ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zasady wynagradzania członków Zarządu

Wynagrodzenie członka Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A., będącym realizacją Polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla Identified Staff ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. – składa się z:

  • wynagrodzenia stałego, w skład którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe,
  • wynagrodzenia zmiennego tj. premii rocznej.

Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane w powiązaniu z rynkowym poziomem płac, odpowiednio do kategorii zaszeregowania wg metodologii wartościowania stanowisk Hay.

BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zapewnia członkom Zarządu następujące świadczenia dodatkowe:

  • ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, innego ubezpieczenia o charakterze ochronno-inwestycyjnym lub funduszu inwestycyjnego, w ramach tej samej składki,
  • wpłaty na fundusz inwestycyjny w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu,
  • opiekę medyczną (Złoty Pakiet Karty Rodzinnej).

Ponadto, Rada Nadzorcza może zdecydować o przyznaniu innych świadczeń, np. pokrycie kosztów kształcenia dzieci w szkole niepublicznej, wynajem i wyposażenie mieszkania lub domu lub wypłatę dodatku mieszkaniowego, pokrycie kosztów przynależności do klubów i stowarzyszeń w kraju i zagranicą, o ile jest to uzasadnione interesem BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Członek Zarządu może otrzymać premię do 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego za wykonanie zadań premiowych ustalonych przez Radę Nadzorczą. Zadania premiowe wspierają tworzenie długoterminowej wartości BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz uwzględniają dbałość o koszt ryzyka BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., koszt kapitału i ryzyko płynności. Cele mają charakter:

  • finansowy, w tym zysk BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. brutto, koszt ryzyka finansowego oraz zadania w obszarze odpowiedzialności członka Zarządu,
  • niefinansowy.

Cele niefinansowe stanowią minimum 50% wszystkich celów – z wyłączeniem członków Zarządu pełniącego funkcje kontrolne – w przypadku którego cele opierają się przynajmniej w 75% na celach wynikających z danej funkcji i obejmują zadania jakościowe. Dodatkowo zadania o charakterze finansowym, nie mogą być powiązane z wynikami uzyskiwanymi w obszarach kontrolowanych przez tego członka Zarządu.

BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przeprowadza test kapitału celem zapewnienia, że całkowita pula premiowa dotycząca wszystkich pracowników nie ogranicza zdolności ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. do utrzymania adekwatnej bazy kapitałowej i uruchamia fundusz premiowy po osiągnięciu założonego warunku.

40% premii podlega odroczeniu, a w przypadku przekroczenia określonej w Regulaminie kwoty – 60%. Wyniki oceny realizowanych celów są weryfikowane w okresie odroczenia tj. przez cztery kolejne lata, by ocenić wpływ działań pracownika na długoterminowe wyniki BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. W przypadku Prezesa Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. odroczeniu podlega minimum 50% kwoty wynagrodzenia zmiennego, okres odroczenia wynosi sześć lat, a premia dzielona jest na pięć równych części.

Premia dzielona jest na dwie części (z zaokrągleniem do liczby całkowitej instrumentu finansowego):

  • co najmniej 50% w akcjach fantomowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość uzależniona jest od wartości akcji BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.,
  • pozostałość w formie pieniężnej.

Premia nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Rada Nadzorcza może także podjąć decyzję o obniżeniu lub niewypłaceniu premii rocznej w danym okresie premiowania na podstawie weryfikacji oceny realizacji zadań premiowych z uwzględnieniem ryzyka ex post.

chorag chorag

Wynagrodzenie członków Zarządu

W 2018 roku, łączna kwota świadczeń należnych i wypłaconych przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. członkom Zarządu wyniosła 18 239,4 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku było to 19 875,8 tys. zł.

Świadczenia należne i wypłacone członkom Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku
tys. zł Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody* Inne korzyści** Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2018 – 31.12.2018 2 514,0 1 019,3 436,0 3 969,3
Michał Bolesławski 01.01.2018 – 31.12.2018 1 334,1 1 406,9 224,2 2 965,1
Joanna Erdman 01.01.2018 – 31.12.2018 1 338,9 1 129,3 227,8 2 695,9
Justyna Kesler 01.01.2018 – 31.12.2018 1 200,0 1 292,6 231,8 2 724,4
Patrick Roesink 01.01.2018 – 31.12.2018 1 100,0 496,9 801,3 2 398,1
Marcin Giżycki 01.01.2018 – 31.12.2018 1 092,6 515,9 189,7 1 798,3
Bożena Graczyk 01.01.2018 – 31.12.2018 1 320,0 158,7 209,5 1 688,2
Razem 9 899,6 6 019,6 2 320,2 18 239,4

*W skład nagród wchodzą: 1) Premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za 2017 rok gotówka nieodroczona, za 2016 rok I transza gotówka odroczona, za 2015 rok II transza gotówka odroczona oraz za 2014 rok III transza gotówka odroczona 2) Akcje Fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za 2016 rok przetrzymane, za 2015 rok I transza odorczone, za 2014 II rok transza odroczone, za 2013 rok III transza odroczone.

** Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Banku oraz instrumenty finansowe zrealizowane w ramach Długoterminowych Planów Motywacyjnych.

*** W tym kwota 111,6 tys. zł dotyczy wypłaconej przez ING Securites S.A. premii wynikającej z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń za 2016 rok – gotówka odroczona I transza, za 2015 rok – gotówka odroczona II transza oraz akcji fantomowych wynikających z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń za 2016 rok przetrzymanych, za 2015 rok II transzy odroczonych.

Świadczenia za 2018 rok dla Członków Zarządu ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń nie zostały jeszcze przyznane. Zgodnie z obowiązującym w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. systemem wynagrodzeń, Członkom Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. może przysługiwać bonus za 2018 rok, którego wypłata będzie miała miejsce w latach 2019-2026. W związku z tym została utworzona rezerwa na wypłatę bonusa za 2018 rok dla Członków Zarządu, która wynosiła 9,25 mln zł na dzień 31 grudnia 2018 roku. Ostateczną decyzję odnośnie wysokości tego bonusa podejmie Rada Nadzorcza BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Świadczenia należne i wypłacone członkom Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku
tys. zł Okres od – do Wynagrodzenia Nagrody* Inne korzyści** Razem
Brunon Bartkiewicz 01.01.2017 – 31.12.2017 2 514,0 366,3 436,0 3 316,3
Mirosław Boda 01.01.2017 – 31.05.2017 515,0 1 357,2 330,9 2 203,1
Michał Bolesławski 01.01.2017 – 31.12.2017 1 290,0 1 476,6 216,9 2 983,5
Joanna Erdman 01.01.2017 – 31.12.2017 1 284,9 1 069,8 216,1 2 570,8
Justyna Kesler 01.01.2017 – 31.12.2017 1 200,0 1 362,1 226,2 2 788,3
Patrick Roesink 01.01.2017 – 31.12.2017 1 038,4 387,6 904,3 2 330,3
Marcin Giżycki*** 01.01.2017 – 31.12.2017 993,3 297,7 174,1 1 465,1
Bożena Graczyk 01.06.2017 – 31.12.2017 776,1 1 442,2 2 218,3
Razem 9 611,7 6 317,4 3 946,7 19 875,8

*W skład nagród wchodzą:
1) Premia wynikająca z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za 2016 rok gotówka nieodroczona, za 2015 rok I transza gotówka odroczona, za 2014 rok II transza gotówka odroczona oraz za 2013 rok III transza gotówka odroczona; oraz
2) Akcje Fantomowe wynikające z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń: za 2015 rok przetrzymane, za 2014 rok I transza odroczone, za 2013 rok II transza odroczone oraz za rok 2012 III transza odroczone.

**Inne korzyści obejmują m.in. ubezpieczenia, wpłaty na fundusz inwestycyjny, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie społeczne w kraju macierzystym, inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Banku oraz instrumenty finansowe zrealizowane w ramach Długoterminowych Planów Motywacyjnych.

***W tym kwota 190,4 tys. zł dotyczy wypłaconej przez ING Securites S.A. premii wynikającej z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń za 2016 rok – gotówka nieodroczona, za rok 2015 – gotówka odroczona I transza oraz akcji fantomowych wynikających z Programu Zmiennych Składników Wynagrodzeń za rok 2015 przetrzymanych.

Na koniec 2017 roku rezerwa na premię za 2017 rok dla członków Zarządu wynosiła 9,4 mln zł.

Umowy o pracę przewidują świadczenia na rzecz wszystkich Członków Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z ostatnich sześciu miesięcy pracy poprzedzających rozwiązanie stosunku pracy, w przypadku m.in. zakończenia kadencji i nie powołania na kolejną kadencję lub odwołania z funkcji.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odwołania z przyczyn określonych w art. 52 Kodeksu pracy lub w przypadku m.in. rozwiązania stosunku pracy w związku z rezygnacją członka Zarządu, czy zawieszenia członka Zarządu lub zawieszenia całego Zarządu przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów Prawa Bankowego.

Ponadto Członkowie Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. mają zawarte z BankiemBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. umowy o zakazie działalności konkurencyjnej ustalające prawa i obowiązki stron umowy w zakresie dotyczącym działalności konkurencyjnej w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy, w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z możliwością wypłaty odszkodowania karencyjnego w wysokości 12 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pobieranego przez Członka Zarządu w ostatnim roku trwania umowy.

W przypadku odwołania członka Zarządu z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 Kodeksu pracy) lub z powodu zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów Prawa Bankowego, wysokość odszkodowania karencyjnego wynosi 25% 12- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pobieranego w ostatnim roku trwania umowy.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z rezygnacją członka Zarządu, wysokość odszkodowania karencyjnego wynosi 50% 12-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pobieranego w ostatnim roku trwania umowy, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego do zwiększenia odszkodowania powyżej tego poziomu.

Członkowie Zarządu oraz inne osoby będące pracownikami ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W 2018 roku, łączna kwota wynagrodzeń (definiowana jak w przypadku wynagrodzenia Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.) należnych i wypłaconych przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. członkom Rady Nadzorczej wyniosła 774,5 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku było to 702,0 tys. zł.

tys. zł Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody* Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2018 – 31.12.2018 235,3 0,0 235,3
Aleksander Kutela 01.01.2018 – 31.12.2018 208,6 0,0 208,6
Antoni Reczek 01.01.2018 – 31.12.2018 330,5 0,0 330,5
Małgorzata Kołakowska 01.01.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Michał Szczurek 05.04.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2018 – 05.04.2018 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 01.01.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Razem 774,5 0,0 774,5

*w wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

tys. zł Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody* Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2017 – 31.12.2017 200,4 0,0 200,4
Aleksander Kutela 01.01.2017 – 31.12.2017 177,6 0,0 177,6
Antoni Reczek 01.01.2017 – 31.12.2017 323,9 0,0 323,9
Małgorzata Kołakowska 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2017 – 15.03.2017 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 21.04.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Razem 702,0 0,0 702,0

*W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

tys. zł Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody* Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2018 – 31.12.2018 235,3 0,0 235,3
Aleksander Kutela 01.01.2018 – 31.12.2018 208,6 0,0 208,6
Antoni Reczek 01.01.2018 – 31.12.2018 330,5 0,0 330,5
Małgorzata Kołakowska 01.01.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Michał Szczurek 05.04.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2018 – 05.04.2018 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 01.01.2018 – 31.12.2018 0,0 0,0 0,0
Razem 774,5 0,0 774,5

*w wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

tys. zł Okres od – do Wynagrodzenia i nagrody* Inne korzyści Razem
Aleksander Galos 01.01.2017 – 31.12.2017 200,4 0,0 200,4
Aleksander Kutela 01.01.2017 – 31.12.2017 177,6 0,0 177,6
Antoni Reczek 01.01.2017 – 31.12.2017 323,9 0,0 323,9
Małgorzata Kołakowska 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Roland Boekhout 01.01.2017 – 15.03.2017 0,0 0,0 0,0
Christopher Steane 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Ad Kas 01.01.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Norman Tambach 21.04.2017 – 31.12.2017 0,0 0,0 0,0
Razem 702,0 0,0 702,0

*W wynagrodzeniach i nagrodach uwzględniony został zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na koniec 2018 roku żaden z członków Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ani też Rady Nadzorczej nie posiadał akcji ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. ani udziałów w spółkach powiązanych BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: