ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia
Nr noty 2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Zysk netto 1 525,9 1 403,1
Korekty, w tym: -4 751,8 4 175,1
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,3 0,0
Amortyzacja 8
zamknij
8. Koszty działania
2018 2017
Koszty pracownicze, w tym: 1 104,7 1 035,7
wynagrodzenia, w tym: 902,4 857,7
program zmiennych składników wynagrodzeń 33,3 42,4
program motywacyjny Grupy ING 0,3 1,0
odprawy emerytalne 3,6 2,7
świadczenia na rzecz pracowników 202,3 178,0
Koszty marketingu i promocji 118,1 106,9
Amortyzacja, w tym: 193,5 182,3
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 117,1 109,1
amortyzacja wartości niematerialnych 76,4 73,2
Pozostałe koszty działania, w tym: 910,5 810,9
koszty IT 196,2 166,2
koszty łączności 51,1 43,0
koszty transportu i reprezentacji 46,7 44,6
koszty utrzymania i wynajmu budynków 197,2 204,5
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 165,2 145,7
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 91,8 80,8
darowizny 3,9 5,7
roszczenia sporne 12,0 3,7
pozostałe 146,4 116,7
Razem 2 326,8 2 135,8
193,5 182,3
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 4 673,8 4 237,5
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 4 668,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 36,4 56,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 3 955,7 3 537,1
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 280,6 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 395,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 436,7
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 207,5
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 5,3 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5,3 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 914,5 848,1
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 58,3 60,9
odsetki od zobowiązań wobec klientów 835,5 752,8
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,6 21,9
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 13,1 12,5
Wynik z tytułu odsetek 3 759,3 3 389,4
-3 759,3 -3 389,4
Odsetki zapłacone -891,6 -819,5
Odsetki otrzymane 4 516,9 4 021,3
Dywidendy otrzymane 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1,0 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 54,3 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 48,0 nd
przychody z tytułu dywidend 6,3 nd
Wynik na inwestycjach nd 46,6
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 28,0
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 12,3
przychody z tytułu dywidend nd 6,3
-6,3 -6,3
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -1,0 -1,0
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 507,1 478,9
Podatek dochodowy zapłacony z rachunku zysków i strat -548,0 -386,9
Zmiana stanu rezerw 32
zamknij
32. Rezerwy
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 78,5 45,9
Rezerwa na odprawy emerytalne 41,4 39,0
Rezerwa na sprawy sporne 32,5 7,0
Razem 152,4 91,9
43,6 31,6
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 14
zamknij
14. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Rachunki bieżące 378,4 331,9
Lokaty międzybankowe, w tym: 5,0 997,7
lokaty jednodniowe 0,0 997,7
Kredyty i pożyczki 52,6 451,6
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 340,6 453,5
Razem (brutto) 776,6 2 234,7
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych/ odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: -0,1 -0,2
dotyczący kredytów i pożyczek -0,1 -0,2
Razem (netto) 776,5 2 234,5
387,4 -269,4
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 15
zamknij
15. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 509,7 784,8
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 1 201,9 530,0
dłużne papiery wartościowe, w tym: 1 201,9 469,5
obligacje Skarbu Państwa 1 183,0 422,6
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 18,9 46,9
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 60,5
Razem 1 711,6 1 314,8
-396,1 2 629,2
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 20 082,0 -4,7 20 077,3 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 19 998,7 -4,7 19 994,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 17 675,0 -4,6 17 670,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 903,1 -0,1 903,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 985,6 0,0 985,6 nd
obligacje Rządu Austriackiego 435,0 0,0 435,0 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 83,3 0,0 83,3 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 57,7 0,0 57,7 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 11,9 0,0 11,9 nd
pozostałe 13,7 0,0 13,7 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 5 938,0 -1,3 5 936,7 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 3 144,5 -0,8 3 143,7 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 513,0 -0,1 512,9 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 266,8 -0,1 2 266,7 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 17 556,9
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 17 551,6
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 16 347,3
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 415,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 789,3
instrumenty kapitałowe nd nd nd 5,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 8 350,5
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 8 350,5
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 6 796,3

obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego

nd nd nd 1 554,2
Razem 31 944,3 -7,0 31 937,3 25 907,4
nd 3 070,3
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 20 082,0 -4,7 20 077,3 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 19 998,7 -4,7 19 994,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 17 675,0 -4,6 17 670,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 903,1 -0,1 903,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 985,6 0,0 985,6 nd
obligacje Rządu Austriackiego 435,0 0,0 435,0 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 83,3 0,0 83,3 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 57,7 0,0 57,7 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 11,9 0,0 11,9 nd
pozostałe 13,7 0,0 13,7 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 5 938,0 -1,3 5 936,7 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 3 144,5 -0,8 3 143,7 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 513,0 -0,1 512,9 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 266,8 -0,1 2 266,7 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 17 556,9
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 17 551,6
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 16 347,3
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 415,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 789,3
instrumenty kapitałowe nd nd nd 5,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 8 350,5
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 8 350,5
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 6 796,3

obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego

nd nd nd 1 554,2
Razem 31 944,3 -7,0 31 937,3 25 907,4
-6 363,1 nd
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 663,9 -603,5
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych klientom 20
zamknij
20. Kredyty i inne należności udzielone klientom
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 102 907,4 91 108,1
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 218,4 0,0
Razem (netto) 103 125,8 91 108,1
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 104 226,8 -2 270,0 101 956,8 88 483,8 -1 666,8 86 817,0
gospodarstwa domowe 48 631,3 -1 105,6 47 525,7 39 755,4 -695,6 39 059,8
podmioty gospodarcze 52 388,2 -1 164,3 51 223,9 45 879,9 -970,0 44 909,9
sektor instytucji rządowych i samorządowych 3 207,3 -0,1 3 207,2 2 848,5 -1,2 2 847,3
Razem (brutto), w tym: 104 226,8 -2 270,0 101 956,8 88 483,8 -1 666,8 86 817,0
Bankowość korporacyjna 58 863,5 -1 261,5 57 602,0 50 974,8 -1 039,0 49 935,8
kredyty w rachunku bieżącym 10 782,9 -460,1 10 322,8 9 230,7 -310,6 8 920,1
kredyty i pożyczki terminowe 33 243,9 -726,6 32 517,3 28 673,8 -650,6 28 023,2
należności leasingowe 7 165,0 -46,9 7 118,1 5 902,3 -30,9 5 871,4
należności faktoringowe 4 861,9 -27,4 4 834,5 4 619,8 -30,8 4 589,0
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 809,8 -0,5 2 809,3 2 548,2 -16,1 2 532,1
Bankowość detaliczna 45 363,3 -1 008,5 44 354,8 37 509,0 -627,8 36 881,2
kredyty i pożyczki hipoteczne 33 371,7 -224,9 33 146,8 27 539,8 -170,4 27 369,4
kredyty w rachunku bieżącym 1 329,2 -105,8 1 223,4 1 315,0 -75,2 1 239,8
należności leasingowe 979,1 -3,6 975,5 690,7 -2,0 688,7
pozostałe kredyty i pożyczki 9 683,3 -674,2 9 009,1 7 963,5 -380,2 7 583,3
Inne należności, w tym: 950,6 0,0 950,6 4 291,8 -0,7 4 291,1
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa)* nd nd nd 3 564,8 -0,7 3 564,1
złożone depozyty zabezpieczające typu call 733,0 0,0 733,0 540,1 0,0 540,1
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 19,8
pozostałe należności 217,6 0,0 217,6 167,1 0,0 167,1
Razem 105 177,4 -2 270,0 102 907,4 92 775,6 -1 667,5 91 108,1

 

2017 [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tytułu utraty wartości netto
Bankowość korporacyjna 50 974,8 -1 039,0 49 935,8
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 49 178,0 -78,3 49 099,7
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired), w tym: 1 796,8 -960,7 836,1
wyceniany indywidualnie (ISFA**) 1 432,7 -725,6 707,1
wyceniany portfelowo (INSFA**) 364,1 -235,1 129,0
Bankowość detaliczna 37 509,0 -627,8 36 881,2
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR*) 36 809,0 -163,8 36 645,2
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 700,0 -464,0 236,0
Razem portfel kredytowy, w tym: 88 483,8 -1 666,8 86 817,0
łącznie portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR) 85 987,0 -242,1 85 744,9
łącznie portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 2 496,8 -1 424,7 1 072,1

* Euroobligacje, które do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowane były do kategorii „Kredyty i inne należności”, od 1 stycznia 2018 roku prezentowane są w pozycji „Inwestycyjne papiery wartościowe”.

** IBNR – Incurred But Not Reported; ISFA – Individually Significant Financial Assets;  INSFA – Individually Non-Significant Financial Assets

-12 297,9 -9 063,6
Zmiana stanu pozostałych aktywów -66,3 -65,3
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 27
zamknij
27. Zobowiązania wobec innych banków
2018 2017
Rachunki bieżące 324,0 257,7
Depozyty międzybankowe 876,1 102,3
Kredyty otrzymane* 3 388,2 3 064,9
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 592,1 665,7
Pozostałe zobowiązania 15,4 18,4
Razem 5 195,8 4 109,0

* Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

772,3 -977,7
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
zamknij
28. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 578,1 979,2
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 886,2 735,1
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 886,2 735,1
Razem 1 464,3 1 714,3
-249,2 122,2
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 29
zamknij
29. Zobowiązania wobec klientów
2018 2017
Depozyty, w tym: 115 908,0 102 849,1
gospodarstwa domowe 78 255,5 67 918,6
podmioty gospodarcze 35 735,0 33 156,6
sektor instytucji rządowych i samorządowych 1 917,5 1 773,9
Razem (brutto), w tym: 115 908,0 102 849,1
Bankowość korporacyjna 37 589,9 34 799,5
depozyty bieżące 25 478,6 23 605,0
depozyty oszczędnościowe 9 969,3 8 553,8
depozyty terminowe 2 142,0 2 640,7
Bankowość detaliczna 78 318,1 68 049,6
depozyty bieżące 18 051,2 14 792,0
depozyty oszczędnościowe 57 948,1 49 935,0
depozyty terminowe 2 318,8 3 322,6
Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 774,5 1 654,2
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 329,5 274,0
pozostałe zobowiązania 1 445,0 1 380,2
Razem 117 682,5 104 503,3
13 178,2 8 684,5
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -436,2 537,4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 225,9 5 578,2
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -132,2 -83,3
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 1,0 0,8
Nabycie wartości niematerialnych -98,4 -85,7
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0,0 -1,3
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 11,5 8,1
Nabycie instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody -1,2 nd
Nabycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu -567,6 nd
Zbycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1 055,8 nd
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd -3 211,3
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 186,7
Otrzymane dywidendy 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 1,0 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 54,3 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 48,0 nd
przychody z tytułu dywidend 6,3 nd
Wynik na inwestycjach nd 46,6
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 28,0
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 12,3
przychody z tytułu dywidend nd 6,3
6,3 6,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 275,2 -3 179,7
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 1 746,2 1 154,1
Spłata kredytów długoterminowych -991,9 -1 096,5
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -21,6 -26,1
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -7,6 -23,0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 -565,0
Dywidendy wypłacone -416,2 -0,2
Nabycie udziałów własnych przez spółkę zależną celem ich umorzenia 0,0 -2,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 308,9 -559,0
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 73,6 -359,1
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto -2 641,8 1 839,5
Środki pieniężne na początek okresu 4 598,2 2 758,7
Środki pieniężne na koniec okresu 1 956,4 4 598,2
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia
Nr noty 2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Zysk netto 357,6 330,6
Korekty, w tym: -1 113,6 983,6
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,1 0,0
Amortyzacja 8
zamknij
8. Koszty działania EUR
2018 2017
Koszty pracownicze, w tym: 258,9 244,0
wynagrodzenia, w tym: 211,5 202,1
program zmiennych składników wynagrodzeń 7,8 10,0
program motywacyjny Grupy ING 0,1 0,2
odprawy emerytalne 0,8 0,6
świadczenia na rzecz pracowników 47,4 41,9
Koszty marketingu i promocji 27,7 25,2
Amortyzacja, w tym: 45,3 42,9
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 27,4 25,7
amortyzacja wartości niematerialnych 17,9 17,2
Pozostałe koszty działania, w tym: 213,4 191,0
koszty IT 46,0 39,2
koszty łączności 12,0 10,1
koszty transportu i reprezentacji 10,9 10,5
koszty utrzymania i wynajmu budynków 46,2 48,2
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 38,7 34,3
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 21,5 19,0
darowizny 0,9 1,3
roszczenia sporne 2,8 0,9
pozostałe 34,3 27,5
Razem 545,3 503,2
45,3 42,9
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 095,4 998,3
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 094,1 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 8,5 13,2
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 927,1 833,3
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 65,8 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 92,8 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 102,9
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 48,9
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,2 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,2 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 214,3 199,8
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 13,7 14,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 195,8 177,4
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1,8 5,2
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,1 2,9
Wynik z tytułu odsetek 881,0 798,5
-881,0 -798,5
Odsetki zapłacone -209,0 -193,1
Odsetki otrzymane 1 058,6 947,4
Dywidendy otrzymane 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,2 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 12,7 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 11,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,5 nd
Wynik na inwestycjach nd 11,0
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 6,6
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 2,9
przychody z tytułu dywidend nd 1,5
-1,5 -1,5
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -0,2 -0,2
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 118,8 112,8
Podatek dochodowy zapłacony z rachunku zysków i strat -128,4 -91,1
Zmiana stanu rezerw 32
zamknij
32. Rezerwy EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 18,3 11,0
Rezerwa na odprawy emerytalne 9,6 9,4
Rezerwa na sprawy sporne 7,6 1,7
Razem 35,4 22,0
10,2 7,4
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 14
zamknij
14. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Rachunki bieżące 88,0 79,6
Lokaty międzybankowe, w tym: 1,2 239,2
lokaty jednodniowe 0,0 239,2
Kredyty i pożyczki 12,2 108,3
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 79,2 108,7
Razem (brutto) 180,6 535,8
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych/ odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: 0,0 0,0
dotyczący kredytów i pożyczek 0,0 0,0
Razem (netto) 180,6 535,7
90,8 -63,5
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 15
zamknij
15. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu EUR
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 118,5 188,2
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 279,5 127,1
dłużne papiery wartościowe, w tym: 279,5 112,6
obligacje Skarbu Państwa 275,1 101,3
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4,4 11,2
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 14,5
Razem 398,0 315,2
-92,8 619,4
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 4 670,2 -1,1 4 669,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 4 650,9 -1,1 4 649,8 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 110,5 -1,1 4 109,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 210,0 0,0 210,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 229,2 0,0 229,2 nd
obligacje Rządu Austriackiego 101,2 0,0 101,2 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 19,4 0,0 19,4 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 13,4 0,0 13,4 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2,8 0,0 2,8 nd
pozostałe 3,2 0,0 3,2 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 380,9 -0,3 1 380,6 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 731,3 -0,2 731,1 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 119,3 0,0 119,3 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 527,2 0,0 527,1 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 4 209,4
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 4 208,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 3 919,4
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 99,5
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 189,2
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 002,1
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 002,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 629,5
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 372,6
Razem 7 428,9 -1,6 7 427,3 6 211,5
nd 723,3
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 4 670,2 -1,1 4 669,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 4 650,9 -1,1 4 649,8 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 110,5 -1,1 4 109,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 210,0 0,0 210,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 229,2 0,0 229,2 nd
obligacje Rządu Austriackiego 101,2 0,0 101,2 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 19,4 0,0 19,4 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 13,4 0,0 13,4 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2,8 0,0 2,8 nd
pozostałe 3,2 0,0 3,2 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 380,9 -0,3 1 380,6 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 731,3 -0,2 731,1 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 119,3 0,0 119,3 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 527,2 0,0 527,1 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 4 209,4
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 4 208,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 3 919,4
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 99,5
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 189,2
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 002,1
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 002,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 629,5
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 372,6
Razem 7 428,9 -1,6 7 427,3 6 211,5
-1 491,3 nd
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 155,6 -142,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych klientom 20
zamknij
20. Kredyty i inne należności udzielone klientom EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 932,0 21 843,8
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 50,8 0,0
Razem (netto) 23 982,7 21 843,8
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 24 238,8 -527,9 23 710,9 21 214,6 -399,6 20 814,9
gospodarstwa domowe 11 309,6 -257,1 11 052,5 9 531,6 -166,8 9 364,8
podmioty gospodarcze 12 183,3 -270,8 11 912,5 11 000,0 -232,6 10 767,4
sektor instytucji rządowych i samorządowych 745,9 0,0 745,9 682,9 -0,3 682,7
Razem (brutto), w tym: 24 238,8 -527,9 23 710,9 21 214,6 -399,6 20 814,9
Bankowość korporacyjna 13 689,2 -293,4 13 395,8 12 221,5 -249,1 11 972,4
kredyty w rachunku bieżącym 2 507,7 -107,0 2 400,7 2 213,1 -74,5 2 138,7
kredyty i pożyczki terminowe 7 731,1 -169,0 7 562,2 6 874,7 -156,0 6 718,7
należności leasingowe 1 666,3 -10,9 1 655,4 1 415,1 -7,4 1 407,7
należności faktoringowe 1 130,7 -6,4 1 124,3 1 107,6 -7,4 1 100,2
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 653,4 -0,1 653,3 610,9 -3,9 607,1
Bankowość detaliczna 10 549,6 -234,5 10 315,1 8 993,0 -150,5 8 842,5
kredyty i pożyczki hipoteczne 7 760,9 -52,3 7 708,6 6 602,8 -40,9 6 562,0
kredyty w rachunku bieżącym 309,1 -24,6 284,5 315,3 -18,0 297,2
należności leasingowe 227,7 -0,8 226,9 165,6 -0,5 165,1
pozostałe kredyty i pożyczki 2 251,9 -156,8 2 095,1 1 909,3 -91,2 1 818,1
Inne należności, w tym: 221,1 0,0 221,1 1 029,0 -0,2 1 028,8
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa)* nd nd nd 854,7 -0,2 854,5
złożone depozyty zabezpiecza jace typu call 170,5 0,0 170,5 129,5 0,0 129,5
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7
pozostałe należności 50,6 0,0 50,6 40,1 0,0 40,1
Razem 24 459,9 -527,9 23 932,0 22 243,5 -399,8 21 843,8

 

2017 [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tytułu utraty wartości netto
Bankowość korporacyjna 12 221,5 -249,1 11 972,4
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 11 790,7 -18,8 11 772,0
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired), w tym: 430,8 -230,3 200,5
wyceniany indywidualnie (ISFA**) 343,5 -174,0 169,5
wyceniany portfelowo (INSFA**) 87,3 -56,4 30,9
Bankowość detaliczna 8 993,0 -150,5 8 842,5
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 8 825,2 -39,3 8 785,9
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 167,8 -111,2 56,6
Razem portfel kredytowy, w tym: 21 214,6 -399,6 20 814,9
łącznie portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR) 20 615,9 -58,0 20 557,9
łącznie portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 598,6 -341,6 257,0

* Euroobligacje, które do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowane były do kategorii „Kredyty i inne należności”, od 1 stycznia 2018 roku prezentowane są w pozycji „Inwestycyjne papiery wartościowe”.

** IBNR – Incurred But Not Reported; ISFA – Individually Significant Financial Assets; INSFA – Individually Non-Significant Financial Assets

-2 882,2 -2 135,3
Zmiana stanu pozostałych aktywów -15,5 -15,4
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 27
zamknij
27. Zobowiązania wobec innych banków EUR
2018 2017
Rachunki bieżące 75,3 61,8
Depozyty międzybankowe 203,7 24,5
Kredyty otrzymane* 788,0 734,8
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 137,7 159,6
Pozostałe zobowiązania 3,6 4,4
Razem 1 208,3 985,2

* Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

181,0 -230,3
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
zamknij
28. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat EUR
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 134,4 234,8
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 206,1 176,2
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 206,1 176,2
Razem 340,5 411,0
-58,4 28,8
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 29
zamknij
29. Zobowiązania wobec klientów EUR
2018 2017
Depozyty, w tym: 26 955,3 24 658,7
gospodarstwa domowe 18 199,0 16 283,9
podmioty gospodarcze 8 310,5 7 949,5
sektor instytucji rządowych i samorządowych 445,9 425,3
Razem (brutto), w tym: 26 955,3 24 658,7
Bankowość korporacyjna 8 741,8 8 343,4
depozyty bieżące 5 925,3 5 659,4
depozyty oszczędnościowe 2 318,4 2 050,8
depozyty terminowe 498,1 633,1
Bankowość detaliczna 18 213,5 16 315,3
depozyty bieżące 4 198,0 3 546,5
depozyty oszczędnościowe 13 476,3 11 972,2
depozyty terminowe 539,3 796,6
Pozostałe zobowiązania, w tym: 412,7 396,6
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 76,6 65,7
pozostałe zobowiązania 336,0 330,9
Razem 27 368,0 25 055,3
3 088,5 2 046,0
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -102,2 126,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -756,0 1 314,2
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -31,0 -19,6
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,2 0,2
Nabycie wartości niematerialnych -23,1 -20,2
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0,0 -0,3
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 2,7 1,9
Nabycie instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody -0,3 nd
Nabycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu -133,0 nd
Zbycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 247,4 nd
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd -756,5
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 44,0
Otrzymane dywidendy 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,2 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 12,7 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 11,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,5 nd
Wynik na inwestycjach nd 11,0
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 6,6
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 2,9
przychody z tytułu dywidend nd 1,5
1,5 1,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 64,5 -749,1
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 409,2 271,9
Spłata kredytów długoterminowych -232,5 -258,3
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -5,1 -6,1
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -1,8 -5,4
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 -133,1
Dywidendy wypłacone -97,5 0,0
Nabycie udziałów własnych przez spółkę zależną celem ich umorzenia 0,0 -0,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 72,4 -131,7
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17,2 -84,6
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto -619,1 433,4
Środki pieniężne na początek okresu 1 077,6 649,9
Środki pieniężne na koniec okresu 458,5 1 083,3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia
Nr noty 2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Zysk netto 421,2 374,8
Korekty, w tym: -1 311,7 1 115,2
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,1 0,0
Amortyzacja 8
zamknij
8. Koszty działania USD
2018 2017
Koszty pracownicze, w tym: 304,9 276,6
wynagrodzenia, w tym: 249,1 229,1
program zmiennych składników wynagrodzeń 9,2 11,3
program motywacyjny Grupy ING 0,1 0,3
odprawy emerytalne 1,0 0,7
świadczenia na rzecz pracowników 55,8 47,5
Koszty marketingu i promocji 32,6 28,6
Amortyzacja, w tym: 53,4 48,7
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 32,3 29,1
amortyzacja wartości niematerialnych 21,1 19,6
Pozostałe koszty działania, w tym: 251,3 216,6
koszty IT 54,2 44,4
koszty łączności 14,1 11,5
koszty transportu i reprezentacji 12,9 11,9
koszty utrzymania i wynajmu budynków 54,4 54,6
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 45,6 38,9
usługi doradcze i prawne, koszty audytu 25,3 21,6
darowizny 1,1 1,5
roszczenia sporne 3,3 1,0
pozostałe 40,4 31,2
Razem 642,3 570,5
53,4 48,7
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) 2
zamknij
Nota 2. Wynik z tytułu odsetek USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Przychody odsetkowe, w tym: 1 290,1 1 131,8
Przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym: 1 288,7 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom wycenianych zamortyzowanym kosztem 10,0 15,0
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych zamortyzowanym kosztem 1 091,9 944,8
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych zamortyzowanym kosztem 77,5 nd
odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 109,3 nd
odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nd 116,6
odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 55,4
Pozostałe przychody odsetkowe, w tym: 1,5 nd
odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1,5 nd
Koszty odsetkowe, w tym: 252,4 226,5
odsetki od zobowiązań wobec innych banków 16,1 16,3
odsetki od zobowiązań wobec klientów 230,6 201,1
odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,1 5,8
odsetki od zobowiązań podporządkowanych 3,6 3,3
Wynik z tytułu odsetek 1 037,7 905,3
-1 037,7 -905,3
Odsetki zapłacone -246,1 -218,9
Odsetki otrzymane 1 246,8 1 074,1
Dywidendy otrzymane 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,3 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 15,0 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 13,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,7 nd
Wynik na inwestycjach nd 12,4
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 7,5
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 3,3
przychody z tytułu dywidend nd 1,7
-1,7 -1,7
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -0,3 -0,3
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 127,9
Podatek dochodowy zapłacony z rachunku zysków i strat -151,3 -103,3
Zmiana stanu rezerw 32
zamknij
32. Rezerwy USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 20,9 13,2
Rezerwa na odprawy emerytalne 11,0 11,2
Rezerwa na sprawy sporne 8,6 2,0
Razem 40,5 26,4
12,0 8,4
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 14
zamknij
14. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Rachunki bieżące 100,6 95,3
Lokaty międzybankowe, w tym: 1,3 286,6
lokaty jednodniowe 0,0 286,6
Kredyty i pożyczki 14,0 129,7
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 90,6 130,3
Razem (brutto) 206,6 641,9
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych/ odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: 0,0 -0,1
dotyczący kredytów i pożyczek 0,0 -0,1
Razem (netto) 206,5 641,9
106,9 -72,0
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 15
zamknij
15. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu USD
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 135,6 225,4
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 319,7 152,2
dłużne papiery wartościowe, w tym: 319,7 134,9
obligacje Skarbu Państwa 314,7 121,4
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 5,0 13,5
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 17,4
Razem 455,2 377,7
-109,3 702,3
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 5 341,4 -1,3 5 340,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 5 319,2 -1,3 5 318,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 701,2 -1,2 4 699,9 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 240,2 0,0 240,2 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 262,1 0,0 262,1 nd
obligacje Rządu Austriackiego 115,7 0,0 115,7 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 22,2 0,0 22,2 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 15,3 0,0 15,3 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3,2 0,0 3,2 nd
pozostałe 3,6 0,0 3,6 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 579,4 -0,3 1 579,0 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 836,4 -0,2 836,2 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 136,4 0,0 136,4 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 602,9 0,0 602,9 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 5 043,2
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 5 041,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 4 695,7
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 119,2
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 226,7
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,5
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 398,7
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 398,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 952,2
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 446,4
Razem 8 496,5 -1,9 8 494,6 7 441,9
nd 820,1
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 5 341,4 -1,3 5 340,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 5 319,2 -1,3 5 318,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 701,2 -1,2 4 699,9 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 240,2 0,0 240,2 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 262,1 0,0 262,1 nd
obligacje Rządu Austriackiego 115,7 0,0 115,7 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 22,2 0,0 22,2 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 15,3 0,0 15,3 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3,2 0,0 3,2 nd
pozostałe 3,6 0,0 3,6 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 579,4 -0,3 1 579,0 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 836,4 -0,2 836,2 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 136,4 0,0 136,4 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 602,9 0,0 602,9 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 5 043,2
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 5 041,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 4 695,7
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 119,2
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 226,7
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,5
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 398,7
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 398,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 952,2
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 446,4
Razem 8 496,5 -1,9 8 494,6 7 441,9
-1 756,4 nd
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 183,3 -161,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych klientom 20
zamknij
20. Kredyty i inne należności udzielone klientom USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 27 371,2 26 170,7
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 58,1 0,0
Razem (netto) 27 429,3 26 170,7
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 27 722,1 -603,8 27 118,3 25 416,9 -478,8 24 938,1
gospodarstwa domowe 12 934,9 -294,1 12 640,8 11 419,7 -199,8 11 219,9
podmioty gospodarcze 13 934,1 -309,7 13 624,5 13 179,0 -278,6 12 900,3
sektor instytucji rządowych i samorządowych 853,1 0,0 853,0 818,2 -0,3 817,9
Razem (brutto), w tym: 27 722,1 -603,8 27 118,3 25 416,9 -478,8 24 938,1
Bankowość korporacyjna 15 656,4 -335,5 15 320,9 14 642,5 -298,5 14 344,0
kredyty w rachunku bieżącym 2 868,0 -122,4 2 745,6 2 651,5 -89,2 2 562,3
kredyty i pożyczki terminowe 8 842,2 -193,3 8 648,9 8 236,5 -186,9 8 049,6
należności leasingowe 1 905,7 -12,5 1 893,3 1 695,4 -8,9 1 686,6
należności faktoringowe 1 293,2 -7,3 1 285,9 1 327,0 -8,8 1 318,2
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 747,3 -0,1 747,2 732,0 -4,6 727,3
Bankowość detaliczna 12 065,7 -268,2 11 797,4 10 774,4 -180,3 10 594,1
kredyty i pożyczki hipoteczne 8 876,2 -59,8 8 816,3 7 910,8 -48,9 7 861,8
kredyty w rachunku bieżącym 353,5 -28,1 325,4 377,7 -21,6 356,1
należności leasingowe 260,4 -1,0 259,5 198,4 -0,6 197,8
pozostałe kredyty i pożyczki 2 575,6 -179,3 2 396,2 2 287,5 -109,2 2 178,3
Inne należności, w tym: 252,8 0,0 252,8 1 232,8 -0,2 1 232,6
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa)* nd nd nd 1 024,0 -0,2 1 023,8
złożone depozyty zabezpieczające typu call 195,0 0,0 195,0 155,1 0,0 155,1
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 5,7
pozostałe należności 57,9 0,0 57,9 48,0 0,0 48,0
Razem 27 974,9 -603,8 27 371,2 26 649,7 -479,0 26 170,7

 

2017 [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tytułu utraty wartości netto
Bankowość korporacyjna 14 642,5 -298,5 14 344,0
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 14 126,3 -22,5 14 103,8
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired), w tym: 516,1 -276,0 240,2
wyceniany indywidualnie (ISFA**) 411,5 -208,4 203,1
wyceniany portfelowo (INSFA**) 104,6 -67,5 37,1
Bankowość detaliczna 10 774,4 -180,3 10 594,1
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 10 573,3 -47,1 10 526,3
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 201,1 -133,3 67,8
Razem portfel kredytowy, w tym: 25 416,9 -478,8 24 938,1
łącznie portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR) 24 699,7 -69,5 24 630,1
łącznie portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 717,2 -409,2 308,0

* Euroobligacje, które do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowane były do kategorii „Kredyty i inne należności”, od 1 stycznia 2018 roku prezentowane są w pozycji „Inwestycyjne papiery wartościowe”.

** IBNR – Incurred But Not Reported; ISFA – Individually Significant Financial Assets;  INSFA – Individually Non-Significant Financial Assets

-3 394,7 -2 420,9
Zmiana stanu pozostałych aktywów -18,3 -17,4
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 27
zamknij
27. Zobowiązania wobec innych banków USD
2018 2017
Rachunki bieżące 86,2 74,0
Depozyty międzybankowe 233,0 29,4
Kredyty otrzymane* 901,2 880,4
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 157,5 191,2
Pozostałe zobowiązania 4,1 5,3
Razem 1 382,0 1 180,3

* Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

213,2 -261,1
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
zamknij
28. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat USD
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 153,8 281,3
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek  zysków i strat, w tym: 235,7 211,2
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 235,7 211,2
Razem 389,5 492,4
-68,8 32,6
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 29
zamknij
29. Zobowiązania wobec klientów USD
2018 2017
Depozyty, w tym: 30 829,1 29 543,3
gospodarstwa domowe 20 814,3 19 509,6
podmioty gospodarcze 9 504,7 9 524,2
sektor instytucji rządowych i samorządowych 510,0 509,6
Razem (brutto), w tym: 30 829,1 29 543,3
Bankowość korporacyjna 9 998,1 9 996,1
depozyty bieżące 6 776,8 6 780,5
depozyty oszczędnościowe 2 651,6 2 457,1
depozyty terminowe 569,7 758,5
Bankowość detaliczna 20 830,9 19 547,2
depozyty bieżące 4 801,2 4 249,0
depozyty oszczędnościowe 15 413,0 14 343,8
depozyty terminowe 616,8 954,4
Pozostałe zobowiązania, w tym: 472,0 475,2
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 87,6 78,7
pozostałe zobowiązania 384,3 396,5
Razem 31 301,0 30 018,5
3 637,6 2 319,6
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -120,4 143,5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -890,5 1 489,9
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -36,5 -22,2
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0,3 0,2
Nabycie wartości niematerialnych -27,2 -22,9
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0,0 -0,3
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 3,2 2,2
Nabycie instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody -0,3 nd
Nabycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu -156,7 nd
Zbycie dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 291,4 nd
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd -857,7
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności nd 49,9
Otrzymane dywidendy 5
zamknij
5. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych i przychody z tytułu dywidend / wynik na inwestycjach USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 0,3 nd
Wynik na sprzedaży papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz przychody z tytułu dywidend, w tym: 15,0 nd
sprzedaż dłużnych papierów wartościowych 13,2 nd
przychody z tytułu dywidend 1,7 nd
Wynik na inwestycjach nd 12,4
sprzedaż instrumentów dłużnych nd 7,5
sprzedaż instrumentów kapitałowych nd 3,3
przychody z tytułu dywidend nd 1,7
1,7 1,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76,0 -849,3
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 482,0 308,3
Spłata kredytów długoterminowych -273,8 -292,9
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -6,0 -7,0
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -2,1 -6,1
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 -150,9
Dywidendy wypłacone -114,9 -0,1
Nabycie udziałów własnych przez spółkę zależną celem ich umorzenia 0,0 -0,6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 85,3 -149,3
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 20,3 -95,9
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto -729,2 491,3
Środki pieniężne na początek okresu 1 269,3 736,9
Środki pieniężne na koniec okresu 540,0 1 228,2

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Komplet not jest dostępny w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok, które jest dostępne w centrum pobrań.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: