O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia (w mln)

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik z tytułu odsetek 2 042,6 2 330,2 2 467,1 2 953,4 3 452,8
Przychody z tytułu odsetek 3 614,7 3 724,5 3 628,6 3 922,9 4 302,5
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom, w tym: 105,4 92,6 62,8 51,2 56,2
odsetki od rachunków i lokat w innych bankach 87,7 69,6 48,3 47,2 49,8
odsetki od kredytów i pożyczek 3,8 1,8 1,5 1,3 6,1
odsetki od pozostałych należności 13,9 21,2 13,0 2,7 0,3
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom, w tym: 2 693,6 2 807,2 2 859,2 3 125,3 3 553,1
odsetki od kredytów i pożyczek1 2 451,3 2 547,0 2 618,9 2 865,8 3 253,1
odsetki od umów leasingowych 154,7 168,3 165,6 171,7 189,6
odsetki od umów faktoringowych 85,8 90,0 73,6 87,4 110,2
odsetki od pozostałych należności 1,8 1,9 1,1 0,4 0,2
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 11,6 15,1 8,0 9,6 2,4
Odsetki od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 26,8 23,2 25,3 17,5 18,1
Odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 736,2 748,7 562,7 510,4 442,9
Odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 78,3 133,3 207,5
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych2 41,1 37,7 32,3 75,6 22,3
Odsetki od aktywów finansowych desygnowanych do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty odsetek 1 572,1 1 394,3 1 161,5 969,5 849,7
Odsetki od zobowiązań wobec innych banków, w tym: 80,4 90,3 65,2 44,6 60,9
odsetki od rachunków i depozytów innych banków 28,6 26,3 23,7 11,2 16,6
odsetki od kredytów otrzymanych 38,4 32,3 24,3 17,4 13,1
odsetki od pozostałych zobowiązań 13,4 31,7 17,2 16,0 31,2
Odsetki od zobowiązań wobec klientów 1 454,2 1 278,2 1 070,9 889,8 752,1
odsetki od depozytów1 1 447,9 1 272,5 1 067,2 887,3 750,0
odsetki od pozostałych zobowiązań 6,3 5,7 3,7 2,5 2,1
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 10,0 3,2 0,4 0,2 0,7
Odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 24,4 20,5 23,7 22,7 21,9
Odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 11,2 12,5
Odsetki od zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 3,1 2,1 1,3 1,0 1,6
Wynik z tytułu prowizji 1 021,9 1 062,9 1 017,2 1 064,8 1 182,8
Przychody z tytułu prowizji 1 109,9 1 168,2 1 134,7 1 201,3 1 338,4
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut1 260,2 282,1 284,1 281,5 343,1
prowadzenie rachunków klientów 254,7 246,4 246,6 252,0 273,2
udzielanie kredytów 194,2 210,0 221,1 250,4 263,4
karty płatnicze i kredytowe 184,5 142,9 57,5 115,6 113,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 75,4 85,6 100,4 88,9 101,4
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 5,3 52,3 64,2 49,9 67,7
usługi faktoringowe i leasingowe 26,3 30,8 34,2 43,4 49,1
działalność maklerska 46,3 43,1 46,2 29,1 24,0
działalność powiernicza2 30,9 30,1 26,4 24,6 28,5
zagraniczne operacje handlowe 16,0 17,7 19,9 24,0 29,7
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,2 7,3 11,7 13,3 10,1
pozostałe prowizje 12,9 19,9 22,4 28,6 34,9
Koszty prowizji 88,0 105,3 117,5 136,5 155,6
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 15,7 18,1 30,5 37,0 42,2
działalność maklerska 15,9 14,9 16,2 13,6 13,1
udostępnienie informacji kredytowej 7,4 11,3 12,1 15,4 15,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 10,2 10,5 11,3 12,6 12,6
usługi bankowości elektronicznej 6,2 7,3 7,2 10,1 9,7
obrót papierami wartościowymi 8,0 9,1 8,3 8,0 10,2
koszty KIR 6,5 7,5 7,3 8,1 9,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 2,9 8,5 6,8 8,1 10,7
usługi leasingowe 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5
pozostałe prowizje 14,9 17,6 17,4 23,1 31,8
Pozostałe przychody 225,9 139,4 293,8 306,3 120,3
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 75,5 94,4 85,1 57,2 79,9
Wynik na wycenie do wartości godziwej instrumentów przeznaczonych do obrotu, w tym: 88,1 76,7 -2,4 27,5 22,0
Wynik na instrumentach dłużnych 27,1 5,5 5,1 25,0 19,9
Wynik na instrumentach pochodnych, w tym: 61,0 71,2 -7,5 2,5 2,1
transakcje pochodne walutowe 53,1 41,7 -41,6 7,9 -24,3
transakcje pochodne na stopę procentową 5,1 28,2 34,0 -5,4 26,4
transakcje pochodne związane z papierami wartościowymi 2,8 1,3 0,1 0,0 0,0
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych wg wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik z pozycji wymiany -12,6 17,7 87,5 29,7 57,9
Wynik na inwestycjach 97,7 15,8 165,0 232,3 46,6
Wynik na instrumentach kapitałowych1 0,5 6,5 23,1 189,6 12,3
Wynik na instrumentach dłużnych 93,8 5,3 54,3 37,1 28,0
Przychody z tytułu dywidend2 3,4 4,0 87,6 5,6 6,3
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 32,0 8,9 22,9 -2,6 -9,2
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 20,7 20,3 20,8 19,4 3,0
Wynik na działalności podstawowej 3 290,4 3 532,5 3 778,1 4 324,5 4 755,9
Koszty działania 1 868,4 1 929,7 2 155,7 2 099,2 2 122,6
Koszty pracownicze, w tym: 926,6 947,5 972,0 1 039,3 1 035,8
wynagrodzenia 776,1 794,8 811,9 869,6 857,8
świadczenia na rzecz pracowników 150,5 152,7 160,1 169,7 178,0
Koszty marketingu i promocji 98,0 109,7 117,1 95,0 93,7
Amortyzacja, w tym: 164,0 175,1 189,2 210,6 182,3
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 90,1 101,7 105,9 107,0 109,1
amortyzacja wartości niematerialnych 73,9 73,4 83,3 103,6 73,2
Pozostałe koszty działania, w tym: 679,8 697,4 877,4 754,3 810,8
koszty utrzymania, remontów i wynajmu budynków 250,5 266,2 253,3 255,1 265,8
koszty IT 125,8 103,0 89,6 77,1 78,3
koszty doradztwa i konsultingu 75,4 68,8 70,6 69,4 69,2
koszty rzeczowe i leasingowe 59,4 68,5 52,1 47,4 91,7
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG3 49,3 54,1 261,3 143,9 145,7
usługi zarządzania gotówką 39,0 37,3 28,2 20,7 19,2
pozostałe 80,4 99,5 122,3 140,7 140,9
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 267,2 267,7 232,1 300,6 421,2
Zawiązanie odpisów z tytułu utraty wartości 694,5 644,5 918,2 990,1 955,2
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości -427,3 -376,8 -686,1 -689,5 -534,0
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 280,2 330,1
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 38,1 12,3 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) brutto 1 192,9 1 347,4 1 390,3 1 644,5 1 882,0
Podatek dochodowy 231,4 306,6 263,2 391,4 478,9
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 961,5 1 040,7 1 127,0 1 253,0 1 403,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 961,5 1 040,7 1 127,0 1 253,0 1 403,1
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN) 7,39 8,00 8,66 9,63 10,78

 

1Kwota 189,6 mln zł prezentowana w pozycji wynik na instrumentach kapitałowych dotyczy wyniku z tytułu rozliczenia w czerwcu 2016 transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Więcej informacji na temat tej transakcji ujęto poniżej. W kwocie prezentowanej za rok 2015 ujęto wynik na sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w wysokości 18,4 mln zł.

2W danych za rok 2015 w kwocie przychodów z tytułu dywidend 82,1 mln zł stanowi dywidenda za rok 2014 otrzymana od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

3W kwotach opłat na rzecz BFG oprócz opłat obowiązkowych i opłat ostrożnościowych ujęto także kwoty wpłat przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych. W 2016 roku 12,2 mln zł – kwota przeznaczona na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W 2015 roku 157,4 mln zł – kwota przeznaczona na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia (w mln)

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik z tytułu odsetek 485,1 556,2 589,5 675,0 813,4
Przychody z tytułu odsetek 858,4 889,1 867,1 896,5 1 013,6
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom, w tym: 25,0 22,1 15,0 11,7 13,2
odsetki od rachunków i lokat w innych bankach 20,8 16,6 11,5 10,8 11,7
odsetki od kredytów i pożyczek 0,9 0,4 0,4 0,3 1,4
odsetki od pozostałych należności 3,3 5,1 3,1 0,6 0,1
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom, w tym: 639,7 670,1 683,2 714,2 837,1
odsetki od kredytów i pożyczek1 582,1 608,0 625,8 654,9 766,4
odsetki od umów leasingowych 36,7 40,2 39,6 39,2 44,7
odsetki od umów faktoringowych 20,4 21,5 17,6 20,0 26,0
odsetki od pozostałych należności 0,4 0,5 0,3 0,1 0,0
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 2,8 3,6 1,9 2,2 0,6
Odsetki od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 6,4 5,5 6,0 4,0 4,3
Odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 174,8 178,7 134,5 116,6 104,3
Odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 18,7 30,5 48,9
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych2 9,8 9,0 7,7 17,3 5,3
Odsetki od aktywów finansowych desygnowanych do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty odsetek 373,3 332,8 277,6 221,6 200,2
Odsetki od zobowiązań wobec innych banków, w tym: 19,1 21,6 15,6 10,2 14,3
odsetki od rachunków i depozytów innych banków 6,8 6,3 5,7 2,6 3,9
odsetki od kredytów otrzymanych 9,1 7,7 5,8 4,0 3,1
odsetki od pozostałych zobowiązań 3,2 7,6 4,1 3,7 7,4
Odsetki od zobowiązań wobec klientów 345,3 305,1 255,9 203,4 177,2
odsetki od depozytów* 343,8 303,8 255,0 202,8 176,7
odsetki od pozostałych zobowiązań 1,5 1,4 0,9 0,6 0,5
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 2,4 0,8 0,1 0,0 0,2
Odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 5,8 4,9 5,7 5,2 5,2
Odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 2,6 2,9
Odsetki od zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4
Wynik z tytułu prowizji 242,7 253,7 243,1 243,3 278,7
Przychody z tytułu prowizji 263,6 278,9 271,1 274,5 315,3
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut1 61,8 67,3 67,9 64,3 80,8
prowadzenie rachunków klientów 60,5 58,8 58,9 57,6 64,4
udzielanie kredytów 46,1 50,1 52,8 57,2 62,1
karty płatnicze i kredytowe 43,8 34,1 13,7 26,4 26,7
dystrybucja jednostek uczestnictwa 17,9 20,4 24,0 20,3 23,9
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 1,3 12,5 15,3 11,4 15,9
usługi faktoringowe i leasingowe 6,2 7,4 8,2 9,9 11,6
działalność maklerska 11,0 10,3 11,0 6,7 5,7
działalność powiernicza2 7,3 7,2 6,3 5,6 6,7
zagraniczne operacje handlowe 3,8 4,2 4,8 5,5 7,0
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 0,8 1,7 2,8 3,0 2,4
pozostałe prowizje 3,1 4,8 5,4 6,5 8,2
Koszty prowizji 20,9 25,1 28,1 31,2 36,7
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 3,7 4,3 7,3 8,5 9,9
działalność maklerska 3,8 3,6 3,9 3,1 3,1
udostepnienie informacji kredytowej 1,8 2,7 2,9 3,5 3,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0
usługi bankowości elektronicznej 1,5 1,7 1,7 2,3 2,3
obrót papierami wartościowymi 1,9 2,2 2,0 1,8 2,4
koszty KIR 1,5 1,8 1,7 1,9 2,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 0,7 2,0 1,6 1,9 2,5
usługi leasingowe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pozostałe prowizje 3,5 4,2 4,2 5,3 7,5
Pozostałe przychody 53,6 33,3 70,2 70,0 28,3
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 17,9 22,5 20,3 13,1 18,8
Wynik na wycenie do wartości godziwej instrumentów przeznaczonych do obrotu, w tym: 20,9 18,3 -0,6 6,3 5,2
Wynik na instrumentach dłużnych 6,4 1,3 1,2 5,7 4,7
Wynik na instrumentach pochodnych, w tym: 14,5 17,0 -1,8 0,6 0,5
transakcje pochodne walutowe 12,6 10,0 -9,9 1,8 -5,7
transakcje pochodne na stopę procentową 1,2 6,7 8,1 -1,2 6,2
transakcje pochodne związane z papierami wartościowymi 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych wg wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik z pozycji wymiany -3,0 4,2 20,9 6,8 13,6
Wynik na inwestycjach 23,2 3,8 39,4 53,1 11,0
Wynik na instrumentach kapitałowych1 0,1 1,6 5,5 43,3 2,9
Wynik na instrumentach dłużnych 22,3 1,3 13,0 8,5 6,6
Przychody z tytułu dywidend2 0,8 1,0 20,9 1,3 1,5
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 7,6 2,1 5,5 -0,6 -2,2
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 4,9 4,8 5,0 4,4 0,7
Wynik na działalności podstawowej 781,4 843,2 902,8 988,3 1 120,4
Koszty działania 443,7 460,6 515,1 479,7 500,1
Koszty pracownicze, w tym: 220,0 226,2 232,3 237,5 244,0
wynagrodzenia 184,3 189,7 194,0 198,7 202,1
świadczenia na rzecz pracowników 35,7 36,5 38,3 38,8 41,9
Koszty marketingu i promocji 23,3 26,2 28,0 21,7 22,1
Amortyzacja, w tym: 38,9 41,8 45,2 48,1 42,9
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 21,4 24,3 25,3 24,5 25,7
amortyzacja wartości niematerialnych 17,5 17,5 19,9 23,7 17,2
Pozostałe koszty działania, w tym: 161,4 166,5 209,7 172,4 191,0
koszty utrzymania, remontów i wynajmu budynków 59,5 63,5 60,5 58,3 62,6
koszty IT 29,9 24,6 21,4 17,6 18,4
koszty doradztwa i konsultingu 17,9 16,4 16,9 15,9 16,3
koszty rzeczowe i leasingowe 14,1 16,4 12,4 10,8 21,6
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG3 11,7 12,9 62,4 32,9 34,3
usługi zarządzania gotówką 9,3 8,9 6,7 4,7 4,5
pozostałe 19,1 23,8 29,2 32,2 33,2
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 63,5 63,9 55,5 68,7 99,2
Zawiązanie odpisów z tytułu utraty wartości 164,9 153,8 219,4 226,3 225,0
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości -101,5 -89,9 -164,0 -157,6 -125,8
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 64,0 77,8
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 9,0 2,9 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) brutto 283,3 321,6 332,2 375,8 443,4
Podatek dochodowy 55,0 73,2 62,9 89,4 112,8
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 228,3 248,4 269,3 286,4 330,6
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 228,3 248,4 269,3 286,4 330,6
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w EUR) 1,76 1,91 2,07 2,20 2,54

 

1Kwota 189,6 mln zł prezentowana w pozycji wynik na instrumentach kapitałowych dotyczy wyniku z tytułu rozliczenia w czerwcu 2016 transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Więcej informacji na temat tej transakcji ujęto poniżej. W kwocie prezentowanej za rok 2015 ujęto wynik na sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w wysokości 18,4 mln zł.

2W danych za rok 2015 w kwocie przychodów z tytułu dywidend 82,1 mln zł stanowi dywidenda za rok 2014 otrzymana od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

3W kwotach opłat na rzecz BFG oprócz opłat obowiązkowych i opłat ostrożnościowych ujęto także kwoty wpłat przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych. W 2016 roku 12,2 mln zł – kwota przeznaczona na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W 2015 roku 157,4 mln zł – kwota przeznaczona na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia (w mln)

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik z tytułu odsetek 645,3 732,1 650,5 744,3 922,2
Przychody z tytułu odsetek 1 142,0 1 170,2 956,7 988,6 1 149,2
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom, w tym: 33,3 29,1 16,6 12,9 15,0
odsetki od rachunków i lokat w innych bankach 27,7 21,9 12,7 11,9 13,3
odsetki od kredytów i pożyczek 1,2 0,6 0,4 0,3 1,6
odsetki od pozostałych należności 4,4 6,7 3,4 0,7 0,1
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom, w tym: 851,0 882,0 753,8 787,6 949,0
odsetki od kredytów i pożyczek1 774,4 800,2 690,5 722,2 868,9
odsetki od umów leasingowych 48,9 52,9 43,7 43,3 50,6
odsetki od umów faktoringowych 27,1 28,3 19,4 22,0 29,4
odsetki od pozostałych należności 0,6 0,6 0,3 0,1 0,1
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 3,7 4,7 2,1 2,4 0,6
Odsetki od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 8,5 7,3 6,7 4,4 4,8
Odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 232,6 235,2 148,4 128,6 118,3
Odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 20,6 33,6 55,4
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych2 13,0 11,8 8,5 19,1 6,0
Odsetki od aktywów finansowych desygnowanych do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty odsetek 496,7 438,1 306,2 244,3 227,0
Odsetki od zobowiązań wobec innych banków, w tym: 25,4 28,4 17,2 11,2 16,3
odsetki od rachunków i depozytów innych banków 9,0 8,3 6,2 2,8 4,4
odsetki od kredytów otrzymanych 12,1 10,1 6,4 4,4 3,5
odsetki od pozostałych zobowiązań 4,2 10,0 4,5 4,0 8,3
Odsetki od zobowiązań wobec klientów 459,4 401,6 282,4 224,2 200,9
odsetki od depozytów1 457,4 399,8 281,4 223,6 200,3
odsetki od pozostałych zobowiązań 2,0 1,8 1,0 0,6 0,6
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 3,2 1,0 0,1 0,1 0,2
Odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,7 6,4 6,2 5,7 5,8
Odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 2,8 3,3
Odsetki od zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 1,0 0,7 0,3 0,3 0,4
Wynik z tytułu prowizji 322,8 333,9 268,2 268,3 315,9
Przychody z tytułu prowizji 350,6 367,0 299,2 302,7 357,5
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut1 82,2 88,6 74,9 70,9 91,6
prowadzenie rachunków klientów 80,5 77,4 65,0 63,5 73,0
udzielanie kredytów 61,4 66,0 58,3 63,1 70,4
karty płatnicze i kredytowe 58,3 44,9 15,2 29,1 30,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 23,8 26,9 26,5 22,4 27,1
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 1,7 16,4 16,9 12,6 18,1
usługi faktoringowe i leasingowe 8,3 9,7 9,0 10,9 13,1
działalność maklerska 14,6 13,5 12,2 7,3 6,4
działalność powiernicza2 9,8 9,5 7,0 6,2 7,6
zagraniczne operacje handlowe 5,1 5,6 5,2 6,0 7,9
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 1,0 2,3 3,1 3,4 2,7
pozostałe prowizje 4,1 6,3 5,9 7,2 9,3
Koszty prowizji 27,8 33,1 31,0 34,4 41,6
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 5,0 5,7 8,0 9,3 11,3
działalność maklerska 5,0 4,7 4,3 3,4 3,5
udostepnienie informacji kredytowej 2,3 3,6 3,2 3,9 4,2
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,2 3,3 3,0 3,2 3,4
usługi bankowości elektronicznej 2,0 2,3 1,9 2,5 2,6
obrót papierami wartościowymi 2,5 2,9 2,2 2,0 2,7
koszty KIR 2,1 2,4 1,9 2,0 2,4
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 0,9 2,7 1,8 2,0 2,9
usługi leasingowe 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
pozostałe prowizje 4,7 5,5 4,6 5,8 8,5
Pozostałe przychody 71,4 43,8 77,5 77,2 32,1
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 23,9 29,7 22,4 14,4 21,3
Wynik na wycenie do wartości godziwej instrumentów przeznaczonych do obrotu, w tym: 27,8 24,1 -0,6 6,9 5,9
Wynik na instrumentach dłużnych 8,6 1,7 1,3 6,3 5,3
Wynik na instrumentach pochodnych, w tym: 19,3 22,4 -2,0 0,6 0,6
transakcje pochodne walutowe 16,8 13,1 -11,0 2,0 -6,5
transakcje pochodne na stopę procentową 1,6 8,9 9,0 -1,4 7,1
transakcje pochodne związane z papierami wartościowymi 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finanowych wycenianych wg wartości godziwej prz początkowym ujęciu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik z pozycji wymiany -4,0 5,6 23,1 7,5 15,5
Wynik na inwestycjach 30,9 5,0 43,5 58,5 12,4
Wynik na instrumentach kapitałowych1 0,2 2,0 6,1 47,8 3,3
Wynik na instrumentach dłużnych 29,6 1,7 14,3 9,3 7,5
Przychody z tytułu dywidend2 1,1 1,3 23,1 1,4 1,7
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 10,1 2,8 6,0 -0,7 -2,5
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 6,5 6,4 5,5 4,9 0,8
Wynik na działalności podstawowej 1 039,5 1 109,8 996,1 1 089,8 1 270,3
Koszty działania 590,3 606,3 568,4 529,0 566,9
Koszty pracownicze, w tym: 292,7 297,7 256,3 261,9 276,7
wynagrodzenia 245,2 249,7 214,1 219,2 229,1
świadczenia na rzecz pracowników 47,5 48,0 42,2 42,8 47,5
Koszty marketingu i promocji 31,0 34,5 30,9 23,9 25,0
Amortyzacja, w tym: 51,8 55,0 49,9 53,1 48,7
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 28,5 32,0 27,9 27,0 29,1
amortyzacja wartości niematerialnych 23,3 23,1 22,0 26,1 19,6
Pozostałe koszty działania, w tym: 214,8 219,1 231,3 190,1 216,6
koszty utrzymania, remontów i wynajmu budynków 79,1 83,6 66,8 64,3 71,0
koszty IT 39,7 32,4 23,6 19,4 20,9
koszty doradztwa i konsultingu 23,8 21,6 18,6 17,5 18,5
koszty rzeczowe i leasingowe 18,8 21,5 13,7 11,9 24,5
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG3 15,6 17,0 68,9 36,3 38,9
usługi zarządzania gotówką 12,3 11,7 7,4 5,2 5,1
pozostałe 25,4 31,3 32,2 35,5 37,6
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 84,4 84,1 61,2 75,8 112,5
Zawiązanie odpisów z tytułu utraty wartości 219,4 202,5 242,1 249,5 255,1
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości -135,0 -118,4 -180,9 -173,8 -142,6
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 70,6 88,2
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 12,0 3,9 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) brutto 376,9 423,3 366,6 414,4 502,7
Podatek dochodowy 73,1 96,3 69,4 98,6 127,9
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 303,8 327,0 297,1 315,8 374,8
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 303,8 327,0 297,1 315,8 374,8
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,3 2,5 2,3 2,4 2,9

 

1Kwota 189,6 mln zł prezentowana w pozycji wynik na instrumentach kapitałowych dotyczy wyniku z tytułu rozliczenia w czerwcu 2016 transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Więcej informacji na temat tej transakcji ujęto poniżej. W kwocie prezentowanej za rok 2015 ujęto wynik na sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.w wysokości 18,4 mln zł.

2W danych za rok 2015 w kwocie przychodów z tytułu dywidend 82,1 mln zł stanowi dywidenda za rok 2014 otrzymana od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

3W kwotach opłat na rzecz BFG oprócz opłat obowiązkowych i opłat ostrożnościowych ujęto także kwoty wpłat przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych. W 2016 roku 12,2 mln zł – kwota przeznaczona na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W 2015 roku 157,4 mln zł – kwota przeznaczona na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

 

Zysk brutto i netto

 

W 2017 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1 403,1 mln zł. Jest to najwyższy wynik w historii. Oznacza on, że wynik netto poprawił się o 12,0% w porównaniu z 2016 rokiem.

Przeważający wpływ na jego poziom ma jednostka dominująca, czyli bank. Odpowiada ona za 95,0% wyniku przed korektami konsolidacyjnymi.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Zysk brutto i netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (mln)

Zysk brutto i netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (mln)

Zysk brutto i netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (mln)

W ramach komunikacji z naszymi interesariuszami dbamy o przejrzyste i transparentne przekazywanie informacji biznesowych i finansowych; staramy się nie pozostawiać żadnego pytania bez odpowiedzi, na bieżąco wyjaśniamy zdarzenia o charakterze jednorazowym. Wierzymy, że zrozumienie naszych historycznych wyników i trendów rynkowych jest kluczem do oceny naszej strategii biznesowej oraz naszych perspektyw rozwoju.
Iza Rokicka
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Wynik brutto wyniósł 1 882,0 mln zł i wzrósł o 14,4% w porównaniu z 2016 rokiem. Po wyeliminowaniu z niego czynników jednorazowych jego powtarzalny poziom w 2017 roku wyniósł 1 870,1 mln zł. Czynniki te to:

 • zyski ze sprzedaży inwestycji kapitałowych:
  • Visa Europe w II kw. 2016 roku w wysokości 189,6 mln zł,
  • Visa Inc. w II kw. 2017 roku w wysokości 11,9 mln zł;
 • nadzwyczajna wpłata do BFG związana z bankructwem BS w Nadarzynie w IV kw. 2016 roku w wysokości 12,2 mln zł.

 

Na poprawę o 403,0 mln zł, czyli 27,5%, względem 2016 roku w największym stopniu wpłynęły:

 • wzrost wyniku z tytułu odsetek o 499,4 mln zł, czyli o 16,9%, oraz
 • poprawa wyniku z tytułu prowizji o 118,0 mln zł, czyli o 11,1%.

 

Z drugiej strony czynnikami, które negatywnie wpływały na poziom wyniku brutto względem 2016 roku, były:

 • przyrost odpisów na utratę wartości i rezerwy o 120,6 mln zł, czyli o 40,1%,
 • wzrost podatku bankowego o 49,9 mln zł, czyli o 17,8%, oraz
 • wyższy poziom kosztów operacyjnych o 35,6 mln zł, czyli o 1,7%.
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Czynniki zmiany wyniku brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku względem roku poprzedniego (mln)

Czynniki zmiany wyniku brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku względem roku poprzedniego (mln)

Czynniki zmiany wyniku brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku względem roku poprzedniego (mln)

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

W 2017 roku całkowite dochody Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosły 1 319,1 mln zł w porównaniu z 355,0 mln zł w 2016 roku. Objęły one oprócz zysku netto również inne pozycje przychodów i kosztów uwzględnione w kapitałach własnych.

Przychody

W 2017 roku przychody ogółem Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. ukształtowały się na poziomie 4 755,9 mln zł. To oznacza poprawę względem 2016 roku o 431,4 mln zł lub 10,0%. Spowodował ją głównie wyższy wynik z tytułu odsetek. Jego udział w przychodach ogółem wzrósł o 4,3 p.p. r/r do 72,6%.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

W 2017 roku głównym czynnikiem wzrostu przychodów był segment korporacyjny. Jego przychody zwiększyły się o 240,1 mln zł, czyli o 13,0%, do 2 092,5 mln zł. W konsekwencji jego udział w strukturze zwiększył się o 1,2 p.p. do 44,0%. Przychody segmentu detalicznego przyrosły o 191,3 mln zł, czyli o 7,7%, do 1 663,4 mln zł. Na niższą dynamikę wzrostu wpłynął czynnik jednorazowy z 2016 roku – przychody z rozliczenia transakcji Visa Europe podwyższyły wynik segmentu detalicznego o 189,1 mln zł.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

Wynik z tytułu odsetek

W 2017 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły o 9,7% względem roku 2016, głównie za sprawą wyższych odsetek od kredytów i innych należności. Z drugiej strony koszty z tytułu odsetek obniżyły się o 12,4% r/r, przede wszystkim dzięki niższym kosztom zobowiązań od klientów.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Przychody z tytułu odsetek (mln)

Przychody z tytułu odsetek (mln)

Przychody z tytułu odsetek (mln)

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Koszty z tytułu odsetek (mln)

Koszty z tytułu odsetek (mln)

Koszty z tytułu odsetek (mln)

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Przychody z tytułu odsetek (mln)

Przychody z tytułu odsetek (mln)

Przychody z tytułu odsetek (mln)

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Koszty z tytułu odsetek (mln)

Koszty z tytułu odsetek (mln)

Koszty z tytułu odsetek (mln)

W 2017 roku – ponieważ wzrosły przychody z tytułu odsetek oraz jednocześnie spadły koszty odsetkowe – wynik netto z tytułu odsetek poprawił się o 499,4 mln zł (czyli o 16,9%) i wyniósł 3 452,8 mln zł.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Wynik z tytułu odsetek (mln) oraz marża odsetkowa na tle średniej stawki 3M WIBOR

Wynik z tytułu odsetek (mln) oraz marża odsetkowa na tle średniej stawki 3M WIBOR

Wynik z tytułu odsetek (mln) oraz marża odsetkowa na tle średniej stawki 3M WIBOR

Podobnie jak w 2016 roku, w 2017 roku stopa referencyjna NBP utrzymana była na stałym poziomie 1,5%. Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych wynik z tytułu odsetek wzrósł. Był to efekt zarówno wyższych wolumenów biznesowych – bo portfel kredytowy netto wzrósł o 9,5 mld zł (12,1% r/r), a suma zobowiązań wobec klientów zwiększyła się o 8,7 mld zł (9,1% r/r) – jak i poprawy marży odsetkowej.

Marża odsetkowa za 2017 rok wzrosła o 26 p.b. r/r do 2,94%. Stało się tak dzięki dostosowaniu oferty depozytowej do warunków rynkowych w drugiej połowie 2016 roku, rosnącemu udziałowi wysokomarżowych aktywów (głównie kredytów gotówkowych) oraz wyższemu wskaźnikowi kredyty/depozyty,

Wskaźnik kredyty/depozyty

Wynik z tytułu prowizji

W 2017 roku wynik z tytułu prowizji Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. zwiększył się o 118,0 mln zł, czyli o 11,1%, względem 2016 roku do 1 182,8 mln zł.

Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji wystąpił w:

 • marży na transakcjach wymiany walut: poprawa o 61,6 mln zł, czyli 21,9% r/r, do 343,1 mln zł. Wpłynęły na to wyższe wolumeny transakcyjne klientów, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych, wsparte wprowadzeniem nowej usługi ułatwiającej wymianę walut –
 • prowadzeniu rachunków klientów: wzrost o 21,2 mln zł, czyli o 8,4% r/r, do 273,2 mln zł dzięki wyższej liczbie klientów oraz wyższej transakcyjności klientów.
 • produktach ubezpieczeniowych: poprawa o 17,8 mln zł, czyli 35,7% r/r, do 67,7 mln zł. Był to efekt niskiej bazy w 2016 roku. W 2016 roku zaczęła obowiązywać rekomendacja U, którą wydała KNF. Skutkowała ona zmianami w strukturze produktów oferowanych klientom
  i przejściowo negatywnie wpłynęła na przychody banku.
kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Wynik z tytułu prowizji (mln)

Wynik z tytułu prowizji (mln)

Wynik z tytułu prowizji (mln)

Pozostałe przychody

W 2017 roku pozostałe przychody Grupy wyniosły 120,3 mln zł i były niższe o 186,0 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Szczególnie w 2016 roku, ale również w 2017 roku, na ich wysokość wpłynęły transakcje jednorazowe. W 2016 roku przychody jednorazowe wyniosły 189,6 mln zł  i były związane z rozliczeniem transakcji Visa Europe (II kw. 2016 roku). W 2017 roku bank sprzedał akcje Visa Inc. W wyniku rozliczenia tej transakcji jednorazowy przychód wyniósł 11,9 mln zł (II kw. 2017 roku).

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Pozostałe przychody1 (w mln)

Pozostałe przychody1 (w mln)

Pozostałe przychody1 (w mln)

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

2Dywidendy z ING PTE w II kw. 2015 roku w wysokości 82,1 mln zł; przychody ze sprzedaży ING PTE w III kw. 2015 roku w kwocie 18,4 mln zł; przychody z transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku w kwocie 189,6 mln zł; przychody z transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku w kwocie 11,9 mln zł.

Koszty działania

W 2017 roku koszty działania Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. wzrosły o 1,1% r/r do 2 122,6 mln zł. Koszty w 2016 roku były podwyższone przez zdarzenie jednorazowe: dodatkowe koszty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 12,2 mln zł związane z bankructwem banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Po oczyszczeniu kosztów działania ze zdarzeń jednorazowych koszty powtarzalne wzrosły o 1,7% r/r w wyniku wyższych kosztów działania i ogólnego zarządu.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Koszty działania (mln)

Koszty działania (mln)

Koszty działania (mln)

Koszty działania segmentu detalicznego wzrosły o 29,8 mln zł r/r (+2,4%) do 1 265,4 mln zł, podczas gdy koszty działania segmentu korporacyjnego spadły o 6,4 mln zł r/r (-0,7%) do 857,3 mln zł. W konsekwencji udział segmentu detalicznego w kosztach zwiększył się o 0,8 p.p. do 59,6% względem 2016 roku.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

Ze względu na szybsze tempo przyrostu przychodów niż kosztów działania wskaźnik efektywności koszty do przychodów się poprawił. W 2017 roku wyniósł on 44,6%, co oznacza spadek o 3,9 p.p. względem 2016 roku. Po oczyszczeniu przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej z wpływu czynników jednorazowych skorygowany wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 44,7%, czyli poprawił się o 5,7 p.p. r/r.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Przychody1 na tle kosztów działania (w mln) oraz wskaźnik kosztów do przychodów

Przychody1 na tle kosztów działania (w mln) oraz wskaźnik kosztów do przychodów

Przychody1 na tle kosztów działania (w mln) oraz wskaźnik kosztów do przychodów

1Łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

2Skorygowane o transakcje jednorazowe: przychody – 82,1 mln zł dywidendy z PTE ING w II kw. 2015, 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży udziałów w ING PTE w III kw. 2015, 189,6 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku oraz 11,9 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku; koszty – 157,4 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG związanej z bankructwem SK Banku w IV kw. 2015, 6,4 mln zł wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w IV kw. 2015 oraz 12,2 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG związanej z bankructwem BS w Nadarzynie.

Odpisy na utratę wartości i rezerwy

W 2017 roku wzrósł wskaźnik marży kosztów ryzyka (relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do portfela kredytowego brutto) do 0,50% z 0,40% w poprzednim roku. Powodem wzrostu był wyższy poziom wskaźnika w segmencie korporacyjnym –wzrost z 0,36% w 2016 roku do 0,53% w 2017 roku. W segmencie detalicznym marża kosztów ryzyka marginalnie spadła z 0,46% w 2016 roku do 0,45% w 2017 roku.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Skonsolidowane odpisy na utratę wartości aktywów finansowych netto

Skonsolidowane odpisy na utratę wartości aktywów finansowych netto

Skonsolidowane odpisy na utratę wartości aktywów finansowych netto

Główne powody wzrostu marży kosztów ryzyka w segmencie korporacyjnym w 2017 roku to mniejsza skala rozwiązań odpisów aktualizujących r/r oraz kilka nowych ekspozycji zakwalifikowanych do portfela z utratą wartości (ekspozycje wobec podmiotów niepowiązanych ze sobą, z różnych branż gospodarki). W 2017 roku bank przeprowadził trzy transakcje sprzedaży korporacyjnych wierzytelności klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub w całości spisanych z bilansu. Wszystkie transakcje pozytywnie wpłynęły na poziom odpisów o łącznej wartości 36,1 mln zł (w porównaniu z 28,1 mln zł w 2016 roku).

W segmencie detalicznym w 2016 roku bank utworzył dodatkową rezerwę IBNR w wysokości 31,8 mln zł na część portfela walutowych kredytów hipotecznych. Po skorygowaniu salda odpisów aktualizujących o tę wartość marża kosztów ryzyka w 2017 roku wzrosła o 12 p.b. r/r – m.in. ze względu na rosnący udział kredytów niezabezpieczonych w strukturze portfela kredytów detalicznych. W 2017 roku przeprowadziliśmy transakcje sprzedaży detalicznych wierzytelności klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości. Transakcje pozytywnie wpłynęły na poziom odpisów o wartości 11,0 mln zł (w porównaniu z 23,0 mln zł w 2016 roku).

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

Jakość naszego portfela kredytowego opisaliśmy w rozdziale „Bezpieczeństwo banku i klientów”, w puncie „Ryzyko kredytowe”.

Podatek od niektórych instytucji finansowych

W 2017 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. odprowadziła podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) w wysokości 330,1 mln zł. Wzrost o 49,9 mln zł, czyli o 17,8%, względem 2016 roku wynika z:

 • tego, że zgodnie z ustawą podatek ten jest naliczany miesięcznie od lutego 2016 roku. To oznacza, że w 2017 roku bank odprowadził podatek za 12 miesięcy, a w poprzednim roku – tylko za 11 miesięcy,
 • wyższej podstawy opodatkowania. To efekt konsekwentnego wzrostu wolumenów biznesowych.

Podatek dochodowy

W 2017 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. odnotowała podatek dochodowy w wysokości 478,9 mln zł. Jest on wyższy o 22,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Efektywna stopa podatkowa w 2017 roku wyniosła 25,4%, a rok wcześniej 23,8%.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Podatek dochodowy (mln) i efektywna stopa podatkowa

Podatek dochodowy (mln) i efektywna stopa podatkowa

Podatek dochodowy (mln) i efektywna stopa podatkowa

Na podwyższenie stopy podatkowej w  2017  roku  wpłynęła zmiana opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2016 roku opłata obowiązkowa była kosztem uzyskania przychodów, podczas gdy opłata ostrożnościowa nie była kosztem uzyskania przychodu. W 2017 roku zarówno składka na fundusz gwarancyjny banków, jak i składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków nie były kosztem uzyskania przychodów – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 71 Ustawy o CIT.

Na podwyższenie efektywnej stopy podatkowej, zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku, wpłynęło to, że podatek bankowy nie jest kosztem uzyskania przychodu – zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 70 Ustawy o CIT.

Klient

Pracownik

Rynek i media