ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia
Numer noty 2018 2017
[MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9] [MSRMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 4 673,8 4 237,5
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 4 668,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 36,4 56,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 3 955,7 3 537,1
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 280,6 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 395,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 436,7
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 207,5
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 5,3 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5,3 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 914,5 848,1
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 58,3 60,9
odsetki od zobowiązań wobec klientów 835,5 752,8
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,6 21,9
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 13,1 12,5
Wynik z tytułu odsetek 3 759,3 3 389,4
4 673,8 4 237,5
obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 4 668,5 nd
pozostałe przychody odsetkowe 5,3 nd
Koszty odsetkowe 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 4 673,8 4 237,5
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 4 668,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 36,4 56,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 3 955,7 3 537,1
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 280,6 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 395,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 436,7
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 207,5
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 5,3 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5,3 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 914,5 848,1
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 58,3 60,9
odsetki od zobowiązań wobec klientów 835,5 752,8
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,6 21,9
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 13,1 12,5
Wynik z tytułu odsetek 3 759,3 3 389,4
914,5 848,1
Wynik z tytułu odsetek 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 4 673,8 4 237,5
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 4 668,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 36,4 56,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 3 955,7 3 537,1
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 280,6 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 395,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 436,7
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 207,5
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 5,3 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5,3 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 914,5 848,1
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 58,3 60,9
odsetki od zobowiązań wobec klientów 835,5 752,8
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,6 21,9
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 13,1 12,5
Wynik z tytułu odsetek 3 759,3 3 389,4
3 759,3 3 389,4
Przychody z tytułu prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 363,2 343,1
prowadzenie rachunków klientów 286,9 277,9
udzielanie kredytów 297,5 263,4
karty płatnicze i kredytowe 116,0 113,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 99,6 101,4
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 91,5 67,7
usługi faktoringowe i leasingowe 57,5 49,1
działalność maklerska 21,4 24,0
działalność powiernicza 29,3 28,5
zagraniczne operacje handlowe 35,1 29,7
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 13,4 10,1
pozostałe prowizje 48,8 34,9
Razem przychody z tytułu prowizji 1 460,2 1 343,1
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 45,7 42,2
działalność maklerska 14,9 13,1
udostepnienie informacji kredytowej 16,2 15,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 13,6 12,9
usługi bankowości elektronicznej 12,7 9,7
obrót papierami wartościowymi 8,4 10,2
koszty KIR 10,1 9,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 7,5 10,7
usługi leasingowe 1,0 0,5
pozostałe prowizje 25,2 23,0
Razem koszty prowizji 155,3 147,1
Wynik z tytułu prowizji 1 304,9 1 196,0
1 460,2 1 343,1
Koszty prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 363,2 343,1
prowadzenie rachunków klientów 286,9 277,9
udzielanie kredytów 297,5 263,4
karty płatnicze i kredytowe 116,0 113,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 99,6 101,4
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 91,5 67,7
usługi faktoringowe i leasingowe 57,5 49,1
działalność maklerska 21,4 24,0
działalność powiernicza 29,3 28,5
zagraniczne operacje handlowe 35,1 29,7
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 13,4 10,1
pozostałe prowizje 48,8 34,9
Razem przychody z tytułu prowizji 1 460,2 1 343,1
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 45,7 42,2
działalność maklerska 14,9 13,1
udostepnienie informacji kredytowej 16,2 15,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 13,6 12,9
usługi bankowości elektronicznej 12,7 9,7
obrót papierami wartościowymi 8,4 10,2
koszty KIR 10,1 9,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 7,5 10,7
usługi leasingowe 1,0 0,5
pozostałe prowizje 25,2 23,0
Razem koszty prowizji 155,3 147,1
Wynik z tytułu prowizji 1 304,9 1 196,0
155,3 147,1
Wynik z tytułu prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 363,2 343,1
prowadzenie rachunków klientów 286,9 277,9
udzielanie kredytów 297,5 263,4
karty płatnicze i kredytowe 116,0 113,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 99,6 101,4
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 91,5 67,7
usługi faktoringowe i leasingowe 57,5 49,1
działalność maklerska 21,4 24,0
działalność powiernicza 29,3 28,5
zagraniczne operacje handlowe 35,1 29,7
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 13,4 10,1
pozostałe prowizje 48,8 34,9
Razem przychody z tytułu prowizji 1 460,2 1 343,1
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 45,7 42,2
działalność maklerska 14,9 13,1
udostepnienie informacji kredytowej 16,2 15,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 13,6 12,9
usługi bankowości elektronicznej 12,7 9,7
obrót papierami wartościowymi 8,4 10,2
koszty KIR 10,1 9,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 7,5 10,7
usługi leasingowe 1,0 0,5
pozostałe prowizje 25,2 23,0
Razem koszty prowizji 155,3 147,1
Wynik z tytułu prowizji 1 304,9 1 196,0
1 304,9 1 196,0
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 4
zamknij
4. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany
2018 2017
Wynik z pozycji wymiany oraz wynik na pochodnych transakcjach walutowych, w tym: 35,7 78,9
wynik z pozycji wymiany 114,6 57,9
transakcje pochodne walutowe -78,9 21,0
Wynik na transakcjach pochodnych na stopę procentową 36,1 3,4
Wynik na instrumentach dłużnych przeznaczonych do obrotu 19,0 36,5
Wynik z tytułu wyceny kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 0,1 0,0
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 90,9 118,8
90,9 118,8
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1,0 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 54,3 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 48,0 nd
przychody z tytułu dywidend 6,3 nd
Wynik na inwestycjach nd 46,6
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 28,0
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 12,3
przychody z tytułu dywidend nd 6,3
1,0 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1,0 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 54,3 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 48,0 nd
przychody z tytułu dywidend 6,3 nd
Wynik na inwestycjach nd 46,6
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 28,0
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 12,3
przychody z tytułu dywidend nd 6,3
54,3 nd
Wynik na inwestycjach 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1,0 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 54,3 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 48,0 nd
przychody z tytułu dywidend 6,3 nd
Wynik na inwestycjach nd 46,6
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 28,0
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 12,3
przychody z tytułu dywidend nd 6,3
nd 46,6
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 6
zamknij
6. Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
2018 2017
Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej papierów wartościowych 10,9 17,0
wycena transakcji zabezpieczanej 129,5 -99,2
wycena transakcji zabezpieczającej -118,6 116,2
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych -3,0 -1,7
nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych -3,0 -1,7
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 7,9 15,3
7,9 15,3
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 7
zamknij
7. Wynik na pozostałej działalności podstawowej
2018 2017
Sprzedaż pozostałych usług 16,1 10,5
Wynik z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -1,6 -0,6
Odszkodowania i straty związane z działalnością bankową -5,4 -3,6
Inne 5,3 -3,3
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 14,4 3,0
14,4 3,0
Wynik na działalności podstawowej 5 232,7 4 769,1
Koszty działania 8
zamknij
8. Koszty działania
2018 2017
Koszty pracownicze, w tym: 1 104,7 1 035,7
wynagrodzenia, w tym: 902,4 857,7
program zmiennych składników wynagrodzeń 33,3 42,4
program motywacyjny Grupy ING 0,3 1,0
odprawy emerytalne 3,6 2,7
świadczenia na rzecz pracowników 202,3 178,0
Koszty marketingu i promocji 118,1 106,9
Amortyzacja, w tym: 193,5 182,3
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 117,1 109,1
amortyzacja wartości niematerialnych 76,4 73,2
Pozostałe koszty działania, w tym: 910,5 810,9
koszty IT 196,2 166,2
koszty łączności 51,1 43,0
koszty transportu i reprezentacji 46,7 44,6
koszty utrzymania i wynajmu budynków 197,2 204,5
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 165,2 145,7
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 91,8 80,8
darowizny 3,9 5,7
roszczenia sporne 12,0 3,7
pozostałe 146,4 116,7
Razem 2 326,8 2 135,8
2 326,8 2 135,8
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych 9
zamknij
9. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych / Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Inwestycyjne papiery wartościowe 4,7 1,2
wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3,2 nd
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1,5 nd
utrzymywane do terminu wymagalności nd 1,2
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 481,4 400,5
bankowość korporacyjna 217,9 241,2
w tym dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne -0,2 -1,0
bankowość detaliczna 263,5 159,3
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 14,8 19,5
Razem 500,9 421,2
500,9 nd
w tym wynik z tytułu sprzedaży wierzytelności 26,7 nd
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 9
zamknij
9. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych / Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Inwestycyjne papiery wartościowe 4,7 1,2
wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3,2 nd
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1,5 nd
utrzymywane do terminu wymagalności nd 1,2
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 481,4 400,5
bankowość korporacyjna 217,9 241,2
w tym dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne -0,2 -1,0
bankowość detaliczna 263,5 159,3
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 14,8 19,5
Razem 500,9 421,2
nd 421,2
Podatek od niektórych instytucji finansowych 371,7 330,1
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -0,3 0,0
Zysk (strata) brutto 2 033,0 1 882,0
Podatek dochodowy 507,1 478,9
Zysk (strata) netto 1 525,9 1 403,1
  • przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
1 525,9 1 403,1
  • przypadający akcjonariuszom niekontrolującym
0,0 0,0
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 1 525,9 1 403,1
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 100 000 130 100 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,73 10,78

Wartość rozwodnionego zysku na jedną akcję pokrywa się z wartością zysku na jedną akcję zwykłą.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia EUR
Numer noty 2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 095,4 998,3
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 094,1 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 8,5 13,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 927,1 833,3
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 65,8 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 92,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 102,9
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 48,9
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,2 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,2 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 214,3 199,8
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 13,7 14,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 195,8 177,4
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1,8 5,2
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,1 2,9
Wynik z tytułu odsetek 881,0 798,5
1 095,4 998,3
obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 1 094,1 nd
pozostałe przychody odsetkowe 1,2 nd
Koszty odsetkowe 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 095,4 998,3
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 094,1 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 8,5 13,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 927,1 833,3
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 65,8 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 92,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 102,9
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 48,9
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,2 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,2 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 214,3 199,8
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 13,7 14,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 195,8 177,4
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1,8 5,2
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,1 2,9
Wynik z tytułu odsetek 881,0 798,5
214,3 199,8
Wynik z tytułu odsetek 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 095,4 998,3
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 094,1 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 8,5 13,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 927,1 833,3
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 65,8 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 92,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 102,9
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 48,9
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,2 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,2 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 214,3 199,8
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 13,7 14,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 195,8 177,4
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1,8 5,2
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,1 2,9
Wynik z tytułu odsetek 881,0 798,5
881,0 798,5
Przychody z tytułu prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji EUR
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 85,1 80,8
prowadzenie rachunków klientów 67,2 65,5
udzielanie kredytów 69,7 62,1
karty płatnicze i kredytowe 27,2 26,7
dystrybucja jednostek uczestnictwa 23,3 23,9
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 21,4 15,9
usługi faktoringowe i leasingowe 13,5 11,6
działalność maklerska 5,0 5,7
działalność powiernicza 6,9 6,7
zagraniczne operacje handlowe 8,2 7,0
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,1 2,4
pozostałe prowizje 11,4 8,2
Razem przychody z tytułu prowizji 342,2 316,4
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 10,7 9,9
działalność maklerska 3,5 3,1
udostępnienie informacji kredytowej 3,8 3,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,2 3,0
usługi bankowości elektronicznej 3,0 2,3
obrót papierami wartościowymi 2,0 2,4
koszty KIR 2,4 2,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 1,8 2,5
usługi leasingowe 0,2 0,1
pozostałe prowizje 5,9 5,4
Razem koszty prowizji 36,4 34,7
Wynik z tytułu prowizji 305,8 281,8
342,2 316,4
Koszty prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji EUR
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 85,1 80,8
prowadzenie rachunków klientów 67,2 65,5
udzielanie kredytów 69,7 62,1
karty płatnicze i kredytowe 27,2 26,7
dystrybucja jednostek uczestnictwa 23,3 23,9
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 21,4 15,9
usługi faktoringowe i leasingowe 13,5 11,6
działalność maklerska 5,0 5,7
działalność powiernicza 6,9 6,7
zagraniczne operacje handlowe 8,2 7,0
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,1 2,4
pozostałe prowizje 11,4 8,2
Razem przychody z tytułu prowizji 342,2 316,4
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 10,7 9,9
działalność maklerska 3,5 3,1
udostępnienie informacji kredytowej 3,8 3,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,2 3,0
usługi bankowości elektronicznej 3,0 2,3
obrót papierami wartościowymi 2,0 2,4
koszty KIR 2,4 2,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 1,8 2,5
usługi leasingowe 0,2 0,1
pozostałe prowizje 5,9 5,4
Razem koszty prowizji 36,4 34,7
Wynik z tytułu prowizji 305,8 281,8
36,4 34,7
Wynik z tytułu prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji EUR
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 85,1 80,8
prowadzenie rachunków klientów 67,2 65,5
udzielanie kredytów 69,7 62,1
karty płatnicze i kredytowe 27,2 26,7
dystrybucja jednostek uczestnictwa 23,3 23,9
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 21,4 15,9
usługi faktoringowe i leasingowe 13,5 11,6
działalność maklerska 5,0 5,7
działalność powiernicza 6,9 6,7
zagraniczne operacje handlowe 8,2 7,0
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,1 2,4
pozostałe prowizje 11,4 8,2
Razem przychody z tytułu prowizji 342,2 316,4
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 10,7 9,9
działalność maklerska 3,5 3,1
udostępnienie informacji kredytowej 3,8 3,7
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,2 3,0
usługi bankowości elektronicznej 3,0 2,3
obrót papierami wartościowymi 2,0 2,4
koszty KIR 2,4 2,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 1,8 2,5
usługi leasingowe 0,2 0,1
pozostałe prowizje 5,9 5,4
Razem koszty prowizji 36,4 34,7
Wynik z tytułu prowizji 305,8 281,8
305,8 281,8
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 4
zamknij
4. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany EUR
2018 2017
Wynik z pozycji wymiany oraz wynik na pochodnych transakcjach walutowych, w tym: 8,4 18,6
wynik z pozycji wymiany 26,9 13,6
transakcje pochodne walutowe -18,5 4,9
Wynik na transakcjach pochodnych na stopę procentową 8,5 0,8
Wynik na instrumentach dłużnych przeznaczonych do obrotu 4,5 8,6
Wynik z tytułu wyceny kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 0,0 0,0
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 21,3 28,0
21,3 28,0
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,2 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 12,7 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 11,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,5 nd
Wynik na inwestycjach nd 11,0
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 6,6
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 2,9
przychody z tytułu dywidend nd 1,5
0,2 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,2 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 12,7 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 11,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,5 nd
Wynik na inwestycjach nd 11,0
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 6,6
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 2,9
przychody z tytułu dywidend nd 1,5
12,7 nd
Wynik na inwestycjach 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,2 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 12,7 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 11,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,5 nd
Wynik na inwestycjach nd 11,0
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 6,6
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 2,9
przychody z tytułu dywidend nd 1,5
nd 11,0
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 6
zamknij
6. Wynik na rachunkowości zabezpieczeń EUR
2018 2017
Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej papierów wartościowych 2,6 4,0
wycena transakcji zabezpieczanej 30,3 -23,4
wycena transakcji zabezpieczającej -27,8 27,4
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych -0,7 -0,4
nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych -0,7 -0,4
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 1,9 3,6
1,9 3,6
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 7
zamknij
7. Wynik na pozostałej działalności podstawowej EUR
2018 2017
Sprzedaż pozostałych usług 3,8 2,5
Wynik z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -0,4 -0,1
Odszkodowania i straty związane z działalnością bankową -1,3 -0,8
Inne 1,2 -0,8
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 3,4 0,7
3,4 0,7
Wynik na działalności podstawowej 1 226,3 1 123,5
Koszty działania 8
zamknij
8. Koszty działania EUR
2018 2017
Koszty pracownicze, w tym: 258,9 244,0
wynagrodzenia, w tym: 211,5 202,1
program zmiennych składników wynagrodzeń 7,8 10,0
program motywacyjny Grupy ING 0,1 0,2
odprawy emerytalne 0,8 0,6
świadczenia na rzecz pracowników 47,4 41,9
Koszty marketingu i promocji 27,7 25,2
Amortyzacja, w tym: 45,3 42,9
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 27,4 25,7
amortyzacja wartości niematerialnych 17,9 17,2
Pozostałe koszty działania, w tym: 213,4 191,0
koszty IT 46,0 39,2
koszty łączności 12,0 10,1
koszty transportu i reprezentacji 10,9 10,5
koszty utrzymania i wynajmu budynków 46,2 48,2
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 38,7 34,3
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 21,5 19,0
darowizny 0,9 1,3
roszczenia sporne 2,8 0,9
pozostałe 34,3 27,5
Razem 545,3 503,2
545,3 503,2
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych 9
zamknij
9. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych / Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Inwestycyjne papiery wartościowe 1,1 0,3
wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0,7 nd
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0,4 nd
utrzymywane do terminu wymagalności nd 0,3
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 112,8 94,4
bankowość korporacyjna 51,1 56,8
w tym dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne 0,0 -0,2
bankowość detaliczna 61,8 37,5
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 3,5 4,6
Razem 117,4 99,2
117,4 nd
w tym wynik z tytułu sprzedaży wierzytelności 6,3 nd
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 9
zamknij
9. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych / Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Inwestycyjne papiery wartościowe 1,1 0,3
wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0,7 nd
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0,4 nd
utrzymywane do terminu wymagalności nd 0,3
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 112,8 94,4
bankowość korporacyjna 51,1 56,8
w tym dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne 0,0 -0,2
bankowość detaliczna 61,8 37,5
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 3,5 4,6
Razem 117,4 99,2
nd 99,2
Podatek od niektórych instytucji finansowych 87,1 77,8
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -0,1 0,0
Zysk (strata) brutto 476,5 443,4
Podatek dochodowy 118,8 112,8
Zysk (strata) netto 357,6 330,6
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 357,6 330,6
– przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 357,6 330,6
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 100 000 130 100 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,75 2,54
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia EUR
Numer noty 2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 290,1 1 131,8
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 288,7 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 10,0 15,0
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 1 091,9 944,8
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 77,5 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 109,3 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 116,6
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 55,4
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,5 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 252,4 226,5
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 16,1 16,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 230,6 201,1
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,1 5,8
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,6 3,3
Wynik z tytułu odsetek 1 037,7 905,3
1 290,1 1 131,8
obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 1 288,7 nd
pozostałe przychody odsetkowe 1,5 nd
Koszty odsetkowe 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 290,1 1 131,8
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 288,7 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 10,0 15,0
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 1 091,9 944,8
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 77,5 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 109,3 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 116,6
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 55,4
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,5 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 252,4 226,5
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 16,1 16,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 230,6 201,1
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,1 5,8
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,6 3,3
Wynik z tytułu odsetek 1 037,7 905,3
252,4 226,5
Wynik z tytułu odsetek 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 290,1 1 131,8
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 288,7 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 10,0 15,0
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 1 091,9 944,8
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 77,5 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 109,3 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 116,6
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 55,4
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,5 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 252,4 226,5
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 16,1 16,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 230,6 201,1
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,1 5,8
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,6 3,3
Wynik z tytułu odsetek 1 037,7 905,3
1 037,7 905,3
Przychody z tytułu prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji USD
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 100,3 91,6
prowadzenie rachunków klientów 79,2 74,2
udzielanie kredytów 82,1 70,4
karty płatnicze i kredytowe 32,0 30,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 27,5 27,1
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 25,3 18,1
usługi faktoringowe i leasingowe 15,9 13,1
działalność maklerska 5,9 6,4
działalność powiernicza 8,1 7,6
zagraniczne operacje handlowe 9,7 7,9
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,7 2,7
pozostałe prowizje 13,5 9,3
Razem przychody z tytułu prowizji 403,1 358,7
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 12,6 11,3
działalność maklerska 4,1 3,5
udostępnienie informacji kredytowej 4,5 4,2
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,8 3,4
usługi bankowości elektronicznej 3,5 2,6
obrót papierami wartościowymi 2,3 2,7
koszty KIR 2,8 2,4
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 2,1 2,9
usługi leasingowe 0,3 0,1
pozostałe prowizje 7,0 6,1
Razem koszty prowizji 42,9 39,3
Wynik z tytułu prowizji 360,2 319,5
403,1 358,7
Koszty prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji USD
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 100,3 91,6
prowadzenie rachunków klientów 79,2 74,2
udzielanie kredytów 82,1 70,4
karty płatnicze i kredytowe 32,0 30,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 27,5 27,1
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 25,3 18,1
usługi faktoringowe i leasingowe 15,9 13,1
działalność maklerska 5,9 6,4
działalność powiernicza 8,1 7,6
zagraniczne operacje handlowe 9,7 7,9
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,7 2,7
pozostałe prowizje 13,5 9,3
Razem przychody z tytułu prowizji 403,1 358,7
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 12,6 11,3
działalność maklerska 4,1 3,5
udostępnienie informacji kredytowej 4,5 4,2
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,8 3,4
usługi bankowości elektronicznej 3,5 2,6
obrót papierami wartościowymi 2,3 2,7
koszty KIR 2,8 2,4
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 2,1 2,9
usługi leasingowe 0,3 0,1
pozostałe prowizje 7,0 6,1
Razem koszty prowizji 42,9 39,3
Wynik z tytułu prowizji 360,2 319,5
42,9 39,3
Wynik z tytułu prowizji 3
zamknij
Nota 3. Wynik z tytułu prowizji USD
2018 2017
Przychody z tytułu prowizji
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 100,3 91,6
prowadzenie rachunków klientów 79,2 74,2
udzielanie kredytów 82,1 70,4
karty płatnicze i kredytowe 32,0 30,3
dystrybucja jednostek uczestnictwa 27,5 27,1
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 25,3 18,1
usługi faktoringowe i leasingowe 15,9 13,1
działalność maklerska 5,9 6,4
działalność powiernicza 8,1 7,6
zagraniczne operacje handlowe 9,7 7,9
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 3,7 2,7
pozostałe prowizje 13,5 9,3
Razem przychody z tytułu prowizji 403,1 358,7
Koszty prowizji
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 12,6 11,3
działalność maklerska 4,1 3,5
udostępnienie informacji kredytowej 4,5 4,2
usługi w zakresie obsługi gotówki 3,8 3,4
usługi bankowości elektronicznej 3,5 2,6
obrót papierami wartościowymi 2,3 2,7
koszty KIR 2,8 2,4
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 2,1 2,9
usługi leasingowe 0,3 0,1
pozostałe prowizje 7,0 6,1
Razem koszty prowizji 42,9 39,3
Wynik z tytułu prowizji 360,2 319,5
360,2 319,5
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 4
zamknij
4. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany EUR
2018 2017
Wynik z pozycji wymiany oraz wynik na pochodnych transakcjach walutowych, w tym: 8,4 18,6
wynik z pozycji wymiany 26,9 13,6
transakcje pochodne walutowe -18,5 4,9
Wynik na transakcjach pochodnych na stopę procentową 8,5 0,8
Wynik na instrumentach dłużnych przeznaczonych do obrotu 4,5 8,6
Wynik z tytułu wyceny kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 0,0 0,0
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 21,3 28,0
25,1 31,7
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,3 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 15,0 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 13,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,7 nd
Wynik na inwestycjach nd 12,4
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 7,5
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 3,3
przychody z tytułu dywidend nd 1,7
0,3 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,3 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 15,0 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 13,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,7 nd
Wynik na inwestycjach nd 12,4
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 7,5
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 3,3
przychody z tytułu dywidend nd 1,7
15,0 nd
Wynik na inwestycjach 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,3 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 15,0 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 13,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,7 nd
Wynik na inwestycjach nd 12,4
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 7,5
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 3,3
przychody z tytułu dywidend nd 1,7
nd 12,4
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 6
zamknij
6. Wynik na rachunkowości zabezpieczeń USD
2018 2017
Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej papierów wartościowych 3,0 4,5
wycena transakcji zabezpieczanej 35,7 -26,5
wycena transakcji zabezpieczającej -32,7 31,0
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych -0,8 -0,5
nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych -0,8 -0,5
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 2,2 4,1
2,2 4,1
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 7
zamknij
7. Wynik na pozostałej działalności podstawowej USD
2018 2017
Sprzedaż pozostałych usług 4,4 2,8
Wynik z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -0,4 -0,2
Odszkodowania i straty związane z działalnością bankową -1,5 -1,0
Inne 1,5 -0,9
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 4,0 0,8
4,0 0,8
Wynik na działalności podstawowej 1 444,4 1 273,8
Koszty działania 8
zamknij
8. Koszty działania USD
2018 2017
Koszty pracownicze, w tym: 304,9 276,6
wynagrodzenia, w tym: 249,1 229,1
program zmiennych składników wynagrodzeń 9,2 11,3
program motywacyjny Grupy ING 0,1 0,3
odprawy emerytalne 1,0 0,7
świadczenia na rzecz pracowników 55,8 47,5
Koszty marketingu i promocji 32,6 28,6
Amortyzacja, w tym: 53,4 48,7
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 32,3 29,1
amortyzacja wartości niematerialnych 21,1 19,6
Pozostałe koszty działania, w tym: 251,3 216,6
koszty IT 54,2 44,4
koszty łączności 14,1 11,5
koszty transportu i reprezentacji 12,9 11,9
koszty utrzymania i wynajmu budynków 54,4 54,6
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 45,6 38,9
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 25,3 21,6
darowizny 1,1 1,5
roszczenia sporne 3,3 1,0
pozostałe 40,4 31,2
Razem 642,3 570,5
642,3 570,5
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych 9
zamknij
9. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych / Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Inwestycyjne papiery wartościowe 1,3 0,3
wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0,9 nd
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0,4 nd
utrzymywane do terminu wymagalności nd 0,3
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 132,9 107,0
bankowość korporacyjna 60,1 64,4
w tym dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne -0,1 -0,3
bankowość detaliczna 72,7 42,5
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 4,1 5,2
Razem 138,3 112,5
138,3 nd
w tym wynik z tytułu sprzedaży wierzytelności 7,4 nd
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 9
zamknij
9. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych / Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Inwestycyjne papiery wartościowe 1,3 0,3
wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0,9 nd
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0,4 nd
utrzymywane do terminu wymagalności nd 0,3
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 132,9 107,0
bankowość korporacyjna 60,1 64,4
w tym dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne -0,1 -0,3
bankowość detaliczna 72,7 42,5
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 4,1 5,2
Razem 138,3 112,5
nd 112,5
Podatek od niektórych instytucji finansowych 102,6 88,2
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -0,1 0,0
Zysk (strata) brutto 561,2 502,7
Podatek dochodowy 140,0 127,9
Zysk (strata) netto 421,2 374,8
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 421,2 374,8
– przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 421,2 374,8
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 100 000 130 100 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,24 2,88

Skonsolidowany rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Komplet not jest dostępny w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok, które jest dostępne w centrum pobrań.

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok oraz ich zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia tabela poniżej.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat w ujęciu analitycznym
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 3 759,3 3 389,4 2 953,4 2 467,1 2 330,2 369,9 10,9%
Wynik z tytułu prowizji 1 304,9 1 196,0 1 064,8 1 017,2 1 062,9 108,9 9,1%
Przychody jednorazowe* 0,0 11,9 189,6 100,5 0,0 -11,9 -100,0%
Pozostałe przychody** 168,2 171,8 116,7 193,3 151,7 -3,6 -2,1%
Przychody ogółem 5 232,4 4 769,1 4 324,5 3 778,1 3 544,8 463,3 9,7%
Koszty operacyjne 2 326,8 2 135,8 2 099,2 2 155,7 1 929,7 191,0 8,9%
w tym koszty jednorazowe* 0,0 0,0 12,2 163,8 0,0 0,0
Odpisy na utratę wartości i rezerwy 500,9 421,2 300,6 232,1 267,7 79,7 18,9%
Podatek bankowyPotoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). 371,7 330,1 280,2 0,0 0,0 41,6 12,6%
Wynik finansowy brutto 2 033,0 1 882,0 1 644,5 1 390,3 1 347,4 151,0 8,0%
Podatek dochodowy 507,1 478,9 391,4 263,2 306,6 28,2 5,9%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Wynik finansowy netto 1 525,9 1 403,1 1 253,0 1 127,0 1 040,7 122,8 8,8%
Skorygowany wynik netto* 1 525,9 1 393,5 1 109,3 1 162,7 1 040,7 132,4 9,5%

*przychody: 82,1 mln zł dywidendy z PTE ING w II kw. 2015, 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży udziałów w ING PTE w III kw. 2015, 189,6 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku oraz 11,9 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku; Koszty: 157,4 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. związanej z bankructwem SK Banku w IV kw. 2015, 6,4 mln zł wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w IV kw. 2015 oraz 12,2 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. związanej z bankructwem BS w Nadarzynie;

** łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat w ujęciu analitycznym EUR
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 881,0 798,5 675,0 589,5 556,2 82,5 10,3%
Wynik z tytułu prowizji 305,8 281,8 243,3 243,1 253,7 24,1 8,5%
Przychody jednorazowe* 0,0 2,8 43,3 24,0 0,0 -2,8 -100,0%
Pozostałe przychody** 39,4 40,5 26,7 46,2 36,2 -1,1 -2,6%
Przychody ogółem 1 226,3 1 123,5 988,3 902,8 846,2 102,7 9,1%
Koszty operacyjne 545,3 503,2 479,7 515,1 460,6 42,1 8,4%
w tym koszty jednorazowe* 0,0 0,0 2,8 39,1 0,0 0,0
Odpisy na utratę wartości i rezerwy 117,4 99,2 68,7 55,5 63,9 18,2 18,3%
Podatek bankowy 87,1 77,8 64,0 0,0 0,0 9,3 12,0%
Wynik finansowy brutto 476,5 443,4 375,8 332,2 321,6 33,1 7,5%
Podatek dochodowy 118,8 112,8 89,4 62,9 73,2 6,0 5,3%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik finansowy netto 357,6 330,6 286,4 269,3 248,4 27,1 8,2%
Skorygowany wynik netto* 357,6 328,3 253,5 277,8 248,4 29,3 8,9%

*przychody: 82,1 mln zł dywidendy z PTE ING w II kw. 2015, 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży udziałów w ING PTE w III kw. 2015, 189,6 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku oraz 11,9 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku; Koszty: 157,4 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG związanej z bankructwem SK Banku w IV kw. 2015, 6,4 mln zł wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w IV kw. 2015 oraz 12,2 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG związanej z bankructwem BS w Nadarzynie;

** łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat w ujęciu analitycznym USD
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 1 037,7 905,3 744,3 650,5 732,1 132,4 14,6%
Wynik z tytułu prowizji 360,2 319,5 268,3 268,2 333,9 40,7 12,8%
Przychody jednorazowe* 0,0 3,2 47,8 26,5 0,0 -3,2 -100,0%
Pozostałe przychody** 46,4 45,9 29,4 51,0 47,7 0,5 1,2%
Przychody ogółem 1 444,3 1 273,8 1 089,8 996,1 1 113,7 170,5 13,4%
Koszty operacyjne 642,3 570,5 529,0 568,4 606,3 71,8 12,6%
w tym koszty jednorazowe* 0,0 0,0 3,1 43,2 0,0 0,0
Odpisy na utratę wartości i rezerwy 138,3 112,5 75,8 61,2 84,1 25,8 22,9%
Podatek bankowy 102,6 88,2 70,6 0,0 0,0 14,4 16,4%
Wynik finansowy brutto 561,2 502,7 414,4 366,6 423,3 58,5 11,6%
Podatek dochodowy 140,0 127,9 98,6 69,4 96,3 12,1 9,4%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik finansowy netto 421,2 374,8 315,8 297,1 327,0 46,4 12,4%
Skorygowany wynik netto* 421,2 372,2 279,6 306,6 327,0 49,0 13,2%

*przychody: 82,1 mln zł dywidendy z PTE ING w II kw. 2015, 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży udziałów w ING PTE w III kw. 2015, 189,6 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku oraz 11,9 mln zł pozytywnego wpływu transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku; Koszty: 157,4 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG związanej z bankructwem SK Banku w IV kw. 2015, 6,4 mln zł wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w IV kw. 2015 oraz 12,2 mln zł nadzwyczajnej wpłaty do BFG związanej z bankructwem BS w Nadarzynie;

** łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.

Zysk brutto i netto

W 2018 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1 525,9 mln zł. Jest to najwyższy wynik w historii. Oznacza on, że wynik netto poprawił się o 8,8% w porównaniu do 2017 roku. Ponieważ od początku 2018 roku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. stosuje w swoich sprawozdaniach jednostkowych metodę praw własności do wyceny inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Banku jest równy jednostkowemu wyniki netto BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Zysk brutto i netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (mln)
Zysk brutto i netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (mln)
Zysk brutto i netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (mln)

Wynik brutto ukształtował się w wysokości 2 033,0 mln zł i wzrósł o 8,0% w porównaniu z 2017 rokiem. W 2018 roku nie wystąpiły czynniki o charakterze jednorazowym. Natomiast po wyeliminowaniu z zysku brutto za 2017 rok zdarzenia jednorazowego (sprzedaży akcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku w wysokości 11,9 mln zł), jego powtarzalny poziom wyniósł 1 870,1 mln zł. Na poprawę zysku brutto za 2018 rok o 162,9 mln zł, czyli 8,7%, względem 2017 roku w największym stopniu wpłynęło:

  • wzrost wyniku z tytułu odsetek o 369,9 mln zł, czyli o 10,9%, oraz
  • poprawa wyniku z tytułu prowizji o 108,9 mln zł, czyli o 9,1%.

Z drugiej strony, do czynników, które wpływały negatywnie na poziom wyniku brutto w 2018 roku względem 2017 roku były:

  • wyższy poziom kosztów operacyjnych o 191,0 mln zł, czyli o 8,9%,
  • przyrost odpisów na straty oczekiwane / na utratę wartości i rezerwy o 79,7 mln zł, czyli o 18,9%, oraz
  • wzrost podatku bankowego o 41,6 mln zł, czyli o 12,6%.
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Czynniki zmiany wyniku brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2018 roku (mln zł)
Czynniki zmiany wyniku brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2018 roku (mln)
Czynniki zmiany wyniku brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2018 roku (mln)
 Zmień walutę: PLNEURUSD

W 2018 roku całkowite dochody Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (obejmujące oprócz zysku netto również inne pozycje przychodów i kosztów uwzględnione w kapitałach własnych) wyniosły 2 205,3 mln zł w porównaniu z 1 319,1 mln zł mln zł w 2017 roku.

Przychody

W 2018 roku przychody ogółem Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. ukształtowały się na poziomie 5 232,4 mln zł. Oznacza to, że poprawa względem 2017 roku wyniosła 463,3 mln zł lub 9,7% i wynikała głównie z wyższego wyniku z tytułu odsetek. Jego udział w przychodach ogółem wzrósł o 0,8 p.p. r/r do 71,8%.

 

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

W 2018 roku głównym czynnikiem wzrostu przychodów był segment detalicznyUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.. Jego przychody zwiększyły się o 301,0 mln zł, czyli o 11,2%, do poziomu 2 979,6 mln zł. W konsekwencji jego udział w strukturze zwiększył się o 0,8 p.p. do 56,9%. Przychody segmentu korporacyjnegoUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. przyrosły o 162,3 mln zł, czyli o 7,8%, do 2 252,8 mln zł.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

Wynik z tytułu odsetek

W 2018 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły o 10,3% względem 2017 roku, głównie za sprawą wyższych odsetek od kredytów i innych należności. Z drugiej strony, koszty z tytułu odsetek wzrosły o 7,8% r/r, przede wszystkim ze względu na wyższe koszty zobowiązań wobec klientów. W konsekwencji, wynik netto z tytułu odsetek zwiększył się o 10,9% r/r, czyli o 369,9 mln zł do poziomu 3 759,3 mln zł. Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych (stopa referencyjna na poziomie 1,5%), wynik z tytułu odsetek wzrósł dzięki zarówno wyższych wolumenów biznesowych, jak i poprawy marży odsetkowej.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
 Zmień walutę: PLNEURUSD

Dzięki rosnącemu udziałowi wysokomarżowych aktywów (głównie kredytów gotówkowych) oraz wyższemu wskaźnikowi kredyty / depozytów, marża odsetkowa za 2018 rok wzrosła o 5 p.b. r/r do 2,93%.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Średnia podstawowa stopa procentowa* w 2018 roku
Segment Ogółem
Detal Korporacje
Depozyty
złotowe 0,75% 0,80% 0,77%
walutowe 0,04% 0,04% 0,04%
Kredyty
złotowe 4,61% 3,16% 3,94%
walutowe 0,61% 1,89% 1,76%
w tym: hipoteczne
złotowe 3,60% 3,60%
walutowe 0,61% 0,61%

*w oparciu o dane zarządcze

Wynik z tytułu prowizji i opłat

W 2018 roku wynik z tytułu prowizji i opłat Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. zwiększył się o 108,9 mln zł lub o 9,1% względem 2017 roku do poziomu 1 304,9 mln zł.

Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat wystąpił w:

  • udzielaniu kredytów: poprawa o 34,1 mln zł lub o 12,9% r/r do 297,5 mln zł. Było to związane z rekordowymi wolumenami sprzedaży kredytów.
  • produktach ubezpieczeniowych: poprawa o 23,8 mln zł lub 35,2% r/r do 91,5 mln zł. Było to związane z rozwojem sprzedaży i poszerzeniem oferty produktowej banku w tym zakresie.
  • marży na transakcjach wymiany walut: poprawa o 20,1 mln zł lub o 5,9% r/r do 363,2 mln zł. Było to związane z wyższymi wolumenami transakcyjnymi klientów, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych.
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln)
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln)
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln)

Pozostałe przychody

W 2018 roku pozostałe przychody Grupy (łącznie z udziałem w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności) wyniosły 168,2 mln zł i były niższe o 15,5 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. W 2017 roku na ich wysokość miała wpływ transakcja jednorazowa – BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. sprzedał akcje Visa Inc. W wyniku rozliczenia tej transakcji jednorazowy przychód wyniósł 11,9 mln zł (II kw. 2017).

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Pozostałe przychody* (mln)
Pozostałe przychody* (mln)
Pozostałe przychody* (mln)

*łącznie z udziałem w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności;
**dywidendy z ING PTE w II kw. 2015 roku w wysokości 82,1 mln zł; przychodu ze sprzedaży ING PTE w III kw. 2015 roku w kwocie 18,4 mln zł; przychodu z transakcji Visa Europe w II kw. 2016 roku w kwocie 189,6 mln zł; przychody z transakcji Visa Inc. w II kw. 2017 roku w kwocie 11,9 mln zł.

Koszty działania

W 2018 roku koszty działania Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. wzrosły o 8,9% r/r do poziomu 2 326,8 mln zł. Wzrost wartości kosztów był widoczny we wszystkich głównych kategoriach, co było związane z rozwojem działalności. Najmocniej wzrosły w 2018 roku koszty działania i ogólnego zarządu (o 80,0 mln zł, lub o 12,0% r/r) oraz koszty osobowe (o 69,0 mln zł, lub o +6,7% r/r). Wysoka dynamika kosztów działania i ogólnego zarządu jest związana z prowadzonymi od 2018 roku projektami rozwojowymi, głównie w zakresie IT i regulacji. Wzrost kosztów osobowych jest konsekwencją wzrostu wynagrodzeń (w 2017 roku zostały przeprowadzone dwie akcje podwyżkowe, a w 2018 roku jedna). Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego było względnie stabilne (8 034 etatów na koniec 2018 roku w stosunku do 7 979 etatów na koniec 2017 roku).

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Koszty działania (mln)
Koszty działania (mln)
Koszty działania (mln)

Koszty działania segmentu detalicznegoUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. wzrosły o 112,5 mln zł r/r (+8,8%) do 1 385,2 mln zł, podczas gdy koszty działania segmentu korporacyjnegoUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. wzrosły o 78,5 mln zł r/r (+9,1%) do 941,6 mln zł. W konsekwencji udział segmentu detalicznegoUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. w kosztach spadło 0,1 p.p. do 59,5% względem 2017 roku.