ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasza Polityka Różnorodności:

  • definiuje obszary, na których skupiamy się w ramach zarządzania różnorodnością,
  • określa sposób zarządzania różnorodnością w naszym banku,
  • integruje wszystkie działania, w tym procesy, procedury i inne dokumenty, które mają związek z zarządzaniem różnorodnością w naszym banku,
  • zapewnia wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy równe traktowanie oraz przyjazne środowisko pracy,
  • wspiera organizacje w budowaniu świadomości zasad równego traktowania w miejscu pracy, co oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres, i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne,
  • dotyczy wszystkich pracowników i kandydatów, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. i kluczowych managerów,
  • jest monitorowana regularnie w cyklach sześciomiesięcznych.

Więcej informacji na temat Polityki Różnorodności opisujemy w rozdziale „Sposób pracy”.

Polityka różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących

W ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. obowiązuje Polityka różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Polityka ma na celu:

  • dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu, aby pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i rozsądnych decyzji w ramach organu,
  • zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez organy zarządzające, poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.

W zakresie kryteriów merytorycznych strategia zróżnicowania zapewnia wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu Zarządu i Rady Nadzorczej. Kryteria te podlegają weryfikacji w procesie oceny adekwatności opisanym w Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. Ponadto Polityka różnorodności obejmuje i wykorzystuje do osiągnięcia najlepszych rezultatów różnice, które oprócz wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego, wynikają z płci i wieku.

Polityka zakłada dążenie do zapewnienia reprezentantów obu płci w procesach doboru oraz planowania sukcesji, z uwzględnieniem przepisów o równym traktowaniu w zakresie nawiązywania stosunku pracy.

Liczba pracowników w podziale na płeć
Kobiety Mężczyźni
Rada Nadzorcza 1 6
Zarząd 3 4
Pracownicy pełniący kluczowe funkcje w banku* 11 15
31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat
Rada Nadzorcza 3 3 1
Zarząd 5 2
Pracownicy pełniący kluczowe funkcje w banku* 3 18 5
Liczba pracowników według stażu w ING Banku Śląskim
do 5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat 21-25 lat 26-30 lat
Rada Nadzorcza 5 1 1
Zarząd 1 1 2 2 1
Pracownicy pełniący kluczowe funkcje w banku* 2 3 7 8 2 4

*Kluczowe funkcje w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A . zostały określone zgodnie z definicją z pkt 15 Wytycznych EBAAng. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.Ang. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. oraz Polityką Oceny Adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje W ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A.

Liczba pracowników w podziale na płeć
Kobiety Mężczyźni
Rada Nadzorcza 1 6
Zarząd 3 4
Pracownicy pełniący kluczowe funkcje w banku* 11 15
31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat
Rada Nadzorcza 3 3 1
Zarząd 5 2
Pracownicy pełniący kluczowe funkcje w banku* 3 18 5
Liczba pracowników według stażu w ING Banku Śląskim
do 5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat 21-25 lat 26-30 lat
Rada Nadzorcza 5 1 1
Zarząd 1 1 2 2 1
Pracownicy pełniący kluczowe funkcje w banku* 2 3 7 8 2 4

*Kluczowe funkcje w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A . zostały określone zgodnie z definicją z pkt 15 Wytycznych EBAAng. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.Ang. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. oraz Polityką Oceny Adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje W ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: