O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

System zarządzania ryzykiem oraz kapitałem

Na przestrzeni ostatnich lat udowadniamy, że szybki wzrost organiczny naszego banku nie odbywa się kosztem pogorszenia jakości naszych aktywów. Szybkość i spójność podejmowanych decyzji kredytowych może stanowić przewagę konkurencyjną. Jest to zasługa całej organizacji oraz doświadczenia i motywacji naszych pracowników. W związku z coraz szerszym wykorzystaniem nowoczesnych technologii, coraz istotniejszym jest obszar bezpieczeństwa IT i danych naszych klientów.

6D_104701lrg 6D_104701lrg
 • [102-15]
  Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem stanowi zintegrowany zbiór zasad, mechanizmów i narzędzi (w tym m.in. polityk i procedur) odnoszących się do procesów dotyczących ryzyka. Rolą systemu zarządzania ryzykiem jest stała identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie poziomu ponoszonego ryzyka oraz zabezpieczenie ewentualnych strat poprzez odpowiednie mechanizmy kontrolne, system limitów oraz adekwatny poziom rezerw (odpisów), a także kapitałów i buforów płynnościowych.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem Grupa ING Banku Śląskiego:

 • stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,
 • stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
 • stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,
 • stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,
 • posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Grupę ING Banku Śląskiego ryzyka.

Struktura ryzyka i kontroli w Banku opiera się na modelu trzech linii obrony. Model ten ma na celu zapewnienie stabilnych i efektywnych ram dla zarządzania ryzykiem poprzez zdefiniowanie i wdrożenie trzech „poziomów” zarządzania ryzykiem, z odmiennymi rolami, zakresem obowiązków i obowiązkami związanymi z nadzorem.

Zarządzający Biznesem. Zarządzający daną jednostką biznesową ponoszą główną odpowiedzialność za działanie, operacje, przestrzeganie norm, oraz skuteczną kontrolę ryzyka mającego wpływ na daną jednostkę biznesową. Zarządzający Biznesem biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem płynności i finansowania na wszystkich poziomach organizacji.

Funkcje Zarządzającego ryzykiem i finansami. Funkcje zarządzania ryzykiem, oraz w stosownych przypadkach, zarządzania finansami realizowane są poprzez:

 • stworzenie polityki, standardów oraz wytycznych dla poszczególnych obszarów ryzyka,
 • koordynację, nadzór oraz kontrolę działań podejmowanych przez pierwszą linię obrony w zakresie zrealizowanych zadań, zarządzanie, kontrolę oraz raportowanie ryzyka generowanego przez pierwszą linię obrony,
 • eskalowanie/wetowanie działań jednostki, które mogłyby tworzyć niemożliwe do Pierwsza linia obrony zaakceptowania ryzyka dla Banku.

Departament Audytu Wewnętrznego. Departament Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny jest za zapewnienie niezależnej oceny i wydanie opinii o:

 • zaprojektowaniu i skuteczności kontroli wewnętrznych nad ryzykami wynikającymi z działalności,
 • zaprojektowaniu i skuteczności zarządzania ryzykiem zrealizowanym przez pierwszą i drugą linię obrony.

Szczególną rolę w procesie zarządzania ryzykiem pełnią Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza. Nasz Bank posiada także szereg komitetów, które pełnią aktywną rolę w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Zasady zarządzania ryzykiem

ING Bank Śląski zarządza ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w normach polskiego prawa, regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych uprawnionych organów, a także zgodnie ze standardami określonymi przez Grupę ING w stopniu, który nie prowadzi do naruszenia wspomnianych wcześniej regulacji oraz dokumentów z zakresu najlepszych praktyk.

Niezależnie od konieczności zapewnienia zgodności regulacyjnej i prawnej (compliance), Grupa ING Banku Śląskiego traktuje zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym jako fundamentalną i integralną część całościowego zarządzania Grupą ING Banku Śląskiego.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

W Grupie ING Banku Śląskiego proces identyfikacji istotnych rodzajów ryzyka, podstawowe elementy dotyczące ich kwantyfikacji oraz zasady zarządzania adekwatnością kapitałową reguluje Polityka Zarządzania Kapitałem w ING Banku Śląskim S.A.

Na podstawie tego dokumentu identyfikuje się następujące typy ryzyka:

 • ryzyko trwale istotne – ze względu na charakter działalności Grupy ING Banku Śląskiego jest i będzie w przyszłości istotne. Przez charakter działalności Grupy ING Banku Śląskiego rozumie się działalność w zakresie usług depozytowych i kredytowych oraz związanych z tą działalnością: zarządzanie płynnością, stopą procentową oraz ryzykiem walutowym, a także zarządzanie ryzykiem w zakresie niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeń zewnętrznych,
 • ryzyko istotne – może powodować powstanie potencjalnych strat, z częstotliwością wystąpienia wartości kwalifikujących je jako istotne zgodnie z tabelą :

Klasyfikacja ryzyk jako istotne
Częstotliwość Przynajmniej raz na rok nieistotne istotne istotne istotne
Przynajmniej raz na 5 lat nieistotne nieistotne istotne istotne
Rzadziej niż raz na pięć lat nieistotne nieistotne nieistotne istotne
Potencjalna strata (zł) do 0,2% funduszy własnych od 0,2% do 1% funduszy własnych od 1% do 5% funduszy własnych powyżej 5% funduszy własnych

W każdym miesiącu w Grupie ING Banku Śląskiego przygotowywane są raporty w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym zawierające zrealizowane oraz planowane wymogi kapitałowe z tytułu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka. Informacje w tym zakresie otrzymuje Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) oraz Zarząd Banku. Rada Nadzorcza w cyklach kwartalnych informowana jest o adekwatności kapitałowej Banku i Grupy, w tym adekwatności kapitału wewnętrznego.

Raz w roku przeprowadzany jest przegląd procesu adekwatności kapitału wewnętrznego (ang. ICAAP – internal capital adequacy assessment process), a raport z przeglądu przekazywany jest do Zarządu oraz Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Dodatkowo komórka audytu wewnętrznego przeprowadza regularnie niezależny audyt procesu ICAAP.

Kategorie ryzyka

W procesie ICAAP w pierwszym kwartale 2019 roku Grupa ING Banku Śląskiego przeprowadziła Warsztaty oceny istotności ryzyka. W ich wyniku Grupa dokonała zmiany jednostek monitorujących dla rodzajów ryzyka, dla których tą rolę do końca 2018 roku pełnił Departament Zarządzania Kapitałem (DZK) oraz uznała ryzyko wyniku finansowego jako ryzyko nieistotne.

Apetyt na ryzyko

Apetyt na ryzyko określa maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa ING Banku Śląskiego jest gotowa zaakceptować wspierając tym samym stabilność oraz dalszy rozwój. W ramach zarządzania ryzykiem i kapitałem w Grupie ustalane są parametry apetytu na ryzyko (tzw. RAS - Risk Appetite Statement) w następujących podstawowych obszarach:

 • RAS dotyczący adekwatności kapitałowej,
 • RAS dotyczący płynności i finansowania oraz ryzyka rynkowego,
 • RAS dotyczący ryzyka kredytowego
 • RAS dotyczący ryzyka operacyjnego.

RAS dotyczący adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego został ustalony w 2019 roku dla następujących współczynników kapitałowych :

 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie co najmniej 10,5%,
 • współczynnik Tier 1 (T1) na poziomie co najmniej 12%, oraz
 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie co najmniej 14%.

RAS dotyczący adekwatności kapitałowej wynika z obowiązku utrzymywania minimalnych poziomów współczynników kapitałowych wynikających z następujących regulacji zewnętrznych:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku (4,5% dla CET1, 6% dla T1 oraz 8% dla TCR),
 • Ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym sankcjonujący dodatkowe bufory kapitałowe, w tym :
  • bufor zabezpieczający, który w 2019 roku wynosił 2,5%,
  • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,5% nałożonego decyzją Komisji z 19 grudnia 2017 roku i podtrzymanego pismami KNF z 2 sierpnia 2018 roku oraz z 19 sierpnia 2019 roku,
  • bufor antycykliczny z zastosowaniem do ekspozycji, na które taki bufor został przez właściwe organy nałożony. Bufor antycykliczny jest zmienny w czasie w zależności od struktury adekwatnych ekspozycji oraz poziomów wskaźników bufora antycyklicznego nałożonych na adekwatne ekspozycje (wg stanu na grudzień 2019 bufor antycykliczny wynosił efektywnie 0,002%)
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 września 2017 roku w sprawie bufora ryzyka systemowego wprowadzającej bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z zastosowaniem do wszystkich ekspozycji znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ponieważ Grupa ING Banku Śląskiego posiada niewielką pulę tzw. ekspozycji zagranicznych efektywny poziom bufora ryzyka systemowego jest zmienny w czasie (wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2,953%).

W ramach RAS dotyczących adekwatności kapitałowej ustalane są również limity kapitałowe na poszczególne rodzaje ryzyka.

Kapitał ekonomiczny, fundusze własne i wymóg kapitałowy

Grupa ING Banku Śląskiego S.A. obecnie szacuje kapitał na następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko braku spłaty i ryzyko kontrahenta oraz ryzyko rezydualne,
 • ryzyko pozostałych niekredytowych aktywów,
 • ryzyko koncentracji,
 • ryzyko wartości rezydualnej,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko ogólne i szczególne stóp procentowych w księdze handlowej,
 • ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: ryzyko rezydualne convexity,
 • ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: całkowite niedopasowanie,
 • ryzyko zachowania klienta,
 • ryzyko makroekonomiczne,
 • ryzyko portfela hipotek walutowych,
 • ryzyko płynności i finansowania,
 • ryzyko modeli,
 • ryzyko operacyjne.

Definicje tych ryzyk zostały zaprezentowane w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok.

W ciągu 2019 roku poziom funduszy własnych kształtował się powyżej poziomu kapitału wewnętrznego.

Fundusze własneGrupy ING Banku Śląskiego składają się z:

 • kapitału podstawowego Tier 1, który na koniec 2019 roku wyniósł 12 462,4 mln zł w Grupie oraz 12 473,7 mln zł w Banku,
 • kapitału Tier 2, który na koniec 2018 roku wyniósł 2 129,3 mln zł zarówno w Grupie, jak i w Banku.

Na Fundusze własne dzień 31 grudnia 2019 roku w Grupie nie jest identyfikowany kapitał dodatkowy Tier 1 (AT1).

Na potrzeby sprawozdawcze w 2019 roku do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Grupa ING Banku Śląskiego wykorzystywała metodę zaawansowaną wewnętrznych ratingów oraz metodę standardową. Grupa uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Holandii na stosowanie metody zaawansowanej wewnętrznych ratingów (AIRB) dla klas ekspozycji: przedsiębiorstwa oraz instytucje kredytowe dla Banku i ING Lease Sp. z o.o. W obszarze ryzyka operacyjnego Grupa wykorzystuje metodę wskaźnika podstawowego BIA (Basic Indicator Approach). W obszarze ryzyka rynkowego Grupa wykorzystuje metody standardowe. Grupa wyznacza również wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka koncentracji, ryzyka rozliczenia oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej (CVA). We wszystkich przypadkach wymogi wyznaczane są zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

Łączny wymóg kapitałowy jest zdominowany przez wymóg z tytułu ryzyka kredytowego. Na koniec 2019 roku stanowił on aż 88% wymogu ogółem.

 

Adekwatność kapitałowa

31 grudnia 2019 roku wartość współczynnika TCR dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego wyniosła 16,87% w porównaniu do 15,58% na koniec 2018 roku oraz wartość współczynnika Tier 1 wyniosła 14,41% w porównaniu do 14,74% na koniec grudnia 2018 roku.

Zmiana współczynników kapitałowych jest wynikiem następujących czynników:

 • uwzględnieniu w funduszach własnych części zysku netto wypracowanego w 2018 roku po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za 2018 rok po pomniejszeniu o kwotę, którą Bank zaliczył do funduszy własnych w trakcie 2018 roku (328 mln zł) oraz części zysku Banku za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku (849 mln zł),
 • uwzględnienie w kapitale Tier 2, po uzyskaniu zezwolenia KNF, 250 mln EUR pozyskanej pożyczki podporządkowanej,
 • uwzględnienie wpływu standardu MSSF 9 wynikającego z zastosowania okresu przejściowego,
 • wzrostu wolumenów biznesowych oraz działalności operacyjnej,
 • przeglądu sposobu kalkulacji aktywów ważonych ryzykiem oraz przeglądu uznawalności zabezpieczeń.

 

Współczynniki kapitałowego dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Grupa ING Banku Śląskiego w kalkulacji współczynników kapitałowych skorzystała z przepisów przejściowych w zakresie złagodzenia wpływu wdrożenia standardu MSSF 9 na poziom funduszy własnych. W przypadku pełnego ujęcia wpływu wdrożenia standardu MSSF 9 na koniec 2019 roku:

 • na poziomie skonsolidowanym łączny współczynnik kapitałowy kształtowałby się na poziomie 16,64% a współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie 14,18%,
 • na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy kształtowałby się na poziomie 18,05% a współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie 15,38%.

Testy warunków skrajnych

Zgodnie z Polityką przeprowadzania testów warunków skrajnych w ING Banku Śląskim S.A., Grupa przeprowadza testy warunków skrajnych dla kapitału ekonomicznego i wymogu kapitałowego. Wyniki testów warunków skrajnych przedstawiane są Komitetowi ALCO, Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Banku.

Według stanu na 30 czerwca 2019 roku, Bank przeprowadził testy warunków skrajnych w ujęciu skonsolidowanym w oparciu o wypracowane przez Głównego Ekonomistę scenariusze. Test warunków skrajnych obejmowały:

 • testy scenariuszowe: scenariusz łagodnej recesji, scenariusz długoterminowej recesji oraz scenariusz szybkiej recesji;
 • testy wrażliwości: wzrost stopy procentowej o 400 p.b. oraz 200 p.b.; spadek cen nieruchomości o 30%; osłabienie kursu złotego o 30% oraz o 50%; spadek dynamiki PKB do poziomu -5%; wzrost poziomu bezrobocia do 20%; spadek wynagrodzeń o 10%; spadek popytu do poziomu -10%;
 • testy koncentracji,
 • testy wskaźnika dźwigni finansowej.

W efekcie przeprowadzonych testów warunków skrajnych, Grupa ING Banku Śląskiego otrzymuje informację jak zachowają się wymogi kapitałowe, kapitał ekonomiczny oraz fundusze własne przy wystąpieniu zadanych wielkości parametrów makroekonomicznych.

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa Banku zakłada:

 • stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest zobowiązany,
 • możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) dla celów wypłaty dywidendy minimalnych poziomów współczynników kapitałowych.

Ustalając proponowaną kwotę wypłaty dywidendy, Zarząd w szczególności będzie brał pod uwagę:

 • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
 • założenia strategii zarządzania Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, w tym strategii zarządzania ryzykiem,
 • stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków,
 • ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Wytyczne KNF w sprawie dywidend za 2019 rok

3 grudnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2020 roku (dywidenda za 2019 rok). KNF zaleca, aby dywidendę w wysokości do 50% wypracowanego zysku w 2019 roku mogły wypłacić jedynie banki, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

 • nie realizują programu naprawczego,
 • otrzymały ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5,
 • osiągają poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadają współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2020 roku,
 • posiadają współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2020 roku,
 • posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2020 roku.

Ponadto KNF wskazał możliwość wypłaty:

 • do 75% – jeżeli banki spełniają wszystkie kryteria dla dywidendy do 50% z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p.
 • do 100% – jeżeli banki spełniają wszystkie kryteria do wypłaty dywidendy do 75% z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (ST). Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych definiowany jako: różnica pomiędzy łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w scenariuszu referencyjnym i łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w scenariuszu szokowym na koniec 2021 roku, z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

Pełna treść stanowiska KNF w sprawie dywidendy w 2020 roku (za 2019 rok) jest dostępna na stronie KNF.

Wrażliwość na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny został dla ING Banku Śląskiego S.A. określony w piśmie KNF z 24 grudnia 2019 roku na poziomie 0,00%.

Zgodnie z tymi wytycznymi, wymogi KNF wobec ING Banku Śląskiego S.A. na potrzeby wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości do 50% zysku netto są następujące (przy uwzględnieniu nominalnych wartości buforów kapitałowych):

 • CET1 >= 10,5% (oraz 12% przy dywidendzie przekraczającej 50%),
 • T1 >= 12% (oraz 13,5% przy dywidendzie przekraczającej 50%),
 • TCR >= 14% (oraz 15,5%przy dywidendzie przekraczającej 50%).

Zadeklarowane dywidendy

Zarząd Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za 2019 rok w łącznej wysokości 494,4 mln zł, co stanowi 29,8% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz 29,8% jednostkowego zysku ING Banku Śląskiego. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,80 zł brutto. Proponowany dzień dywidendy to 23 kwietnia 2020 roku, a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 11 maja 2020 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Grupy i Banku, jak i jego plany rozwoju.

Historia wypłaconych dywidend

W 2019 roku ING Bank Śląski wypłacił dywidendę z zysku netto za 2018 rok w łącznej wysokości 455,4 mln zł, czyli 3,50 zł brutto na akcję. Stanowiło to 29,8% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz 29,8% jednostkowego zysku netto ING Banku Śląskiego. Dniem dywidendy był 18 kwietnia 2019 roku, a dniem wypłaty dywidendy 6 maja 2019 roku.

Historia wypłaconych dywidend w ostatnich pięciu latach jest przedstawiona w tabeli poniżej. Pełna historia jest dostępna na stronie.

Skrócona historia wypłaty dywidendy przez ING Bank Śląski S.A.
2018 2017 2016 2015 2014
Kwota dywidendy za dany rok (mln zł) 455,4 416,3 559,4 520,4
Kwota dywidendy na akcję (zł) 3,5 3,2 4,3 4
Stopa wypłaty dywidendy (do zysku skonsolidowanego) 29,8% 29,7% 49,6% 50,0%
Stopa wypłaty dywidendy (do ceny akcji z dnia dywidendy) 1,8% 1,7% 3,5% 2,8%

Plan naprawy i przymusowej restrukturyzacji

28 maja 2019 roku, Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. otrzymała pozytywną decyzję administracyjną KNF w odniesieniu do aktualizacji Planu Naprawy. W procesie wydawania przez KNF tej decyzji uczestniczył, jako opiniujący, również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Plan naprawy jest zgodny z przepisami polskiego prawa transponującymi wymogi Dyrektywy BRR, to znaczy z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 10 czerwca 2016 roku oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

Równolegle do prac po stronie Banku nad Planem Naprawy, BFG – w ramach zadań opisanych w Ustawie – zobligowany jest do przygotowania, aktualizacji i oceny wykonalności Planów Przymusowej Restrukturyzacji dla podmiotów krajowych. BFG w piśmie z 29 stycznia 2020 roku podtrzymał dla ING Banku Śląskiego S.A. strategię restrukturyzacji w postaci umorzenia i konwersja zobowiązań (ang. „bail-in”) w celu pokrycia poniesionych strat oraz w celu rekapitalizacji Banku, a także przywrócenia zaufania rynku do Banku w zakresie możliwości wywiązywania się z zobowiązań. BFG wyznaczył dla Banku wymóg MREL i został zobowiązany do jego spełnienia od dnia 31 grudnia 2022 roku.

BFG wyznaczył dla Banku wymóg MREL na poziomie 21,28% aktywów ważonych ryzykiem (11,679% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem). Wymóg MREL, wg aktualnej metodologii BFG dla strategii bail-in w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem, można oszacować w oparciu o wzór:

(CRRTCR + BFX + OSII) + [1 – (CRRTCR + BFX + OSII)] * (CRRTCR + BFX + OSII + BZ + BRS + BA)

 • CRRTCR – Wymagane przez CRR minimum w zakresie łącznego współczynnika kapitałowego,
 • BFX – Filar 2, czyli add-on z tytułu ekspozycji na walutowe kredyty hipoteczne,
 • OSII – Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym,
 • BZ – Bufor zabezpieczający,
 • BRS – Bufor ryzyka systemowego,
 • BA – Bufor antycykliczny.

Strategia restrukturyzacji oraz wymóg MREL mogą podlegać zmianom, w szczególności w związku z pracami w ramach kolegiów nadzorczych, w tym w związku z podejmowanymi wspólnymi decyzjami nadzorczymi, jak również w związku z wprowadzeniem tzw. Pakietu bankowego (CRR2, BRRD2 oraz CRD V).

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: