ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Szanowni Interesariusze,

2018 rok przyniósł wyraźne ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Po udanym 2017 roku, dynamika PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. przyspieszyła z 4,8% do 5,1%, pomimo postępującej dekoniunktury w gospodarkach strefy euro. Motorem wzrostu polskiej gospodarki pozostał popyt wewnętrzny, a w szczególności wydatki gospodarstw domowych, oraz inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Solidny wzrost gospodarczy i umiarkowana inflacja skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do utrzymania niezmienionego poziomu stóp procentowych w 2018 roku, niezmiennie od marca 2015 roku. Czynniki te znalazły odzwierciedlenie w agregatach monetarnych. Silna konsumpcja prywatna przyczyniła się do przyspieszenia dynamiki detalicznych złotowych kredytów mieszkaniowych oraz do utrzymania relatywnie wysokiego tempa wzrostu pozostałych kredytów detalicznych. Wyraźne odbicie w inwestycjach prywatnych, przełożyło się na przyspieszenie w akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.

Pomimo środowiska niskich stóp procentowych, dynamika depozytów znacząco przyspieszyła, szczególnie w obszarze gospodarstw domowych. Związane to było z dekoniunkturą na rynku kapitałowym oraz z problemami na rynku funduszy inwestycyjnych.

W 2018 roku miały miejsce również zmiany regulacyjne. Z początkiem 2018 roku został wdrożony nowy standard sprawozdawczości finansowej, MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9: Instrumenty finansowe, który zastąpił dotychczasowy MSRMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 39. W trakcie 2018 roku weszło w życie również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (MIFID IIAng. Markets in Financial Instruments Directive II - dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.Ang. Markets in Financial Instruments Directive II - dyrektywa dotycząca usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie.) w sprawie rynków instrumentów finansowych. Ponadto, podmioty gospodarcze, w tym banki, pracowały również bardzo intensywnie nad wdrożeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych oraz nad implementacją mechanizmu podzielonej płatności podatku od towarów i usług (ang. split payment).

Od stycznia 2018 roku obowiązuje obniżona stawka oprocentowania rezerwy obowiązkowej w NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa., a od marca 2018 roku obniżona stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych na co najmniej dwa lata. Już czwarty rok kontynuowana była dyskusja publiczna odnośnie kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim. Nadal bez rozstrzygnięcia, chociaż prace komisji sejmowej ponownie przyspieszyły na początku 2019 roku.

Nie bez wpływu na sektor finansowy pozostają zmiany właścicielskie. Konsolidacja sektora była kontynuowana w 2018 roku i z dużym prawdopodobieństwem będzie maiła miejsce również w 2019 roku.

Pomimo zmiennego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego, Grupa Kapitałowa ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. konsekwentnie realizowała swoją strategię biznesową, której celem jest wzrost skali działania poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz oferowanie wygodnych i nowoczesnych rozwiązań oraz produktów zaprojektowanych tak, żeby spełnić oczekiwania klientów we wszystkich segmentach działalności. W 2018 roku, niezmiennie i konsekwentnie jak na przestrzeni ponad 10 lat, Grupa znacząco zwiększyła swój portfel kredytowy oraz depozytowy, jednocześnie zachowując dobrą jakość aktywów oraz utrzymując silną pozycję kapitałową i płynnościową.

Na koniec 2018 roku Grupa obsługiwała 4,86 mln klientów, czyli o 6% więcej klientów niż na koniec roku poprzedniego. W segmencie detalicznym liczba klientów zwiększyła się o 6% do 4,80 mln, a w segmencie korporacyjnym o 11% do 62 tys. Na koniec 2018 roku kwota kredytów i innych należności netto od klientów ukształtowała się na poziomie ponad 103 mld zł i była o 13% wyższa niż przed rokiem. W podobnym tempie wzrosła wartość zdeponowanych przez klientów środków i na koniec roku wyniosła prawie 118 mld zł. W konsekwencji, suma bilansowa Grupy ukształtowała się na poziomie prawie 142 mld zł, tj. wzrosła o 12% w porównaniu do 2017 roku.

Grupa zakończyła rok z silną bazą kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na bezpiecznym poziomie 15,6%. Dzięki szybszemu wzrostowi kredytów niż depozytów, relacja kredytów do depozytów (kredyty skorygowane o portfel euroobligacji) na koniec roku wyniosła 87,6%, tj. o 3,9p.p. wyżej niż rok wcześniej. 2018 rok okazał się rekordowy dla Grupy Kapitałowej ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego również pod kątem rentowności. Zysk netto wzrósł o 8,8% r/r do poziomu 1 526 mln zł, a poziom zwrotu na kapitale własnym wyniósł 12,5% (12,6% rok wcześniej).
Rada Nadzorcza BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. czynnie wspierała Zarząd poprzez uważną analizę jego działań, a w przypadku kluczowych decyzji brała udział w ich podejmowaniu. Ze szczególną uwagą Rada Nadzorcza monitorowała obszary zarządzania ryzykiem rynkowym, płynnością oraz adekwatnością kapitałową. Angażowała się także w wytyczanie priorytetowych kierunków rozwoju Grupy. Członkowie Rady Nadzorczej należeli do Komitetu Audytu, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Mam nadzieję, że strategia Grupy ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. oraz rozważne działanie Zarządu wspieranego przez Radę Nadzorcą pozwolą na dalszy rozwój Grupy.

Z poważaniem,
Antoni F. Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jesteś w ścieżce klienta Jesteś w ścieżce pracownika Jesteś w ścieżce rynku i mediów
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: