O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

warszawa_ing_01-2020_rk_1856 warszawa_ing_01-2020_rk_1856
 • [102-44]
  Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
 • [102-46]
  Proces definiowania treści raportu
 • [102-47]
  Zidentyfikowane istotne tematy
 • [102-48]
  Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
 • [102-49]
  Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
 • [102-50]
  Okres raportowania
 • [102-51]
  Data publikacji ostatniego raportu
 • [102-52]
  Cykl raportowania
 • [102-53]
  Dane kontaktowe
 • [102-54]
  Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

Z przyjemnością prezentujemy kolejny raport zintegrowany ING Banku Śląskiego obejmujący rok 2019. Ten dokument przygotowaliśmy zgodnie z najlepszymi światowymi standardami:

 • międzynarodowymi wytycznymi w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core), oraz
 • wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego IInternational Integrated Reporting Council (IIRC).

Raport ten też spełnia wymogi formalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport prezentuje działalność Grupy ING Banku Śląskiego S.A. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, chyba że w treści wskazujemy inny okres. Zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe, dotyczą Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (oraz wybrane dane finansowe ING Banku Śląskiego S.A.). W raportowanym okresie nie było znaczących zmian w rozmiarze, strukturze, formie własności czy łańcuchu dostaw naszego banku. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu. Bieżący raport nie wiąże się ze znaczącymi zmianami dotyczącymi zasięgu raportowania czy też zastosowanych metod pomiaru w stosunku do raportu poprzedniego. Dotyczy on działań Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz efektów tych działań.

W raporcie zamieściliśmy istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw naszego banku. Zaprezentowaliśmy je, uwzględniając kontekst ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Prezentujemy także nasze rozumienie biznesowej odpowiedzialności oraz to, jaki mamy wpływ na otoczenie – teraz i w przyszłości. Wierzymy, że nasz raport zintegrowany objaśnia sposób, w jaki pozafinansowe aspekty naszej działalności wpływają na naszą zdolność do tworzenia i podtrzymywania wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Raport wydajemy w ujęciu rocznym. Poprzedni raport za rok 2018 został opublikowany w marcu 2019 roku.

Zgodnie z wytycznymi GRI Standards przeprowadziliśmy składający się z trzech etapów proces:

Na tym etapie wyłoniliśmy kluczowe zagadnienia w obszarze odpowiedzialności banku oraz realizowanej przez niego działalności. Przeanalizowaliśmy również inne źródła, m.in. publikacje prasowe w raportowanym okresie, tematy poruszane w komunikacji wewnętrznej, aktualną strategię biznesową oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Wzięliśmy także pod uwagę tematy istotne w raportowaniu niefinansowym w naszej branży.

Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród interesariuszy zewnętrznych, tj. klientów, analityków, inwestorów oraz wewnętrznych, czyli naszych pracowników. Wyniki pozwoliły nam wyłonić najważniejsze tematy, które powinny znaleźć się w raporcie.

Wskazane tematy zweryfikowaliśmy i doprecyzowaliśmy z kadrą zarządzającą. Kadra zarządzająca wyznaczyła miarę wpłwyu wskazanych tematów na otoczenie oraz na bank. Przełożyło się to bezpośrednio na raportowane aspekty.

Na tym etapie wyłoniliśmy kluczowe zagadnienia w obszarze odpowiedzialności banku oraz realizowanej przez niego działalności. Przeanalizowaliśmy również inne źródła, m.in. publikacje prasowe w raportowanym okresie, tematy poruszane w komunikacji wewnętrznej, aktualną strategię biznesową oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Wzięliśmy także pod uwagę tematy istotne w raportowaniu niefinansowym w naszej branży.

Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród interesariuszy zewnętrznych, tj. klientów, analityków, inwestorów oraz wewnętrznych, czyli naszych pracowników. Wyniki pozwoliły nam wyłonić najważniejsze tematy, które powinny znaleźć się w raporcie.

Wskazane tematy zweryfikowaliśmy i doprecyzowaliśmy z kadrą zarządzającą. Kadra zarządzająca wyznaczyła miarę wpłwyu wskazanych tematów na otoczenie oraz na bank. Przełożyło się to bezpośrednio na raportowane aspekty.

Wybór istotnych aspektów w procesie priorytetyzacji i walidacji
Lp. Aspekt Nasza odpowiedź w raporcie
1. Działania na rzecz ochrony środowiska w ramach zielonego biura
 • Zmniejszamy nasz wpływ środowiskowy
2. Employer branding, podejście do rekrutacji, zasady awansu i premiowania w firmie
 • Warunki zatrudnienia
 • Rekrutacja nowych pracowników
3. Inicjatywy z zakresu edukacji finansowej
 • Edukacja finansowa i rozwój przedsiębiorczości
4. Inwestycje wspierające ochronę środowiska
 • Wspieramy zielone inwestycje
5. Kluczowi interesariusze i relacje z nimi, relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Nasze relacje z otoczeniem
6. Odpowiedź banku na zmiany klimatyczne
 • Środowisko
7. Podejście do obniżenia zużycia zasobów
 • Zmniejszamy nasz wpływ środowiskowy
8. Pracownicy banku – wartość i potencjał, zarządzanie wiedzą, szkolenia i rozwój
 • Innowacyjne miejsce prac i kompetentni pracownicy
 • Rozwój pracowników
9. Zapewnienie przestrzegania praw człowieka
 • Etyka, wartości i compliance
10. Digitalizacja/ cyfryzacja np. bankowość elektroniczna
 • Doświadczenie klienta
11. Działania edukacyjne skierowane do klientów
 • Doświadczenie klienta
12. Innowacyjność np. współpraca ze start-upami
 • Wspieramy zielone inwestycje
 • Innowacyjne miejsce pracy i kompetentni pracownicy
13. Ład korporacyjny oraz sposób zarządzania bankiem
 • Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
14. Możliwości i plany rozwoju banku, ING Bank Śląski na tle konkurencji w Polsce
 • Co nas wyróżnia
15. Rodzaje produktów bankowych, wprowadzenie nowych produktów
 • Doświadczenie klienta
16. Sposób budowania relacji z klientem satysfakcja klienta dopasowanie usług bankowych do potrzeb różnych grup klientów, obsługa klientów z niepełnosprawnościami
 • Doświadczenie klienta
17. Strategia banku i jej realizacja
 • Strategia ING Banku Śląskiego
18. Trudne sytuacje w relacjach z klientem – reklamacje i skargi
 • Doświadczenie klienta
19. Uczciwość i etyczna postawa we wszystkich działaniach biznesowych, zgodność z regulacjami przeciwdziałanie korupcji
 • Etyka, wartości i copliance
20. Wpływ ING Banku Śląskiego na otoczenie
 • Model tworzenia wartości
21. Zachowanie bezpieczeństwa danych klientów
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
22. Działania na rzecz ochrony środowiska w ramach zielonego biura
 • Zmniejszamy nasz wpływ środowiskowy

 

 

Prace nad raportem koordynował zespół złożony z przedstawicieli obszarów CSR, relacji inwestorskich i raportowania finansowego. Raport jest jednak efektem zaangażowania wielu innych osób.

Są to przede wszystkim:

 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy brali udział w pracach przygotowawczych, wypełniali ankiety oraz przygotowali dane do raportu,
 • klienci, analitycy, inwestorzy, którzy odpowiedzieli na ankietę.

Wkład tych wszystkich osób i instytucji złożył się na kolejne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku.

Wszelkie pytania związane z tym raportem prosimy kierować do następujących osób:

 • Iza Rokicka
  Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
  Pion CFO
  tel. +48 22 820-4416
  e-mail: iza.rokicka@ing.pl
 • Klaudia Borys
  Starszy specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju i CSR
  Biuro Zarządu Banku
  Tel. +48 606 494 289
  e-mail: klaudia.borys@ing.pl

W raporcie szczegółowo opisaliśmy kluczowe tematy. Prezentujemy zarówno podejście do zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki.

Zdecydowaliśmy się również przedstawić pozostałe aspekty raportowania w zakresie najlepiej oddającym ich charakter i wagę dla organizacji:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność inwestycyjna, zabezpieczenie finansowania na inwestycje, zapewnienie stabilności finansowej Spółki
 • Działania z zakresu zaangażowania społecznego banku, wolontariat pracowniczy
 • Odpowiedzialna sprzedaż, odpowiedzialny marketing – polityki, procedury wewnętrzne itp.
 • Relacje ze związkami zawodowymi
 • Usprawnienia w praktykach zakupowych np. ocena dostawców pod kątem niefinansowym, środowiskowym, praktyk pracowniczych
 • Wspieranie przedsiębiorczości – usługi i produkty dedykowane Małym i Średnim Przedsiębiorstwom
 • Zarządzanie różnorodnością – wytyczne i polityki (informacja o pracownikach z niepełnosprawnością, osobach starszych na poszczególnych poziomach w strukturze zarządzania, równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn)
 • Zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem wizerunkowym, społecznym, środowiskowym (np. screening środowiskowy inwestycji finansowanych przez bank)

Dane liczbowe w raporcie pochodzą z wewnętrznych systemów raportowania. Przed opublikowaniem wszystkie dokładnie sprawdziliśmy.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: