O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

katowice_ing_01-2020_rk_0757 katowice_ing_01-2020_rk_0757
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia
2019 2018
Zysk netto za okres sprawozdawczy 1 658,7 1 523,8
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 698,2 679,4
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 685,9 674,0
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 17,3 12,1
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -23,7 -31,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1 083,3 1 033,1
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -391,0 -339,4
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 12,3 5,4
kapitałowe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 22,2 6,3
aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych 0,3 0,0
zyski / straty aktuarialne -10,2 -0,9
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 2 356,9 2 203,2
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 2 356,9 2 203,2
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia
2019 2018
Zysk netto za okres sprawozdawczy 385,6 357,1
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 162,3 159,2
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 159,4 158,0
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 4,0 2,8
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -5,5 -7,5
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 251,8 242,1
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -90,9 -79,5
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 2,9 1,3
kapitałowe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 5,2 1,5
aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -2,4 -0,2
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 547,9 516,3
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 547,9 516,3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia
2019 2018
Zysk netto za okres sprawozdawczy 431,5 420,6
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 181,6 187,5
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 178,4 186,0
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 4,5 3,3
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -6,2 -8,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 281,8 285,2
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -101,7 -93,7
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 3,2 1,5
kapitałowe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 5,8 1,7
aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -2,7 -0,2
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 613,1 608,2
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 613,1 608,2

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: