O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Łańcuch dostaw

 • [102-9]
  Opis łańcucha dostaw
 • [308-1]
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • [414-1]
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

Profesjonalne zarządzanie relacjami z dostawcami oparte jest na badaniu kompleksowej informacji na ich temat. W ramach procesu Zarządzania Dostawcami, który obejmuje nawiązanie i utrzymanie relacji, wyznaczamy następujące cele:

 • wyznaczanie spójnej wizji i strategii współpracy z dostawcami Banku,
 • minimalizowanie ryzyka we współpracy z dostawcami,
 • objęcie dostawców jednolitym procesem zarządzania, w tym kompleksowa informacja zarządcza na temat dostawcy.
katowice_ing_01-2020_rk_0431 katowice_ing_01-2020_rk_0431

Departament Zakupów i Zarządzania Dostawcami tworzy i utrzymuje standardy współpracy z dostawcami, wyznacza cele i zakres odpowiedzialności uczestników procesu. Istotnym elementem zarządzania dostawcami jest kwalifikacja dostawców.

Zgodnie z Polityką dokonywania zakupów, w 2019 roku kontynuowaliśmy działania w ramach kwalifikacji dostawców. Proces ten ogranicza ryzyko współpracy z dostawcami zaangażowanymi w niepożądane działania przestępcze, finansowe i gospodarcze, w tym noszące znamiona przekupstwa i korupcji lub o niepewnej sytuacji finansowej, społecznej lub środowiskowej.

Naszych dostawców dzielimy na dwie grupy. Termin „zakwalifikowany” odnosimy do dostawców już rekomendowanych w procesach zakupowych, z którymi będziemy podpisywać umowy. Natomiast terminem „potencjalni dostawcy” określamy tych dostawców, do których będziemy dopiero wysyłać zapytania ofertowe. To rozwiązanie wdrożyliśmy, aby ułatwić nam poszukiwanie dostawców dla wybranych kategorii zakupowych, którzy jednocześnie spełniają najwyższe kryteria kwalifikacyjne.

Na koniec 2019 roku 609 dostawców w obszarze zakupowym otrzymało status dostawcy zakwalifikowanego. W samym 2019 roku weryfikacji poddano 356 dostawców, z czego 349 (98%) przeszło kwalifikację pozytywnie. Weryfikacja dostawców odbywa się w oparciu o ustalone kryteria zgodne z wartościami i zasadami etycznymi zawartymi w misji i strategii Banku.

Proces kwalifikacji dostawcy obejmuje:
 • identyfikację spółki w wywiadowni gospodarczej, weryfikację kondycji finansowej,
 • weryfikację na listach kontrolnych,
 • weryfikację pod kątem negatywnej prasy,
 • weryfikację w odniesieniu do polityk w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowo-gospodarczym, w zakresie przeciwdziałania przekupstwom i korupcji czy tez polityki ryzyka środowiskowego i społecznego.

Dostawcy, z którymi Bank współpracuje to w 89% dostawcy z Polski. Pozostałe 11% to dostawcy zagraniczni. W samym tylko 2019 roku zrealizowalismy 503 procesy zakupowe.

Ważnym aspektem w ramach kwalifikacji dostawców jest postawa gwarantująca przestrzeganie kodeksu dla dostawców.

Dostawcy, którzy deklarują przestrzeganie kodeksu dla dostawców (kodeks jest dostępny na naszej stronie internetowej), zobowiązują się tym samym do przestrzegania podstawowych norm. Należą do nich: przestrzeganie w relacjach z pracownikami obowiązującego prawa, w tym praw pracowniczych, jak również respektowanie ich godności osobistej, prywatności oraz praw jednostki. Dostawca powinien też zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i nieszkodliwe pod kątem zdrowotnym miejsce pracy oraz dbać o ochronę środowiska, dążąc do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej działalności i podejmując działania zmierzające do jego poprawy. Powinien również przestrzegać zakazów pracy przymusowej, zatrudniania dzieci, korupcji i dyskryminacji. Dla nas istotne jest, aby móc udokumentować przestrzeganie powyższych norm.

W tym celu bank może zwrócić się do
dostawców prosząc o dostarczenie tzw. dowodów:
 •  certyfikatów wydanych przez osoby trzecie potwierdzających przestrzeganie przepisów przez dostawcę, o ile są dostępne,
 • kopii aktualnych dokumentów wewnętrznych, potwierdzających działania dostawcy podejmowane w celu ich ustanowienia i przestrzegania.

W 2019 roku do wybranej grupy dostawców wysłaliśmy poszerzoną ankietę w obszarze odpowiedzialności społecznej, w której znalazły się pytania dotyczące ochrony środowiska, pracowników i form zatrudnienia; ytania dotyczyły ogólnych informacji o firmie (przykłady: procentowe zużycie energii z podziałem na energię odnawialną i nieodnawialną, czy dana firma działa według międzynarodowych norm ISO).

Dobra komunikacja jest podstawą znalezienia porozumienia we wzajemnej współpracy, dlatego wybierając partnera Bank zwraca uwagę na finansowe, ale również na pozafinansowe aspekty tej współpracy. Od swoich dostawców oczekuje innowacyjnego podejścia i wsparcia, dzielenia się wiedzą, elastycznego reagowania na potrzeby Banku i budowania partnerskich relacji.

W 2019 roku 58 dostawców strategicznych oceniło współpracę z bankiem na poziomie bardzo dobrym i dobrym.

Ponadto na podstawie otrzymanych kart kontrahenta od dostawców analizujemy:
 • sposób wywiązywania się dostawców z zapisów umów w ramach Employment Screening,
 • czy dostawcy przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A.,
 • w jaki sposób minimalizują obciążenia środowiska w ramach prowadzonej działalności.

Dodatkowo dostawcy proszeni są o przedstawienie informacji odnośnie innowacji jakie wprowadzono lub planuje się wprowadzić w firmie.

W 2019 roku koordynowaliśmy proces inspekcji u dostawców dotyczący powierzania przetwarzania danych osobowych. Audyt wykonano dla wybranych kontraktów. Inspekcja była przeprowadzana w zakresie: Bezpieczeństwa danych banku i danych osobowych, bezpieczeństwa fizycznego, zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzania i konfiguracją infrastruktury systemowej, monitoringu i zarządzania incydentami.

Dostawcy ING Banku Śląskiego S.A. korzystali również z platformy handlowo – aukcyjnej dla firm pod nazwą Aleo. Po dokonaniu rejestracji na www.aleo.com/pl dostawcy mieli możliwość udziału w aukcjach organizowanych w ramach bankowych postępowań ofertowych. W 2019 roku za pośrednictwem platformy zorganizowano ponad 106 aukcji, natomiast wszystkich aukcji z wykorzystaniem platformy było 561. Dostawcy i klienci Banku mogli także w dalszym ciągu wykorzystywać platformę do wspierania własnych procesów zakupowych.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: