ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasi interesariusze oczekują od nas informowania nie tylko o wynikach, ale także o perspektywach rozwoju. Strategia, sposób jej realizacji oraz konkurencja rynkowa to najważniejsze spośród tematów wskazanych w przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniu interesariuszy Banku.

Rozumiemy to oczekiwanie. Uważna analiza otoczenia makroekonomicznego oraz społecznego w krótkim i średnim terminie pozwala nam na podejmowanie trafnych biznesowo decyzji. W każdym przypadku dążymy do takich rozwiązań, które będą maksymalnie korzystne zarówno dla klientów BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., jak i jego akcjonariuszy. Nasze analizy i prognozy są również wykorzystywane w szerszym kontekście – przy tworzeniu strategii biznesowej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Uważnie wsłuchujemy się w głos szerokiego grona interesariuszy. Tematy, które są dla nich najbardziej istotne, tworzą podwaliny naszej strategii społecznej odpowiedzialności.

Naszą rolę w tworzeniu wartości dla otoczenia postrzegamy szeroko. Wykraczamy poza użyteczność związaną z oferowaniem produktów i usług bankowych. Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności. Rezultaty naszych działań przekładają się na unikalne doświadczenie klienta, jego bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. W przypadku naszych akcjonariuszy koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych. Dbamy przy tym o trwały, pozytywny wkład w otoczenie gospodarcze i społeczne.

 • [102-15]
  Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse

Na wyniki finansowe i kondycję sektora bankowego, w tym ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego, w 2017 i 2018 roku miało wpływ wiele czynników zewnętrznych, których znaczenie jest istotne w kontekście przyszłej strategii rozwoju BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Mają one bezpośrednie przełożenie na rentowność banków.

Sektor bankowy

Zobowiązania

Na koniec grudnia 2018 roku podstawowe kategorie pieniężne kształtowały się następująco:

 • Zobowiązania wobec gospodarstw domowych osiągnęły wartość 830,0 mld zł, co oznacza przyrost o 74,1 mld zł r/r lub o 9,8% w porównaniu do końca 2017 roku.
 • Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych ukształtowały się na poziomie 420,3 mld zł, czyli były o 6,0% wyższe niż na koniec 2017 roku. Wzrost wolumenu o 23,8 mld zł został osiągnięty przede wszystkim dzięki przyrostowi zobowiązań wobec przedsiębiorstw (o 4,3% tj. o 11,9 mld zł) oraz wobec instytucji samorządowych oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (o 17,7% tj. o 6,8 mld zł). Zobowiązania wobec niemonetarnych instytucji finansowych wzrosły w omawianym okresie o 5,2% czyli o 3,0 mld zł.

Należności

 • Należności od gospodarstw domowych osiągnęły w grudniu 2018 roku poziom 718,3 mld zł i były o 7,0% wyższe niż przed rokiem. Kredyty mieszkaniowe, stanowiące główną część zaangażowania kredytowego banków w stosunku do gospodarstw domowych (stanowią 57,9% należności od tej grupy klientów), zwiększyły się o 7,0% do 416,1 mld zł. Wzrost ten wynikał z przyspieszenia w dynamice przyrostu portfela złotówkowych kredytów mieszkaniowych, z 10,4% w 2017 roku do 11,7% na koniec 2018 roku. Na koniec 2018 roku, portfel złotówkowych kredytów mieszkaniowych osiągnął poziom 288,1 mld zł i wzrósł o 30,3 mld zł r/r. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych skurczył się o 3,1 mld zł r/r do poziomu 127,9 mld zł, dzięki naturalnej amortyzacji portfela frankowego (na koniec 2018 roku polski złoty osłabił się względem franka szwajcarskiego o 7,0% r/r, co miało pozytywny wpływ na dynamikę portfela kredytów walutowych). Pozostałe kredyty detaliczne, w tym kredyty konsumpcyjne, wzrosły o 7,0% (o 19,7 mld zł) względem końca 2017 roku i osiągnęły wartość 302,3 mld zł.
 • Należności od klientów instytucjonalnych wzrosły w porównaniu do grudnia 2017 roku o 36,2 mld zł (8,8%) do poziomu 449,7 mld zł. Same należności od przedsiębiorstw przyrosły o 24,9 mld zł (7,9% r/r) do poziomu 340,1 mld zł.
 Zmień walutę: PLNEURUSD

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.;
**z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

*na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.;
**z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych

Ekonomiści naszego banku oczekują, że dynamika wzrostu PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. spowolni w 2019 roku do 3,6% względem 5,1% w 2018. Odbije się to na tempie wzrostu depozytów i kredytów w gospodarce w 2019 roku. Ekonomiści szacują, że dynamika depozytów w sektorze spowolni względem 2018 roku z 8,5% r/r do 5,9% r/r, głównie za sprawą oszczędności gospodarstw domowych – z 9,8% r/r w 2018 roku do 5,5% r/r w 2019 roku. Dynamika kredytów w 2019 roku również spowolni z 7,7% r/r w 2018 do 5,2% r/r, przy czym wzrost w kredytach detalicznych jest szacowany na 5,0% r/r, a w kredytach korporacyjnych na 5,6%. r/r.

Jakość aktywów

W zakresie jakości aktywów, w grudniu 2018 roku udział kredytów w Etapie 3 w całości kredytów wycenianych według zamortyzowanego kosztu wynosił 6,4% (w porównaniu do 6,3% udziału należności z utratą wartościAng. Non-performing loans (NPLs) - upraszczając są to „złe” kredyty; oznacza to, że klienci nie wywiązują się z terminowej spłaty kredytów bądź istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą tego robić w przyszłości. Pod MSSF 9 pojęcie to obejmuje należności w etapie 3 i POCI (ang. purchased or originated credit impaired.Ang. Non-performing loans (NPLs) - upraszczając są to „złe” kredyty; oznacza to, że klienci nie wywiązują się z terminowej spłaty kredytów bądź istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą tego robić w przyszłości. Pod MSSF 9 pojęcie to obejmuje należności w etapie 3 i POCI (ang. purchased or originated credit impaired. na koniec 2017 roku).

Udział należności z utratą wartości / w etapie 3*

*Szacunek na podstawie danych KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Względnie stabilny wskaźnik jakości aktywów był zasługą poprawy jakości segmentu gospodarstw domowych (z 6,1% do 5,9%), co zrekompensowało pogarszającą się jakość kredytów sektora instytucjonalnego (z 6,6% do 7,2%). Poprawa jakość kredytów gospodarstw domowych to zasługa wyższej jakość kredytów na nieruchomości (poprawa z 2,9% do 2,6%) i kredytów konsumenckich (poprawa z 11,0% do 10,8%). Niższa jakość kredytów w sektorze instytucjonalnym była spowodowana spadkiem jakości kredytów operacyjnych (z 9,5% do 10,2%), kredytów inwestycyjnych (z 7,2% do 7,9%), jak również kredytów na nieruchomości (z 9,0% do 9,7%).

Wyniki finansowe

Ogólna kondycja sektora bankowego w 2018 roku była dobra, na co wpływ miały przyspieszające tempo wzrostu polskiej gospodarki oraz  bardzo dobre dane z rynku pracy. Obserwowany był trend dalszego ograniczania zatrudnienia w sektorze bankowym, jak również zmniejszania liczby placówek.

W 2018 roku wynik finansowy netto sektora bankowego poprawił się o 7,5% r/r do 14,7 mld zł.

W 2018 roku wynik brutto sektora bankowego wyniósł 19,5 mld zł i był o 5,7% wyższy wobec wyniku brutto za 2017 rok. Na wzrost wyniku brutto złożyło się szybsze tempo przyrostu przychodów ogółem (2,4% r/r) niż kosztów operacyjnych (1,2% r/r). Dodatnią kontrybucję do wyniku brutto sektora w 2018 roku zapewnił:

 • wynik z tytułu odsetek (wzrost o 2,2 mld zł lub 5,2% r/r),
 • pozostałe przychody (wzrost o 0,7 mld zł lub 10,7% r/r), oraz
 • koszty ryzyka Pod MSR 39: saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw wynikających z utraty wartości aktywów, w głównej mierze kredytów i pożyczek udzielonych klientom. Pod MSSF 9: saldo odpisów z tytułu strat oczekiwanych.Pod MSR 39: saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw wynikających z utraty wartości aktywów, w głównej mierze kredytów i pożyczek udzielonych klientom. Pod MSSF 9: saldo odpisów z tytułu strat oczekiwanych. (spadek o 36 mln zł lub 0,4% r/r).

Z drugiej strony, negatywny wpływ na niego miały:

 • wynik z tytułu prowizji (spadek o 1,4 mld zł lub 10,5% r/r),
 • koszty operacyjne (wzrost o 0,4 mld zł lub 1,2% r/r), oraz
 • podatek bankowyPotoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). (wzrost o 0,1 mld zł lub 3,6% r/r).
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Czynniki zmiany wyniku brutto sektora bankowego w 2018 roku (mld)*
Czynniki zmiany wyniku brutto sektora bankowego w 2018 roku (mld)*
Czynniki zmiany wyniku brutto sektora bankowego w 2018 roku (mld)*

*szacunek w oparciu o dane KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.;
**z uwzględnieniem udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych

Rynek finansowania zabezpieczonego aktywami

W roku 2018 rynek leasingu Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.w Polsce wzrósł o 21,8% r/r do poziomu 82,6 mld zł. W tym samym okresie łączna wartość aktywnego portfela umów leasingowych Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.wyniosła 146,6 mld zł (wzrost o 22,9% r/r). Dla porównania wartość udzielonych przez sektor bankowy kredytów inwestycyjnych wyniosła 124,4 mld zł na koniec grudnia 2018 roku. Oznacza to, że leasing Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.wyprzedził pod względem wartości portfela kredyty inwestycyjne i jest największym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce.

Największym segmentem rynku leasingowego (udział w sprzedaży wzrósł z 45,0% do 48,4%) stanowiły samochody o masie do 3,5 tony. Wartość środków przekazanych w ramach tej kategorii leasingu Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.wyniosła 39,9 mld zł (+30,7% r/r). Główną kategorią napędzającą wzrost w tym segmencie były samochody osobowe (+33,8% r/r). Było to po części zasługą bardzo mocnego IV kw. 2018 roku, co jest związane z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 roku zmianami w zakresie limitu rat leasingowych stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Segment maszyn i urządzeń (w tym IT) zanotował wzrost w ujęciu rocznym w wysokości 17,7%. Łączna wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń wyniosła 21,7 mld zł.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Obroty na rynku faktorów, zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF), urosły w 2018 roku o 26,7% r/r i osiągnęły 242,8 mld zł. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. formą finansowania był faktoringWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. pełny (51% wartości obrotów), w ramach którego obroty przekroczyły w 2018 roku 123 mld zł, a dynamika wzrostu wyniosła 18,3% r/r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF wyniosła 16,9 tys. po wzroście aż o 81,9% r/r. Liczba faktur, która została wykupiona wyniosła aż o 44,5% więcej niż w 2017 roku, czyli 14,9 mln. W ujęciu sektorowym, najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne (odpowiednio 44,2% oraz 38,3%).

Źródło: Polski Związek Faktorów

W roku 2018 rynek leasingu Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.w Polsce wzrósł o 21,8% r/r do poziomu 82,6 mld zł. W tym samym okresie łączna wartość aktywnego portfela umów leasingowych Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.wyniosła 146,6 mld zł (wzrost o 22,9% r/r). Dla porównania wartość udzielonych przez sektor bankowy kredytów inwestycyjnych wyniosła 124,4 mld zł na koniec grudnia 2018 roku. Oznacza to, że leasing Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.wyprzedził pod względem wartości portfela kredyty inwestycyjne i jest największym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce.

Największym segmentem rynku leasingowego (udział w sprzedaży wzrósł z 45,0% do 48,4%) stanowiły samochody o masie do 3,5 tony. Wartość środków przekazanych w ramach tej kategorii leasingu Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.wyniosła 39,9 mld zł (+30,7% r/r). Główną kategorią napędzającą wzrost w tym segmencie były samochody osobowe (+33,8% r/r). Było to po części zasługą bardzo mocnego IV kw. 2018 roku, co jest związane z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 roku zmianami w zakresie limitu rat leasingowych stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Segment maszyn i urządzeń (w tym IT) zanotował wzrost w ujęciu rocznym w wysokości 17,7%. Łączna wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń wyniosła 21,7 mld zł.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Obroty na rynku faktorów, zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF), urosły w 2018 roku o 26,7% r/r i osiągnęły 242,8 mld zł. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. formą finansowania był faktoringWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. pełny (51% wartości obrotów), w ramach którego obroty przekroczyły w 2018 roku 123 mld zł, a dynamika wzrostu wyniosła 18,3% r/r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF wyniosła 16,9 tys. po wzroście aż o 81,9% r/r. Liczba faktur, która została wykupiona wyniosła aż o 44,5% więcej niż w 2017 roku, czyli 14,9 mln. W ujęciu sektorowym, najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne (odpowiednio 44,2% oraz 38,3%).

Źródło: Polski Związek Faktorów

Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych

2018 rok, pomimo wysokiego wzrostu PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. i dobrej koniunktury w gospodarce, przyniósł spadki większości głównych indeksów GPW. Jedynym indeksem branżowym, który wzrósł w ubiegłym roku był WIG-Paliwa. Powodem spadków były czynnik zarówno wewnętrzne jak i zewnętrze. Z wewnętrznych należy wymienić m.in. odpływy kapitału z krajowych TFI oraz publikacje medialne dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym, czy zagrożenie upadłością jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce. Zewnętrzne czynniki, które nie sprzyjały polskiemu rynkowi finansowemu, to słabość zagranicznych giełd zarówno w USA, Europie, czy Azji.

Wartość indeksu szerokiego rynku WIG spadła w 2018 roku o 9,5% r/r i oddaliła się od historycznie najwyższej wartości z 2007 roku. W tym samym okresie indeks rynku alternatywnego, NC Index, spadł aż o 28,6% r/r.

Wolumeny obrotów na głównym parkiecie wyniosły 211,8 mld zł, czyli spadły o 18,8% r/r. Pomimo spadku indeksu NC Index, rynek alternatywny New Connect zanotował wzrost obrotów do poziomu 1,7 mld zł (+13,1% r/r). Na Catalyst zanotowano spadek wolumenu obrotów o 7,6% do poziomu 2,6 mld zł.

Z perspektywy liczebności podmiotów notowanych na GPW, 2018 rok był drugim (i drugim z rzędu), w którym więcej spółek zostało zdjętych (25) niż wprowadzonych (7) na główny parkiet. Na koniec 2018 roku na głównym parkiecie notowane były 465 spółki (482 rok wcześniej). Ich łączna kapitalizacja spadła do 1 128,5 bln zł (o -18,2% r/r). Większą liczbę IPO odnotował rynek NewConnect osiągając 15 debiutów w 2018 roku, ale liczba spółek notowanych skurczyła się do 387 (36 wycofań, z czego 2 to przeniesienia na rynek GPW). Wartość notowanych emisji korporacyjnych i komunalnych na rynku Catalyst spadła o 9,6% r/r do 86,6 mld zł.

Główne indeksy GPW w 2018 roku (29 grudnia 2017 roku = 100)

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

Fundusze inwestycyjne

Wartość rynku funduszy inwestycyjnych mierzona środkami pod zarządzaniem zgromadzonymi przez te instytucje spadła w 2018 roku o 7,9% r/r do poziomu 256,8 mld zł. Grudzień 2018 był piątym miesiącem z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonych aktywów spadła. Niekorzystna koniunktura na rynkach ciążyła funduszom niededykowanym, w których na koniec 2018 roku było zgromadzone 155,6 mld zł (-2,9% r/r). Środki zgromadzone w funduszach dedykowanych skurczyły się do poziomu 101,2 mld zł (-14,7% r/r) co było w największym stopniu efektem odpływów netto (-13,0 mld zł).

Sytuacja Getback a branża funduszy inwestycyjnych

Getback S.A. to spółka windykacyjna, która w 2017 roku zadebiutowała na GPW. Rozwój swojej działalności spółka finansowała również w oparciu o emisje obligacji. Zmiana podejścia inwestorów spowodowała, że spółka zaczęła mieć problemy z pozyskaniem finansowania dłużnego, a w krok za tym również kapitałowego, na co negatywnie zareagował kurs akcji windykatora. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić informacje, że przy sprzedaży obligacji inwestorom indywidualnym mogło dochodzić do nadużyć, ale również do nieprawidłowości w działaniu samej spółki. Działalnością spółki zajęła się prokuratura oraz KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.. Getback wszedł w proces restrukturyzacji i ochrony przed wierzycielami. Do końca 2018 roku nie zawarto finalnego układu z wierzycielami.

Problemy windykatora dotknęły branży TFI, która lokowała aktywa, zarówno w akcje windykatora (w 2018 roku straciły 80% wartość do momentu kiedy ich notowania zostały zawieszone w kwietniu), jak i obligacje. Sentyment inwestorów do branży się pogorszył, co spowodowały umorzenia jednostek uczestnictwa i kurczenie się aktywów w zarządzaniu branży TFI.

Klienci funduszy niededykowanych najchętniej lokowali swoje środki w fundusze o względnie niskim profilu ryzyka. Najpopularniejszą kategorią były fundusze rynku pieniężnego (36,4% aktywów funduszy niededykowanych), które wzrosły o 32,7%. W dalszej kolejności były to fundusze dłużne (25,7% aktywów funduszy niededykowanych), których aktywa zmniejszyły się w ciągu roku o 4,2%. Kolejne były fundusze mieszane, które stanowiły 16,3% niededykowanej części rynku (spadek aktywów o 12,1% r/r) oraz fundusze akcyjne odpowiadające za 13,7% rynku (spadek aktywów o 25,6% r/r).

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych w związku wdrożeniem Dyrektywy MIFID 2

W trakcie 2018 roku nastąpiło wdrożenie Dyrektywy MIFID 2 do polskiego porządku prawnego. Jest to obszerny pakiet rozwiązań, który ma wpływ na relacje zarówno pomiędzy klientem a dostawcą produktu inwestycyjnego (TFI), dostawcą produkty inwestycyjnego a dystrybutorem (np. bankiem) oraz pomiędzy klientem a dystrybutorem. W konsekwencji zmiany te wpłyną na sposób funkcjonowania poszczególnych podmiotów. W nawiązaniu do tego pakietu regulacyjnego, w grudniu 2018 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie dotyczące maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie płatnego przez klienta na rzecz TFI. Zakłada ono stopniowy spadek tej opłaty z 3,5% w skali roku w 2019 roku do 2,0% w 2022 roku, co może negatywnie wpłynąć na poziom przychodów generowanych przez poszczególne TFI. Ponadto, 21 grudnia 2018 roku KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. wydał stanowisko w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki TFI. Stanowisko to dotyczy zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy TFI a dystrybutorem. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2018 rok nie ukształtowała się jeszcze jednolita praktyka rynkowa w tym zakresie. Niemniej jednak, nie można wykluczyć, że nowe rozwiązania rynkowe w zakresie rozliczeń pomiędzy TFI a dystrybutorem będą miały wpływ na poziom kosztów działalności TFI, a tym samym na poziom przychodów dystrybutorów.

Otwarte Fundusze Emerytalne

Na koniec grudnia 2018 roku aktywa funduszy emerytalnych wynosiły 157,3 mld zł, czyli o 22,2 mld zł (12,4%) mniej niż przed rokiem. Było to rezultatem niesprzyjającej koniunktury na GPW oraz ujemnego bilansu wpłat i wypłat. W 2018 roku do OFE trafiło tylko 3,3 mld zł (wobec 3,3 mld zł w 2017 roku), natomiast transfery do ZUS, zgodnie z szacunkiem Analizy Online, w ramach tzw. „suwaka” wyniosły 7,9 mld zł (wobec 5,9 mld zł rok wcześniej).

Źródło: Analizy Online oraz Komisja Nadzoru Finansowego

Wdrożenie MSSF 16

W 2018 roku stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem w zakresie implementacji nowego standardu - MSSF 16. Wdrożenie wymagań było zadaniem złożonym. Zaprojektowanie i wdrożenie nowych procesów w jednostkach biznesowych, procesów kontroli wewnętrznej oraz systemu informatycznego było możliwe dzięki skutecznej komunikacji, zaangażowaniu i współpracy jednostek z obszaru finansów, IT oraz działów biznesowych. Wpływ MSSF 16 zaprezentowaliśmy w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Anna Chrin-Bogdanowicz
Starszy Specjalista ds. Finansów, Departament Rachunkowości

MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 16 “LeasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w styczniu 2016 roku i zatwierdzony do stosowania przez Unię Europejską w październiku 2017 roku. MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 16 zastępuje MSRMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 17 “LeasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.” i dotyczy ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.. Kluczowe zmiany dotyczą leasingobiorcy.

Nowy standard wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku. Leasingobiorcy ujmą nowe aktywa z tytułu użytkowania aktywów oraz zobowiązania z tytułu leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. – dotychczas wykazywane pozabilansowo. W przypadku naszego banku, nowy standard dotyczy m.in. najmu nieruchomości (przede wszystkim placówek bankowych) i leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. floty samochodowej. Na 1 stycznia 2019 roku: aktywo = zobowiązanie = wartość bieżąca przyszłych opłat leasingowychUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat., zdyskontowanych stopą finansowania. Standard dopuszcza uproszczenia, czyli możliwość wyłączenia aktywów niskocennych, umów krótszych niż rok i wartości niematerialnych.

Porównanie MSR 17 i MSSF 16
Obszar MSRMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 17 MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 16 Wpływ na ING Bank Śląski
Bilans – leasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. operacyjny
u leasingobiorcy
Brak ujęcia w bilansie Ujęcie aktywa i zobowiązania w bilansie Zwiększenie sumy bilansowej o około 489 mln zł
Rachunek zysków i strat – leasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. operacyjny Koszty z tytułu leasingu Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.operacyjnego / najmu Koszty amortyzacji prawa do użytkowania aktywów oraz koszty odsetkowe od zobowiązań Zmiana prezentacji z kosztów utrzymania i wynajmu budynków na:
 • amortyzację,
 • koszty odsetkowe (5-10% kosztów najmów).

Brak istotnego wpływu na wynik netto.

Szacujemy, że wdrożenie MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 16 obniży nasz skonsolidowany współczynnik Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. i łączny współczynnik kapitałowy o ok. 10 p.b.

Więcej informacji w zakresie MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 16 znajduje się w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok na stronie 11.

Zmiany regulacji dotyczących sektora bankowego

Wejście w życie MSSF 9 przyniosło także nowelizację przepisów dotyczących ujęcia odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla celów podatkowych. Wdrożenie było wyzwaniem w świetle niejasnych przepisów przejściowych, niemniej udało się nam zapewnić zgodność z opublikowanymi następnie objaśnieniami Ministra Finansów. Do pozytywnych rezultatów nowelizacji zaliczyć należy odejście od obowiązku porównywania odpisów tworzonych dla celów rachunkowych z hipotetyczną wartością rezerw, jakie bank tworzyłby w oparciu o PSR.
Łukasz Szczygieł
Dyrektor Departamentu Podatków

W tabeli przedstawiamy kluczowe zmiany w regulacjach dotyczące sektora bankowego.

Nazwa Termin wejścia w życie Opis
2018
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 roku w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2018 roku Rozporządzenie wprowadza wspólny standard dokumentów zawierających kluczowe informacje o tzw. detalicznych produktach zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych. Obejmuje to przykładowo fundusze inwestycyjne, depozyty strukturyzowane (połączenie depozytów bankowych z rozwiązaniami inwestycyjnymi) czy polisy ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym.
Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 1 styczeń 2018 Do głównych zmian mających wpływ na kwestie podatkowe m.in. sektora finansowego można zaliczyć:
 • znowelizowanie zasad uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz tworzonych w bankach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości odpisów na oczekiwane straty kredytowe – MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9;
 • wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;
 • modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego), tzw. cienka kapitalizacja – z tej zmiany wyłączone zostały instytucje finansowe;
 • wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami
  o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych
  z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej;
 • zmianę przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu;
 • wprowadzenie odrębnej formy podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.
Rozporządzenie (MIFIRAng. Markets in Financial Instruments Regulation - regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.Ang. Markets in Financial Instruments Regulation - regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 i Dyrektywa (MIFID IIAng. Markets in Financial Instruments Directive II - dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.Ang. Markets in Financial Instruments Directive II - dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.) Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
w sprawie rynków instrumentów finansowych
Rozporządzenie MIFIRAng. Markets in Financial Instruments Regulation - regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.Ang. Markets in Financial Instruments Regulation - regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie. jest bezpośrednio stosowane od 3 stycznia 2018 roku. Dyrektywa została wdrożona do polskiego prawa ustawą zmieniającą ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z 1 marca 2018 roku, która weszła w życie 21 kwietnia 2018 roku (z dodatkowym okresem przejściowym na dostosowanie działalności) Pakiet przepisów zawartych w rozporządzeniu (MIFIRAng. Markets in Financial Instruments Regulation - regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.Ang. Markets in Financial Instruments Regulation - regulacja dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.) i Dyrektywie (MIFID IIAng. Markets in Financial Instruments Directive II - dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.Ang. Markets in Financial Instruments Directive II - dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.), a także wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych ustanawia nowe regulacje w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych. Przepisy unijne nakładają na podmioty rynku finansowego obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora
i przejrzystości rynkowej.
Ustawa z 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Większość przepisów ustawy weszła w życie 13 stycznia 2018 roku. Ustawa zawierała okresy przejściowe na dostosowanie się banków do nowych obowiązków. Ustawa przewiduje dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania banków do popełniania przestępstw skarbowych. W tym celu będzie on korzystał z analizy przygotowywanej przez izbę rozliczeniową, która będzie ustalać w swoim systemie teleinformatycznym wskaźnik ryzyka w oparciu o dane pochodzące z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Rozporządzenie stosuje się od 25 maja 2018 roku Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych stanowi nową, całościową regulację dotyczącą przetwarzania przez przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. danych osobowych osób fizycznych. Nowe przepisy określają zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego, a także kompetencje organów nadzoru. Rozporządzenie tworzy obowiązek zgłaszania incydentów i naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ustawa weszła w życie 20 czerwca 2018 roku, przy czym zawierała
6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych obowiązków.
Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę UE 2015/2366 (PSD II) zawierającą nowe regulacje dotyczące świadczenia usług płatniczych. Przepisy wprowadzają m.in. obowiązek stosowania przez dostawców usług płatniczych mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika. Zmieniony zostanie również rozkład odpowiedzialności pomiędzy bankiem i użytkownikiem za nieautoryzowane transakcje płatnicze.
Ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1 lipca 2018 roku Nowelizacja wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług (ang. split payment). W ramach tego rozwiązania, płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT. Wiąże się to z obowiązkami banków dotyczącymi prowadzenia rachunków VAT.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 13 lipca 2018 roku Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę UE 2015/849. Wprowadza m.in. rozszerzenie obowiązków związanych z dokonywaniem przez banki oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym zmiany w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Przewiduje również wprowadzenie rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i innych podmiotów prawnych.
Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 11 sierpnia 2018 roku Celem ustawy jest umożliwienie płatnikom, którzy dokonali omyłkowych przelewów na niewłaściwy numer rachunku bankowego, skutecznego dochodzenia utraconych środków.
Ustawa z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń 1 października 2018 roku Nowe przepisy wynikają z wdrożenia dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa obejmuje obowiązki podmiotów prowadzących dystrybucję ubezpieczeń. Przewiduje w szczególności obowiązki informacyjne wobec klientów, odpowiedni system wynagrodzeń i obowiązki szkoleniowe.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 25 listopada 2018 roku Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcyFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. – osoby fizycznej, która we własnym imieniu wykonywała działalność gospodarczą. Po śmierci przedsiębiorcyFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. bank będzie nadal prowadzić rachunek związany z prowadzoną przez niego działalnością, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny.
2019
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Część przepisów ustawy weszła w życie w grudniu 2018 roku, a większość 1 stycznia 2019 roku. Przepisy związane z dematerializacją niektórych papierów wartościowych wejdą w życie 1 lipca 2019 roku. Zmiany dotyczą m.in. organizacji i sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa wprowadza też uprawnienie KNF do podjęcia decyzji o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego – w razie obniżenia albo niebezpieczeństwa obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej poziomu określonego w ustawie. Oprócz tego, od 1 lipca 2019 roku przewiduje się obowiązkową dematerializację obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych.
Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 1 stycznia 2019 roku Do głównych zmian mających wpływ na kwestie podatkowe m.in. sektora finansowego można zaliczyć:
 • zmianę zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat czynszu (umowy najmu, dzierżawy lub leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. samochodu po 31 grudnia 2018 roku) – wprowadzono limit wartości opłat (150 tys. zł
  z uwzględnieniem niepodlegającego odliczeniu podatkowi VAT), które mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu, konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany zarówno w prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów innych niezwiązanych z tą działalnością,
 • w przypadku zawarcia umów pożyczek po dniu 31 grudnia 2018 roku, podatek od czynności cywilnoprawnych będzie wynosił 0,5% (dotychczas 2%). Zmiana ta nie dotyczy pożyczek udzielonych przez udziałowca/akcjonariusza spółce kapitałowej, gdzie nadal mamy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 1 styczeń 2019 roku Do głównych zmian mających wpływ na kwestie podatkowe m.in. sektora finansowego można zaliczyć:
 • Znowelizowanie z dniem 1 stycznia 2019 roku zasad w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych. Podatek w tym zakresie został wprowadzony w 2018 roku i dotyczył m.in. podatników będących właścicielami centrów handlowych i biurowców. Od nowego roku zakres podatników tego podatku został znacznie poszerzony – podatkiem co do zasady jest bowiem objęty przychód ze środka trwałego będącego budynkiem, stanowiący własność lub współwłasność podatnika, oddany w najem czy dzierżawę lub umowę o podobnym charakterze i położny na terytorium RP.

Doprecyzowanie kwestii aportu wierzytelności pożyczkowych i handlowych.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych 1 stycznia 2019 roku Ustawa określa prawa i obowiązki komorników. Dotyczy również zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych i ustanawia szczególne zasady prowadzenia rachunków bankowych kancelarii komorniczych.
Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 1 stycznia 2019 roku Do głównych zmian mających wpływ na kwestie podatkowe m.in. sektora finansowego można zaliczyć:
 • Wprowadzenie dość istotnych modyfikacji w zakresie mechanizmu poboru podatku u źródła. Do końca 2018 roku przy założeniu spełnienia określonych ustawowo warunków, przychody uzyskiwane w Polsce przez nierezydentów (osoby prawne) były zwolnione od podatku CIT (np. dywidendy, odsetki i należności licencyjne) lub opodatkowane według obniżonej stawki podatkowej (wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Od 2019 roku zasady obowiązujące dotychczas będą miały nadal zastosowanie, jeżeli przychód wypłacony w danym roku podatkowym na rzecz tego samego nierezydenta ze wszystkich tytułów, podlegających podatkowi u źródła nie przekroczy łącznie kwoty 2 mln zł.
  W przypadku przekroczenia tej wartości płatnik (podmiot dokonujący wypłaty) co do zasady będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła według stawki przewidzianej w ustawie CIT (czyli stawki podstawowej), bez możliwości stosowania preferencji wynikających z ustawy CIT i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (z dwoma wyjątkami przewidzianymi przez ustawę). 31 grudnia 2018 roku MF wydał rozporządzenie wykonawcze w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy CIT, które w sposób czasowy wstrzymuje stosowanie przepisów ustawy CIT do płatności powyżej
  2 mln zł.
 • Wprowadzenie nowych progów obowiązujących dla dokumentacji cen transferowych:
  • 10 mln zł dla transakcji dotyczących rzeczowych aktywów trwałych i transakcji finansowych,
  • 2 mln zł za usługi i inne transakcje.

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku obowiązek przygotowania tzw. master file będzie dotyczył podatników, którzy sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz ich skonsolidowane przychody przekroczą 200 mln zł.

 • Ograniczenie zakresu występowania o interpretacje indywidualne. Chodzi o ograniczenie prawa do składania wniosków dotyczących stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, do których w szczególności zastosowanie może znaleźć przepis dotyczący klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Z uzasadnienia do implementowanych przepisów wywieść można między innymi, że zabieg ten ma na celu skierowanie podatników do występowania o wiele droższą opinię zabezpieczającą, w sytuacjach, gdy chcą uzyskać potwierdzenie, że nie stosują agresywnej polityki podatkowej. Wnioskowanie o potwierdzenie braku zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w formule indywidualnej interpretacji spotka się z wydaniem postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej.
 • Wprowadzenie do przepisów Ordynacji podatkowej obowiązku raportowania o schematach podatkowych. Ustawodawca wprowadził szereg przesłanek definiujących pojęcie schematu podatkowego, w oparciu o które trzeba będzie zdecydować o konieczności przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o wdrażanym schemacie. Obowiązek w zakresie raportowania dotyczyć będzie w szczególności doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom, ale w określonych okolicznościach również sam korzystający ze schematu podatkowego jest zobowiązany do zaraportowania tego faktu do organu podatkowego. W celu szybkiej implementacji przepisów Dyrektywy DAC6 ustawodawca ustanowił wysokie sankcje za nie zgłaszanie schematów lub brak wewnętrznej procedury.
Rekomendacja L dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi KNF oczekuje, że Rekomendacja zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku Rekomendacja określa ogólne reguły odpowiedzialności banku za wybór biegłego rewidenta, relacje komórki kontroli wewnętrznej z biegłymi rewidentami, udostępnianie biegłemu rewidentowi dokumentacji dotyczącej kontaktów banków z KNF, zagadnienia dotyczące dokumentacji z badania ustawowego i jej dostępności,
a także ujawnianie i wymianę informacji między biegłymi rewidentami a KNF.
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. w prawie podatkowym i gospodarczym 1 lipca 2019 roku Od dnia 1 lipca 2019 roku podmiot, obowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie mógł złożyć jedną zbiorczą deklarację za dany miesiąc, obejmując w niej wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające w tym okresie PCC. Obecnie taka deklarację należy składać przy każdej czynności, gdzie wystąpił obowiązek uiszczenia PCC.
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 1 styczeń 2019 Od początku bieżącego roku zmieniła się stawka akcyzy na energię elektryczną, tj. uległa ona obniżeniu
z dotychczasowych 20 zł za megawatogodzinę (MWh) do kwoty 5 zł za MWh.

Zmiany w wymogach kapitałowych

W listopadzie 2017 roku, KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. wydał stanowisko w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku banki w Polsce powinny utrzymywać minimalne współczynniki kapitałowe zgodnie z poniższym:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR)Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. na poziomie: 8% + add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora,
 • współczynnik kapitału Tier 1Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (T1) na poziomie: 6% + 75%*add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (CET1) na poziomie: 4,5% + 56%*add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora.

Przy czym wymóg połączonego bufora to suma:

Bufor zabezpieczający Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%.Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%. został wprowadzony w 2016 roku zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. W latach 2016-2017 wynosił 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a od początku 2019 roku wynosi 2,5%.

Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, bufor antycykliczny wynosi obecnie 0%.

W lipcu 2018 roku KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. dokonała aktualizacji listy banków, które uznał za instytucje o znaczeniu systemowym. Aktualnie znajduje się na niej 11 banków (9 komercyjnych i 2 spółdzielcze). Na te instytucje został nałożony dodatkowy wymóg kapitałowy zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Maksymalna wysokość nałożonego bufora (OSII) wynosi 2%. KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. zadecydowała o nałożeniu buforów w wysokości od 0% – w wypadku banków spółdzielczych – do 1,00% w wypadku jednego banku komercyjnego. Cztery banki komercyjne otrzymały bufor na poziomie 0,25%, trzy banki komercyjne (w tym ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski) 0,50% i jeden bank komercyjny 0,75%. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KNF.

Bufor ryzyka systemowego obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Został wprowadzony przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie bufora ryzyka systemowego. Jego wysokość wynosi obecnie 3%.

Bufor zabezpieczający Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%.Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%. został wprowadzony w 2016 roku zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. W latach 2016-2017 wynosił 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a od początku 2019 roku wynosi 2,5%.

Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, bufor antycykliczny wynosi obecnie 0%.

W lipcu 2018 roku KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. dokonała aktualizacji listy banków, które uznał za instytucje o znaczeniu systemowym. Aktualnie znajduje się na niej 11 banków (9 komercyjnych i 2 spółdzielcze). Na te instytucje został nałożony dodatkowy wymóg kapitałowy zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Maksymalna wysokość nałożonego bufora (OSII) wynosi 2%. KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. zadecydowała o nałożeniu buforów w wysokości od 0% – w wypadku banków spółdzielczych – do 1,00% w wypadku jednego banku komercyjnego. Cztery banki komercyjne otrzymały bufor na poziomie 0,25%, trzy banki komercyjne (w tym ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski) 0,50% i jeden bank komercyjny 0,75%. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KNF.

Bufor ryzyka systemowego obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Został wprowadzony przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie bufora ryzyka systemowego. Jego wysokość wynosi obecnie 3%.

 

KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. monitoruje również zaangażowanie banków w walutowe kredyty hipoteczne. Instytucje, których zaangażowanie jest znaczące, muszą spełniać podwyższony wymóg kapitałowy (osobny na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym), tzw. add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).. Musi być on spełniony w co najmniej 75% przez kapitały najwyższej jakości (Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.). KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. nie nałożyła takiego wymogu na ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski.

Dla Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego powyższe wymagania oznaczają następujące minimalne współczynniki:

 • CET1 >= 9,875% (od 2019 roku: 10,5%),
 • T1 >= 11,375% (od 2019 roku: 12,0%),
 • TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. >= 13,375% (od 2019 roku: 14,0%).

Produkt Krajowy Brutto

W 2018 roku gospodarka Polski rozwijała się jeszcze szybciej niż w udanym 2017 – wzrost PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. był bliski 5% r/r, wobec 4,8% rok wcześniej. Udało się to mimo postępującej dekoniunktury w gospodarkach strefy euro. Motorem wzrostu w krajowej gospodarce pozostał popyt wewnętrzny, szczególnie wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje współfinansowane ze środków europejskich. Z uwagi na wygaśnięcie efektów wprowadzenia programu 500+Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie.Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. dynamika konsumpcji w 2018 roku nieznacznie spowolniła z blisko 5% r/r w 2017 roku do około 4,6%. Optymistyczne nastroje konsumentów znalazły odzwierciedlenie także we wzroście dynamiki wolumenów kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Z kolei dynamika inwestycji wzrosła z 3,4% r/r do około 8% r/r. Spowolnienie na głównych rynkach eksportowych Polski oraz wzrost importu spowodowanego przyspieszeniem inwestycji pogorszyło nieznacznie wkład eksportu netto do PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. – w 2018 roku był on zerowy, podczas gdy rok wcześniej wyniósł on 0,3% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu..

Ekonomiści ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego spodziewają się, że w 2019 roku wzrost PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. spowolni po niezwykle udanym 2018 roku, ale utrzyma się na relatywnie wysokim poziomie 3,6% r/r. Niższy wzrost to przede wszystkim efekt spadku dynamiki wydatków gospodarstw domowych – spodziewane jest jej wyhamowanie z 4,6% do 3,7% r/r. Słabsza kontrybucja konsumpcji spowodowana jest stagnacją dynamiki wynagrodzeń obserwowaną już pod koniec ubiegłego roku, wyhamowaniem dynamicznego napływu pracowników z Ukrainy, ale także wzrostem nowych obciążeń dla firm oraz niepewną koniunkturą na rynkach eksportowych. Prawdopodobnie spowolni także dynamika inwestycji – w ocenie ekonomistów ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego z 8% do 6.0% r/r. Prognoza odzwierciedla m.in. mniejsze plany wydatkowe samorządów, problemy z rozstrzyganiem przetargów drogowych i kolejowych oraz ciągle niepewne otoczenie międzynarodowe. Dekoniunktura wśród głównych partnerów handlowych Polski sugeruje także pogorszenie eksportu netto, choć prawdopodobnie w istotnie mniejszej skali jak w ubiegłym roku.

Prognozy makroekonomiczne
2014 2015 2016 2017 2018P 2019P 2020P
Przyrost PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. (%) 3,3 3,8 3,1 4,8 5,1 3,6 2,5
Dług sektora general government wg metodologii UE (% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.) 50,4 51,3 54,2 50,6 49,0 48,1 47,4
Inflacja (CPIIndeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji.Indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji.) średnia w roku (%) 0,0 -0,9 -0,6 2,0 1,7 1,9 2,6
Stopa bezrobocia (%) 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 5,8 6,2
Kurs USD/PLN (koniec roku) 3,51 3,90 4,18 3,48 3,76 3,61 3,27
Kurs EUR/PLN (koniec roku) 4,27 4,26 4,42 4,17 4,30 4,33 4,35
WIBORAng. Warsaw Interbank Offered Rate - jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce.Ang. Warsaw Interbank Offered Rate - jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce. 3M (koniec roku) 2,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Środowisko niskich stóp procentowych

Solidny wzrost gospodarczy i umiarkowana inflacja skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do utrzymania niezmienionego poziomu stóp procentowych w 2018 roku. Stopy procentowe po raz ostatni zostały obniżone w marcu 2015 roku – do rekordowo niskiego poziomu – tj. stopa referencyjna do 1,5%, a stopa lombardowa do 2,5%. Mimo stabilnej polityki Narodowego BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Polskiego przez większą część 2018 roku instrumenty rynku pieniężnego wyceniały podwyżki stóp (maksymalnie wzrost o ok. 75 p.b. w horyzoncie 2 lat). Sytuację zmieniło dopiero pogorszenie koniunktury w głównych gospodarkach oraz spadek cen ropy naftowej.

Zdaniem ekonomistów ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego Rada Polityki PieniężnejRada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). Do zadań RPP należy m.in. decyzja w zakresie wysokości stóp procentowych NBP.Rada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). Do zadań RPP należy m.in. decyzja w zakresie wysokości stóp procentowych NBP. utrzyma niezmienioną politykę co najmniej do końca 2020 roku. W ocenie analityków ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego główny wskaźnik inflacji CPIIndeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji.Indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji. w Polsce w 2019 roku nie przekroczy środka celu NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa., tj. 2,5% r/r. Wobec prognozowanego spowolnienia koniunktury w krajowej gospodarce nie uzasadnia to zmiany parametrów polityki monetarnej, co potwierdzają także komentarze członków Rady Polityki Pieniężnej. W dalszym terminie bardziej prawdopodobne jest poluzowanie polityki pieniężnej. W jego ramach spodziewać się można obniżek stop procentowych oraz debaty o zastosowaniu niestandardowych narzędzi.

Stabilna Polityka Narodowego Banku Polskiego oraz stosunkowo mała ekspozycja Polski na otoczenie międzynarodowe (m.in. z racji na mały udział zagrożonej wzrostem ceł USA branży motoryzacyjnej w gospodarce na tle gospodarek CEE, czy redukcję zadłużenia w walutach obcych przez Skarb Państwa) pozwala oczekiwać, że w 2019 roku zloty pozostanie stosunkowo stabilny na tle walut innych gospodarek wschodzących.

Kondycja finansów publicznych

Sytuacja fiskalna Polski w 2018 roku kontynuowała poprawę, co było głównie wynikiem utrzymywania się dobrej koniunktury. Przełożyła się ona zwłaszcza na wzrost dochodów z podatku PIT i CIT o odpowiednio 14% i 16% w skali roku. Dochody z VAT i akcyzy wzrosły w mniejszym stopniu (odpowiednio o 7% i 5% w skali roku), co wskazuje na wyczerpanie się efektów uszczelnienia systemu podatkowego. Tym niemniej, deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł zaś deficyt całego sektora finansów publicznych spadł według szacunków Ekonomistów ING do ok. 0,7% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. (z 1,4% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. w 2017 roku). W efekcie poziom długu publicznego obniżył się w 2018 roku z niespełna 51% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. do 49%. Ponadto wg prognoz IMF deficyt strukturalny Polski (a więc deficyt po odseparowaniu wpływu koniunktury gospodarczej) spadł do ok. 1,25% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu., w pobliże średniookresowego celu finansów publicznych (MTO-1% PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.), wyznaczanego przez Komisję Europejską.

W następstwie poprawy sytuacji fiskalnej Polski spread rentowności polskich obligacji do niemieckiego długu obniżył się. Jednak ta sytuacja może zmienić się w tym roku w związku z zapowiadaną przez rząd stymulacją fiskalną. Szczegóły najprawdopodobniej zostaną przedstawione pod koniec lutego 2019. Gdyby stymulacja ta miała oznaczać trwały wzrost sztywnych wydatków państwa (np. rozszerzenie programu 500+Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie.Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. na każde dziecko lub podwyższenie emerytur) lub obniżenie dochodów (wzrost kwoty wolnej od podatku PIT), to przełoży się to na strukturalne pogorszenie kondycji budżetu państwa.

Międzynarodowe otoczenie gospodarcze

W 2019 roku istotne dla gospodarek UE, w tym Polski, będą dalsze negocjacje handlowe z USA. Wzrost barier celnych w USA doprowadził m.in. do pogorszenia koniunktury na rynkach eksportowych państw strefy euro. Efektem było spowolnienie gospodarcze w Europie. W tym roku USA będą rozważać także możliwość m.in. 10-krotnego wzrostu stawek celnych bezpośrednio na europejskich producentów aut. Zeszłoroczne doświadczenia sugerują jednak długie negocjacje.

Istotnym z punktu widzenia Polski jest także dalszy przebieg procesu opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jest to jeden z kluczowych partnerów handlowych, szczególnie w branżach usługowych, np. transporcie. Odrzucenie umowy z UE przez brytyjski parlament najprawdopodobniej nie oznacza tzw. hard BrexituPotoczna nazwa procesu, w którym Wielka Brytania opuszcza struktury Unii Europejskiej.Potoczna nazwa procesu, w którym Wielka Brytania opuszcza struktury Unii Europejskiej. (wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty bez umowy handlowej), jednak przedłuży proces negocjacji poza formalną datą 29 marca 2019 roku. Z uwagi na brak możliwości wynegocjowania satysfakcjonującego dla Wielkiej Brytanii porozumienia, możliwe jest ponowne referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej.

Osłabienie koniunktury w gospodarkach strefy euro w 2018 roku po części prawdopodobnie wynikło również z czynników jednorazowych np. bolesne dla branży motoryzacyjnej regulacje testów emisji. Te niekorzystne efekty najprawdopodobniej wygasły wraz z końcem 4 kwartału. Dlatego w ocenie ekonomistów grupy ING po silnym spadku dynamiki wzrostu w strefie euro w drugiej połowie ubiegłego roku nadejdzie poprawa. Niemniej jednak całoroczna dynamika wzrostu PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. w strefie euro będzie niższa niż w 2018 roku.

Spowolnienie prawdopodobnie odnotuje także gospodarka USA. W 2018 roku wsparł ją impuls fiskalny w postaci obniżek podatków. W 2019 roku nie tylko nie pojawiło się nowe wsparcie fiskalne, ale wzrost PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. w pierwszym kwartale istotnie obniży przestój sektora publicznego. Mimo to wzrost amerykańskiej gospodarki w ocenie ekonomistów grupy ING pozostanie istotnie wyższy niż w przypadku strefy euro.

Wyzwania sektora finansowego

Megatrendy rynkowe to czynniki wpływające na przyszłość naszego banku. Odnosimy się do nich w założeniach strategii biznesowej i zrównoważonego rozwoju, a także w modelu tworzenia wartości.

Jesteśmy świadomi, że konsekwencją postępu technologicznego jest cyfryzacja usług bankowych, a co za tym idzie – nowe kanały interakcji z klientem oraz wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci. Nowe potrzeby klientów wymagają spersonalizowanego podejścia. Czynniki te wpływają na konieczność koncentracji na usługach bankowych z perspektywy doświadczenia, jakie oferujemy klientowi. Dlatego doświadczenie klienta w naszym banku wyznacza rozwiązania technologiczne, które wdrażamy. Stawiamy na dostępność, szybkość i intuicyjność, czytelność i prostotę komunikacji, a także bezpieczeństwo klienta.

Słaba świadomość finansowa Polaków to wciąż − mimo upływu lat − kluczowe wyzwanie dla rynku. Czujemy się odpowiedzialni za edukację finansową naszych klientów. Dlatego proponujemy im takie rozwiązania, jak m.in. system Moje ING, które przygotowują do samodzielnych i świadomych decyzji finansowych.

Dostrzegamy również szanse i potrzeby rynkowe związane z ochroną środowiska. Skupiamy się na odpowiedzialnym inwestowaniu, dzięki zapewnieniu odpowiedniej oceny ryzyk społecznych i środowiskowych dużych inwestycji (zgodnie z międzynarodowymi zasadami Equator Principles).

Konieczność elastycznej reakcji na zmiany rynkowe i rosnąca konkurencja stawia wymagania w obszarze miejsca pracy. Aby przyciągnąć i utrzymać pracowników, a jednocześnie zadbać o konkurencyjną jakość kapitału ludzkiego, stawiamy nie tylko na przyjazne miejsce pracy, ale i na sposób pracy oparty o innowacyjność.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: