O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

10 10
 Zmień walutę: PLNEURUSD
2019
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 1 169,7 11 080,2 0,0 13 336,3
korekta ujęcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu -14,7 -14,7
Kapitał własny na pocz. okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości 130,1 956,3 1 169,7 11 065,5 0,0 13 321,6
Zysk netto bieżącego okresu 1 658,7 1 658,7
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 697,6 0,6 0,0 698,2
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 39,5 39,5
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -23,7 -23,7
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1 083,3 1 083,3
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -391,0 -391,0
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,3 0,0 0,3
zbycie środków trwałych -0,6 0,6 0,0
zyski / straty aktuarialne -10,2 -10,2
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -455,2 0,0 -455,2
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,2 0,2
wypłata dywidendy -455,4 -455,4
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1 867,3 12 269,6 0,0 15 223,3
2019
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 30,2 222,3 271,9 2 575,7 0,0 3 100,2
korekta ujęcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu -3,4 -3,4
Kapitał własny na pocz. okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości 30,2 222,3 271,9 2 572,3 0,0 3 096,8
Zysk netto bieżącego okresu 385,6 385,6
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 162,2 0,1 0,0 162,3
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 9,2 9,2
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -5,5 -5,5
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 251,8 251,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -90,9 -90,9
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,1 0,0 0,1
zbycie środków trwałych -0,1 0,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -2,4 -2,4
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -105,8 0,0 -105,8
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,0 0,0
wypłata dywidendy -105,9 -105,9
Kapitał własny na koniec okresu 30,2 222,3 434,1 2 852,2 0,0 3 538,8
2019
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 33,8 248,8 304,3 2 882,5 0,0 3 469,4
korekta ujęcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu -3,8 -3,8
Kapitał własny na pocz. okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości 33,8 248,8 304,3 2 878,7 0,0 3 465,6
Zysk netto bieżącego okresu 431,5 431,5
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 181,5 0,2 0,0 181,6
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 10,3 10,3
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -6,2 -6,2
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 281,8 281,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -101,7 -101,7
aktualizacja wyceny środków trwałych 0,1 0,0 0,1
zbycie środków trwałych -0,2 0,2 0,0
zyski / straty aktuarialne -2,7 -2,7
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -118,4 0,0 -118,4
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,1 0,1
wypłata dywidendy -118,5 -118,5
Kapitał własny na koniec okresu 33,8 248,8 485,8 3 191,9 0,0 3 960,3

 

 Zmień walutę: PLNEURUSD
2018
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 494,3 9 966,2 0,0 11 546,9
korekta ujęcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu -12,6 -12,6
Kapitał własny na początek okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości i korekt 130,1 956,3 494,3 9 953,6 0,0 11 534,3
Zysk netto bieżącego okresu 1 523,8 1 523,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 675,4 4,0 0,0 679,4
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 18,4 18,4
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -31,8 -31,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 1 033,1 1 033,1
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -339,4 -339,4
zbycie środków trwałych -4,0 4,0 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,9 -0,9
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -415,9 0,0 -415,9
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,3 0,3
wypłata dywidendy -416,2 -416,2
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1 169,7 11 065,5 0,0 13 321,6

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2018
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 30,5 224,1 115,8 2 335,7 0,0 2 706,2
korekta ujęcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu -3,0 -3,0
Kapitał własny na początek okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości i korekt 30,5 224,1 115,8 2 332,7 0,0 2 703,2
Zysk netto bieżącego okresu 357,1 357,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 158,3 0,9 0,0 159,2
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 4,3 4,3
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -7,5 -7,5
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 242,1 242,1
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -79,5 -79,5
zbycie środków trwałych -0,9 0,9 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,2 -0,2
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -97,5 0,0 -97,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,1 0,1
wypłata dywidendy -97,5 -97,5
Kapitał własny na koniec okresu 30,5 224,1 274,1 2 593,3 0,0 3 122,1

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2018
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 35,9 264,0 136,4 2 751,0 0,0 3 187,4
korekta ujęcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu -3,5 -3,5
Kapitał własny na początek okresu po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości i korekt 35,9 264,0 136,4 2 747,5 0,0 3 183,9
Zysk netto bieżącego okresu 420,6 420,6
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 186,4 1,1 0,0 187,5
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 5,1 5,1
dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody – przeniesienie na wynik finansowy w związku ze sprzedażą -8,8 -8,8
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – zyski / straty z rewaluacji odnoszone na kapitał własny 285,2 285,2
zabezpieczenie przepływów pieniężnych – przeniesienie do zysku lub straty -93,7 -93,7
zbycie środków trwałych -1,1 1,1 0,0
zyski / straty aktuarialne -0,2 -0,2
Pozostałe zmiany w kapitale własnym, w tym: 0,0 0,0 0,0 -114,8 0,0 -114,8
wycena motywacyjnych programów pracowniczych 0,1 0,1
wypłata dywidendy -114,9 -114,9
Kapitał własny na koniec okresu 35,9 264,0 322,9 3 054,5 0,0 3 677,2

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: