ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Wskaźniki ogólne
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
GRI 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Raportowanie
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Dane kontaktowe
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Podejście do zarządzania

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźniki szczegółowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
GRI 202-1 Wskaźniki standardowej płacy minimalnej według płci w porównaniu do lokalnego minimalnego wynagrodzenia
GRI 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 205-2 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji
GRI 302-4 Ograniczenia zużycia energii
GRI 303-3 Pobór wody
GRI 306-2 Odpady według metody zagospodarowania
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
GRI 401-3 Urlop rodzicielski
GRI 404-1 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

GRI 102-56 – Do zewnętrznej weryfikacji raportu wybrana została firma na podstawie jej kompetencji oraz doświadczenia w drodze zapytania rynkowego.

GRI 404-1 – Wskaźnik zaraportowany częściowo w związku z brakiem dostępności danych nt. liczby godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorie zatrudnienia.

Wszystkie wskaźniki są zaraportowane zgodnie z GRI Standards 2016, z wyjątkiem wskaźnika GRI 303-3, który jest zaraportowany zgodnie z GRI Standards 2018

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: