227,6
Pozostałe zobowiązania 625,4 880,8 954,6 1 189,1 1 014,2
Gospodarstwa domowe, w tym: 43 628,9 50 278,8 58 976,4 63 615,6 68 000,6
Depozyty, w tym: 43 563,8 50 217,1 58 896,2 63 548,0 67 918,7
rachunki bieżące 6 456,3 7 715,3 9 875,2 11 960,2 14 816,2
rachunki oszczędnościowe 32 105,0 36 622,6 42 989,9 47 726,0 49 767,7
rachunki terminowe 5 002,5 5 879,2 6 031,1 3 861,8 3 334,8
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 55,9 49,3 49,4 43,7 41,2
Pozostałe zobowiązania 9,2 12,4 30,8 23,9 40,7
Zobowiązania wobec podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych 2 100,4 1 875,8 1 631,9 1 751,0 1 806,1
Depozyty, w tym: 2 090,8 1 868,5 1 619,5 1 740,8 1 773,9
     rachunki bieżące 2 029,0 1 809,4 1 530,6 1 684,3 1 712,7
     rachunki terminowe 61,8 59,1 88,9 56,5 61,2
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 4,4 4,7 6 6,5 4,8
Pozostałe zobowiązania 5,2 2,6 6,4 3,7 27,4
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 433,5 29,7 47,5 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 566,4 866,5 866,3 866,4 300,3
Zobowiązania podporządkowane 0,0 0,0 0,0 664,9 626,9
Rezerwy 67,8 74,8 67,2 73,8 100,0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 111,7 265,6 156,8 121,3 232,9
Inne zobowiązania 943,3 913,4 879,8 1 346,8 1 933,2
Zobowiązania razem 78 122,0 89 404,1 98 212,6 107 000,5 114 219,1
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3
Kapitał z aktualizacji wyceny 524,3 1 874,3 1 485,0 577,5 493,2
Zyski zatrzymane 7 015,6 7 493,3 8 106,5 8 811,0 10 215,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 8 626,3 10 454,0 10 677,9 10 474,9 11 794,8
Udziały niekontrolujące 2,3 2,6 2,6 2,3 0,0
Kapitał własny razem 8 628,6 10 456,6 10 680,5 10 477,2 11 794,8
Zobowiązania i kapitał własny razem 86 750,6 99 860,7 108 893,1 117 477,7 126 013,9
Wartość księgowa 8 626,3 10 454,0 10 677,9 10 474,9 11 794,8
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 66,3 80,4 82,1 80,5 90,7

1Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa          
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 680,7 1 250,7 842,4 412,5 675,0
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 337,5 431,3 238,1 251,7 535,7
Kredyty i inne należnosci brutto 337,6 431,3 238,1 251,7 535,8
Rachunki bieżące 209,5 226,0 192,6 211,1 188,3
Lokaty międzybankowe 56,8 29,5 13,9 0,0 239,2
Kredyty i pożyczki 17,0 13,7 19,2 35,3 107,7
Należności faktoringowe 19,3 2,1 12,1 5,4 0,6
Transakcje z przyreczeniem odkupu 32,2 156,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe należności 2,6 4,0 0,4 0,0 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 470,5 435,6 264,5 639,0 127,1
Instrumenty dłużne, w tym: 307,7 330,8 226,3 634,1 112,6
obligacje skarbowe 114,9 330,8 226,3 631,9 101,3
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 2,1 11,3
bony pieniężne NBP i bony skarbowe 192,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 162,8 104,9 38,2 4,9 14,5
Aktywa finansowe desygnowane do wyceny wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wycena instrumentów pochodnych 354,8 566,0 467,2 252,5 188,1
Inwestycje 4 700,4 5 356,1 5 509,5 5 814,0 6 211,5
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 4 700,4 5 356,1 4 852,3 4 646,7 4 209,4
pozycje zabezpieczane w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 475,4 961,0 824,9 2 755,7 2 644,8
obligacje skarbowe 421,0 874,2 704,5 2 566,9 2 455,5
obligacje Rządu Francuskiego 0,0 0,0 120,4 118,8 0,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 70,0 189,2
obligacje BGK 54,4 86,8 0,0 0,0 0,0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,0 0,0 657,2 1 167,3 2 002,1
Pochodne instrumenty zabezpieczające 253,6 700,0 576,0 302,6 231,9
Kredyty i inne należności udzielone klientom 12 595,9 14 324,4 17 017,4 18 530,6 21 839,0
Wariant 1)
Portfel kredytów i innych należności brutto 12 972,0 14 729,2 17 380,4 18 862,4 22 238,8
Portfel kredytowy, w tym: 12 052,1 13 783,8 16 437,1 17 958,4 21 348,8
Kredyty i pożyczki 10 052,7 11 437,7 13 742,5 15 095,8 18 049,3
Należności leasingowe 880,2 1 031,8 1 155,0 1 302,1 1 580,7
Należności faktoringowe 594,5 664,1 798,3 988,6 1 107,8
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 524,6 650,3 741,3 571,9 611,0
Inne należności, w tym: 919,9 945,5 943,2 904,0 890,0
Euroobligacje 888,7 920,6 900,8 884,0 854,7
Pozostałe należności 31,2 24,8 42,5 20,0 35,4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -376,1 -404,8 -363,0 -331,8 -399,8
dotyczący portfela kredytowego, w tym: -374,7 -403,5 -362,8 -331,6 -399,6
dotyczący kredytów i pożyczek -357,3 -384,3 -326,3 -311,2 -380,5
dotyczący należności leasingowych -14,4 -14,6 -9,2 -11,4 -8,1
dotyczący należności faktoringowych -2,9 -3,3 -2,9 -5,2 -7,2
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (korporacyjnych i komunalnych) -0,2 -1,3 -24,3 -3,9 -3,9
dotyczący innych należności, w tym: -1,4 -1,3 -0,2 -0,2 -0,2
dotyczący euroobligacji -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
dotyczący pozostałych należności -1,3 -1,2 -0,1 0,0 0,0
Portfel kredytów i innych należności netto 12 595,9 14 324,4 17 017,4 18 530,6 21 839,0
Portfel kredytowy, w tym: 11 677,3 13 380,3 16 074,4 17 626,8 20 949,1
Kredyty i pożyczki 9 695,4 11 053,3 13 416,2 14 784,6 17 668,8
Należności leasingowe 865,8 1 017,2 1 145,8 1 290,7 1 572,7
Należności faktoringowe 591,7 660,8 795,4 983,5 1 100,6
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 524,4 649,0 717,0 568,0 607,1
Inne należności, w tym: 918,6 944,1 943,0 903,8 889,9
Euroobligacje 888,6 920,5 900,6 883,8 854,5
Pozostałe należności 29,9 23,6 42,4 20,0 35,4
Wariant 2)
Kredyty i inne należności udzielone innym niż banki podmiotom sektora finansowego (netto) 378,1 438,5 589,0 530,6 703,7
Należności brutto 378,3 438,8 589,2 530,8 703,9
Kredyty i pożyczki, w tym: 351,5 417,3 454,3 424,7 468,7
w rachunku bieżącym 16,1 137,2 36,9 85,1 166,9
terminowe 335,4 280,2 417,4 339,7 301,7
Należności leasingowe 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
Należności faktoringowe 0,0 0,0 5,0 0,1 20,6
Dłużne papiery wartościowe (noty) 0,0 0,0 90,2 87,4 182,0
Pozostałe należności 26,7 21,3 39,5 18,4 32,6
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
dotyczący kredytów i pożyczek -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2
dotyczący dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora niefinansowego (netto) 10 467,1 12 073,6 14 615,9 16 344,1 19 598,1
Należności brutto 10 842,7 12 477,8 14 978,4 16 675,2 19 997,3
Podmioty gospodarcze, w tym: 6 257,5 7 101,3 8 447,3 9 114,2 10 465,6
Kredyty i pożyczki, w tym: 4 523,9 5 131,1 6 308,8 6 836,8 7 950,6
     w rachunku bieżącym 1 259,4 1 343,0 1 642,6 1 574,2 2 027,3
     terminowe 3 264,5 3 788,2 4 666,2 5 262,6 5 923,3
Należności leasingowe 846,3 932,1 1 013,6 1 108,4 1 313,0
Należności faktoringowe 582,7 644,3 769,6 951,3 1 016,5
Dłużne papiery wartościowe (obligacje korporacyjne i noty) 300,2 390,4 352,5 216,2 182,8
Pozostałe należności 4,4 3,4 2,9 1,6 2,7
Gospodarstwa domowe, w tym: 4 585,2 5 376,5 6 531,0 7 561,0 9 531,6
Kredyty i pożyczki, w tym: 4 543,5 5 265,0 6 376,5 7 349,3 9 213,9
     w rachunku bieżącym 346,1 361,9 383,2 398,4 467,2
     terminowe 4 197,3 4 903,1 5 993,3 6 950,9 8 746,7
Należności leasingowe 33,8 99,5 141,2 193,6 267,6
Należności faktoringowe 7,9 11,9 13,2 18,1 50,1
Pozostałe należności 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -375,6 -404,3 -362,5 -331,1 -399,1
Podmioty gospodarcze, w tym: -256,1 -264,0 -232,1 -199,0 -232,3
dotyczący kredytów i pożyczek -237,7 -244,0 -196,2 -179,2 -214,7
dotyczący należności leasingowych -14,3 -14,4 -8,9 -11,0 -7,4
dotyczący należności faktoringowych -2,8 -3,2 -2,9 -5,0 -6,4
dotyczący dłużnych papierów wartościowych -0,2 -1,3 -24,2 -3,8 -3,8
dotyczący pozostałych należności -1,1 -1,1 0,0 0,0 0,0
Gospodarstwa domowe, w tym: -119,5 -140,2 -130,3 -132,1 -166,8
dotyczący kredytów i pożyczek -119,3 -139,9 -129,8 -131,6 -165,4
dotyczący należności leasingowych 0,0 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6
dotyczący należności faktoringowych 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,7
dotyczący pozostałych należności -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych (netto) 1 750,7 1 812,3 1 812,5 1 656,0 1 537,2
Należności brutto 1 751,0 1 812,6 1 812,9 1 656,4 1 537,6
Kredyty i pożyczki, w tym: 633,8 624,2 602,9 485,0 416,2
w rachunku bieżącym 7,9 1,6 1,6 1,7 1,3
terminowe 625,9 622,6 601,3 483,3 414,9
Należności leasingowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Należności faktoringowe 4,0 7,9 10,6 19,1 20,6
Dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 224,5 259,9 298,6 268,3 246,2
Euroobligacje 888,7 920,6 900,8 884,0 854,7
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5
dotyczący kredytów i pożyczek -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
dotyczący należności faktoringowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
dotyczący euroobligacji -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 154,0 25,0 317,8 0,0 4,7
Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 32,9 0,0 0,0 0,0 0,3
Aktywa majątkowe 256,5 242,2 251,2 227,1 235,0
Nieruchomości inwestycyjne 29,3 14,1 12,5 0,1 0,0
Rzeczowe aktywa trwałe 139,0 139,6 140,3 130,7 131,6
Wartości niematerialne 88,2 88,5 98,5 96,3 103,3
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 8,5 34,0 9,0 7,2 2,7
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 28,9 13,9 14,0 53,7 61,6
Inne aktywa 43,4 49,7 45,7 63,8 100,0
Aktywa razem 20 917,9 23 428,8 25 552,8 26 554,6 30 212,6
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 1 111,5 1 436,6 918,3 1 139,9 985,2
Rachunki bieżące 179,6 427,8 358,3 211,0 221,4
Depozyty międzybankowe 296,7 426,7 74,3 237,5 24,5
Kredyty otrzymane1 622,3 578,8 468,6 683,4 734,8
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe zobowiązania 6,1 3,4 17,1 8,1 4,4
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 297,6 215,2 147,7 107,3 176,2
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu z przyrzeczeniem odkupu 147,8 13,3 38,2 4,9 0,0
Zobowiązania finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 149,8 201,9 109,5 102,4 176,2
Wycena instrumentów pochodnych 360,0 591,6 470,0 252,3 234,8
Pochodne instrumenty zabezpieczające 268,7 476,9 429,6 331,8 167,6
Zobowiązania wobec klientów 16 287,6 17 750,7 20 607,4 21 660,4 25 055,3
Zobowiązania wobec innych niż banki podmiotów sektora finansowego 775,5 526,4 567,2 817,8 1 021,0
Depozyty, w tym: 757,9 502,7 552,3 775,1 949,8
rachunki bieżące 533,2 400,6 533,2 731,0 922,4
rachunki terminowe 224,7 102,1 19,1 44,2 27,4
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 2,6 0,1 0,1 1,0 0,1
Pozostałe zobowiązania 15,1 23,6 14,8 41,6 71,1
Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego 15 005,6 16 784,2 19 657,2 20 446,8 23 601,3
Podmioty gospodarcze, w tym: 4 485,5 4 988,0 5 817,9 6 067,1 7 297,8
Depozyty, w tym: 4 279,1 4 733,9 5 536,6 5 740,4 7 000,0
     rachunki bieżące 2 593,6 2 496,7 3 079,6 3 513,2 4 396,6
     rachunki oszczędnościowe 1 067,9 1 440,4 1 877,4 1 902,0 2 015,3
     rachunki terminowe 617,6 796,8 579,6 325,2 588,1
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 55,6 47,5 57,3 58,0 54,6
Pozostałe zobowiązania 150,8 206,6 224,0 268,8 243,2
Gospodarstwa domowe, w tym: 10 520,1 11 796,2 13 839,4 14 379,7 16 303,6
Depozyty, w tym: 10 504,4 11 781,7 13 820,5 14 364,4 16 283,9
     rachunki bieżące 1 556,8 1 810,1 2 317,3 2 703,5 3 552,3
     rachunki oszczędnościowe 7 741,4 8 592,2 10 088,0 10 788,0 11 932,1
     rachunki terminowe 1 206,2 1 379,3 1 415,3 872,9 799,5
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 13,5 11,6 11,6 9,9 9,9
Pozostałe zobowiązania 2,2 2,9 7,2 5,4 9,8
Zobowiązania wobec podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych 506,5 440,1 382,9 395,8 433,0
Depozyty, w tym: 504,1 438,4 380,0 393,5 425,3
     rachunki bieżące 489,2 424,5 359,2 380,7 410,6
     rachunki terminowe 14,9 13,9 20,9 12,8 14,7
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 1,1 1,1 1,4 1,5 1,2
Pozostałe zobowiązania 1,3 0,6 1,5 0,8 6,6
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 104,5 7,0 11,1 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 136,6 203,3 203,3 195,8 72,0
Zobowiązania podporządkowane 0,0 0,0 0,0 150,3 150,3
Rezerwy 16,3 17,5 15,8 16,7 24,0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 26,9 62,3 36,8 27,4 55,8
Inne zobowiązania 227,5 214,3 206,5 304,4 463,5
Zobowiązania razem 18 837,3 20 975,6 23 046,5 24 186,4 27 384,8
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 31,4 30,5 30,5 29,4 31,2
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 230,6 224,4 224,4 216,2 229,3
Kapitał z aktualizacji wyceny 126,4 439,7 348,5 130,5 118,2
Zyski zatrzymane 1 691,6 1 758,0 1 902,3 1 991,6 2 449,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 2 080,0 2 452,7 2 505,7 2 367,7 2 827,9
Udziały niekontrolujące 0,6 0,6 0,6 0,5 0,0
Kapitał własny razem 2 080,6 2 453,3 2 506,3 2 368,3 2 827,9
Zobowiązania i kapitał własny razem 20 917,9 23 428,8 25 552,8 26 554,6 30 212,6
Wartość księgowa 2 080,0 2 452,7 2 505,7 2 367,7 2 827,9
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 16,0 18,9 19,3 18,2 21,7

1Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 31 grudnia (w mln)
2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 314,1 1 519,9 920,2 436,7 808,7
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 464,7 524,2 260,1 266,4 641,9
Kredyty i inne należnosci brutto 464,8 524,2 260,1 266,5 641,9
Rachunki bieżące 288,5 274,7 210,4 223,4 225,6
Lokaty międzybankowe 78,3 35,9 15,2 0,0 286,6
Kredyty i pożyczki 23,4 16,6 20,9 37,3 129,0
Należności faktoringowe 26,6 2,5 13,2 5,7 0,7
Transakcje z przyreczeniem odkupu 44,4 189,6 0,0 0,0 0,0
Pozostałe należności 3,6 4,8 0,4 0,0 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 647,9 529,4 288,9 676,4 152,3
Instrumenty dłużne, w tym: 423,7 402,0 247,2 671,2 134,9
obligacje skarbowe 158,2 402,0 247,2 668,9 121,4
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 2,3 13,5
bony pieniężne NBP i bony skarbowe 265,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 224,1 127,5 41,7 5,2 17,4
Aktywa finansowe desygnowane do wyceny wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wycena instrumentów pochodnych 488,5 687,8 510,3 267,3 225,4
Inwestycje 6 472,0 6 509,3 6 018,5 6 154,5 7 441,9
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 6 472,0 6 509,3 5 300,6 4 918,8 5 043,2
pozycje zabezpieczane w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 654,6 1 167,9 901,2 2 917,1 3 168,7
obligacje skarbowe 579,6 1 062,4 769,6 2 717,2 2 941,9
obligacje Rządu Francuskiego 0,0 0,0 131,5 125,7 0,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 74,1 226,7
obligacje BGK 74,9 105,5 0,0 0,0 0,0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,0 0,0 717,9 1 235,6 2 398,7
Pochodne instrumenty zabezpieczające 349,2 850,8 629,3 320,3 277,8
Kredyty i inne należności udzielone klientom 17 343,3 17 408,4 18 589,5 19 615,6 26 165,0
Wariant 1)
Portfel kredytów i innych należności brutto 17 861,1 17 900,4 18 986,1 19 966,8 26 644,0
Portfel kredytowy, w tym: 16 594,4 16 751,4 17 955,7 19 009,9 25 577,7
Kredyty i pożyczki 13 841,4 13 900,2 15 012,1 15 979,7 21 624,7
Należności leasingowe 1 212,0 1 253,9 1 261,7 1 378,3 1 893,8
Należności faktoringowe 818,6 807,0 872,1 1 046,5 1 327,2
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 722,3 790,3 809,8 605,3 732,0
Inne należności, w tym: 1 266,7 1 149,0 1 030,4 956,9 1 066,4
Euroobligacje 1 223,7 1 118,8 984,0 935,7 1 024,0
Pozostałe należności 43,0 30,2 46,4 21,2 42,4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -517,8 -492,0 -396,5 -351,2 -479,0
dotyczący portfela kredytowego, w tym: -515,9 -490,4 -396,3 -351,0 -478,8
dotyczący kredytów i pożyczek -491,9 -467,1 -356,5 -329,4 -455,9
dotyczący należności leasingowych -19,8 -17,7 -10,1 -12,1 -9,7
dotyczący należności faktoringowych -4,0 -4,0 -3,2 -5,5 -8,6
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (korporacyjnych i komunalnych) -0,3 -1,6 -26,5 -4,1 -4,6
dotyczący innych należności, w tym: -1,9 -1,6 -0,3 -0,2 -0,2
dotyczący euroobligacji -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
dotyczący pozostałych należności -1,7 -1,5 -0,1 0,0 0,0
Portfel kredytów i innych należności netto 17 343,3 17 408,4 18 589,5 19 615,6 26 165,0
Portfel kredytowy, w tym: 16 078,5 16 261,0 17 559,4 18 658,8 25 098,9
Kredyty i pożyczki 13 349,5 13 433,1 14 655,6 15 650,3 21 168,8
Należności leasingowe 1 192,2 1 236,2 1 251,6 1 366,3 1 884,2
Należności faktoringowe 814,7 803,1 868,9 1 041,0 1 318,6
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 722,1 788,7 783,2 601,2 727,4
Inne należności, w tym: 1 264,8 1 147,4 1 030,1 956,8 1 066,2
Euroobligacje 1 223,6 1 118,7 983,9 935,6 1 023,8
Pozostałe należności 41,2 28,7 46,3 21,2 42,4
Wariant 2)
Kredyty i inne należności udzielone innym niż banki podmiotom sektora finansowego (netto) 520,6 532,9 643,4 561,6 843,1
Należności brutto 520,9 533,3 643,6 561,9 843,4
Kredyty i pożyczki, w tym: 484,0 507,2 496,3 449,6 561,5
w rachunku bieżącym 22,2 166,7 40,3 90,0 200,0
terminowe 461,9 340,5 456,0 359,6 361,5
Należności leasingowe 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Należności faktoringowe 0,0 0,0 5,4 0,1 24,7
Dłużne papiery wartościowe (noty) 0,0 0,0 98,6 92,5 218,1
Pozostałe należności 36,7 25,9 43,1 19,5 39,1
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3
dotyczący kredytów i pożyczek -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3
dotyczący dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora niefinansowego (netto) 14 412,1 14 673,0 15 966,2 17 301,0 23 480,3
Należności brutto 14 929,2 15 164,3 16 362,1 17 651,5 23 958,5
Podmioty gospodarcze, w tym: 8 615,9 8 630,2 9 227,7 9 647,8 12 538,7
Kredyty i pożyczki, w tym: 6 228,9 6 235,9 6 891,6 7 237,0 9 525,5
     w rachunku bieżącym 1 734,1 1 632,1 1 794,3 1 666,4 2 428,9
     terminowe 4 494,9 4 603,8 5 097,3 5 570,7 7 096,6
Należności leasingowe 1 165,3 1 132,8 1 107,3 1 173,3 1 573,1
Należności faktoringowe 802,3 783,0 840,7 1 007,0 1 217,8
Dłużne papiery wartościowe (obligacje korporacyjne i noty) 413,3 474,5 385,0 228,8 219,0
Pozostałe należności 6,1 4,2 3,1 1,7 3,3
Gospodarstwa domowe, w tym: 6 313,4 6 534,0 7 134,4 8 003,7 11 419,7
Kredyty i pożyczki, w tym: 6 255,8 6 398,6 6 965,6 7 779,7 11 039,1
     w rachunku bieżącym 476,6 439,8 418,6 421,8 559,8
     terminowe 5 779,2 5 958,7 6 547,0 7 357,9 10 479,3
Należności leasingowe 46,5 120,9 154,3 204,9 320,6
Należności faktoringowe 10,8 14,4 14,4 19,1 60,0
Pozostałe należności 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -517,2 -491,3 -396,0 -350,5 -478,2
Podmioty gospodarcze, w tym: -352,7 -320,9 -253,6 -210,6 -278,4
dotyczący kredytów i pożyczek -327,2 -296,5 -214,3 -189,7 -257,3
dotyczący należności leasingowych -19,8 -17,5 -9,7 -11,7 -8,9
dotyczący należności faktoringowych -3,9 -3,9 -3,1 -5,2 -7,7
dotyczący dłużnych papierów wartościowych -0,3 -1,6 -26,4 -4,0 -4,5
dotyczący pozostałych należności -1,6 -1,3 0,0 0,0 0,0
Gospodarstwa domowe, w tym: -164,5 -170,4 -142,4 -139,9 -199,8
dotyczący kredytów i pożyczek -164,2 -170,0 -141,8 -139,3 -198,1
dotyczący należności leasingowych -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,8
dotyczący należności faktoringowych -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,9
dotyczący pozostałych należności -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych (netto) 2 410,6 2 202,5 1 980,0 1 752,9 1 841,7
Należności brutto 2 410,9 2 202,8 1 980,3 1 753,4 1 842,2
Kredyty i pożyczki, w tym: 872,6 758,6 658,6 513,4 498,6
w rachunku bieżącym 10,9 1,9 1,7 1,8 1,6
terminowe 861,8 756,6 656,9 511,6 497,1
Należności leasingowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Należności faktoringowe 5,5 9,6 11,5 20,2 24,6
Dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 309,1 315,8 326,2 284,0 294,9
Euroobligacje 1 223,7 1 118,8 984,0 935,7 1 024,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5
dotyczący kredytów i pożyczek -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
dotyczący należności faktoringowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
dotyczący euroobligacji -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 212,1 30,4 347,2 0,0 5,7
Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 45,3 0,0 0,0 0,0 0,4
Aktywa majątkowe 353,2 294,3 274,4 240,4 281,5
Nieruchomości inwestycyjne 40,3 17,1 13,6 0,1 0,0
Rzeczowe aktywa trwałe 191,4 169,7 153,2 138,3 157,7
Wartości niematerialne 121,5 107,6 107,6 102,0 123,8
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 11,7 41,3 9,8 7,6 3,2
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 39,8 16,9 15,3 56,8 73,9
Inne aktywa 59,8 60,4 49,9 67,5 119,8
Aktywa razem 28 801,7 28 473,1 27 913,4 28 109,4 36 197,4
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 1 530,5 1 746,0 1 003,2 1 206,7 1 180,3
Rachunki bieżące 247,3 519,8 391,5 223,3 265,2
Depozyty międzybankowe 408,5 518,6 81,1 251,4 29,4
Kredyty otrzymane1 856,8 703,4 511,9 723,4 880,4
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe zobowiązania 8,3 4,1 18,7 8,5 5,3
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 409,8 261,6 161,3 113,6 211,2
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu z przyrzeczeniem odkupu 203,6 16,2 41,7 5,2 0,0
Zobowiązania finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 206,2 245,4 119,6 108,4 211,2
Wycena instrumentów pochodnych 495,7 719,0 513,4 267,0 281,3
Pochodne instrumenty zabezpieczające 370,0 579,6 469,3 351,3 200,8
Zobowiązania wobec klientów 22 426,3 21 572,5 22 511,2 22 928,6 30 018,5
Zobowiązania wobec innych niż banki podmiotów sektora finansowego 1 067,8 639,8 619,6 865,7 1 223,2
Depozyty, w tym: 1 043,5 611,0 603,4 820,5 1 137,9
rachunki bieżące 734,1 486,9 582,5 773,8 1 105,1
rachunki terminowe 309,4 124,1 20,9 46,8 32,8
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 3,5 0,1 0,1 1,1 0,1
Pozostałe zobowiązania 20,8 28,7 16,1 44,1 85,2
Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego 20 661,1 20 397,8 21 473,3 21 643,9 28 276,4
Podmioty gospodarcze, w tym: 6 176,1 6 062,0 6 355,4 6 422,3 8 743,3
Depozyty, w tym: 5 891,9 5 753,1 6 048,1 6 076,5 8 386,7
     rachunki bieżące 3 571,1 3 034,2 3 364,1 3 718,9 5 267,5
     rachunki oszczędnościowe 1 470,4 1 750,6 2 050,8 2 013,4 2 414,6
     rachunki terminowe 850,4 968,4 633,1 344,3 704,7
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 76,6 57,7 62,6 61,3 65,4
Pozostałe zobowiązania 207,6 251,1 244,7 284,5 291,3
Gospodarstwa domowe, w tym: 14 485,0 14 335,9 15 117,9 15 221,6 19 533,1
Depozyty, w tym: 14 463,4 14 318,3 15 097,3 15 205,4 19 509,6
     rachunki bieżące 2 143,5 2 199,8 2 531,4 2 861,8 4 255,9
     rachunki oszczędnościowe 10 659,0 10 442,1 11 019,9 11 419,6 14 295,7
     rachunki terminowe 1 660,9 1 676,3 1 546,0 924,0 957,9
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 18,6 14,1 12,7 10,5 11,8
Pozostałe zobowiązania 3,1 3,5 7,9 5,7 11,7
Zobowiązania wobec podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych 697,3 534,8 418,3 419,0 518,8
Depozyty, w tym: 694,2 532,8 415,1 416,5 509,6
     rachunki bieżące 673,6 515,9 392,4 403,0 492,0
     rachunki terminowe 20,5 16,9 22,8 13,5 17,6
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 1,5 1,3 1,5 1,6 1,4
Pozostałe zobowiązania 1,7 0,7 1,6 0,9 7,9
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 143,9 8,5 12,2 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 188,0 247,1 222,1 207,3 86,3
Zobowiązania podporządkowane 0,0 0,0 0,0 159,1 180,1
Rezerwy 22,5 21,3 17,2 17,7 28,7
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 37,1 75,7 40,2 29,0 66,9
Inne zobowiązania 313,2 260,4 225,5 322,3 555,3
Zobowiązania razem 25 936,9 25 491,6 25 175,6 25 602,5 32 809,3
Kapitał własny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitał zakładowy 43,2 37,1 33,3 31,1 37,4
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 317,5 272,7 245,1 228,8 274,7
Kapitał z aktualizacji wyceny 174,1 534,4 380,7 138,2 141,7
Zyski zatrzymane 2 329,2 2 136,5 2 078,0 2 108,2 2 934,3
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 2 864,0 2 980,7 2 737,2 2 506,4 3 388,0
Udziały niekontrolujące 0,8 0,7 0,7 0,6 0,0
Kapitał własny razem 2 864,7 2 981,5 2 737,8 2 506,9 3 388,0
Zobowiązania i kapitał własny razem 28 801,7 28 473,1 27 913,4 28 109,4 36 197,4
Wartość księgowa 2 864,0 2 980,7 2 737,2 2 506,4 3 388,0
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 22,0 22,9 21,0 19,3 26,0

1Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

Aktywa

Aktywa ogółem Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na koniec 2017 roku wyniosły 126,0 mld zł. Oznacza to wzrost o 7,3% względem końca 2016 roku. Głównym czynnikiem wzrostu był portfel kredytów i innych należności od klientów (bez euroobligacji). Zwiększył się on o 9,5 mld zł r/r, czyli o 12,1%, do 87,5 mld zł. Stanowią one również najistotniejszą pozycję w strukturze aktywów. 31 grudnia 2017 roku odpowiadały za 69,5% wszystkich aktywów Grupy.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

Ważną pozycję w bilansie Grupy Kapitałowej stanowił również portfel papierów wartościowych (łącznie z euroobligacjami) – 30,0 mld zł (23,8% aktywów). Przeważającą część tego portfela stanowiły papiery dłużne, w tym aktywa inwestycyjne – 25,9 mld zł, z czego 17,6 mld zł aktywów dostępnych do sprzedaży oraz 8,4 mld zł aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

Zarówno detaliczne, jak i korporacyjne kredyty i inne należności netto od klientów zwiększyły saldo na koniec 2017 roku względem poprzedniego roku. Segment detaliczny dostarczył wzrost o 6,2 mld zł r/r, a segment korporacyjny o 3,3 mld zł r/r. W konsekwencji udział ekspozycji detalicznych zwiększył się o 2,5 p.p. r/r do 44,6%.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji.

1Kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji.

1Kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji.

W strukturze portfela należności od klientów netto (z wyłączeniem euroobligacji) w podziale na waluty udział ekspozycji denominowanych w złotych zwiększył się o 2,9 p.p. (do 84,1%). Jest to konsekwencja wzrostu należności denominowanych w złotych o 10,2 mld zł względem 2016 roku (+16,1%) oraz spadku ekspozycji denominowanych w walutach obcych o 0,8 mld zł r/r (–5,3%).

Struktura walutowa portfela należności od klientów netto1

1Kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji.

Pasywa

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego były środki klientów. Na koniec 2017 roku zobowiązania wobec klientów wynosiły 104,5 mld zł, czyli 82,9% wszystkich pasywów.

Kolejnym najistotniejszym źródłem finansowania był kapitał własny, który na koniec grudnia 2017 roku wynosił 11,8 mld zł i stanowił 9,4% sumy pasywów.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

6 grudnia 2017 roku bank wykupił 565,0 mln zł zapadających obligacji, które zostały wyemitowane 6 grudnia 2012 roku. Na koniec 2017 roku bank nadal posiadał 300,3 mln zł zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Wygasają one 19 grudnia 2019 roku.

Na koniec 2017 roku depozyty i inne zobowiązania wobec klientów wyniosły 104,5 mld zł, co oznacza wzrost o 9,1%, czyli o 8,7 mld zł r/r. Nominalny przyrost został w połowie osiągnięty przez segment detaliczny, a w połowie przez segment korporacyjny. Chociaż udział segmentu detalicznego obniżył się o 1,3 p.p. r/r, to niezmiennie dominuje on w strukturze zobowiązań wobec klientów z udziałem 65,1% na koniec 2017 roku.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

1Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

1Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: