ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W ramach ryzyka biznesowego Grupa wyróżnia następujące istotne ryzyka:

  • ryzyko wyniku finansowego,
  • ryzyko makroekonomiczne,
  • ryzyko portfela hipotek walutowych.

Ryzyko wyniku finansowego

Ryzyko wyniku finansowego, uznane za trwale istotne, zdefiniowane jest w Grupie jako ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętych założeń/ działań oraz zmianami w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany skutkujących realizacją wyniku finansowego poniżej wymagań wynikających z potrzeb bieżącej działalności i rozwoju, głównie w celi zasilenia bazy kapitałowej.

Ryzyko wyniku finansowego rozpoznawane jest zasadniczo w obszarze planowanych na rynku połączeń i przejęć. W przypadku organicznego wzrostu Grupy ryzyko uznawane jest za ograniczone.

Za główne czynniki wpływające na ryzyko wyniku finansowego uważa się nieosiągnięcie założonego dochodu bądź też przekroczenie założonych kosztów. Na wymienione czynniki wpływ ma osiągnięcie założonej liczby klientów, wolumenu i udziału w rynku, oferta dla klientów i kontrola kosztów. Dodatkowo istotną rolę odgrywa innowacyjność i atrakcyjność Grupy oraz to jak jest postrzegana przez swoich klientów i rynek.

W 2018 roku, Grupa zwiększyła liczbę obsługiwanych klientów do 4,86 mln. Wpływ na zwiększenie bazy klientowskiej miały systematycznie wdrażane innowacje dla klientów oraz kampanie marketingowe. Grupa jest mocno zorientowana na rozwój i promocję kanału internetowego, co przynosi rezultaty w postaci wysokiego udziału kredytów gotówkowych sprzedanych w tym kanale klientom indywidulanych (76%) i przedsiębiorcomFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. (71%). Ponadto, 99,88% wszystkich przelewów to przelewy elektroniczne.

Grupa kontynuuje działania zmierzające do umacniania swojej pozycji na rynku poprzez promocję kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz zachęcanie do zwiększania zasobów oszczędności. Odbywa się to w formie atrakcyjnych rozwiązań finansowych w ramach prostej i uczciwej oferty produktowej.

Realizacja przedmiotowych działań przyniosła BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. w zwiększenie udziału rynkowego na koniec 2018 roku do 6,33% (w porównaniu do 5,65% na koniec 2017 roku) w rynku kredytów dla gospodarstw domowych a w rynku depozytów do 9,30% (z 8,87%). Dla segmentu korporacyjnegoUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. było to odpowiednio: 11,15% (z 10,28%) oraz 8,63% (z 8,33%).

Powyższe czynniki pozwoliły na realizację planu finansowego.

_C2A7561 _C2A7561

Ryzyko makroekonomiczne

Ryzyko makroekonomiczne to ryzyko wynikające ze zmian czynników makroekonomicznych oraz ich wpływu na wysokość minimalnych wymogów kapitałowych. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zarządza tym ryzykiem poprzez regularne przeprowadzanie wewnętrznych testów warunków skrajnych, co pozwala na bieżący monitoring wrażliwości minimalnych wymogów kapitałowych na czynniki makroekonomiczne. W 2018 roku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przeprowadził pełne testy kapitałowe dwa razy: według stanu na IV kwartał 2017 roku oraz na II kwartał 2018 roku.

W oparciu o wyniki wewnętrznych testów warunków skrajnych dla scenariusza łagodnej recesji, Grupa szacuje dodatkowy wymóg kapitałowy, aby zabezpieczyć się przed skutkami materializacji wspomnianego scenariusza. Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że materializacja scenariusza łagodnej recesji nie spowoduje spadku adekwatności kapitałowej poniżej wymaganego poziomu.

Ryzyko portfela hipotek walutowych

Ryzyko portfela hipotek walutowych to ryzyko wynikające z poniesienia straty finansowej z powodu konieczności przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych na kredyty złotówkowe.

W zarządzania ryzykiem Grupa bazuje na aktualnych propozycjach legislacyjnych w zakresie przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych.

Szczególnie ważnym do podkreślenia jest fakt, ze Grupa nie otrzymała domiaru kapitałowego z tytułu tego ryzyka (nakładanego przez KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. na banki o znaczącej pozycji hipotek walutowych), ale mając na uwadze ryzyko płynące z niepewności legislacyjnej w tym obszarze Grupa zabezpieczyła się wyliczając dodatkowy kapitał ekonomiczny.

Na koniec 2018 roku wartość portfela walutowych kredytów hipotecznych Grupy wynosiła 1,0 mld zł.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: