ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Zysk netto za okres sprawozdawczy 1 525,9 1 403,1
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 679,4 -84,0
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 674,0 -77,2
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 12,1 nd
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -31,8 nd
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny nd 192,8
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży nd -31,7
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1 033,1 nd
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -339,4 nd
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych nd -206,0
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności nd -0,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd -32,1
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 5,4 -6,8
kapitałowe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 6,3 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,9 -6,8
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 2 205,3 1 319,1
  • przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
2 205,3 1 319,1
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Zysk netto za okres sprawozdawczy 357,6 330,6
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 159,2 -19,8
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 158,0 -18,2
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 2,8 nd
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -7,5 nd
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny nd 45,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży nd -7,5
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 242,1 nd
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -79,5 nd
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych nd -48,5
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności nd 0,0
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd -7,6
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 1,3 -1,6
kapitałowe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1,5 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,2 -1,6
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 516,8 310,8
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 516,8 310,8
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Zysk netto za okres sprawozdawczy 421,2 374,8
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 187,5 -22,4
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 186,0 -20,6
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 3,3 nd
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -8,8 nd
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny nd 51,5
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży nd -8,5
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 285,2 nd
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -93,7 nd
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych nd -55,0
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności nd -0,1
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd -8,6
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 1,5 -1,8
kapitałowe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1,7 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,2 -1,8
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 608,7 352,3
– przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 608,7 352,3

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Komplet not jest dostępny w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok, które jest dostępne w centrum pobrań.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: