O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 577,5 8 811,0 2,3 10 477,2
Wynik netto bieżącego okresu 1 403,1 0,0 1 403,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -84,3 0,3 0,0 -84,0
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 192,8 192,8
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -31,7 -31,7
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności -0,2 -0,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -32,1 -32,1
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -206,0 -206,0
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,0 0,0 0,0
zbycie środków trwałych -0,3 0,3 0,0
zyski / straty aktuarialne -6,8 -6,8
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,8 -2,3 -1,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 1,0 1,0
rozliczenie nabycia udziałów w spółce zależnej -0,2 -2,1 -2,3
wypłata dywidendy -0,2 -0,2
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 493,2 10 215,2 0,0 11 794,8
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 30,6 225,3 136,1 2 075,8 0,5 2 468,3
Wynik netto bieżącego okresu 330,6 0,0 330,6
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -19,9 0,1 0,0 -19,8
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 45,4 45,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -7,5 -7,5
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności 0,0 0,0 0,0 0,0
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -7,6 -7,6
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -48,5 -48,5
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,0 0,0 0,0
zbycie środków trwałych -0,1 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -1,6 -1,6
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,5 -0,4
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,2 0,2
rozliczenie nabycia udziałów w spółce zależnej 0,0 -0,5 -0,5
wypłata dywidendy 0,0 0,0
Kapitał własny na koniec okresu 30,6 225,3 116,2 2 406,6 0,0 2 778,7
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 34,7 255,4 154,3 2353,4 0,6 2798,5
Wynik netto bieżącego okresu 374,8 0,0 374,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -22,5 0,1 0,0 -22,4
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 51,5 51,5
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -8,5 -8,5
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności 0,0 0,0 -0,1 -0,1
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -8,6 -8,6
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -55,0 -55,0
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,0 0,0 0,0
zbycie środków trwałych -0,1 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -1,8 -1,8
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,4
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
rozliczenie nabycia udziałów w spółce zależnej -0,1 -0,6 -0,6
wypłata dywidendy -0,1 -0,1
Kapitał własny na koniec okresu 34,7 255,4 131,7 2 728,5 0,0 3 150,4
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 1 485,0 8 106,5 2,6 10 680,5
Wynik netto bieżącego okresu 1 253,0 0,1 1 253,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -907,5 9,7 -0,3 -898,1
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -76,1 -76,1
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -183,7 -183,7
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -32,2 -32,2
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -606,0 -606,0
aktualizacja wyceny środków trwałych -1,4 -0,2 -1,6
zbycie środków trwałych -9,8 9,7 -0,1 -0,2
zyski / straty aktuarialne 1,7 1,7
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -558,2 -0,1 -558,3
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 1,2 1,2
wypłata dywidendy -559,4 -0,1 -559,5
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 577,5 8 811,0 2,3 10 477,2
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 29,7 218,5 339,4 1 852,6 0,6 2 440,9
Wynik netto bieżącego okresu 286,4 0,0 286,4
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -207,4 2,2 -0,1 -205,2
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -17,4 -17,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -42,0 -42,0
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -7,4 -7,4
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -138,5 -138,5
aktualizacja wyceny środków trwałych -0,3 0,0 -0,4
zbycie środków trwałych -2,2 2,2 0,0 0,0
zyski / straty aktuarialne 0,4 0,4
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -127,6 0,0 -127,6
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
wypłata dywidendy -127,8 0,0 -127,9
Kapitał własny na koniec okresu 29,7 218,5 132,0 2 013,6 0,5 2 394,4

 

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 32,8 241,0 374,2 2 043,0 0,7 2 691,7
Wynik netto bieżącego okresu 315,8 0,0 315,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -228,7 2,4 -0,1 -226,3
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -19,2 -19,2
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -46,3 -46,3
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -8,1 -8,1
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -152,7 -152,7
aktualizacja wyceny środków trwałych -0,4 -0,1 -0,4
zbycie środków trwałych -2,5 2,4 0,0 -0,1
zyski / straty aktuarialne 0,4 0,4
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -140,7 0,0 -140,7
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
wypłata dywidendy -141,0 0,0 -141,0
Kapitał własny na koniec okresu 32,8 241,0 145,5 2 220,5 0,6 2 640,4

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 1874,3 7493,3 2,6 10456,6
Wynik netto bieżącego okresu 1127 0,1 1127,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0 0 -389,3 5,4 0 -383,9
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 12,9 12,9
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -47,2 -47,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -28,4 -28,4
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -317,7 -317,7
aktualizacja wyceny środków trwałych -5,2 1,4 -3,8
zbycie środków trwałych -3,3 4 0,7
zyski / straty aktuarialne -0,4 -0,4
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0 0 0 -519,2 -0,1 -519,3
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 1,2 1,2
wypłata dywidendy -520,4 -0,1 -520,5
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1485 8106,5 2,6 10680,5
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 31,1 228,5 447,9 1 790,6 0,6 2 498,7
Wynik netto bieżącego okresu 269,3 0,0 269,3
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -93,0 1,3 0,0 -91,7
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 3,1 3,1
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -11,3 -11,3
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -6,8 -6,8
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -75,9 -75,9
aktualizacja wyceny środków trwałych -1,2 0,3 -0,9
zbycie środków trwałych -0,8 1,0 0,2
zyski / straty aktuarialne -0,1 -0,1
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -124,1 0,0 -124,1
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
wypłata dywidendy -124,4 0,0 -124,4
Kapitał własny na koniec okresu 31,1 228,5 354,9 1 937,1 0,6 2 552,2

 

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 34,3 252,1 494,2 1 975,7 0,7 2 757,0
Wynik netto bieżącego okresu 297,1 0,0 297,2
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -102,6 1,4 0,0 -101,2
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 3,4 3,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -12,4 -12,4
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -7,5 -7,5
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -83,8 -83,8
aktualizacja wyceny środków trwałych -1,4 0,4 -1,0
zbycie środków trwałych -0,9 1,1 0,2
zyski / straty aktuarialne -0,1 -0,1
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -136,9 0,0 -136,9
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
wypłata dywidendy -137,2 0,0 -137,2
Kapitał własny na koniec okresu 34,3 252,1 391,5 2 137,3 0,7 2 816,0

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 524,3 7 015,6 2,3 8 628,6
Wynik netto bieżącego okresu 1 040,7 0,1 1 040,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 1 350,0 7,7 0,0 1 357,7
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 291,8 291,8
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -4,3 -4,3
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 1 072,8 1 072,8
aktualizacja wyceny środków trwałych -5,6 -5,6
zbycie środków trwałych -6,2 7,7 1,5
zyski / straty aktuarialne 1,5 1,5
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -570,7 0,2 -570,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 2,1 2,1
zwiększenie udziałów w jednostce zależnej -0,4 0,2 -0,2
wypłata dywidendy -572,4 -572,4
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1 874,3 7 493,3 2,6 10 456,6
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 31,1 228,3 125,2 1 674,6 0,5 2 059,7
Wynik netto bieżącego okresu 248,4 0,0 248,4
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 322,2 1,8 0,0 324,1
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 69,7 69,7
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -1,0 -1,0
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 256,1 256,1
aktualizacja wyceny środków trwałych -1,3 -1,3
zbycie środków trwałych -1,5 1,8 0,4
zyski / straty aktuarialne 0,4 0,4
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -136,2 0,0 -136,2
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,5 0,5
zwiększenie udziałów w jednostce zależnej -0,1 0,0 0,0
wypłata dywidendy -136,6 -136,6
Kapitał własny na koniec okresu 31,1 228,3 447,4 1 788,7 0,6 2 496,0
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 40,9 300,4 164,7 2 204,2 0,7 2 710,9
Wynik netto bieżącego okresu 327,0 0,0 327,0
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 424,1 2,4 0,0 426,6
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 91,7 91,7
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -1,4 -1,4
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 337,1 337,1
aktualizacja wyceny środków trwałych -1,8 -1,8
zbycie środków trwałych -1,9 2,4 0,5
zyski / straty aktuarialne 0,5 0,5
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -179,3 0,1 -179,2
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,7 0,7
zwiększenie udziałów w jednostce zależnej -0,1 0,1 -0,1
wypłata dywidendy -179,8 -179,8
Kapitał własny na koniec okresu 40,9 300,4 588,9 2 354,2 0,8 3 285,2
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 999,7 6 047,7 2,3 8 136,1
Wynik netto bieżącego okresu 961,5 961,5
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -475,4 1,6 0,0 -473,8
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -229,3 0,0 -229,3
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -87,7 -87,7
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -161,5 -161,5
aktualizacja wyceny środków trwałych 1,8 0,7 2,5
zbycie środków trwałych -0,6 0,9 0,3
zyski / straty aktuarialne 1,9 1,9
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 4,8 4,8
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 524,3 7 015,6 2,3 8 628,6
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 30,9 227,1 237,4 1 436,2 0,5 1 932,1
Wynik netto bieżącego okresu 228,3 228,3
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -112,9 0,4 0,0 -112,5
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -54,5 0,0 -54,5
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -20,8 -20,8
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -38,4 -38,4
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,4 0,2 0,6
zbycie środków trwałych -0,1 0,2 0,1
zyski / straty aktuarialne 0,5 0,5
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 1,1 1,1
Kapitał własny na koniec okresu 30,9 227,1 124,5 1 666,0 0,5 2 049,1
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (w mln)
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 41,1 302,1 315,8 1 910,6 0,7 2 570,4
Wynik netto bieżącego okresu 303,8 303,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -150,2 0,5 0,0 -149,7
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny -72,4 0,0 -72,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -27,7 -27,7
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -51,0 -51,0
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,6 0,2 0,8
zbycie środków trwałych -0,2 0,3 0,1
zyski / straty aktuarialne 0,6 0,6
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 1,5 1,5
Kapitał własny na koniec okresu 41,1 302,1 165,6 2 216,4 0,7 2 726,0

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: