ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Podstawowe wskaźniki efektywności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2014-2018
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana
2018 do 2017
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I)Ang. Cost to Income ratio – Wskaźnik obliczany, jako stosunek kosztów działania (bez podatku bankowego) do przychodów z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.Ang. Cost to Income ratio – Wskaźnik obliczany, jako stosunek kosztów działania (bez podatku bankowego) do przychodów z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności. 44,5% 44,8% 48,5% 57,1% 54,4% -0,3 p.p.
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) – skorygowany 44,5% 44,9% 50,5% 54,2% 54,4% -0,4 p.p.
Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA)Ang. Return On Assets – zysk netto / średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów.Ang. Return On Assets – zysk netto / średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów. 1,16% 1,16% 1,10% 1,07% 1,10% 0,00 p.p.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE)Ang. Return On Equity – zysk netto / średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów.Ang. Return On Equity – zysk netto / średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów. 12,5% 12,6% 11,7% 11,0% 11,1% -0,1 p.p.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) – skorygowany 12,8% 12,9% 12,8% 12,2% 11,9% -0,1 p.p.
Wskaźnik marży odsetkowejWynik odsetkowy netto / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów.Wynik odsetkowy netto / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów. 2,93% 2,88% 2,67% 2,45% 2,67% +0,05 p.p.
Wskaźnik Kredyty/DepozytyKredyty i inne należności udzielone klientom netto z wył. euroobligacji w relacji do zobowiązań wobec klientów.Kredyty i inne należności udzielone klientom netto z wył. euroobligacji w relacji do zobowiązań wobec klientów. 87,6% 83,8% 81,5% 78,2% 75,5% +3,9 p.p.
LCR Ang. Liquidity Coverage Ratio - wskaźnik pokrycia płynności. Obliczany, jako stosunek aktywów o wysokiej płynności do zobowiązań krótkoterminowych. Wprowadzany etapami - wartość minimalna wynosi: 60% w 2014 i 2015 roku, 70% w 2016 roku, 80% w 2017 i 100% począwszy od 2018 roku.Ang. Liquidity Coverage Ratio - wskaźnik pokrycia płynności. Obliczany, jako stosunek aktywów o wysokiej płynności do zobowiązań krótkoterminowych. Wprowadzany etapami - wartość minimalna wynosi: 60% w 2014 i 2015 roku, 70% w 2016 roku, 80% w 2017 i 100% począwszy od 2018 roku. 133% 145% 155% 178% 168% -12 p.p.
NSFRAng. Net Stable Funding Ratio - wskaźnik stabilnego finansowania. Obliczany, jako stosunek dostępnego stabilnego finansowania do wymaganego stabilnego finansowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, docelowy poziom wskaźnika stabilnego finansowania nie został określony.Ang. Net Stable Funding Ratio - wskaźnik stabilnego finansowania. Obliczany, jako stosunek dostępnego stabilnego finansowania do wymaganego stabilnego finansowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, docelowy poziom wskaźnika stabilnego finansowania nie został określony. 131% 122% 124% 124% 114% +9 p.p.
LR wg definicji przejściowej 7,42 7,68 7,10 6,71 6,61 -0,26
Łączny współczynnik kapitałowy 15,60% 16,71% 14,73% 13,74% 14,17% -1,11 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. 14,75% 15,78% 13,70% 13,74% 14,17% -1,03 p.p.

Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) – skorygowany– koszty działania / przychody łącznie z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą prawwłasności, z wyłączeniem przychodów: 1) dywidendy z ING PTE w II kw. 2015 roku w wysokości 82,1 mln zł, 2) przychodu ze sprzedaży ING PTE w III kw. 2015 roku w kwocie 18,4 mln zł, 3) przychodu z transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku w kwocie 189,6 mln zł, 4) przychodu z transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku w kwocie 11,9 mln zł; oraz z wyłączeniem kosztów: 1) nadzwyczajnej kontrybucji do BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. związanej z upadłością Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w IV kw. 2015 roku w kwocie 157,4 mln zł, 2) rezerwą na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w IV kw. 2015 roku w wysokości 6,4 mln zł, 3) nadzwyczajnej kontrybucji do BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. związanej z upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w IV kw. 2016 roku w wysokości 12,2 mln zł.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) – skorygowany– zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne – zysk netto / średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów (z wył. kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne).

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: