O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

ing_002_pop1 ing_002_pop1
 Zmień walutę: PLNEURUSD
za rok zakończony 31 grudnia
Nr noty 2019 2018
Zysk netto 1 658,7 1 523,8
Korekty, w tym: -1 894,1 -4 220,5
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -6,6 0,3
Amortyzacja 8
2019 2018
Koszty pracownicze, w tym: 1 202,6 1 104,7
wynagrodzenia, w tym: 985,2 902,4
program zmiennych składników wynagrodzeń 34,2 33,3
program motywacyjny Grupy ING 0,2 0,3
odprawy emerytalne 3,7 3,6
świadczenia na rzecz pracowników 217,4 202,3
Koszty marketingu i promocji 119,4 118,1
Amortyzacja, w tym: 276,8 193,5
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 198,7 117,1
w tym amortyzacja prawa do użytkowania* 96,8 nd
amortyzacja wartości niematerialnych 78,1 76,4
Pozostałe koszty działania, w tym: 898,6 910,5
koszty IT 221,3 196,2
koszty łączności 51,0 51,1
koszty transportu i reprezentacji 37,0 46,7
koszty utrzymania i wynajmu budynków* nd 197,2
koszty utrzymania budynków* 100,0 nd
koszty z tytułu leasingu krótkoterminowego i leasingu o niskiej wartości* 22,0 nd
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 202,3 165,2
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 90,0 91,8
darowizny 5,0 3,9
roszczenia sporne 0,6 12,0
pozostałe 169,4 146,4
Razem 2 497,4 2 326,8

*Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych. W wyniku wdrożenia koszty najmu długoterminowego zostały alokowane do kosztów amortyzacji oraz kosztów odsetkowych, natomiast koszty najmu krótkoterminowego zostały przesunięte do linii: Koszty z tytułu leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów o niskiej wartości. W kosztach utrzymania budynków zaprezentowane są koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz elementy nieleasingowe, nieuwzględnione w kalkulacji zobowiązania leasingowego, w tym podatek VAT.

276,8 193,5
Wynik z tytułu odsetek (z rachunku zysków i strat) 2
2019 2018
Przychody odsetkowe, w tym: 5 280,1 4 673,8
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 5 276,0 4 668,5
Odsetki od instrumentów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 4 841,9 4 272,7
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 42,0 36,4
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 4 539,9 3 955,7
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 260,0 280,6
Odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 434,1 395,8
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 4,1 5,3
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4,1 5,3
Koszty odsetkowe, w tym: 986,2 914,5
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 58,3 58,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 891,1 835,5
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 9,8 7,6
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 19,7 13,1
odsetki od zobowiązań leasingowych* 7,3 nd
Wynik z tytułu odsetek 4 293,9 3 759,3

Koszty odsetkowe prezentowane powyżej dotyczą zobowiązań finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu.

Dla aktywów z utratą wartości przychody odsetkowe obliczane są w oparciu o kwoty zaangażowania netto, tzn. kwoty uwzględniające dokonane odpisy z tytułu spłat oczekiwanych.

Za rok 2019 kwotę 89,3 mln zł stanowią przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których rozpoznano utratę wartości. Za rok 2018 kwota ta wynosiła 70,3 mln zł.

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych.

-4 293,9 -3 759,3
Odsetki zapłacone -990,7 -891,6
Odsetki otrzymane 5 323,1 4 516,9
Dywidendy otrzymane 5
2019 2018
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,0 1,0
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 36,3 54,3
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 29,3 48,0
przychody z tytułu dywidend 7,0 6,3

Przychody z tytułu dywidend otrzymane w roku 2019 oraz w 2018 pochodzą ze spółek, których akcje Grupa utrzymywała na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, odpowiednio, w swoim portfelu.

-7,0 -6,3
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -8,6 -1,0
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 599,1 507,1
Podatek dochodowy zapłacony z rachunku zysków i strat -545,5 -548,0
Zmiana stanu rezerw 32
2019 2018
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 107,1 78,5
Rezerwa na odprawy emerytalne 55,9 41,4
Rezerwa na sprawy sporne 18,1 32,5
Inne rezerwy 24,6
Razem 205,7 152,4
53,3 43,6
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 14
2019 2018
Rachunki bieżące 258,3 378,4
Lokaty międzybankowe 74,1 5,0
Kredyty i pożyczki 204,1 52,6
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 262,1 340,6
Razem (brutto) 798,6 776,6
Odpis z tytułu strat oczekiwanych w tym: -0,1 -0,1
dotyczący kredytów i pożyczek -0,1 -0,1
Razem (netto) 798,5 776,5
-143,8 387,4
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 15
2019 2018
Wycena instrumentów pochodnych 554,3 509,0
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 669,9 1 425,9
dłużne papiery wartościowe, w tym: 498,4 790,5
obligacje Skarbu Państwa 480,6 771,6
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 17,8 18,9
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 171,5 635,4
Razem 1 224,2 1 934,9
710,3 -430,5
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18
2019 2018
Etap 1 Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 21 248,2 -4,1 21 244,1 20 082,0 -4,7 20 077,3
dłużne papiery wartościowe, w tym: 21 137,5 -4,1 21 133,4 19 998,7 -4,7 19 994,0
obligacje Skarbu Państwa 18 686,2 -3,8 18 682,4 17 675,0 -4,6 17 670,4
obligacje Skarbu Państwa w EUR 982,8 -0,2 982,6 903,1 -0,1 903,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1 021,5 0,0 1 021,5 985,6 0,0 985,6
obligacje Rządu Austriackiego 447,0 -0,1 446,9 435,0 0,0 435,0
instrumenty kapitałowe, w tym: 110,7 0,0 110,7 83,3 0,0 83,3
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 63,8 0,0 63,8 57,7 0,0 57,7
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 14,7 0,0 14,7 11,9 0,0 11,9
Pozostałe 32,2 0,0 32,2 13,7 0,0 13,7
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 12 581,9 -1,5 12 580,4 11 862,3 -2,3 11 860,0
dłużne papiery wartościowe, w tym: 12 581,9 -1,5 12 580,4 11 862,3 -2,3 11 860,0
obligacje Skarbu Państwa 5 963,7 -0,8 5 962,9 5 938,0 -1,3 5 936,7
obligacje Skarbu Państwa w EUR 3 273,2 -0,5 3 272,7 3 144,5 -0,8 3 143,7
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 508,6 -0,1 508,5 513,0 -0,1 512,9
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 606,5 -0,1 2 606,4 2 266,8 -0,1 2 266,7
bony pieniężne NBP 229,9 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0
Razem 33 830,1 -5,6 33 824,5 31 944,3 -7,0 31 937,3

Wartość prezentowana w pozycji „instrumenty kapitałowe” w kategorii wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody obejmuje inwestycje w akcje i udziały wyemitowane przez podmioty, które są uważane za istotne z punktu widzenia działalności Grupy. Podejście do wyceny do wartości godziwej tych instrumentów zostało opisane w dalszej części sprawozdania w nocie nr 37. Wartość Godziwa. Z tytułu posiadanych akcji Grupa otrzymała w 2019 roku przychód w postaci dywidend w wysokości 7,0 mln zł, który został zaprezentowany w rachunku zysków i strat w pozycji Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend.

W roku 2019 Grupa nie dokonywała sprzedaży z portfela papierów kapitałowych. W roku 2018 Grupa dokonała sprzedaży z portfela kapitałowych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody udziałów jednej ze spółek i osiągnęła wynik na tej transakcji w wysokości 0,3 mln PLN.

-1 048,7 -2 271,5
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 684,5 663,9
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych klientom 20
2019 2018
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 118 127,8 102 907,4
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 160,3 218,4
Razem (netto) 118 288,1 103 125,8

 

Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 2019 2018
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 118 312,3 -2 481,3 115 831,0 104 226,8 -2 270,0 101 956,8
gospodarstwa domowe 58 524,1 -1 239,2 57 284,9 48 631,3 -1 105,6 47 525,7
podmioty gospodarcze 56 769,0 -1 241,8 55 527,2 52 388,2 -1 164,3 51 223,9
sektor instytucji rządowych i samorządowych 3 019,2 -0,3 3 018,9 3 207,3 -0,1 3 207,2
Razem (brutto), w tym: 118 312,3 -2 481,3 115 831,0 104 226,8 -2 270,0 101 956,8
Bankowość korporacyjna 63 300,5 -1 355,3 61 945,2 58 863,5 -1 261,5 57 602,0
kredyty w rachunku bieżącym 10 778,0 -463,0 10 315,0 10 782,9 -460,1 10 322,8
kredyty i pożyczki terminowe 36 616,6 -791,8 35 824,8 33 243,9 -726,6 32 517,3
należności leasingowe 8 073,2 -59,8 8 013,4 7 165,0 -46,9 7 118,1
należności faktoringowe 5 328,1 -40,1 5 288,0 4 861,9 -27,4 4 834,5
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 504,6 -0,6 2 504,0 2 809,8 -0,5 2 809,3
Bankowość detaliczna 55 011,8 -1 126,0 53 885,8 45 363,3 -1 008,5 44 354,8
kredyty i pożyczki hipoteczne 40 807,0 -209,6 40 597,4 33 371,7 -224,9 33 146,8
kredyty w rachunku bieżącym 1 382,5 -101,5 1 281,0 1 329,2 -105,8 1 223,4
należności leasingowe 1 323,6 -2,3 1 321,3 979,1 -3,6 975,5
pozostałe kredyty i pożyczki 11 498,7 -812,6 10 686,1 9 683,3 -674,2 9 009,1
Inne należności, w tym: 2 296,8 0,0 2 296,8 950,6 0,0 950,6
złożone depozyty zabezpieczające typu call 1 598,6 0,0 1 598,6 733,0 0,0 733,0
pozostałe należności 698,2 0,0 698,2 217,6 0,0 217,6
Razem 120 609,1 -2 481,3 118 127,8 105 177,4 -2 270,0 102 907,4

 

Jakość portfela kredytowego

2019 brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto
Bankowość korporacyjna 63 300,5 -1 355,3 61 945,2
aktywa w Etapie 1 56 469,2 -51,7 56 417,5
aktywa w Etapie 2 4 257,0 -52,5 4 204,5
aktywa w Etapie 3 2 572,8 -1 251,1 1 321,7
w tym aktywa indywidualnie istotne 1 487,10 -721,6 765,5
aktywa POCI 1,5 0,0 1,5
Bankowość detaliczna 55 011,8 -1 126,0 53 885,8
aktywa w Etapie 1 49 309,2 -71,5 49 237,7
aktywa w Etapie 2 4 746,6 -396,6 4 350,0
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 907,0 -48,5 858,5
aktywa w Etapie 3 956,0 -657,9 298,1
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 8,9 -4,2 4,7
Razem, w tym: 118 312,3 -2 481,3 115 831,0
łącznie aktywa w Etapie 1 105 778,4 -123,2 105 655,2
łącznie aktywa w Etapie 2 9 003,6 -449,1 8 554,5
łącznie aktywa w Etapie 3 3 528,8 -1 909,0 1 619,8

Grupa identyfikuje aktywa finansowe POCI, których wartość bilansowa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1,5 mln PLN (0,0 mln PLN na dzień 31.12.2018 r.). Są to ekspozycje z tytułu wierzytelności z utratą wartości nabyte w związku z przejęciem w roku 2017 Bieszczadzkiej SKOK oraz ekspozycje, które

w wyniku restrukturyzacji zostały istotnie zmodyfikowane, co wiązało się z koniecznością usunięcia pierwotnego zaangażowania kredytowego i ponownym ujęciem aktywa w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

W 2019 roku, ekspozycje kredytowe w kwocie 1 144,0 mln zł podlegały modyfikacji kontraktowych przepływów pieniężnych, które nie skutkowały ich wyłączeniem i ponownym ujęciem składnika aktywów finansowych.

Modyfikacje kontraktowych przepływów pieniężnych, które nie skutkują ich wyłączeniem i ponownym ujęciem składnika aktywów finansowych czyli prowadzą do ujęcia zysków lub strat z modyfikacji wynikają z przesłanek biznesowych lub zdarzeń z zakresu ryzyka kredytowego w postaci udogodnień (forbearance) przyznanych klientom. W przypadku wystąpienia przesłanek biznesowych sposób ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe nie ulega zmianie. Przyznanie klientom udogodnień (forbearance) świadczy o istotnym wzroście ryzyka kredytowego, skutkującego klasyfikacją do Etapu 2, w przypadku przyznania kolejnego udogodnienia następuje klasyfikacja do Etapu 3 zgodnie zasadami szacowania odpisów z tytułu utarty wartości opisanymi w pkt. 14.13. Utrata wartości.

Dla aktywów finansowych, w przypadku których przepływy pieniężne wynikające z umowy uległy modyfikacji w trakcie okresu sprawozdawczego, podczas gdy odpowiadający im odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, zamortyzowany koszt przed modyfikacją wyniósł 208,9 mln zł, a strata netto z tytułu modyfikacji wyniosła -1,8 mln zł.

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu sprawozdawczego aktywów finansowych, które od momentu początkowego ujęcia uległy modyfikacji w momencie, w którym odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, i w przypadku których odpis na oczekiwane straty kredytowe uległ w trakcie okresu sprawozdawczego zmianie na kwotę równą 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym wynosiła na dzień 31.12.2019 r. 25,9 mln zł.

2018 brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto
Bankowość korporacyjna 58 863,5 -1 261,5 57 602,0
aktywa w Etapie 1 51 733,2 -56,0 51 677,2
aktywa w Etapie 2 5 038,9 -62,8 4 976,1
aktywa w Etapie 3 2 091,4 -1 142,7 948,7
w tym aktywa indywidualnie istotne 1 589,0 -808,5 780,5
Bankowość detaliczna 45 363,3 -1 008,5 44 354,8
aktywa w Etapie 1 38 633,0 -58,2 38 574,8
aktywa w Etapie 2 5 916,7 -362,0 5 554,7
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 971,0 -17,5 953,5
aktywa w Etapie 3 813,6 -588,3 225,3
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 10,4 -6,7 3,6
Razem, w tym: 104 226,8 -2 270,0 101 956,8
łącznie aktywa w Etapie 1 90 366,2 -114,2 90 252,0
łącznie aktywa w Etapie 2 10 955,6 -424,8 10 530,8
łącznie aktywa w Etapie 3 2 905,0 -1 731,0 1 174,0
-15 205,9 -15 860,3
Zmiana stanu pozostałych aktywów 266,6 -66,3
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 27
2019 2018
Rachunki bieżące 474,9 324,0
Depozyty międzybankowe 1 559,5 876,1
Kredyty otrzymane* 3 639,5 3 388,2
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 31,1 0,0
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 549,2 592,1
Pozostałe zobowiązania 1,9 15,4
Razem 6 256,1 5 195,8

* Pozycja “Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. “matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

265,1 772,3
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
2019 2018
Wycena instrumentów pochodnych 667,2 578,1
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 247,9 1 109,5
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 167,2 1 024,9
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 80,7 84,6
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 80,7 84,6
Razem 915,1 1 687,6
-772,7 -214,8
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 29
2019 2018
Depozyty, w tym: 128 800,1 115 908,0
gospodarstwa domowe 87 643,7 78 255,5
podmioty gospodarcze 36 191,2 35 735,0
sektor instytucji rządowych i samorządowych 4 965,2 1 917,5
Razem, w tym: 128 800,1 115 908,0
Bankowość korporacyjna 40 889,3 37 589,9
depozyty bieżące 28 415,4 25 478,6
depozyty oszczędnościowe 10 937,4 9 969,3
depozyty terminowe 1 536,5 2 142,0
Bankowość detaliczna 87 910,8 78 318,1
depozyty bieżące 21 998,5 18 051,2
depozyty oszczędnościowe 63 387,7 57 948,1
depozyty terminowe 2 524,6 2 318,8
Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 673,4 1 774,5
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 400,1 329,5
pozostałe zobowiązania 1 273,3 1 445,0
depozyty zabezpieczające typu call 11,6 8,6
zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0
pozostałe zobowiązania 1 261,7 1 436,4
Razem 130 473,5 117 682,5
12 789,0 13 178,2
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 161,5 -434,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -235,4 -2 696,7
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -107,4 -132,2
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 1,9 1,0
Nabycie wartości niematerialnych -86,6 -98,4
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 26,7 0,0
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 15,1 11,5
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych -173,4 0,0
Nabycie instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody -34,8 -1,2
Nabycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu -993,6 -3 263,6
Zbycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 204,0 3 222,6
Otrzymane dywidendy 7,0 6,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 141,1 -254,0
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 2 543,8 1 746,2
Spłata kredytów długoterminowych -643,4 -991,9
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -26,5 -21,6
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -7,6 -7,6
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu* -93,4 nd
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych 400,0 0,0
Dywidendy wypłacone -455,4 -416,2
Wykup dłużnych papierów wartościowych -300,0 0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 417,5 308,9
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 67,3 73,6
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 41,0 -2 641,8
Środki pieniężne na początek okresu 1 956,4 4 598,2
Środki pieniężne na koniec okresu 1 997,4 1 956,4

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych.

za rok zakończony 31 grudnia
Nr noty 2019 2018
Zysk netto 385,6 357,1
Korekty, w tym: -440,3 -989,1
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -1,5 0,1
Amortyzacja 8
2019 2018
Koszty pracownicze, w tym: 279,6 258,9
wynagrodzenia, w tym: 229,0 211,5
program zmiennych składników wynagrodzeń 8,0 7,8
program motywacyjny Grupy ING 0,0 0,1
odprawy emerytalne 0,9 0,8
świadczenia na rzecz pracowników 50,5 47,4
Koszty marketingu i promocji 27,8 27,7
Amortyzacja, w tym: 64,3 45,3
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 46,2 27,4
w tym amortyzacja prawa do użytkowania* 22,5 nd
amortyzacja wartości niematerialnych 18,2 17,9
Pozostałe koszty działania, w tym: 208,9 213,4
koszty IT 51,4 46,0
koszty łączności 11,9 12,0
koszty transportu i reprezentacji 8,6 10,9
koszty utrzymania i wynajmu budynków* nd 46,2
koszty utrzymania budynków* 23,2 nd
koszty z tytułu leasingu krótkoterminowego i leasingu o niskiej wartości* 5,1 nd
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 47,0 38,7
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 20,9 21,5
darowizny 1,2 0,9
roszczenia sporne 0,1 2,8
pozostałe 39,4 34,3
Razem 580,5 545,3

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych. W wyniku wdrożenia koszty najmu długoterminowego zostały alokowane do kosztów amortyzacji oraz kosztów odsetkowych, natomiast koszty najmu krótkoterminowego zostały przesunięte do linii: Koszty z tytułu leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów o niskiej wartości. W kosztach utrzymania budynków zaprezentowane są koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz elementy nieleasingowe, nieuwzględnione w kalkulacji zobowiązania leasingowego, w tym podatek VAT.

64,3 45,3
Wynik z tytułu odsetek (z rachunku zysków i strat) 2
2019 2018
Przychody odsetkowe, w tym: 1 227,4 1 095,4
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 226,5 1 094,1
Odsetki od instrumentów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1 125,6 1 001,4
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 9,8 8,5
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 1 055,3 927,1
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 60,4 65,8
Odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 100,9 92,8
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,0 1,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,0 1,2
Koszty odsetkowe, w tym: 229,3 214,3
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 13,6 13,7
odsetki od zobowiązań wobec klientów 207,1 195,8
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,3 1,8
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 4,6 3,1
odsetki od zobowiązań leasingowych* 1,7 nd
Wynik z tytułu odsetek 998,2 881,0

Koszty odsetkowe prezentowane powyżej dotyczą zobowiązań finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu.

Dla aktywów z utratą wartości przychody odsetkowe obliczane są w oparciu o kwoty zaangażowania netto, tzn. kwoty uwzględniające dokonane odpisy z tytułu spłat oczekiwanych.

Za rok 2019 kwotę 89,3 mln zł stanowią przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których rozpoznano utratę wartości. Za rok 2018 kwota ta wynosiła 70,3 mln zł.

*Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych.

-998,2 -881,0
Odsetki zapłacone -230,3 -209,0
Odsetki otrzymane 1 237,4 1 058,6
Dywidendy otrzymane 5
2019 2018
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,0 0,2
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 8,4 12,7
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 6,8 11,2
przychody z tytułu dywidend 1,6 1,5

Przychody z tytułu dywidend otrzymane w roku 2019 oraz w 2018 pochodzą ze spółek, których akcje Grupa utrzymywała na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, odpowiednio, w swoim portfelu.

-1,6 -1,5
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -2,0 -0,2
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 139,3 118,8
Podatek dochodowy zapłacony z rachunku zysków i strat -126,8 -128,4
Zmiana stanu rezerw 32
2019 2018
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 25,1 18,3
Rezerwa na odprawy emerytalne 13,1 9,6
Rezerwa na sprawy sporne 4,3 7,6
Inne rezerwy 5,8
Razem 48,3 35,4
12,4 10,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 14
2019 2018
Rachunki bieżące 60,7 88,0
Lokaty międzybankowe 17,4 1,2
Kredyty i pożyczki 47,9 12,2
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 61,5 79,2
Razem (brutto) 187,5 180,6
Odpis z tytułu strat oczekiwanych w tym: 0,0 0,0
dotyczący kredytów i pożyczek 0,0 0,0
Razem (netto) 187,5 180,6
-33,4 90,8
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 15
2019 2018
Wycena instrumentów pochodnych 130,2 118,4
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 157,3 331,6
dłużne papiery wartościowe, w tym: 117,0 183,8
obligacje Skarbu Państwa 112,9 179,4
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4,2 4,4
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 40,3 147,8
Razem 287,5 450,0
165,1 -100,9
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18
2019 2018
Etap 1 Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 4 989,6 -1,0 4 988,6 4 670,2 -1,1 4 669,1
dłużne papiery wartościowe, w tym: 4 963,6 -1,0 4 962,6 4 650,9 -1,1 4 649,8
obligacje Skarbu Państwa 4 388,0 -0,9 4 387,1 4 110,5 -1,1 4 109,4
obligacje Skarbu Państwa w EUR 230,8 0,0 230,7 210,0 0,0 210,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 239,9 0,0 239,9 229,2 0,0 229,2
obligacje Rządu Austriackiego 105,0 0,0 104,9 101,2 0,0 101,2
instrumenty kapitałowe, w tym: 26,0 0,0 26,0 19,4 0,0 19,4
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 15,0 0,0 15,0 13,4 0,0 13,4
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3,5 0,0 3,5 2,8 0,0 2,8
Pozostałe 7,6 0,0 7,6 3,2 0,0 3,2
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 2 954,5 -0,4 2 954,2 2 758,7 -0,5 2 758,1
dłużne papiery wartościowe, w tym: 2 954,5 -0,4 2 954,2 2 758,7 -0,5 2 758,1
obligacje Skarbu Państwa 1 400,4 -0,2 1 400,2 1 380,9 -0,3 1 380,6
obligacje Skarbu Państwa w EUR 768,6 -0,1 768,5 731,3 -0,2 731,1
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 119,4 0,0 119,4 119,3 0,0 119,3
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 612,1 0,0 612,0 527,2 0,0 527,1
bony pieniężne NBP 54,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0
Razem 7 944,1 -1,3 7 942,8 7 428,9 -1,6 7 427,3

Wartość prezentowana w pozycji „instrumenty kapitałowe” w kategorii wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody obejmuje inwestycje w akcje i udziały wyemitowane przez podmioty, które są uważane za istotne z punktu widzenia działalności Grupy. Podejście do wyceny do wartości godziwej tych instrumentów zostało opisane w dalszej części sprawozdania w nocie nr 37. Wartość Godziwa. Z tytułu posiadanych akcji Grupa otrzymała w 2019 roku przychód w postaci dywidend w wysokości 7,0 mln zł, który został zaprezentowany w rachunku zysków i strat w pozycji Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend.

W roku 2019 Grupa nie dokonywała sprzedaży z portfela papierów kapitałowych. W roku 2018 Grupa dokonała sprzedaży z portfela kapitałowych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody udziałów jednej ze spółek i osiągnęła wynik na tej transakcji w wysokości 0,3 mln PLN.

-243,8 -532,4
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 159,1 155,6
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych klientom 20
2019 2018
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 27 739,3 23 932,0
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 37,6 50,8
Razem (netto) 27 776,9 23 982,7

 

2019 2018
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 27 782,6 -582,7 27 200,0 24 238,8 -527,9 23 710,9
gospodarstwa domowe 13 742,9 -291,0 13 451,9 11 309,6 -257,1 11 052,5
podmioty gospodarcze 13 330,8 -291,6 13 039,1 12 183,3 -270,8 11 912,5
sektor instytucji rządowych i samorządowych 709,0 -0,1 708,9 745,9 0,0 745,9
Razem (brutto), w tym: 27 782,6 -582,7 27 200,0 24 238,8 -527,9 23 710,9
Bankowość korporacyjna 14 864,5 -318,3 14 546,2 13 689,2 -293,4 13 395,8
kredyty w rachunku bieżącym 2 530,9 -108,7 2 422,2 2 507,7 -107,0 2 400,7
kredyty i pożyczki terminowe 8 598,5 -185,9 8 412,5 7 731,1 -169,0 7 562,2
należności leasingowe 1 895,8 -14,0 1 881,7 1 666,3 -10,9 1 655,4
należności faktoringowe 1 251,2 -9,4 1 241,8 1 130,7 -6,4 1 124,3
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 588,1 -0,1 588,0 653,4 -0,1 653,3
Bankowość detaliczna 12 918,1 -264,4 12 653,7 10 549,6 -234,5 10 315,1
kredyty i pożyczki hipoteczne 9 582,5 -49,2 9 533,3 7 760,9 -52,3 7 708,6
kredyty w rachunku bieżącym 324,6 -23,8 300,8 309,1 -24,6 284,5
należności leasingowe 310,8 -0,5 310,3 227,7 -0,8 226,9
pozostałe kredyty i pożyczki 2 700,2 -190,8 2 509,4 2 251,9 -156,8 2 095,1
Inne należności, w tym: 539,3 0,0 539,3 221,1 0,0 221,1
złożone depozyty zabezpieczające typu call 375,4 0,0 375,4 170,5 0,0 170,5
pozostałe należności 164,0 0,0 164,0 50,6 0,0 50,6
Razem 28 322,0 -582,7 27 739,3 24 459,9 -527,9 23 932,0

 

Jakość portfela kredytowego

2019 brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto
Bankowość korporacyjna 14 864,5 -318,3 14 546,2
aktywa w Etapie 1 13 260,3 -12,1 13 248,2
aktywa w Etapie 2 999,6 -12,3 987,3
aktywa w Etapie 3 604,2 -293,8 310,4
w tym aktywa indywidualnie istotne 349,2 -169,4 179,8
aktywa POCI 0,4 0,0 0,4
Bankowość detaliczna 12 918,1 -264,4 12 653,7
aktywa w Etapie 1 11 579,0 -16,8 11 562,2
aktywa w Etapie 2 1 114,6 -93,1 1 021,5
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 213,0 -11,4 201,6
aktywa w Etapie 3 224,5 -154,5 70,0
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 2,1 -1,0 1,1
Razem, w tym: 27 782,6 -582,7 27 200,0
łącznie aktywa w Etapie 1 24 839,4 -28,9 24 810,4
łącznie aktywa w Etapie 2 2 114,3 -105,5 2 008,8
łącznie aktywa w Etapie 3 828,6 -448,3 380,4

Grupa identyfikuje aktywa finansowe POCI, których wartość bilansowa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1,5 mln PLN (0,0 mln PLN na dzień 31.12.2018 r.). Są to ekspozycje z tytułu wierzytelności z utratą wartości nabyte w związku z przejęciem w roku 2017 Bieszczadzkiej SKOK oraz ekspozycje, które w wyniku restrukturyzacji zostały istotnie zmodyfikowane, co wiązało się z koniecznością usunięcia pierwotnego zaangażowania kredytowego i ponownym ujęciem aktywa w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

W 2019 roku, ekspozycje kredytowe w kwocie 1 144,0 mln zł podlegały modyfikacji kontraktowych przepływów pieniężnych, które nie skutkowały ich wyłączeniem i ponownym ujęciem składnika aktywów finansowych.

Modyfikacje kontraktowych przepływów pieniężnych, które nie skutkują ich wyłączeniem i ponownym ujęciem składnika aktywów finansowych czyli prowadzą do ujęcia zysków lub strat z modyfikacji wynikają z przesłanek biznesowych lub zdarzeń z zakresu ryzyka kredytowego w postaci udogodnień (forbearance) przyznanych klientom. W przypadku wystąpienia przesłanek biznesowych sposób ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe nie ulega zmianie. Przyznanie klientom udogodnień (forbearance) świadczy o istotnym wzroście ryzyka kredytowego, skutkującego klasyfikacją do Etapu 2, w przypadku przyznania kolejnego udogodnienia następuje klasyfikacja do Etapu 3 zgodnie zasadami szacowania odpisów z tytułu utarty wartości opisanymi w pkt. 14.13. Utrata wartości.

Dla aktywów finansowych, w przypadku których przepływy pieniężne wynikające z umowy uległy modyfikacji w trakcie okresu sprawozdawczego, podczas gdy odpowiadający im odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, zamortyzowany koszt przed modyfikacją wyniósł 208,9 mln zł, a strata netto z tytułu modyfikacji wyniosła -1,8 mln zł.

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu sprawozdawczego aktywów finansowych, które od momentu początkowego ujęcia uległy modyfikacji w momencie, w którym odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, i w przypadku których odpis na oczekiwane straty kredytowe uległ w trakcie okresu sprawozdawczego zmianie na kwotę równą 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym wynosiła na dzień 31.12.2019 r. 25,9 mln zł.

 

2018 brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto
Bankowość korporacyjna 15 656,4 -335,5 15 320,9
aktywa w Etapie 1 13 759,9 -14,9 13 745,0
aktywa w Etapie 2 1 340,2 -16,7 1 323,5
aktywa w Etapie 3 556,3 -303,9 252,3
w tym aktywa indywidualnie istotne 422,6 -215,0 207,6
Bankowość detaliczna 12 065,7 -268,2 11 797,4
aktywa w Etapie 1 10 275,6 -15,5 10 260,1
aktywa w Etapie 2 1 573,7 -96,3 1 477,4
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 258,3 -4,7 253,6
aktywa w Etapie 3 216,4 -156,5 59,9
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 2,8 -1,8 1,0
Razem, w tym: 27 722,1 -603,8 27 118,3
łącznie aktywa w Etapie 1 24 035,5 -30,4 24 005,1
łącznie aktywa w Etapie 2 2 914,0 -113,0 2 801,0
łącznie aktywa w Etapie 3 772,7 -460,4 312,3
-3 534,8 -3 717,1
Zmiana stanu pozostałych aktywów 62,0 -15,5
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 27
2019 2018
Rachunki bieżące 111,5 75,3
Depozyty międzybankowe 366,2 203,7
Kredyty otrzymane* 854,6 788,0
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 7,3 0,0
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 129,0 137,7
Pozostałe zobowiązania 0,4 3,6
Razem 1 469,1 1 208,3

*Pozycja “Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. “matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

61,6 181,0
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
2019 2018
Wycena instrumentów pochodnych 156,7 134,4
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 58,2 258,0
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 39,3 238,3
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 19,0 19,7
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 19,0 19,7
Razem 214,9 392,5
-179,6 -50,3
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 29
2019 2018
Depozyty, w tym: 30 245,4 26 955,3
gospodarstwa domowe 20 580,9 18 199,0
podmioty gospodarcze 8 498,6 8 310,5
sektor instytucji rządowych i samorządowych 1 166,0 445,9
Razem, w tym: 30 245,4 26 955,3
Bankowość korporacyjna 9 601,8 8 741,8
depozyty bieżące 6 672,6 5 925,3
depozyty oszczędnościowe 2 568,4 2 318,4
depozyty terminowe 360,8 498,1
Bankowość detaliczna 20 643,6 18 213,5
depozyty bieżące 5 165,8 4 198,0
depozyty oszczędnościowe 14 885,0 13 476,3
depozyty terminowe 592,8 539,3
Pozostałe zobowiązania, w tym: 393,0 412,7
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 94,0 76,6
pozostałe zobowiązania 299,0 336,0
depozyty zabezpieczające typu call 2,7 2,0
zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0
pozostałe zobowiązania 296,3 334,0
Razem 30 638,4 27 368,0
2 972,9 3 088,5
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 37,5 -101,7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -54,7 -632,0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -25,0 -31,0
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,4 0,2
Nabycie wartości niematerialnych -20,1 -23,1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 6,2 0,0
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 3,5 2,7
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych -40,3 0,0
Nabycie instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody -8,1 -0,3
Nabycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu -231,0 -764,9
Zbycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 47,4 755,3
Otrzymane dywidendy 1,6 1,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -265,3 -59,5
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 591,3 409,2
Spłata kredytów długoterminowych -149,6 -232,5
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -6,2 -5,1
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -1,8 -1,8
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu* -21,7 nd
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych 93,0 0,0
Dywidendy wypłacone -105,9 -97,5
Wykup dłużnych papierów wartościowych -69,7 0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 329,5 72,4
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 15,6 17,2
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 9,5 -619,1
Środki pieniężne na początek okresu 454,8 1 077,6
Środki pieniężne na koniec okresu 464,3 458,5

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych.

za rok zakończony 31 grudnia
Nr noty 2019 2018
Zysk netto 431,5 420,6
Korekty, w tym: -492,7 -1 165,0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności -1,7 0,1
Amortyzacja 8
2019 2018
Koszty pracownicze, w tym: 312,9 304,9
wynagrodzenia, w tym: 256,3 249,1
program zmiennych składników wynagrodzeń 8,9 9,2
program motywacyjny Grupy ING 0,1 0,1
odprawy emerytalne 1,0 1,0
świadczenia na rzecz pracowników 56,6 55,8
Koszty marketingu i promocji 31,1 32,6
Amortyzacja, w tym: 72,0 53,4
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 51,7 32,3
w tym amortyzacja prawa do użytkowania* 25,2 nd
amortyzacja wartości niematerialnych 20,3 21,1
Pozostałe koszty działania, w tym: 233,8 251,3
koszty IT 57,6 54,2
koszty łączności 13,3 14,1
koszty transportu i reprezentacji 9,6 12,9
koszty utrzymania i wynajmu budynków* nd 54,4
koszty utrzymania budynków* 26,0 nd
koszty z tytułu leasingu krótkoterminowego i leasingu o niskiej wartości* 5,7 nd
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 52,6 45,6
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 23,4 25,3
darowizny 1,3 1,1
roszczenia sporne 0,2 3,3
pozostałe 44,1 40,4
Razem 649,7 642,3

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych. W wyniku wdrożenia koszty najmu długoterminowego zostały alokowane do kosztów amortyzacji oraz kosztów odsetkowych, natomiast koszty najmu krótkoterminowego zostały przesunięte do linii: Koszty z tytułu leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów o niskiej wartości. W kosztach utrzymania budynków zaprezentowane są koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz elementy nieleasingowe, nieuwzględnione w kalkulacji zobowiązania leasingowego, w tym podatek VAT.

72,0 53,4
Wynik z tytułu odsetek (z rachunku zysków i strat) 2
2019 2018
Przychody odsetkowe, w tym: 1 373,6 1 290,1
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 372,5 1 288,7
Odsetki od instrumentów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1 259,6 1 179,4
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 10,9 10,0
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 1 181,1 1 091,9
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 67,6 77,5
Odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 112,9 109,3
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,1 1,5
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,1 1,5
Koszty odsetkowe, w tym: 256,6 252,4
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 15,2 16,1
odsetki od zobowiązań wobec klientów 231,8 230,6
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,5 2,1
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 5,1 3,6
odsetki od zobowiązań leasingowych* 1,9 nd
Wynik z tytułu odsetek 1 117,1 1 037,7

Koszty odsetkowe prezentowane powyżej dotyczą zobowiązań finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu.

Dla aktywów z utratą wartości przychody odsetkowe obliczane są w oparciu o kwoty zaangażowania netto, tzn. kwoty uwzględniające dokonane odpisy z tytułu spłat oczekiwanych.

Za rok 2019 kwotę 89,3 mln zł stanowią przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których rozpoznano utratę wartości. Za rok 2018 kwota ta wynosiła 70,3 mln zł.

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych.

-1 117,1 -1 037,7
Odsetki zapłacone -257,7 -246,1
Odsetki otrzymane 1 384,8 1 246,8
Dywidendy otrzymane 5
2019 2018
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,0 0,3
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 9,4 15,0
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 7,6 13,2
przychody z tytułu dywidend 1,8 1,7

Przychody z tytułu dywidend otrzymane w roku 2019 oraz w 2018 pochodzą ze spółek, których akcje Grupa utrzymywała na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, odpowiednio, w swoim portfelu.

-1,8 -1,7
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -2,2 -0,3
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 155,9 140,0
Podatek dochodowy zapłacony z rachunku zysków i strat -141,9 -151,3
Zmiana stanu rezerw 32
2019 2018
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 28,2 20,9
Rezerwa na odprawy emerytalne 14,7 11,0
Rezerwa na sprawy sporne 4,8 8,6
Inne rezerwy 6,5
Razem 54,2 40,5
13,9 12,0
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 14
2019 2018
Rachunki bieżące 68,0 100,6
Lokaty międzybankowe 19,5 1,3
Kredyty i pożyczki 53,7 14,0
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 69,0 90,6
Razem (brutto) 210,3 206,6
Odpis z tytułu strat oczekiwanych w tym: 0,0 0,0
dotyczący kredytów i pożyczek 0,0 0,0
Razem (netto) 210,3 206,5
-37,4 106,9
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 15
2019 2018
Wycena instrumentów pochodnych 146,0 135,4
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 176,4 379,3
dłużne papiery wartościowe, w tym: 131,2 210,3
obligacje Skarbu Państwa 126,6 205,2
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4,7 5,0
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 45,2 169,0
Razem 322,4 514,6
184,8 -118,8
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18
2019 2018
Etap 1 Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 5 595,0 -1,1 5 593,9 5 341,4 -1,3 5 340,1
dłużne papiery wartościowe, w tym: 5 565,9 -1,1 5 564,8 5 319,2 -1,3 5 318,0
obligacje Skarbu Państwa 4 920,4 -1,0 4 919,4 4 701,2 -1,2 4 699,9
obligacje Skarbu Państwa w EUR 258,8 -0,1 258,7 240,2 0,0 240,2
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 269,0 0,0 269,0 262,1 0,0 262,1
obligacje Rządu Austriackiego 117,7 0,0 117,7 115,7 0,0 115,7
instrumenty kapitałowe, w tym: 29,1 0,0 29,1 22,2 0,0 22,2
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 16,8 0,0 16,8 15,3 0,0 15,3
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3,9 0,0 3,9 3,2 0,0 3,2
Pozostałe 8,5 0,0 8,5 3,6 0,0 3,6
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 3 313,0 -0,4 3 312,6 3 155,1 -0,6 3 154,5
dłużne papiery wartościowe, w tym: 3 313,0 -0,4 3 312,6 3 155,1 -0,6 3 154,5
obligacje Skarbu Państwa 1 570,3 -0,2 1 570,1 1 579,4 -0,3 1 579,0
obligacje Skarbu Państwa w EUR 861,9 -0,1 861,8 836,4 -0,2 836,2
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 133,9 0,0 133,9 136,4 0,0 136,4
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 686,3 0,0 686,3 602,9 0,0 602,9
bony pieniężne NBP 60,5 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0
Razem 8 908,0 -1,5 8 906,6 8 496,5 -1,9 8 494,6

Wartość prezentowana w pozycji „instrumenty kapitałowe” w kategorii wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody obejmuje inwestycje w akcje i udziały wyemitowane przez podmioty, które są uważane za istotne z punktu widzenia działalności Grupy. Podejście do wyceny do wartości godziwej tych instrumentów zostało opisane w dalszej części sprawozdania w nocie nr 37. Wartość Godziwa. Z tytułu posiadanych akcji Grupa otrzymała w 2019 roku przychód w postaci dywidend w wysokości 7,0 mln zł, który został zaprezentowany w rachunku zysków i strat w pozycji Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend.

W roku 2019 Grupa nie dokonywała sprzedaży z portfela papierów kapitałowych. W roku 2018 Grupa dokonała sprzedaży z portfela kapitałowych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody udziałów jednej ze spółek i osiągnęła wynik na tej transakcji w wysokości 0,3 mln PLN.

-272,8 -627,0
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 178,1 183,3
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych klientom 20
2019 2018
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 31 105,1 27 371,2
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 42,2 58,1
Razem (netto) 31 147,3 27 429,3

 

Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 2019 2018
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 31 153,7 -653,4 30 500,3 27 722,1 -603,8 27 118,3
gospodarstwa domowe 15 410,4 -326,3 15 084,1 12 934,9 -294,1 12 640,8
podmioty gospodarcze 14 948,3 -327,0 14 621,3 13 934,1 -309,7 13 624,5
sektor instytucji rządowych i samorządowych 795,0 -0,1 794,9 853,1 0,0 853,0
Razem (brutto), w tym: 31 153,7 -653,4 30 500,3 27 722,1 -603,8 27 118,3
Bankowość korporacyjna 16 668,1 -356,9 16 311,2 15 656,4 -335,5 15 320,9
kredyty w rachunku bieżącym 2 838,0 -121,9 2 716,1 2 868,0 -122,4 2 745,6
kredyty i pożyczki terminowe 9 641,8 -208,5 9 433,3 8 842,2 -193,3 8 648,9
należności leasingowe 2 125,8 -15,7 2 110,1 1 905,7 -12,5 1 893,3
należności faktoringowe 1 403,0 -10,6 1 392,4 1 293,2 -7,3 1 285,9
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 659,5 -0,2 659,3 747,3 -0,1 747,2
Bankowość detaliczna 14 485,6 -296,5 14 189,1 12 065,7 -268,2 11 797,4
kredyty i pożyczki hipoteczne 10 745,2 -55,2 10 690,0 8 876,2 -59,8 8 816,3
kredyty w rachunku bieżącym 364,0 -26,7 337,3 353,5 -28,1 325,4
należności leasingowe 348,5 -0,6 347,9 260,4 -1,0 259,5
pozostałe kredyty i pożyczki 3 027,8 -214,0 2 813,8 2 575,6 -179,3 2 396,2
Inne należności, w tym: 604,8 0,0 604,8 252,8 0,0 252,8
złożone depozyty zabezpieczające typu call 420,9 0,0 420,9 195,0 0,0 195,0
pozostałe należności 183,8 0,0 183,8 57,9 0,0 57,9
Razem 31 758,5 -653,4 31 105,1 27 974,9 -603,8 27 371,2

 

Jakość portfela kredytowego

2019 brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto
Bankowość korporacyjna 16 668,1 -356,9 16 311,2
aktywa w Etapie 1 14 869,3 -13,6 14 855,7
aktywa w Etapie 2 1 120,9 -13,8 1 107,1
aktywa w Etapie 3 677,5 -329,4 348,0
w tym aktywa indywidualnie istotne 391,6 -190,0 201,6
aktywa POCI 0,4 0,0 0,4
Bankowość detaliczna 14 485,6 -296,5 14 189,1
aktywa w Etapie 1 12 984,0 -18,8 12 965,1
aktywa w Etapie 2 1 249,9 -104,4 1 145,4
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 238,8 -12,8 226,1
aktywa w Etapie 3 251,7 -173,2 78,5
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 2,3 -1,1 1,2
Razem, w tym: 31 153,7 -653,4 30 500,3
łącznie aktywa w Etapie 1 27 853,3 -32,4 27 820,8
łącznie aktywa w Etapie 2 2 370,8 -118,3 2 252,5
łącznie aktywa w Etapie 3 929,2 -502,7 426,5

Grupa identyfikuje aktywa finansowe POCI, których wartość bilansowa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1,5 mln PLN (0,0 mln PLN na dzień 31.12.2018 r.). Są to ekspozycje z tytułu wierzytelności z utratą wartości nabyte w związku z przejęciem w roku 2017 Bieszczadzkiej SKOK oraz ekspozycje, które w wyniku restrukturyzacji zostały istotnie zmodyfikowane, co wiązało się z koniecznością usunięcia pierwotnego zaangażowania kredytowego i ponownym ujęciem aktywa w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

W 2019 roku, ekspozycje kredytowe w kwocie 1 144,0 mln zł podlegały modyfikacji kontraktowych przepływów pieniężnych, które nie skutkowały ich wyłączeniem i ponownym ujęciem składnika aktywów finansowych.

Modyfikacje kontraktowych przepływów pieniężnych, które nie skutkują ich wyłączeniem i ponownym ujęciem składnika aktywów finansowych czyli prowadzą do ujęcia zysków lub strat z modyfikacji wynikają z przesłanek biznesowych lub zdarzeń z zakresu ryzyka kredytowego w postaci udogodnień (forbearance) przyznanych klientom. W przypadku wystąpienia przesłanek biznesowych sposób ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe nie ulega zmianie. Przyznanie klientom udogodnień (forbearance) świadczy o istotnym wzroście ryzyka kredytowego, skutkującego klasyfikacją do Etapu 2, w przypadku przyznania kolejnego udogodnienia następuje klasyfikacja do Etapu 3 zgodnie zasadami szacowania odpisów z tytułu utarty wartości opisanymi w pkt. 14.13. Utrata wartości.

Dla aktywów finansowych, w przypadku których przepływy pieniężne wynikające z umowy uległy modyfikacji w trakcie okresu sprawozdawczego, podczas gdy odpowiadający im odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, zamortyzowany koszt przed modyfikacją wyniósł 208,9 mln zł, a strata netto z tytułu modyfikacji wyniosła -1,8 mln zł.

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu sprawozdawczego aktywów finansowych, które od momentu początkowego ujęcia uległy modyfikacji w momencie, w którym odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, i w przypadku których odpis na oczekiwane straty kredytowe uległ w trakcie okresu sprawozdawczego zmianie na kwotę równą 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym wynosiła na dzień 31.12.2019 r. 25,9 mln zł.

brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto
Bankowość korporacyjna 15 656,4 -335,5 15 320,9
aktywa w Etapie 1 13 759,9 -14,9 13 745,0
aktywa w Etapie 2 1 340,2 -16,7 1 323,5
aktywa w Etapie 3 556,3 -303,9 252,3
w tym aktywa indywidualnie istotne 422,6 -215,0 207,6
Bankowość detaliczna 12 065,7 -268,2 11 797,4
aktywa w Etapie 1 10 275,6 -15,5 10 260,1
aktywa w Etapie 2 1 573,7 -96,3 1 477,4
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 258,3 -4,7 253,6
aktywa w Etapie 3 216,4 -156,5 59,9
– w tym kredyty hipoteczne indeksowane do CHF 2,8 -1,8 1,0
Razem, w tym: 27 722,1 -603,8 27 118,3
łącznie aktywa w Etapie 1 24 035,5 -30,4 24 005,1
łącznie aktywa w Etapie 2 2 914,0 -113,0 2 801,0
łącznie aktywa w Etapie 3 772,7 -460,4 312,3
-3 955,8 -4 378,0
Zmiana stanu pozostałych aktywów 69,4 -18,3
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 27
2019 2018
Rachunki bieżące 125,0 86,2
Depozyty międzybankowe 410,6 233,0
Kredyty otrzymane* 958,3 901,2
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 8,2 0,0
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 144,6 157,5
Pozostałe zobowiązania 0,5 4,1
Razem 1 647,3 1 382,0

*Pozycja “Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. “matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

69,0 213,2
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
2019 2018
Wycena instrumentów pochodnych* 175,7 153,8
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 65,3 295,1
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 44,0 272,6
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 21,2 22,5
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 21,2 22,5
Razem 241,0 448,9
-201,0 -59,3
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 29
2019 2018
Depozyty, w tym: 33 915,3 30 829,1
gospodarstwa domowe 23 078,1 20 814,3
podmioty gospodarcze 9 529,8 9 504,7
sektor instytucji rządowych i samorządowych 1 307,4 510,0
Razem, w tym: 33 915,3 30 829,1
Bankowość korporacyjna 10 766,9 9 998,1
depozyty bieżące 7 482,3 6 776,8
depozyty oszczędnościowe 2 880,0 2 651,6
depozyty terminowe 404,6 569,7
Bankowość detaliczna 23 148,4 20 830,9
depozyty bieżące 5 792,6 4 801,2
depozyty oszczędnościowe 16 691,1 15 413,0
depozyty terminowe 664,8 616,8
Pozostałe zobowiązania, w tym: 440,6 472,0
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 105,4 87,6
pozostałe zobowiązania 335,3 384,3
depozyty zabezpieczające typu call 3,1 2,3
zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0
pozostałe zobowiązania 332,2 382,1
Razem 34 355,9 31 301,0
3 327,0 3 637,6
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 42,0 -119,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -61,2 -744,4
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -27,9 -36,5
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,5 0,3
Nabycie wartości niematerialnych -22,5 -27,2
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 6,9 0,0
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 3,9 3,2
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych -45,1 0,0
Nabycie instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody -9,1 -0,3
Nabycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu -258,5 -900,9
Zbycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 53,1 889,6
Otrzymane dywidendy 1,8 1,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -296,9 -70,1
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 661,8 482,0
Spłata kredytów długoterminowych -167,4 -273,8
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -6,9 -6,0
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -2,0 -2,1
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu* -24,3 nd
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych 104,1 0,0
Dywidendy wypłacone -118,5 -114,9
Wykup dłużnych papierów wartościowych -78,0 0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 368,8 85,3
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17,5 20,3
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 10,7 -729,2
Środki pieniężne na początek okresu 509,0 1 269,3
Środki pieniężne na koniec okresu 519,6 540,0

* Począwszy od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła nowy standard MSSF 16 Leasing. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne i nie przekształciła danych porównawczych.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: