ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 31 grudnia
Numer noty 2018 2017 2016
Aktywa [MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 237,4 2 815,2 1 825,0
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 14
zamknij
14. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Rachunki bieżące 378,4 331,9
Lokaty międzybankowe, w tym: 5,0 997,7
lokaty jednodniowe 0,0 997,7
Kredyty i pożyczki 52,6 451,6
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 340,6 453,5
Razem (brutto) 776,6 2 234,7
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych/ odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: -0,1 -0,2
dotyczący kredytów i pożyczek -0,1 -0,2
Razem (netto) 776,5 2 234,5
776,5 2 234,5 1 113,4
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 15
zamknij
15. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 509,7 784,8
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 1 201,9 530,0
dłużne papiery wartościowe, w tym: 1 201,9 469,5
obligacje Skarbu Państwa 1 183,0 422,6
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 18,9 46,9
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 60,5
Razem 1 711,6 1 314,8
1 711,6 1 314,8 3 943,9
Pochodne instrumenty zabezpieczające 909,6 967,2 1 338,6
Inwestycyjne papiery wartościowe 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 20 082,0 -4,7 20 077,3 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 19 998,7 -4,7 19 994,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 17 675,0 -4,6 17 670,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 903,1 -0,1 903,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 985,6 0,0 985,6 nd
obligacje Rządu Austriackiego 435,0 0,0 435,0 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 83,3 0,0 83,3 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 57,7 0,0 57,7 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 11,9 0,0 11,9 nd
pozostałe 13,7 0,0 13,7 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 5 938,0 -1,3 5 936,7 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 3 144,5 -0,8 3 143,7 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 513,0 -0,1 512,9 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 266,8 -0,1 2 266,7 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 17 556,9
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 17 551,6
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 16 347,3
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 415,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 789,3
instrumenty kapitałowe nd nd nd 5,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 8 350,5
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 8 350,5
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 6 796,3

obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego

nd nd nd 1 554,2
Razem 31 944,3 -7,0 31 937,3 25 907,4
31 937,3 nd nd
Inwestycje 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 20 082,0 -4,7 20 077,3 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 19 998,7 -4,7 19 994,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 17 675,0 -4,6 17 670,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 903,1 -0,1 903,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 985,6 0,0 985,6 nd
obligacje Rządu Austriackiego 435,0 0,0 435,0 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 83,3 0,0 83,3 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 57,7 0,0 57,7 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 11,9 0,0 11,9 nd
pozostałe 13,7 0,0 13,7 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 11 862,3 -2,3 11 860,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 5 938,0 -1,3 5 936,7 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 3 144,5 -0,8 3 143,7 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 513,0 -0,1 512,9 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 266,8 -0,1 2 266,7 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 17 556,9
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 17 551,6
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 16 347,3
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 415,0
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 789,3
instrumenty kapitałowe nd nd nd 5,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 8 350,5
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 8 350,5
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 6 796,3

obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego

nd nd nd 1 554,2
Razem 31 944,3 -7,0 31 937,3 25 907,4
nd 25 907,4 25 721,3
Kredyty i inne należności udzielone klientom 20
zamknij
20. Kredyty i inne należności udzielone klientom
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 102 907,4 91 108,1
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 218,4 0,0
Razem (netto) 103 125,8 91 108,1
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 104 226,8 -2 270,0 101 956,8 88 483,8 -1 666,8 86 817,0
gospodarstwa domowe 48 631,3 -1 105,6 47 525,7 39 755,4 -695,6 39 059,8
podmioty gospodarcze 52 388,2 -1 164,3 51 223,9 45 879,9 -970,0 44 909,9
sektor instytucji rządowych i samorządowych 3 207,3 -0,1 3 207,2 2 848,5 -1,2 2 847,3
Razem (brutto), w tym: 104 226,8 -2 270,0 101 956,8 88 483,8 -1 666,8 86 817,0
Bankowość korporacyjna 58 863,5 -1 261,5 57 602,0 50 974,8 -1 039,0 49 935,8
kredyty w rachunku bieżącym 10 782,9 -460,1 10 322,8 9 230,7 -310,6 8 920,1
kredyty i pożyczki terminowe 33 243,9 -726,6 32 517,3 28 673,8 -650,6 28 023,2
należności leasingowe 7 165,0 -46,9 7 118,1 5 902,3 -30,9 5 871,4
należności faktoringowe 4 861,9 -27,4 4 834,5 4 619,8 -30,8 4 589,0
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 809,8 -0,5 2 809,3 2 548,2 -16,1 2 532,1
Bankowość detaliczna 45 363,3 -1 008,5 44 354,8 37 509,0 -627,8 36 881,2
kredyty i pożyczki hipoteczne 33 371,7 -224,9 33 146,8 27 539,8 -170,4 27 369,4
kredyty w rachunku bieżącym 1 329,2 -105,8 1 223,4 1 315,0 -75,2 1 239,8
należności leasingowe 979,1 -3,6 975,5 690,7 -2,0 688,7
pozostałe kredyty i pożyczki 9 683,3 -674,2 9 009,1 7 963,5 -380,2 7 583,3
Inne należności, w tym: 950,6 0,0 950,6 4 291,8 -0,7 4 291,1
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa)* nd nd nd 3 564,8 -0,7 3 564,1
złożone depozyty zabezpieczające typu call 733,0 0,0 733,0 540,1 0,0 540,1
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 19,8
pozostałe należności 217,6 0,0 217,6 167,1 0,0 167,1
Razem 105 177,4 -2 270,0 102 907,4 92 775,6 -1 667,5 91 108,1

 

2017 [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tytułu utraty wartości netto
Bankowość korporacyjna 50 974,8 -1 039,0 49 935,8
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 49 178,0 -78,3 49 099,7
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired), w tym: 1 796,8 -960,7 836,1
wyceniany indywidualnie (ISFA**) 1 432,7 -725,6 707,1
wyceniany portfelowo (INSFA**) 364,1 -235,1 129,0
Bankowość detaliczna 37 509,0 -627,8 36 881,2
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR*) 36 809,0 -163,8 36 645,2
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 700,0 -464,0 236,0
Razem portfel kredytowy, w tym: 88 483,8 -1 666,8 86 817,0
łącznie portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR) 85 987,0 -242,1 85 744,9
łącznie portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 2 496,8 -1 424,7 1 072,1

* Euroobligacje, które do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowane były do kategorii „Kredyty i inne należności”, od 1 stycznia 2018 roku prezentowane są w pozycji „Inwestycyjne papiery wartościowe”.

** IBNR – Incurred But Not Reported; ISFA – Individually Significant Financial Assets;  INSFA – Individually Non-Significant Financial Assets

103 125,8 91 108,1 81 979,5
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 1,0 1,3 0,0
Rzeczowe aktywa trwałe 556,1 549,0 578,0
Wartości niematerialne 439,2 431,0 426,2
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 10,9 11,1 31,8
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 398,2 257,1 237,2
Inne aktywa 486,0 417,2 282,8
Aktywa razem 141 589,6 126 013,9 117 477,7
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 27
zamknij
27. Zobowiązania wobec innych banków
2018 2017
Rachunki bieżące 324,0 257,7
Depozyty międzybankowe 876,1 102,3
Kredyty otrzymane* 3 388,2 3 064,9
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 592,1 665,7
Pozostałe zobowiązania 15,4 18,4
Razem 5 195,8 4 109,0

* Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

5 195,8 4 109,0 5 043,0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
zamknij
28. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 578,1 979,2
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 886,2 735,1
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 886,2 735,1
Razem 1 464,3 1 714,3
1 464,3 1 714,3 1 590,8
Pochodne instrumenty zabezpieczające 611,8 699,2 1 468,1
Zobowiązania wobec klientów 29
zamknij
29. Zobowiązania wobec klientów
2018 2017
Depozyty, w tym: 115 908,0 102 849,1
gospodarstwa domowe 78 255,5 67 918,6
podmioty gospodarcze 35 735,0 33 156,6
sektor instytucji rządowych i samorządowych 1 917,5 1 773,9
Razem (brutto), w tym: 115 908,0 102 849,1
Bankowość korporacyjna 37 589,9 34 799,5
depozyty bieżące 25 478,6 23 605,0
depozyty oszczędnościowe 9 969,3 8 553,8
depozyty terminowe 2 142,0 2 640,7
Bankowość detaliczna 78 318,1 68 049,6
depozyty bieżące 18 051,2 14 792,0
depozyty oszczędnościowe 57 948,1 49 935,0
depozyty terminowe 2 318,8 3 322,6
Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 774,5 1 654,2
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 329,5 274,0
pozostałe zobowiązania 1 445,0 1 380,2
Razem 117 682,5 104 503,3
117 682,5 104 503,3 95 825,4
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 30
zamknij
30. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
2018 2017
Zobowiązania z tytułu emisji, w tym: 300,3 300,3
obligacje wyemitowane przez ING Bank Śląski S.A. 300,3 300,3
Razem 300,3 300,3
300,3 300,3 866,4
Zobowiązania podporządkowane 31
zamknij
31. Zobowiązania podporządkowane

ING Bank Śląski zawarł dwie umowy pożyczek podporządkowanych z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie:

  • Umowa zawarta 23 lutego 2016 roku na kwotę 150,0 mln EUR. Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 19 kwietnia 2016 roku Bank uzyskał zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier 2.
  • Umowa zawarta 30 października 2018 roku na kwotę 100,0 mln EUR. Po podpisaniu umowy pożyczki Bank wystąpił do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier 2. Uzyskanie zgody nastąpiło 30 stycznia 2019 roku.

Obie pożyczki zostały udzielone na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z nich po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Odsetki obu pożyczek są płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę (1,22% dla pożyczki z roku 2018 i 2,25% dla pożyczki z roku 2016). Warunki finansowe pożyczek nie odbiegają od warunków rynkowych. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym, posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Na koniec 2018 roku wartość bilansowa pożyczek podporządkowanych wynosiła łącznie 1 076,9 mln zł (626,9 mln zł na koniec 2017 roku).

1 076,9 626,9 664,9
Rezerwy 32
zamknij
32. Rezerwy
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 78,5 45,9
Rezerwa na odprawy emerytalne 41,4 39,0
Rezerwa na sprawy sporne 32,5 7,0
Razem 152,4 91,9
152,4 91,9 60,3
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 280,3 232,9 121,3
Inne zobowiązania 1 489,0 1 941,3 1 360,3
Zobowiązania razem 128 253,3 114 219,1 107 000,5
Kapitał własny
Kapitał akcyjny 130,1 130,1 130,1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 956,3 956,3 956,3
Skumulowane inne całkowite dochody 1 169,7 493,2 577,5
Zyski zatrzymane 11 080,2 10 215,2 8 811,0
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 13 336,3 11 794,8 10 474,9
Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 2,3
Kapitał własny razem 13 336,3 11 794,8 10 477,2
Zobowiązania i kapitał własny razem 141 589,6 126 013,9 117 477,7
Wartość księgowa 13 336,3 11 794,8 10 474,9
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 102,51 90,66 80,51
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 31 grudnia
Numer noty 2018 2017 2016
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym 287,8 675,0 412,5
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 14
zamknij
14. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Rachunki bieżące 88,0 79,6
Lokaty międzybankowe, w tym: 1,2 239,2
lokaty jednodniowe 0,0 239,2
Kredyty i pożyczki 12,2 108,3
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 79,2 108,7
Razem (brutto) 180,6 535,8
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych/ odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: 0,0 0,0
dotyczący kredytów i pożyczek 0,0 0,0
Razem (netto) 180,6 535,7
180,6 535,7 251,7
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 15
zamknij
15. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu EUR
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 118,5 188,2
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 279,5 127,1
dłużne papiery wartościowe, w tym: 279,5 112,6
obligacje Skarbu Państwa 275,1 101,3
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4,4 11,2
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 14,5
Razem 398,0 315,2
398,0 315,2 891,5
Pochodne instrumenty zabezpieczające 211,5 231,9 302,6
Inwestycyjne papiery wartościowe 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 4 670,2 -1,1 4 669,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 4 650,9 -1,1 4 649,8 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 110,5 -1,1 4 109,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 210,0 0,0 210,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 229,2 0,0 229,2 nd
obligacje Rządu Austriackiego 101,2 0,0 101,2 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 19,4 0,0 19,4 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 13,4 0,0 13,4 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2,8 0,0 2,8 nd
pozostałe 3,2 0,0 3,2 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 380,9 -0,3 1 380,6 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 731,3 -0,2 731,1 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 119,3 0,0 119,3 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 527,2 0,0 527,1 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 4 209,4
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 4 208,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 3 919,4
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 99,5
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 189,2
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 002,1
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 002,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 629,5
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 372,6
Razem 7 428,9 -1,6 7 427,3 6 211,5
7 427,3 nd nd
Inwestycje 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 4 670,2 -1,1 4 669,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 4 650,9 -1,1 4 649,8 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 110,5 -1,1 4 109,4 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 210,0 0,0 210,0 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 229,2 0,0 229,2 nd
obligacje Rządu Austriackiego 101,2 0,0 101,2 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 19,4 0,0 19,4 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 13,4 0,0 13,4 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2,8 0,0 2,8 nd
pozostałe 3,2 0,0 3,2 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 2 758,7 -0,5 2 758,1 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 380,9 -0,3 1 380,6 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 731,3 -0,2 731,1 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 119,3 0,0 119,3 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 527,2 0,0 527,1 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 4 209,4
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 4 208,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 3 919,4
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 99,5
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 189,2
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,3
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 002,1
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 002,1
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 629,5
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 372,6
Razem 7 428,9 -1,6 7 427,3 6 211,5
nd 6 211,5 5 814,0
Kredyty i inne należności udzielone klientom 20
zamknij
20. Kredyty i inne należności udzielone klientom EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 932,0 21 843,8
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 50,8 0,0
Razem (netto) 23 982,7 21 843,8
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 24 238,8 -527,9 23 710,9 21 214,6 -399,6 20 814,9
gospodarstwa domowe 11 309,6 -257,1 11 052,5 9 531,6 -166,8 9 364,8
podmioty gospodarcze 12 183,3 -270,8 11 912,5 11 000,0 -232,6 10 767,4
sektor instytucji rządowych i samorządowych 745,9 0,0 745,9 682,9 -0,3 682,7
Razem (brutto), w tym: 24 238,8 -527,9 23 710,9 21 214,6 -399,6 20 814,9
Bankowość korporacyjna 13 689,2 -293,4 13 395,8 12 221,5 -249,1 11 972,4
kredyty w rachunku bieżącym 2 507,7 -107,0 2 400,7 2 213,1 -74,5 2 138,7
kredyty i pożyczki terminowe 7 731,1 -169,0 7 562,2 6 874,7 -156,0 6 718,7
należności leasingowe 1 666,3 -10,9 1 655,4 1 415,1 -7,4 1 407,7
należności faktoringowe 1 130,7 -6,4 1 124,3 1 107,6 -7,4 1 100,2
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 653,4 -0,1 653,3 610,9 -3,9 607,1
Bankowość detaliczna 10 549,6 -234,5 10 315,1 8 993,0 -150,5 8 842,5
kredyty i pożyczki hipoteczne 7 760,9 -52,3 7 708,6 6 602,8 -40,9 6 562,0
kredyty w rachunku bieżącym 309,1 -24,6 284,5 315,3 -18,0 297,2
należności leasingowe 227,7 -0,8 226,9 165,6 -0,5 165,1
pozostałe kredyty i pożyczki 2 251,9 -156,8 2 095,1 1 909,3 -91,2 1 818,1
Inne należności, w tym: 221,1 0,0 221,1 1 029,0 -0,2 1 028,8
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa)* nd nd nd 854,7 -0,2 854,5
złożone depozyty zabezpiecza jace typu call 170,5 0,0 170,5 129,5 0,0 129,5
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7
pozostałe należności 50,6 0,0 50,6 40,1 0,0 40,1
Razem 24 459,9 -527,9 23 932,0 22 243,5 -399,8 21 843,8

 

2017 [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tytułu utraty wartości netto
Bankowość korporacyjna 12 221,5 -249,1 11 972,4
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 11 790,7 -18,8 11 772,0
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired), w tym: 430,8 -230,3 200,5
wyceniany indywidualnie (ISFA**) 343,5 -174,0 169,5
wyceniany portfelowo (INSFA**) 87,3 -56,4 30,9
Bankowość detaliczna 8 993,0 -150,5 8 842,5
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 8 825,2 -39,3 8 785,9
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 167,8 -111,2 56,6
Razem portfel kredytowy, w tym: 21 214,6 -399,6 20 814,9
łącznie portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR) 20 615,9 -58,0 20 557,9
łącznie portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 598,6 -341,6 257,0

* Euroobligacje, które do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowane były do kategorii „Kredyty i inne należności”, od 1 stycznia 2018 roku prezentowane są w pozycji „Inwestycyjne papiery wartościowe”.

** IBNR – Incurred But Not Reported; ISFA – Individually Significant Financial Assets; INSFA – Individually Non-Significant Financial Assets

23 982,7 21 843,8 18 530,6
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0,2 0,3 0,0
Rzeczowe aktywa trwałe 129,3 131,6 130,7
Wartości niematerialne 102,1 103,3 96,3
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2,5 2,7 7,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 92,6 61,6 53,6
Inne aktywa 113,0 100,0 63,9
Aktywa razem 32 927,8 30 212,6 26 554,6
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 27
zamknij
27. Zobowiązania wobec innych banków EUR
2018 2017
Rachunki bieżące 75,3 61,8
Depozyty międzybankowe 203,7 24,5
Kredyty otrzymane* 788,0 734,8
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 137,7 159,6
Pozostałe zobowiązania 3,6 4,4
Razem 1 208,3 985,2

* Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

1 208,3 985,2 1 139,9
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
zamknij
28. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat EUR
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 134,4 234,8
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 206,1 176,2
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 206,1 176,2
Razem 340,5 411,0
340,5 411,0 359,6
Pochodne instrumenty zabezpieczające 142,3 167,6 331,8
Zobowiązania wobec klientów 29
zamknij
29. Zobowiązania wobec klientów EUR
2018 2017
Depozyty, w tym: 26 955,3 24 658,7
gospodarstwa domowe 18 199,0 16 283,9
podmioty gospodarcze 8 310,5 7 949,5
sektor instytucji rządowych i samorządowych 445,9 425,3
Razem (brutto), w tym: 26 955,3 24 658,7
Bankowość korporacyjna 8 741,8 8 343,4
depozyty bieżące 5 925,3 5 659,4
depozyty oszczędnościowe 2 318,4 2 050,8
depozyty terminowe 498,1 633,1
Bankowość detaliczna 18 213,5 16 315,3
depozyty bieżące 4 198,0 3 546,5
depozyty oszczędnościowe 13 476,3 11 972,2
depozyty terminowe 539,3 796,6
Pozostałe zobowiązania, w tym: 412,7 396,6
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 76,6 65,7
pozostałe zobowiązania 336,0 330,9
Razem 27 368,0 25 055,3
27 368,0 25 055,3 21 660,4
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 30
zamknij
30. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych EUR
2018 2017
Zobowiązania z tytułu emisji, w tym: 69,8 72,0
obligacje wyemitowane przez ING Bank Śląski S.A. 69,8 72,0
Razem 69,8 72,0
69,8 72,0 195,8
Zobowiązania podporządkowane 31
zamknij
31. Zobowiązania podporządkowane

ING Bank Śląski zawarł dwie umowy pożyczek podporządkowanych z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie:

  • Umowa zawarta 23 lutego 2016 roku na kwotę 150,0 mln EUR. Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 19 kwietnia 2016 roku Bank uzyskał zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier 2.
  • Umowa zawarta 30 października 2018 roku na kwotę 100,0 mln EUR. Po podpisaniu umowy pożyczki Bank wystąpił do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier 2. Uzyskanie zgody nastąpiło 30 stycznia 2019 roku.

Obie pożyczki zostały udzielone na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z nich po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Odsetki obu pożyczek są płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę (1,22% dla pożyczki z roku 2018 i 2,25% dla pożyczki z roku 2016). Warunki finansowe pożyczek nie odbiegają od warunków rynkowych. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym, posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Na koniec 2018 roku wartość bilansowa pożyczek podporządkowanych wynosiła łącznie 1 076,9 mln zł (626,9 mln zł na koniec 2017 roku).

250,4 150,3 150,3
Rezerwy 32
zamknij
32. Rezerwy EUR
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 18,3 11,0
Rezerwa na odprawy emerytalne 9,6 9,4
Rezerwa na sprawy sporne 7,6 1,7
Razem 35,4 22,0
35,4 22,0 13,6
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 65,2 55,8 27,4
Inne zobowiązania 346,3 465,4 307,5
Zobowiązania razem 29 826,3 27 384,8 24 186,4
Kapitał własny
Kapitał akcyjny 30,3 31,2 29,4
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 222,4 229,3 216,2
Skumulowane inne całkowite dochody 272,0 118,2 130,5
Zyski zatrzymane 2 576,8 2 449,2 1 991,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 3 101,5 2 827,9 2 367,7
Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 0,5
Kapitał własny razem 3 101,5 2 827,9 2 368,3
Zobowiązania i kapitał własny razem 32 927,8 30 212,6 26 554,6
Wartość księgowa 3 101,5 2 827,9 2 367,7
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję 23,84 21,74 18,20
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 31 grudnia
Numer noty 2018 2017 2016
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym 329,1 808,7 436,7
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 14
zamknij
14. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Rachunki bieżące 100,6 95,3
Lokaty międzybankowe, w tym: 1,3 286,6
lokaty jednodniowe 0,0 286,6
Kredyty i pożyczki 14,0 129,7
Złożone depozyty zabezpieczające typu call 90,6 130,3
Razem (brutto) 206,6 641,9
Odpisy z tytułu strat oczekiwanych/ odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: 0,0 -0,1
dotyczący kredytów i pożyczek 0,0 -0,1
Razem (netto) 206,5 641,9
206,5 641,9 266,4
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 15
zamknij
15. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu USD
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 135,6 225,4
Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 319,7 152,2
dłużne papiery wartościowe, w tym: 319,7 134,9
obligacje Skarbu Państwa 314,7 121,4
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 5,0 13,5
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 17,4
Razem 455,2 377,7
455,2 377,7 943,7
Pochodne instrumenty zabezpieczające 241,9 277,8 320,3
Inwestycyjne papiery wartościowe 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 5 341,4 -1,3 5 340,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 5 319,2 -1,3 5 318,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 701,2 -1,2 4 699,9 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 240,2 0,0 240,2 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 262,1 0,0 262,1 nd
obligacje Rządu Austriackiego 115,7 0,0 115,7 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 22,2 0,0 22,2 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 15,3 0,0 15,3 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3,2 0,0 3,2 nd
pozostałe 3,6 0,0 3,6 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 579,4 -0,3 1 579,0 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 836,4 -0,2 836,2 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 136,4 0,0 136,4 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 602,9 0,0 602,9 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 5 043,2
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 5 041,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 4 695,7
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 119,2
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 226,7
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,5
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 398,7
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 398,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 952,2
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 446,4
Razem 8 496,5 -1,9 8 494,6 7 441,9
8 494,6 nd nd
Inwestycje 18
zamknij
18. Inwestycyjne papiery wartościowe / Inwestycje USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Etap 1
brutto odpis z tytułu strat oczekiwanych netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVOCI), w tym: 5 341,4 -1,3 5 340,1 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym: 5 319,2 -1,3 5 318,0 nd
obligacje Skarbu Państwa 4 701,2 -1,2 4 699,9 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 240,2 0,0 240,2 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 262,1 0,0 262,1 nd
obligacje Rządu Austriackiego 115,7 0,0 115,7 nd
instrumenty kapitałowe, w tym: 22,2 0,0 22,2 nd
Biuro Informacji Kredytowej S.A. 15,3 0,0 15,3 nd
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3,2 0,0 3,2 nd
pozostałe 3,6 0,0 3,6 nd
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
dłużne papiery wartościowe, w tym 3 155,1 -0,6 3 154,5 nd
obligacje Skarbu Państwa 1 579,4 -0,3 1 579,0 nd
obligacje Skarbu Państwa w EUR 836,4 -0,2 836,2 nd
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 136,4 0,0 136,4 nd
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 602,9 0,0 602,9 nd
Dostępne do sprzedaży (AFS), w tym: nd nd nd 5 043,2
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 5 041,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 4 695,7
obligacje Rządu Austriackiego nd nd nd 119,2
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego nd nd nd 226,7
instrumenty kapitałowe nd nd nd 1,5
Utrzymywane do terminu wymagalności (HTM), w tym: nd nd nd 2 398,7
dłużne papiery wartościowe, w tym nd nd nd 2 398,7
obligacje Skarbu Państwa nd nd nd 1 952,2
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego nd nd nd 446,4
Razem 8 496,5 -1,9 8 494,6 7 441,9
nd 7 441,9 6 154,5
Kredyty i inne należności udzielone klientom 20
zamknij
20. Kredyty i inne należności udzielone klientom USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 27 371,2 26 170,7
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 58,1 0,0
Razem (netto) 27 429,3 26 170,7
Kredyty i inne należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tyt. strat oczekiwanych netto brutto odpis z tyt. utraty wartości netto
Portfel kredytowy, w tym: 27 722,1 -603,8 27 118,3 25 416,9 -478,8 24 938,1
gospodarstwa domowe 12 934,9 -294,1 12 640,8 11 419,7 -199,8 11 219,9
podmioty gospodarcze 13 934,1 -309,7 13 624,5 13 179,0 -278,6 12 900,3
sektor instytucji rządowych i samorządowych 853,1 0,0 853,0 818,2 -0,3 817,9
Razem (brutto), w tym: 27 722,1 -603,8 27 118,3 25 416,9 -478,8 24 938,1
Bankowość korporacyjna 15 656,4 -335,5 15 320,9 14 642,5 -298,5 14 344,0
kredyty w rachunku bieżącym 2 868,0 -122,4 2 745,6 2 651,5 -89,2 2 562,3
kredyty i pożyczki terminowe 8 842,2 -193,3 8 648,9 8 236,5 -186,9 8 049,6
należności leasingowe 1 905,7 -12,5 1 893,3 1 695,4 -8,9 1 686,6
należności faktoringowe 1 293,2 -7,3 1 285,9 1 327,0 -8,8 1 318,2
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 747,3 -0,1 747,2 732,0 -4,6 727,3
Bankowość detaliczna 12 065,7 -268,2 11 797,4 10 774,4 -180,3 10 594,1
kredyty i pożyczki hipoteczne 8 876,2 -59,8 8 816,3 7 910,8 -48,9 7 861,8
kredyty w rachunku bieżącym 353,5 -28,1 325,4 377,7 -21,6 356,1
należności leasingowe 260,4 -1,0 259,5 198,4 -0,6 197,8
pozostałe kredyty i pożyczki 2 575,6 -179,3 2 396,2 2 287,5 -109,2 2 178,3
Inne należności, w tym: 252,8 0,0 252,8 1 232,8 -0,2 1 232,6
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa)* nd nd nd 1 024,0 -0,2 1 023,8
złożone depozyty zabezpieczające typu call 195,0 0,0 195,0 155,1 0,0 155,1
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 5,7
pozostałe należności 57,9 0,0 57,9 48,0 0,0 48,0
Razem 27 974,9 -603,8 27 371,2 26 649,7 -479,0 26 170,7

 

2017 [MSR 39 dane nieprzekształcone]
brutto odpis z tytułu utraty wartości netto
Bankowość korporacyjna 14 642,5 -298,5 14 344,0
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 14 126,3 -22,5 14 103,8
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired), w tym: 516,1 -276,0 240,2
wyceniany indywidualnie (ISFA**) 411,5 -208,4 203,1
wyceniany portfelowo (INSFA**) 104,6 -67,5 37,1
Bankowość detaliczna 10 774,4 -180,3 10 594,1
portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR**) 10 573,3 -47,1 10 526,3
portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 201,1 -133,3 67,8
Razem portfel kredytowy, w tym: 25 416,9 -478,8 24 938,1
łącznie portfel bez rozpoznanej utraty wartości (IBNR) 24 699,7 -69,5 24 630,1
łącznie portfel z rozpoznaną utratą wartości (impaired) 717,2 -409,2 308,0

* Euroobligacje, które do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowane były do kategorii „Kredyty i inne należności”, od 1 stycznia 2018 roku prezentowane są w pozycji „Inwestycyjne papiery wartościowe”.

** IBNR – Incurred But Not Reported; ISFA – Individually Significant Financial Assets;  INSFA – Individually Non-Significant Financial Assets

27 429,3 26 170,7 19 615,6
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0,3 0,4 0,0
Rzeczowe aktywa trwałe 147,9 157,7 138,3
Wartości niematerialne 116,8 123,8 102,0
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2,9 3,2 7,6
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 105,9 73,9 56,8
Inne aktywa 129,3 119,8 67,7
Aktywa razem 37 659,8 36 197,4 28 109,4
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 27
zamknij
27. Zobowiązania wobec innych banków USD
2018 2017
Rachunki bieżące 86,2 74,0
Depozyty międzybankowe 233,0 29,4
Kredyty otrzymane* 901,2 880,4
Przyjęte depozyty zabezpieczające typu call 157,5 191,2
Pozostałe zobowiązania 4,1 5,3
Razem 1 382,0 1 180,3

* Pozycja „Kredyty otrzymane” obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”) otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV oraz innych banków nie powiązanych z Grupą.

1 382,0 1 180,3 1 206,7
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28
zamknij
28. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat USD
2018 2017
Wycena instrumentów pochodnych 153,8 281,3
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek  zysków i strat, w tym: 235,7 211,2
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 235,7 211,2
Razem 389,5 492,4
389,5 492,4 380,6
Pochodne instrumenty zabezpieczające 162,7 200,8 351,3
Zobowiązania wobec klientów 29
zamknij
29. Zobowiązania wobec klientów USD
2018 2017
Depozyty, w tym: 30 829,1 29 543,3
gospodarstwa domowe 20 814,3 19 509,6
podmioty gospodarcze 9 504,7 9 524,2
sektor instytucji rządowych i samorządowych 510,0 509,6
Razem (brutto), w tym: 30 829,1 29 543,3
Bankowość korporacyjna 9 998,1 9 996,1
depozyty bieżące 6 776,8 6 780,5
depozyty oszczędnościowe 2 651,6 2 457,1
depozyty terminowe 569,7 758,5
Bankowość detaliczna 20 830,9 19 547,2
depozyty bieżące 4 801,2 4 249,0
depozyty oszczędnościowe 15 413,0 14 343,8
depozyty terminowe 616,8 954,4
Pozostałe zobowiązania, w tym: 472,0 475,2
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 87,6 78,7
pozostałe zobowiązania 384,3 396,5
Razem 31 301,0 30 018,5
31 301,0 30 018,5 22 928,6
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 30
zamknij
30. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych USD
2018 2017
Zobowiązania z tytułu emisji, w tym: 79,9 86,3
obligacje wyemitowane przez ING Bank Śląski S.A. 79,9 86,3
Razem 79,9 86,3
79,9 86,3 207,3
Zobowiązania podporządkowane 31
zamknij
31. Zobowiązania podporządkowane

ING Bank Śląski zawarł dwie umowy pożyczek podporządkowanych z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie:

  • Umowa zawarta 23 lutego 2016 roku na kwotę 150,0 mln EUR. Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 19 kwietnia 2016 roku Bank uzyskał zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier 2.
  • Umowa zawarta 30 października 2018 roku na kwotę 100,0 mln EUR. Po podpisaniu umowy pożyczki Bank wystąpił do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier 2. Uzyskanie zgody nastąpiło 30 stycznia 2019 roku.

Obie pożyczki zostały udzielone na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z nich po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Odsetki obu pożyczek są płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę (1,22% dla pożyczki z roku 2018 i 2,25% dla pożyczki z roku 2016). Warunki finansowe pożyczek nie odbiegają od warunków rynkowych. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym, posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Na koniec 2018 roku wartość bilansowa pożyczek podporządkowanych wynosiła łącznie 1 076,9 mln zł (626,9 mln zł na koniec 2017 roku).

286,4 180,1 159,1
Rezerwy 32
zamknij
32. Rezerwy USD
2018 2017
[MSSF 9] [MSR 39 dane nieprzekształcone]
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 20,9 13,2
Rezerwa na odprawy emerytalne 11,0 11,2
Rezerwa na sprawy sporne 8,6 2,0
Razem 40,5 26,4
40,5 26,4 14,4
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 74,6 66,9 29,0
Inne zobowiązania 396,0 557,6 325,5
Zobowiązania razem 34 112,6 32 809,3 25 602,5
Kapitał własny
Kapitał akcyjny 34,6 37,4 31,1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 254,4 274,7 228,8
Skumulowane inne całkowite dochody 311,1 141,7 138,2
Zyski zatrzymane 2 947,1 2 934,3 2 108,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 3 547,2 3 388,0 2 506,4
Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 0,6
Kapitał własny razem 3 547,2 3 388,0 2 506,9
Zobowiązania i kapitał własny razem 37 659,8 36 197,4 28 109,4
Wartość księgowa 3 547,2 3 388,0 2 506,4
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję 27,27 26,04 19,26

Skonsolidowany rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Komplet not jest dostępny w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok, które jest dostępne w centrum pobrań.

Aktywa

Aktywa ogółem Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A na koniec 2018 roku wyniosły 141,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 12,4% względem końca 2017 roku. Głównym czynnikiem wzrostu był portfel kredytów i innych należności od klientów netto (bez euroobligacji) – zwiększył się o 15,6 mld zł r/r, czyli o 17,8% do 103,1 mld zł. Stanowią one również najistotniejszą pozycję w strukturze aktywów. 31 grudnia 2018 roku odpowiadały za 72,8% wszystkich aktywów Grupy.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

Ważną pozycję w bilansie Grupy Kapitałowej stanowił również portfel papierów wartościowych (łącznie z euroobligacjami) – 33,1 mld zł (23,4% aktywów). Przeważającą część tego portfela stanowiły papiery dłużne, w tym aktywa inwestycyjne – 31,9 mld zł, z czego 20,1 mld zł aktywów wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz 11,9 mld zł aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu.

Zarówno detaliczne, jak i korporacyjne kredyty i inne należności netto od klientów zwiększyły saldo na koniec 2018 roku względem poprzedniego roku. Segment detalicznyUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. dostarczył wzrost o 7,5 mld zł r/r, a segment korporacyjnyUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. o 7,9 mld zł r/r. W konsekwencji udział ekspozycji detalicznych zwiększył się o 0,9 p.p. r/r do 43,0%.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji

*kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji

 Zmień walutę: PLNEURUSD

*kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji

*kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji

W ramach struktury portfela należności od klientów netto (z wyłączeniem euroobligacji) w podziale na waluty, udział ekspozycji denominowanych w złotych był stabilny. Jest to konsekwencja podobnego wzrostu należności denominowanych w złotych o 12,9 mld zł względem 2017 roku (+17,6%) oraz wzrostu ekspozycji denominowanych w walutach obcych o 2,6 mld zł r/r (+19,0%).

Struktura walutowa portfela należności od klientów netto*

*kredyty i inne należności od klientów z wyłączeniem euroobligacji

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Portfel należności od klientów netto
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 102 907,4 91 108,1 81 979,5 73 874,0 61 161,4 11 799,3 13,0%
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 218,4
Razem 103 125,8 91 108,1 81 979,5 73 874,0 61 161,4 12 017,7 13,2%
Portfel należności od klientów netto
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 932,0 21 843,8 18 530,6 17 335,2 14 349,4 2 088,2 9,6%
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 50,8
Razem 23 982,7 21 843,8 18 530,6 17 335,2 14 349,4 2 139,0 9,8%
Portfel należności od klientów netto
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 27 371,2 26 170,7 19 615,6 18 936,7 17 438,8 1 200,5 4,6%
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 58,1
Razem 27 429,3 26 170,7 19 615,6 18 936,7 17 438,8 1 258,6 4,8%
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Portfel należności od klientów netto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Portfel kredytowy, w tym: 101 956,8 86 817,0 77 633,6 68 312,0 56 951,3 15 139,8 17,4%
gospodarstwa domowe 47 525,7 39 059,8 32 865,4 27 276,7 22 318,5 8 465,9 21,7%
podmioty gospodarcze 51 223,9 44 909,9 41 352,2 37 149,5 30 831,6 6 314,0 14,1%
sektor instytucji rządowych i samorządowych 3 207,2 2 847,3 3 416,0 3 885,8 3 801,2 359,9 12,6%
Razem, w tym: 101 956,8 86 817,0 77 633,6 68 312,0 56 951,3 15 139,8 17,4%
Bankowość korporacyjna 57 602,0 49 935,8 46 520,1 42 374,4 35 548,5 7 666,2 15,4%
kredyty w rachunku bieżącym 10 322,8 8 920,1 7 278,9 7 100,0 6 229,8 1 402,7 15,7%
kredyty i pożyczki terminowe 32 517,3 28 023,2 27 168,8 24 281,2 19 621,5 4 494,1 16,0%
należności leasingoweUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. 7 118,1 5 871,4 5 209,2 4 548,2 4 115,2 1 246,7 21,2%
należności faktoringoweWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. 4 834,5 4 589,0 4 350,4 3 389,4 2 815,9 245,5 5,3%
dłużne papiery wartościowe 2 809,3 2 532,1 2 512,8 3 055,6 2 766,1 277,2 10,9%
Bankowość detaliczna 44 354,8 36 881,2 31 113,5 25 937,6 21 402,8 7 473,6 20,3%
kredyty i pożyczki hipoteczne 33 146,8 27 369,4 23 284,0 18 010,3 14 745,8 5 777,4 21,1%
kredyty w rachunku bieżącym 1 223,4 1 239,8 1 143,9 1 095,5 1 072,6 -16,4 -1,3%
należności leasingoweUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. 975,5 688,7 501,4 334,5 223,7 286,8 41,6%
pozostałe kredyty i pożyczki 9 009,1 7 583,3 6 184,2 6 497,3 5 360,7 1 425,8 18,8%
Inne należności, w tym: 950,6 4 291,1 4 345,9 5 562,0 4 210,1 -3 340,5 -77,8%
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa) 0,0 3 564,1 3 910,0 3 838,1 3 923,4 -3 564,1 -100,0%
złożone depozyty zabezpieczające typu call 733,0 540,1 329,0 180,5 71,9 192,9 35,7%
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 19,8 0,0 1 354,4 106,6 -19,8 -100,0%
pozostałe należności 217,6 167,1 106,9 189,0 108,2 50,5 30,2%
Razem 102 907,4 91 108,1 81 979,5 73 874,0 61 161,4 11 799,3 13,0%
Portfel należności od klientów netto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Portfel kredytowy, w tym: 23 710,9 20 814,9 17 548,3 16 030,0 13 361,6 2 896,0 13,9%
gospodarstwa domowe 11 052,5 9 364,8 7 428,9 6 400,7 5 236,3 1 687,7 18,0%
podmioty gospodarcze 11 912,5 10 767,4 9 347,2 8 717,5 7 233,6 1 145,1 10,6%
sektor instytucji rządowych i samorządowych 745,9 682,7 772,2 911,8 891,8 63,2 9,3%
Razem, w tym: 23 710,9 20 814,9 17 548,3 16 030,0 13 361,6 2 896,0 13,9%
Bankowość korporacyjna 13 395,8 11 972,4 10 515,4 9 943,5 8 340,2 1 423,4 11,9%
kredyty w rachunku bieżącym 2 400,7 2 138,7 1 645,3 1 666,1 1 461,6 262,0 12,3%
kredyty i pożyczki terminowe 7 562,2 6 718,7 6 141,2 5 697,8 4 603,5 843,4 12,6%
należności leasingowe 1 655,4 1 407,7 1 177,5 1 067,3 965,5 247,7 17,6%
należności faktoringowe 1 124,3 1 100,2 983,4 795,4 660,7 24,1 2,2%
dłużne papiery wartościowe 653,3 607,1 568,0 717,0 649,0 46,2 7,6%
Bankowość detaliczna 10 315,1 8 842,5 7 032,9 6 086,5 5 021,4 1 472,6 16,7%
kredyty i pożyczki hipoteczne 7 708,6 6 562,0 5 263,1 4 226,3 3 459,6 1 146,6 17,5%
kredyty w rachunku bieżącym 284,5 297,2 258,6 257,1 251,6 -12,7 -4,3%
należności leasingowe 226,9 165,1 113,3 78,5 52,5 61,7 37,4%
pozostałe kredyty i pożyczki 2 095,1 1 818,1 1 397,9 1 524,7 1 257,7 277,0 15,2%
Inne należności, w tym: 221,1 1 028,8 982,3 1 305,2 987,8 -807,7 -78,5%
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa) 0,0 854,5 883,8 900,6 920,5 -854,5 -100,0%
złożone depozyty zabezpieczające typu call 170,5 129,5 74,4 42,4 16,9 41,0 31,6%
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 4,7 0,0 317,8 25,0 -4,7 -100,0%
pozostałe należności 50,6 40,1 24,2 44,4 25,4 10,5 26,3%
Razem 23 932,0 21 843,8 18 530,6 17 335,2 14 349,4 2 088,2 9,6%
Portfel należności od klientów netto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Portfel kredytowy, w tym: 27 118,3 24 938,1 18 575,7 17 511,0 16 238,4 2 180,2 8,7%
gospodarstwa domowe 12 640,8 11 219,9 7 863,9 6 992,1 6 363,6 1 420,9 12,7%
podmioty gospodarcze 13 624,5 12 900,3 9 894,5 9 522,8 8 790,9 724,1 5,6%
sektor instytucji rządowych i samorządowych 853,0 817,9 817,4 996,1 1 083,8 35,2 4,3%
Razem, w tym: 27 118,3 24 938,1 18 575,7 17 511,0 16 238,4 2 180,2 8,7%
Bankowość korporacyjna 15 320,9 14 344,0 11 131,1 10 862,2 10 135,9 976,9 6,8%
kredyty w rachunku bieżącym 2 745,6 2 562,3 1 741,7 1 820,0 1 776,3 183,4 7,2%
kredyty i pożyczki terminowe 8 648,9 8 049,6 6 500,8 6 224,2 5 594,6 599,3 7,4%
należności leasingowe 1 893,3 1 686,6 1 246,4 1 165,9 1 173,4 206,7 12,3%
należności faktoringowe 1 285,9 1 318,2 1 040,9 868,8 802,9 -32,3 -2,5%
dłużne papiery wartościowe 747,2 727,3 601,2 783,3 788,7 19,9 2,7%
Bankowość detaliczna 11 797,4 10 594,1 7 444,7 6 648,8 6 102,5 1 203,3 11,4%
kredyty i pożyczki hipoteczne 8 816,3 7 861,8 5 571,3 4 616,7 4 204,4 954,5 12,1%
kredyty w rachunku bieżącym 325,4 356,1 273,7 280,8 305,8 -30,7 -8,6%
należności leasingowe 259,5 197,8 120,0 85,7 63,8 61,6 31,2%
pozostałe kredyty i pożyczki 2 396,2 2 178,3 1 479,7 1 665,5 1 528,5 217,9 10,0%
Inne należności, w tym: 252,8 1 232,6 1 039,9 1 425,8 1 200,4 -979,8 -79,5%
euroobligacje (obligacje Skarbu Państwa) 0,0 1 023,8 935,6 983,9 1 118,7 -1 023,8 -100,0%
złożone depozyty zabezpieczające typu call 195,0 155,1 78,7 46,3 20,5 39,8 25,7%
należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 5,7 0,0 347,2 30,4 -5,7 -100,0%
pozostałe należności 57,9 48,0 25,6 48,4 30,9 9,9 20,6%
Razem 27 371,2 26 170,7 19 615,6 18 936,7 17 438,8 1 200,5 4,6%

Pasywa

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego były środki klientów. Na koniec 2018 roku zobowiązania wobec klientów wynosiły 117,7 mld zł, czyli 83,1% wszystkich pasywów.

Kolejnym najistotniejszym źródłem finansowania był kapitał własny, który na koniec grudnia 2018 roku wynosił 13,3 mld zł i stanowił 9,4% sumy pasywów.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

30 października 2018 roku nasz bank zaciągnął pożyczkę podporządkowaną o wartości 100 mln EUR, a następnie, 30 stycznia 2019 roku otrzymał zgodę KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. w zakresie włączenia tej pożyczki podporządkowanej do kapitałów Tier II BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Na koniec 2018 roku depozyty i inne zobowiązania wobec klientów wyniosły 117,7 mld zł, co oznacza wzrost o 12,6% lub o 13,2 mld zł r/r. Wzrost depozytów został wygenerowany w zdecydowanej większości przez segment detalicznyUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. (+10,3 mld zł r/r), co spowodowało wzrost udziału tego segmentu w strukturze depozytów do 66,6% z 65,1% rok wcześniej.

*depozyty i inne zobowiązania wobec klientów

*depozyty i inne zobowiązania wobec klientów

*depozyty i inne zobowiązania wobec klientów

*depozyty i inne zobowiązania wobec klientów

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Portfel zobowiązań wobec klientów
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln zł %
Depozyty, w tym: 115 908,0 102 849,1 94 048,4 86 463,7 74 405,7 13 058,9 12,7%
gospodarstwa domowe 78 255,5 67 918,6 63 548,0 58 896,1 50 217,1 10 336,9 15,2%
podmioty gospodarcze 35 735,0 33 156,6 28 759,6 25 948,1 22 320,1 2 578,4 7,8%
sektor instytucji rządowych i samorządowych 1 917,5 1 773,9 1 740,8 1 619,5 1 868,5 143,6 8,1%
Razem, w tym: 115 908,0 102 849,1 94 048,4 86 463,7 74 405,7 13 058,9 12,7%
Bankowość korporacyjna 37 589,9 34 799,5 30 438,9 27 673,4 24 123,6 2 790,4 8,0%
depozyty bieżące 25 478,6 23 605,0 20 094,9 16 563,0 13 331,8 1 873,6 7,9%
depozyty oszczędnościowe 9 969,3 8 553,8 8 608,3 8 355,0 6 293,1 1 415,5 16,5%
depozyty terminowe 2 142,0 2 640,7 1 735,7 2 755,4 4 498,8 -498,7 -18,9%
Bankowość detaliczna 78 318,1 68 049,6 63 609,5 58 790,3 50 282,1 10 268,5 15,1%
depozyty bieżące 18 051,2 14 792,0 11 920,7 9 872,2 7 707,9 3 259,2 22,0%
depozyty oszczędnościowe 57 948,1 49 935,0 47 872,3 42 962,0 36 747,6 8 013,1 16,0%
depozyty terminowe 2 318,8 3 322,6 3 816,5 5 956,0 5 826,6 -1 003,8 -30,2%
Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 774,5 1 654,2 1 777,0 1 402,3 1 282,9 120,3 7,3%
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 329,5 274,0 311,2 300,1 256,8 55,5 20,3%
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 47,5 29,7 0,0
pozostałe zobowiązania 1 445,0 1 380,2 1 465,8 1 054,7 996,4 64,8 4,7%
Razem 117 682,5 104 503,3 95 825,4 87 866,0 75 688,6 13 179,2 12,6%
Portfel zobowiązań wobec klientów
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Depozyty, w tym: 26 955,3 24 658,7 21 258,7 20 289,5 17 456,7 2 296,6 9,3%
gospodarstwa domowe 18 199,0 16 283,9 14 364,4 13 820,5 11 781,7 1 915,0 11,8%
podmioty gospodarcze 8 310,5 7 949,5 6 500,8 6 089,0 5 236,6 361,0 4,5%
sektor instytucji rządowych i samorządowych 445,9 425,3 393,5 380,0 438,4 20,6 4,8%
Razem, w tym: 26 955,3 24 658,7 21 258,7 20 289,5 17 456,7 2 296,6 9,3%
Bankowość korporacyjna 8 741,8 8 343,4 6 880,4 6 493,8 5 659,8 398,4 4,8%
depozyty bieżące 5 925,3 5 659,4 4 542,2 3 886,7 3 127,8 265,8 4,7%
depozyty oszczędnościowe 2 318,4 2 050,8 1 945,8 1 960,6 1 476,5 267,6 13,0%
depozyty terminowe 498,1 633,1 392,3 646,6 1 055,5 -135,0 -21,3%
Bankowość detaliczna 18 213,5 16 315,3 14 378,3 13 795,7 11 796,9 1 898,2 11,6%
depozyty bieżące 4 198,0 3 546,5 2 694,6 2 316,6 1 808,4 651,5 18,4%
depozyty oszczędnościowe 13 476,3 11 972,2 10 821,0 10 081,4 8 621,5 1 504,1 12,6%
depozyty terminowe 539,3 796,6 862,7 1 397,6 1 367,0 -257,4 -32,3%
Pozostałe zobowiązania, w tym: 412,7 396,6 401,7 329,1 301,0 16,1 4,1%
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 76,6 65,7 70,3 70,4 60,2 10,9 16,6%
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 11,1 7,0 0,0
pozostałe zobowiązania 336,0 330,9 331,3 247,5 233,8 5,1 1,6%
Razem 27 368,0 25 055,3 21 660,4 20 618,6 17 757,7 2 312,7 9,2%
Portfel zobowiązań wobec klientów
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Depozyty, w tym: 30 829,1 29 543,3 22 503,4 22 163,9 21 215,1 1 285,8 4,4%
gospodarstwa domowe 20 814,3 19 509,6 15 205,4 15 097,3 14 318,3 1 304,7 6,7%
podmioty gospodarcze 9 504,7 9 524,2 6 881,4 6 651,5 6 364,1 -19,5 -0,2%
sektor instytucji rządowych i samorządowych 510,0 509,6 416,5 415,1 532,8 0,5 0,1%
Razem, w tym: 30 829,1 29 543,3 22 503,4 22 163,9 21 215,1 1 285,8 4,4%
Bankowość korporacyjna 9 998,1 9 996,1 7 283,3 7 093,7 6 878,3 2,0 0,0%
depozyty bieżące 6 776,8 6 780,5 4 808,2 4 245,7 3 801,3 -3,7 -0,1%
depozyty oszczędnościowe 2 651,6 2 457,1 2 059,7 2 141,7 1 794,3 194,6 7,9%
depozyty terminowe 569,7 758,5 415,3 706,3 1 282,7 -188,8 -24,9%
Bankowość detaliczna 20 830,9 19 547,2 15 220,1 15 070,2 14 336,8 1 283,8 6,6%
depozyty bieżące 4 801,2 4 249,0 2 852,3 2 530,6 2 197,7 552,2 13,0%
depozyty oszczędnościowe 15 413,0 14 343,8 11 454,6 11 012,8 10 477,8 1 069,2 7,5%
depozyty terminowe 616,8 954,4 913,2 1 526,7 1 661,3 -337,7 -35,4%
Pozostałe zobowiązania, w tym: 472,0 475,2 425,2 359,5 365,8 -3,2 -0,7%
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 87,6 78,7 74,5 76,9 73,2 8,9 11,4%
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 12,2 8,5 0,0
pozostałe zobowiązania 384,3 396,5 350,7 270,4 284,1 -12,1 -3,1%
Razem 31 301,0 30 018,5 22 928,6 22 523,4 21 580,9 1 282,6 4,3%
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: