O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Ryzyko biznesowe

katowice_ing_01-2020_rk_0407 katowice_ing_01-2020_rk_0407

W ramach ryzyka biznesowego Grupa kapitałowa Banku wyróżnia następujące istotne ryzyka:

  • ryzyko makroekonomiczne,
  • ryzyko portfela hipotek walutowych.

Ryzyko makroekonomiczne

Ryzyko makroekonomiczne to ryzyko wynikające ze zmian czynników makroekonomicznych oraz ich wpływu na wysokość minimalnych wymogów kapitałowych. Bank zarządza tym ryzykiem poprzez regularne przeprowadzanie wewnętrznych testów warunków skrajnych, co pozwala na bieżący monitoring wrażliwości minimalnych wymogów kapitałowych na czynniki makroekonomiczne. W 2019 roku Bank przeprowadził pełne testy kapitałowe dwa razy: według stanu na IV kwartał 2018 roku oraz na II kwartał 2019 roku.

W oparciu o wyniki wewnętrznych testów warunków skrajnych dla scenariusza łagodnej recesji, Grupa kapitałowa Banku szacuje dodatkowy wymóg kapitałowy, aby zabezpieczyć się przed skutkami materializacji wspomnianego scenariusza. Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że materializacja scenariusza łagodnej recesji nie spowoduje spadku adekwatności kapitałowej poniżej wymaganego poziomu.

Ryzyko portfela hipotek walutowych

W procesie ICAAP, w ramach Warsztatów oceny istotności ryzyka, które odbyły się w I kwartale 2019 roku, ryzyko portfela hipotek walutowych zostało zdefiniowane jako ryzyko wynikające z poniesienia straty finansowej z powodu konieczności przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych na kredyty złotówkowe. W trakcie 2019 roku w związku z wyrokiem TSUE (C‑260/18) oraz w konsekwencji wzrostem ryzyka istotnego zwiększenia liczby spraw spornych w sektorze bankowym, profil tego ryzyka oraz podejście do szacowania i prezentacji rezerw na ryzyko prawne zmieniły się.

Na koniec 2019 roku, Grupa posiadała 45,0 mln zł rezerwy portfelowej na kredyty hipoteczne w CHF, co stanowiło 4,80% tego portfela brutto (w tym 9,7 mln zł jako rezerwę na sprawy sporne dla ekspozycji spłaconych oraz 35,3 mln zł jako odpis z tytułu strat oczekiwanych kredytów w etapie 2 na obecne i przyszłe sprawy sporne dla ekspozycji bilansowych). Ponadto, Bank posiada 4,6 mln zł odpisu z tytułu strat oczekiwanych kredytów w etapie 2 z tytułu zaklasyfikowania wszystkich kredytów hipotecznych w CHF jako kredyty w etapie 2. Więcej na ten temat przeczytasz w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok.

Równolegle, ze względu na to ryzyko Bank utrzymuje dodatkowy kapitał ekonomiczny w filarze II.

Na koniec 2019 roku wartość portfela walutowych kredytów hipotecznych Grupy wynosiła 0,9 mld zł.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: