O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Otoczenie gospodarcze

Produkt Krajowy Brutto

Od szczytu koniunktury w 2018 roku polska gospodarka notuje stopniowe spowolnienie. W 2019 roku rozwijała się w tempie 4% r/r, wobec 5,2% rok wcześniej. Hamowanie wzrostu wynikło przede wszystkim ze spowolnienia inwestycji (7,8% r/r wobec 8,9% w 2018 roku). Niższą dynamikę zanotowały nakłady publiczne (np. inwestycje infrastrukturalne) z uwagi na spowolnienie absorbcji środków unijnych. Z kolei odbicie nakładów prywatnych w tym cyklu odbyło się stosunkowo późno i było krótkotrwałe. Firmy niechętnie pozyskiwały nowe kredyty (ich dynamika spadła o ponad połowę w porównaniu z 2018 rokiem), zwiększając oszczędności. Motorem wzrostu gospodarczego pozostały wydatki gospodarstw domowych, które w ubiegłym roku wzrosły o 3,9% r/r, wobec 4,1% w 2018 roku. Skłonność do zakupów była jednak mniejsza niż sugerowałby to wzrost dochodów gospodarstw domowych, napędzany wysoką dynamiką plac i nowymi transferami socjalnymi. Konsumenci zwiększali natomiast swoje oszczędności – zanotowano najwyższy przyrost depozytów od 2011 roku – około 10% r/r.

warszawa_ing_01-2020_rk_1728 warszawa_ing_01-2020_rk_1728

Ekonomiści ING Banku Śląskiego spodziewają się, że w 2020 roku wzrost PKB spowolni do około 3% r/r. Będzie to przede wszystkim efekt dalszego hamowania inwestycji (spadek dynamiki do 1,4% r/r), szczególnie publicznych, z uwagi na dalsze spowolnienie absorbcji środków z UE. Nakłady podmiotów prywatnych najprawdopodobniej pozostaną niskie – badania ankietowe sugerują słabnącą skłonność do inwestycji, szczególnie wśród podmiotów najmniejszych. Skłonność firm do inwestowania obniża pogorszenie otoczenia instytucjonalnego, rygorystyczna polityka podatkowa, oraz nowe obciążenia. Prawdopodobnie będzie to oznaczać również dalsze spowolnienie dynamiki kredytu korporacyjnego. Nieco wolniej niż w 2019 roku rosnąc powinny również depozyty firm. Ekonomiści ING Banku Śląskiego oczekują, że wzrost konsumpcji wyniesie 3,3% r/r i będzie on wspierany wcześniejszymi transferami, a także wysoką podwyżką płacy minimalnej. Najprawdopodobniej nie uda się jednak utrzymać dynamiki kredytów, ani depozytów detalicznych na poziomie z ubiegłego roku. Dodatkowo tempo depozytów będzie coraz bardziej przekraczać wzrost kredytów. Polskie branże eksportowe ciągle dobrze znoszą dekoniunkturę w strefie euro, korzystając z ciągle silnego popytu wewnętrznego własnych gospodarek. Sugeruje to jedynie nieznaczne pogorszenie eksportu netto w 2020 roku.

Prognozy makroekonomiczne
2017 2018 2019 2020P 2021P
Przyrost PKB (%) 4,90 5,10 4,00 3,00 2,20
Dług sektora general government wg metodologii UE (% PKB) 50,60 48,90 45,90 44,90 44,50
Inflacja (CPI) średnia w roku (%) 2,00 1,70 2,30 3,70 2,80
Stopa bezrobocia (%) 6,60 5,80 5,20 5,40 5,90
Kurs USD/PLN (koniec roku) 3,48 3,76 3,80 3,81 3,59
Kurs EUR/PLN (koniec roku) 4,17 4,30 4,26 4,30 4,31
WIBOR 3M (koniec roku) 1,72 1,72 1,71 1,73 1,73

Środowisko niskich stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie od marca 2014 roku. W ubiegłym roku RPP zdecydowała się nie zmieniać parametrów swojej polityki mimo ekspansywnej polityki budżetowej rządu (np. wprowadzenia nowych świadczeń socjalnych: 13-tej emerytury i rozszerzenia programu 500+), ciągle wysokiego wzrostu PKB i w konsekwencji ryzyka wzrostu inflacji. RPP argumentowała, że zagrożenie dla stabilności cen ma przede wszystkim charakter regulacyjny (np. wzrost opłat za wywóz śmieci) i znajduje się poza jej kontrolą.

W ocenie ekonomistów ING Banku Śląskiego RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie (stopa referencyjna 1,5%, stopa lombardowa 2,5%) w 2020 roku i najprawdopodobniej również w 2021 roku. W swoich wystąpieniach Rada podkreśla, że jednym z kluczowych czynników stojących za wzrostem cen są zmiany regulacyjne. Stopniowe spowolnienie koniunktury będzie także hamować wzrost cen w 2021 roku. W ocenie ekonomistów ING Banku Śląskiego inflacja w pierwszym kwartale tego roku przekroczy 4,0% r/r, a więc będzie wyższa niż sugeruje to projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego. W kolejnych miesiącach roku powinna obniżyć się, ale utrzyma się blisko górnego ograniczenia celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r). Tym samym wysokość stóp realnych (po uwzględnieniu inflacji) pozostanie jedną z najniższych w Europie.

Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego RPP będzie dużą uwagę przywiązywać do spowalniającego wzrostu gospodarczego, podkreślając łagodne nastawienie głównych banków centralnych, czy jej zdaniem przejściowy charakter wzrostu cen.

Negatywny poziom realnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego jest czynnikiem negatywnym dla złotego. Jak dotychczas jego wpływ jest jednak stosunkowo niewielki.

Międzynarodowe otoczenie gospodarcze

W 2019 roku doszło do spowolnienia aktywności gospodarczej widocznego przede wszystkim w Azji oraz strefie euro. Było to efektem kilku czynników tj. wojny handlowej miedzy USA i Chinami, spadku popytu na elektronikę (najprawdopodobniej w przededniu uruchomienia telefonii nowej generacji 5G), czy licznych problemów branży motoryzacyjnej (np. niski import samochodów z Europy do Azji).

Ekonomiści naszego banku prognozują, że proces odbudowy aktywności gospodarczej w europejskich gospodarkach będzie długotrwały, mi.n. biorąc pod uwagę przestoje w przetwórstwie przemysłowym wywołane epidemią koronawirusa – wzrost PKB strefy euro w 2020 roku dalej będzie niski, najprawdopodobniej nie przekroczy 1,0% r/r. W przypadku USA oczekiwane jest spowolnienie z 2,3% do 1,5% r/r – amerykańska gospodarka radzi sobie jednak o wiele lepiej niż państwa bloku euro.

Rok 2020 przyniesie również kluczowe wydarzenia polityczne o zasięgu globalnym – jednym z nich będą amerykańskie wybory prezydenckie w listopadzie. Oponentem Donalda Trumpa może okazać się przedstawiciel lewego skrzydła partii Demokratów. Taki wybór oznaczać będzie konfrontacje dwóch przeciwstawnych kierunków polityki gospodarczej i międzynarodowej USA. W tym roku prawdopodobnie nastąpi także kolejny etap negocjacji handlowych między USA i Chinami i potencjalnie także Unią Europejską.

Wyzwania sektora finansowego

Megatrendy rynkowe to czynniki wpływające na przyszłość naszego banku. Odnosimy się do nich w założeniach strategii biznesowej i zrównoważonego rozwoju, a także w modelu tworzenia wartości.

Jesteśmy świadomi, że konsekwencją postępu technologicznego jest cyfryzacja usług bankowych, a co za tym idzie – nowe kanały interakcji z klientem oraz wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci. Nowe potrzeby klientów wymagają spersonalizowanego podejścia. Czynniki te wpływają na konieczność koncentracji na usługach bankowych z perspektywy doświadczenia, jakie oferujemy klientowi. Dlatego doświadczenie klienta w naszym banku wyznacza rozwiązania technologiczne, które wdrażamy. Stawiamy na dostępność, szybkość i intuicyjność, czytelność i prostotę komunikacji, a także bezpieczeństwo klienta.

Słaba świadomość finansowa Polaków to wciąż − mimo upływu lat − kluczowe wyzwanie dla rynku. Czujemy się odpowiedzialni za edukację finansową naszych klientów. Dlatego proponujemy im takie rozwiązania, jak m.in. system Moje ING, które przygotowują do samodzielnych i świadomych decyzji finansowych.

Dostrzegamy również szanse i potrzeby rynkowe związane z ochroną środowiska. Skupiamy się na odpowiedzialnym inwestowaniu, dzięki zapewnieniu odpowiedniej oceny ryzyk społecznych i środowiskowych dużych inwestycji (zgodnie z międzynarodowymi zasadami Equator Principles).

Konieczność elastycznej reakcji na zmiany rynkowe i rosnąca konkurencja stawia wymagania w obszarze miejsca pracy. Aby przyciągnąć i utrzymać pracowników, a jednocześnie zadbać o konkurencyjną jakość kapitału ludzkiego, stawiamy nie tylko na przyjazne miejsce pracy, ale i na sposób pracy oparty o innowacyjność.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: