O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Model tworzenia wartości

katowice_ing_01-2020_rk_1179 katowice_ing_01-2020_rk_1179
 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

Wspólnie z zarządem i wyższą kadrą menedżerską stworzyliśmy szczegółowy model tworzenia wartości. Powstał on na bazie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego. Model tworzenia wartości jest naszą odpowiedzią na pytania: jaką wartość tworzymy dla klientów, akcjonariuszy, pracowników, społeczeństwa i otoczenia, jak ją mierzymy i jak maksymalizujemy. Wszystko po to, aby stale doskonalić strategiczne zarządzanie naszą organizacją.

Wykorzystywane kapitały

 To nasi pracownicy, ich wiedza, kompetencje oraz zaangażowanie. To również nasi klienci współpracujący z nami przy rozwijaniu naszych produktów i usług.
Jak zarządzamy kapitałem?

Wspieramy naszych pracowników w rozwoju, dajemy im narzędzia i możliwość wykorzystywania swojego potencjału. Dbamy także o różnorodność, dobre samopoczucie. Wprowadzamy nowe elementy well-beingu. Z naszymi klientami jesteśmy na każdym etapie ich życia i podejmowania decyzji. Współtworzymy z nimi produkty i wprowadzamy usprawnienia w ramach metodologii PACE.

Stan kapitału na koniec roku
Miara 2018 2019
Zatrudnienie (etaty) 8 034 8 072
Wskaźnik rotacji 7,0% 7,2%
Kobiety na stanowiskach kierowniczych 231 234
Liczba klientów primary (mln) 1,83 1,97

Wynik przetworzenia kapitału w 2019 roku

 • Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników wyniósł 82% w badaniu WPC w październiku 2018 roku (badanie przeprowadzane co 2 lata)
 • Pozyskaliśmy 474 tys. nowych klientów detalicznych oraz 13 tys. nowych klientów korporacyjnych
Przykładowy wpływ na inne kapitały
 • Wpływ na kapitał finansowy poprzez ponoszone koszty wynagrodzeń.
 • Wpływ na kapitał intelektualny poprzez wewnętrzne szkolenia dla naszych pracowników i dzielenie się wiedzą.
 • Wpływ na kapitał środowiskowy poprzez wewnętrzne i zewnętrzne kampanie zwiększające świadomość ekologiczną.
 • Wpływ na kapitał społeczny poprzez wolontariat pracowniczy w organizacjach społecznych.
Przez który rozumiemy środki powierzone nam przez klientów, kapitał dostarczony przez akcjonariuszy oraz obligatariuszy i wygenerowany przez nasz bank wynik netto.
Jak zarządzamy kapitałem?

Kapitałem finansowym zarządzamy tak by maksymalizować efektywność jego wykorzystania w ramach zdefiniowanego apetytu na ryzyko, mierzoną stosunkiem kosztów do dochodów i zwrotem z kapitału własnego. Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam depozytów i spełnienie wymogów m.in. kapitałowych oraz płynnościowych.

Stan kapitału na koniec roku
Miara 2018 2019
Kapitał własny
(mln zł)
13 321,6 15 223,3
Zgromadzone depozyty (mln zł) 117 682,5 130 473,5
Zobowiązania podporządkowane (mln zł) 1 076,9 2 131,1
Łączny współczynnik kapitałowy 15,58% 16,87%

Wynik przetworzenia kapitału w 2019 roku

 • Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 43,1%.
 • Wskaźnik ROE (zwrotu na kapitale) wyniósł 11,6%.
 • Koszty odsetkowe wyniosły 986,2 mln zł.
 • Wartość wypłaconej dywidendy wyniosła 3,50 zł na akcję.
Przykładowy wpływ na inne kapitały
 • Wpływ na kapitał ludzki poprzez poniesione koszty wynagrodzeń pracowników.
 • Wpływ na kapitał intelektualny poprzez poniesione koszty szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników.
 • Wpływ na kapitał środowiskowy poprzez emisję zielonych listów zastawnych.
 • Wpływ na kapitał społeczny poprzez przekazane darowizny.
To nasze umiejętności i wiedza, które wykorzystujemy do tworzenia nowoczesnych produktów i usług odpowiadających na obecne i przyszłe potrzeby klientów
Jak zarządzamy kapitałem?

Organizujemy szkolenia, staże wewnętrzne. Dajemy dostęp do e-learningów. Nasi pracownicy są prelegentami na konferencjach. Pracujemy w oparciu o własną metodologię PACE. Wykorzystujemy Agile w organizacji pracy.

Stan kapitału na koniec roku
Miara 2018 2019
Liczba trenerów Agile 15 15
Liczba działań rozwojowych na pracownika 10,6 12,5
Udział pracowników w stażach wewnętrznych 180 150

Wynik przetworzenia kapitału w 2019 roku

 • Od 2016 roku zakończyliśmy 80 inicjatyw w oparciu o metodologię PACE, z czego wdrożyliśmy 50.
 • 78% kredytów gotówkowych sprzedaliśmy poprzez kanały zdalne.
 • Jako pierwszy bank w Polsce wdrożyliśmy podgląd rachunków w innych bankach.
 • 26% udzielonych kredytów hipotecznych to kredyty na stałą stopę.
Przykładowy wpływ na inne kapitały
 • Wpływ na kapitał społeczny poprzez tworzenie nowych produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów.
 • Wpływ na kapitał finansowy poprzez obniżenie kosztów szkoleń w związku z promowaniem szkoleń wewnętrznych.
 • Wpływ na kapitał ludzki poprzez zwiększanie kompetencji i umiejętności pracowników.
 • Wpływ na kapitał środowiskowy poprzez tworzenie rozwiązań oddziałujących pozytywnie na środowisko.
To środowisko naturalne, na które głównie oddziałujemy pośrednio poprzez finansowane przez nas projekty. Nasz bezpośredni wpływ staramy się minimalizować.
Jak zarządzamy kapitałem?

W 2018 roku wprowadziliśmy Deklarację Ekologiczną, zgodnie z którą nie będziemy finansować biznesów opartych na węglu. Zwiększymy swoje zaangażowanie w projekty proekologiczne. Zmniejszamy nasz bezpośredni wpływ środowiskowy. Cele środowiskowe są częścią naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Stan kapitału na koniec roku
Miara 2018 2019
Zużycie prądu (kWh) 30 558 890 31 920 924
Zużycie wody (m3) 57 130 58 284
Emisja gazów cieplarnianych (tony CO2e) 6 021 3 268
Recykling 100% 100%

Wynik przetworzenia kapitału w 2019 roku

 • 100% umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego.
 • 100% wykorzystywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
 • Zmniejszyliśmy o 89% emisję gazów cieplarnianych względem 2014 roku.
 • Udzieliliśmy 231,6 mln zł ekokredytów detalicznych.
Przykładowy wpływ na inne kapitały
 • Wpływ na kapitał ludzki poprzez promowanie zrównoważonego transportu.
 • Wpływ na kapitał finansowy poprzez zwiększenie finansowania proekologicznych projektów.
 • Wpływ na kapitał intelektualny poprzez poszukiwanie rozwiązania dla platformy mobilności miejskiej.
 • Wpływ na kapitał społeczny poprzez wdrożenie proekologicznych produktów dla klientów.
To relacje z interesariuszami z naszego otoczenia: klientami, pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społecznymi oraz charytatywnymi.
Jak zarządzamy kapitałem?

Dbamy o nasze relacje ze wszystkimi interesariuszami. Wiemy, że mamy wpływ bezpośredni na naszych interesariuszy, ale także pośredni na całe otoczenie np. rodziny naszych pracowników, podopiecznych organizacji społecznych, z którymi współpracujemy, uczestników naszych partnerstw itd. Prowadzimy dialog, jesteśmy otwarci i dostępni we wszystkich kanałach komunikacji.

Stan kapitału na koniec roku
Miara 2018 2019
Godziny przeznaczone na wolontariat 5 221 7 283
Liczba studentów w programie „Artysta zawodowiec” 879 633
Liczba biegaczy w Biegnij Warszawo 6 704 6 165

Wynik przetworzenia kapitału w 2019 roku

 • Wprowadziliśmy program profilaktyki onkologicznej (z programu skorzystały 592 osoby).
 • 1 054 uczestników i ich opiekunów gościła Fundacja ING Dzieciom w ramach Turnusów Uśmiechu.
 • Do realizacji Wyzwania ING w ramach partnerstwa z Zwolnieni z Teorii zgłosiło się ponad 30 zespołów.
Przykładowy wpływ na inne kapitały
 • Wpływ na kapitał ludzki poprzez promowanie zdrowego stylu życia i zaangażowania społecznego.
 • Wpływ na kapitał finansowy poprzez przekazane darowizny.
 • Wpływ na kapitał intelektualny poprzez mentoring naszych pracowników i rozwój ich umiejętności miękkich.
 • Wpływ na kapitał środowiskowy poprzez realizację ekowolontariatów.

Nasz model tworzenia wartości

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: