ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
2018 [MSSF 9]
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 493,2 10 215,2 0,0 11 794,8
wpływ zmian zasad rachunkowości w związku z wdrożeniem MSSF 9 0,0 0,0 1,1 -249,0 0,0 -247,9
Kapitał własny na pocz. okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości 130,1 956,3 494,3 9 966,2 0,0 11 546,9
Zysk netto bieżącego okresu 1 525,9 1 525,9
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 675,4 4,0 0,0 679,4
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 18,4 18,4
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -31,8 -31,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1 033,1 1 033,1
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -339,4 -339,4
zbycie środków trwałych -4,0 4,0 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,9 -0,9
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -415,9 0,0 -415,9
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
wypłata dywidendy -416,2 -416,2
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1 169,7 11 080,2 0,0 13 336,3
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
2018 [MSSF 9]
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 30,5 224,1 115,6 2 394,1 0,0 2 764,3
wpływ zmian zasad rachunkowości w związku z wdrożeniem MSSF 9 0,0 0,0 0,3 -58,4 0,0 -58,1
Kapitał własny na pocz. okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości 30,5 224,1 115,8 2 335,7 0,0 2 706,2
Zysk netto bieżącego okresu 357,6 357,6
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 158,3 0,9 0,0 159,2
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 4,3 4,3
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -7,5 -7,5
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 242,1 242,1
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -79,5 -79,5
zbycie środków trwałych -0,9 0,9 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,2 -0,2
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -97,5 0,0 -97,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,1 0,1
wypłata dywidendy -97,5 -97,5
Kapitał własny na koniec okresu 30,5 224,1 274,1 2 596,8 0,0 3 125,5
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
2018 [MSSF 9]
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 35,9 264,0 136,1 2 819,8 0,0 3 255,8
wpływ zmian zasad rachunkowości w związku z wdrożeniem MSSF 9 0,0 0,0 0,3 -68,7 0,0 -68,4
Kapitał własny na pocz. okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości 35,9 264,0 136,4 2 751,0 0,0 3 187,4
Zysk netto bieżącego okresu 421,2 421,2
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 186,4 1,1 0,0 187,5
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 5,1 5,1
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -8,8 -8,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 285,2 285,2
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -93,7 -93,7
zbycie środków trwałych -1,1 1,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,2 -0,2
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -114,8 0,0 -114,8
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,1 0,1
wypłata dywidendy -114,9 -114,9
Kapitał własny na koniec okresu 35,9 264,0 322,9 3 058,5 0,0 3 681,3
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
2017 [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 577,5 8 811,0 2,3 10 477,2
Zysk netto bieżącego okresu 1 403,1 0,0 1 403,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -84,3 0,3 0,0 -84,0
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 192,8 192,8
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -31,7 -31,7
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności -0,2 -0,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -32,1 -32,1
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -206,0 -206,0
zbycie środków trwałych -0,3 0,3 0,0
zyski / straty aktuarialne -6,8 -6,8
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,8 -2,3 -1,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 1,0 1,0
rozliczenie nabycia udziałów w spółce zależnej -0,2 -2,1 -2,3
wypłata dywidendy -0,2 -0,2
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 493,2 10 215,2 0,0 11 794,8
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2017
2017 [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 30,6 225,3 136,1 2 075,8 0,5 2 468,3
Zysk netto bieżącego okresu 330,6 0,0 330,6
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -19,9 0,1 0,0 -19,8
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 45,4 45,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -7,5 -7,5
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności 0,0 0,0
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -7,6 -7,6
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -48,5 -48,5
zbycie środków trwałych -0,1 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -1,6 -1,6
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,5 -0,4
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,2 0,2
rozliczenie nabycia udziałów w spółce zależnej 0,0 -0,5 -0,5
wypłata dywidendy 0,0 0,0
Kapitał własny na koniec okresu 30,6 225,3 116,2 2 406,6 0,0 2 778,7
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2017
2017 [MSR 39 – dane nieprzekształcone]
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 34,7 255,4 154,3 2 353,4 0,6 2 798,5
Zysk netto bieżącego okresu 0,0 0,0 0,0 374,8 0,0 374,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -22,5 0,1 0,0 -22,4
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 51,5 51,5
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -8,5 -8,5
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności -0,1 -0,1
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -8,6 -8,6
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -55,0 -55,0
zbycie środków trwałych -0,1 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -1,8 -1,8
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,4
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
rozliczenie nabycia udziałów w spółce zależnej -0,1 -0,6 -0,6
wypłata dywidendy -0,1 -0,1
Kapitał własny na koniec okresu 34,7 255,4 131,7 2 728,5 0,0 3 150,4

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Komplet not jest dostępny w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok, które jest dostępne w centrum pobrań.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: