Indeks treści GRI

Wskaźniki ogólne
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 102-1 2016 Nazwa organizacji Jak działamy jako grupa ING w Polsce
GRI 102-2 2016 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 2016 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Kim jesteśmy
GRI 102-4 2016 Lokalizacja działalności operacyjnej Kim jesteśmy
GRI 102-5 2016 Forma własności i struktura prawna organizacji Struktura akcjonariatu
GRI 102-6 2016 Obsługiwane rynki Kim jesteśmy
GRI 102-7 2016 Skala działalności
GRI 102-8 2016 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Pracownicy w banku – dane liczbowe
GRI 102-9 2016 Opis łańcucha dostaw Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
GRI 102-10 2016 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Jak działamy jako grupa ING w Polsce
GRI 102-11 2016 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym
GRI 102-12 2016 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zaangażowanie w inicjatywy i organizacje branżowe
GRI 102-13 2016 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Zaangażowanie w inicjatywy i organizacje branżowe
GRI 102-14 2016 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
GRI 102-15 2016 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
GRI 102-16 2016 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Etyka, wartości i compliance
GRI 102-17 2016 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 2016 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-40 2016 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Otoczenie, w którym funkcjonujemy
GRI 102-41 2016 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Wiemy, jak oceniają nas pracownicy
GRI 102-42 2016 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Otoczenie, w którym funkcjonujemy
GRI 102-43 2016 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Otoczenie, w którym funkcjonujemy
GRI 102-44 2016 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie O raporcie
Raportowanie
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 102-45 2016 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Jak działamy jako grupa ING w Polsce
GRI 102-46 2016 Proces definiowania treści raportu O raporcie
GRI 102-47 2016 Zidentyfikowane istotne tematy O raporcie
GRI 102-48 2016 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) O raporcie
GRI 102-49 2016 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie O raporcie
GRI 102-50 2016 Okres raportowania O raporcie
GRI 102-51 2016 Data publikacji ostatniego raportu O raporcie
GRI 102-52 2016 Cykl raportowania O raporcie
GRI 102-53 2016 Dane kontaktowe O raporcie
GRI 102-54 2016 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive O raporcie
GRI 102-55 2016 Indeks GRI Indeks GRI
GRI 102-56 2016 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Indeks GRI
GRI 102-56 – Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji.
Podejście do zarządzania
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 103-1 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 2016 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 2016 Ewaluacja podejścia do zarządzania

Wskaźniki szczegółowe

GRI 401-3, 403-9, 404-1, 405-1 – wskaźniki zaraportowane częściowo z powodu braku dostępności niektórych danych wymaganych w wytycznych.

 

Wskaźniki szczegółowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 201-1 2016 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
GRI 202-1 2016 Wskaźniki standardowej płacy minimalnej według płci w porównaniu do lokalnego minimalnego wynagrodzenia Zasady wynagradzania
GRI 203-1 2016 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi Zrównoważone finansowanie
GRI 203-2 2016 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Strategia biznesowa
GRI 205-2 2016 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Przeciwdziałamy korupcji
GRI 205-3 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Przeciwdziałamy korupcji
GRI 302-1 2016 Zużycie energii w organizacji Energia elektryczna i emisja dwutlenku węgla
GRI 302-4 2016 Ograniczenia zużycia energii Energia elektryczna i emisja dwutlenku węgla
GRI 303-3 2018 Pobór wody Zużycie wody
GRI 306-2 2016 Odpady według metody zagospodarowania Mądrze gospodarujemy odpadami
GRI 308-1 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
GRI 401-2 2016 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym Benefity oferowane pracownikom
GRI 401-3 2016 Urlop rodzicielski Rodzice w pracy
GRI 403-1 2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-2 2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-3 2018 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-4 2018 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-5 2018 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-6 2018 Promocja zdrowia wśród pracowników Troska o well-being pracowników
GRI 403-7 2018 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 403-9 2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 404-1 2016 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia Szkolenia w liczbach
GRI 404-3 2016 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Wyniki dotyczące działań edukacyjnych i rozwojowych
GRI 405-1 2016 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Struktura zatrudnienia
GRI 405-2 2016 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska Struktura zatrudnienia
GRI 414-1 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Wyniki wyszukiwania