O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Nasza obecność na rynku kapitałowym

Relacje inwestorskie

Jako ING Bank Śląski S.A. dążymy do najwyższych standardów w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym. Przykładamy szczególną wagę do rzetelności informacji, transparentności oraz do równego traktowania wszystkich interesariuszy oraz przestrzega wszystkich zapisów prawa w zakresie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na giełdzie. Zadania te realizujemy m.in. w oparciu o zasady ładu korporacyjnego oraz politykę informacyjną (opisane szerzej w rozdziale Oświadczenie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego).

katowice_ing_01-2020_rk_0712 katowice_ing_01-2020_rk_0712

Istotne informacje finansowo-biznesowe w postaci raportów okresowych, raportów bieżących, prezentacji inwestorskich oraz edytowalnych plików z kluczowymi danymi dotyczącymi naszego banku udostępniamy szerokiemu rynkowi kapitałowemu. Komunikacją z inwestorami, analitykami oraz agencjami ratingowymi zajmuje się dedykowana jednostka – Biuro Relacji Inwestorskich.

W 2019 roku przedstawiciele Zarządu oraz Biura Relacji Inwestorskich odbyli 45 indywidualnych i grupowych spotkań z inwestorami, uczestniczyli także w kluczowych konferencjach inwestorskich.

Dane kontaktowe do Biura Relacji Inwestorskich
e-mail: investor@ing.pl
tel.: +48 (22) 820 44 16

Regułą jest też, że raz na kwartał w dniu publikacji raportu okresowego, Biuro Relacji Inwestorskich wspólnie z Biurem Prasowym, organizuje otwarte spotkania dla inwestorów, analityków oraz dziennikarzy. Każdorazowo w takiej konferencji uczestniczy około 30 przedstawicieli domów i biur maklerskich, inwestorów oraz mediów. Konferencje są transmitowane na żywo przez Internet, a zapis takiej transmisji jest później dostępny do odtworzenia na stronie internetowej Biura Relacji Inwestorskich.

Przykładamy dużą wagę do jakości komunikacji z interesariuszami za pośrednictwem strony internetowej. Znajdują się tam aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji naszego banku na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów kredytowych. Na stronie internetowej publikowane są również raporty bieżące i okresowe, prezentacje wynikowe, arkusze .xlsx z kluczowymi informacjami finansowymi i biznesowymi. Dzięki zastosowaniu technologii RWD, strona internetowa jest dostosowana również do urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

Nasz bank należy do grona spółek będących przedmiotem obserwacji i analiz rynkowych. Na koniec 2019 roku, analitycy reprezentujący 11 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych publikowali raporty i rekomendacje dla akcji ING Banku Śląskiego.

Struktura rekomendacji dla akcji ING Banku Śląskiego na 31 grudnia 2019 roku

2x Kupuj / Akumuluj

5x Trzymaj / Neutralnie

4x Redukuj / Sprzedaj

198,22 zł

Średnia cena docelowa dla akcji ING Banku Śląskiego na 31 grudnia 2019 roku

Na stronie internetowej Biura Relacji Inwestorskich oraz w oddzielnej zakładce Analitycy. Biuro Relacji Inwestorskich na bieżąco aktualizuje zestawienie rekomendacji wydanych przez analityków wraz ze średnią ceną docelową oraz konsensu rynkowego opartego na średniej oczekiwań.

Oczekiwania analityków względem wyniku skonsolidowanego ING Banku Śląskiego w trakcie 2019 roku (mln zł)

Cena akcji

W 2019 roku kurs akcji ING Banku Śląskiego na zamknięcie sesji na GPW wahał się w przedziale od 180,00 zł (zanotowany 3 stycznia) do 204,50 zł (zanotowany 1 lipca). 30 grudnia 2019 roku cena akcji naszego banku wyniosła 202,50 zł, czyli była o 12,5% wyższa niż w ostatnim dniu notowań 2018 roku (dla porównania indeks sektorowy WIG-Banki spadł w tym czasie o 9,2%).

Na koniec 2019 roku wartość rynkowa naszego banku ukształtowała się na poziomie 26,3 mld zł, podczas gdy wartość księgowa grupy kapitałowej banku wynosiła 15,2 mld zł.

Nasz bank wchodzi w skład indeksów WIG 30, mWIG 40 oraz WIG-ESG od momentu ich powstania. Byliśmy też w składzie RESPECT Index od momentu jego powstania aż do końca notowań tego indeksu w 2019 roku.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Dane na temat akcji ING Banku Śląskiego S.A.
2019 2018
Cena akcji na koniec roku (zł) 202,50 180,00
Maksymalna cena akcji (zł) 204,50 221,50
Minimalna cena akcji (zł) 180,00 160,60
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
Kapitalizacja na koniec roku (mld zł) 26,3 23,4
Średni wolumen obrotu 7 860 11 711
Zysk na akcję (zł) 12,75 11,71
Wartość księgowa na akcję (zł) 117,01 102,40
Dywidenda na akcję wypłacona w danym roku (zł) 3,50 3,20
Wskaźnik C/Z (x)* 15,9 15,3
Wskaźnik C/WK (x)* 1,7 1,8

*Wskaźnik obliczony w oparciu o cenę akcji na koniec danego roku.

Dane na temat akcji ING Banku Śląskiego S.A.
2019 2018
Cena akcji na koniec roku (EUR) 47,6 41,9
Maksymalna cena akcji (EUR) 48,2 53,4
Minimalna cena akcji (EUR) 41,8 37,1
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
Kapitalizacja na koniec roku (mld EUR) 6,2 5,4
Średni wolumen obrotu 7 860 11 711
Zysk na akcję (EUR) 2,96 2,74
Wartość księgowa na akcję (EUR) 27,48 23,81
Dywidenda na akcję wypłacona w danym roku (EUR) 0,81 0,75
Wskaźnik C/Z (x)* 15,9 15,3
Wskaźnik C/WK (x)* 1,7 1,8

*Wskaźnik obliczony w oparciu o cenę akcji na koniec danego roku.

Dane na temat akcji ING Banku Śląskiego S.A.
2019 2018
Cena akcji na koniec roku (USD) 53,9 51,7
Maksymalna cena akcji (USD) 54,6 66,4
Minimalna cena akcji (USD) 47,6 42,2
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
Kapitalizacja na koniec roku (mld USD) 6,9 6,2
Średni wolumen obrotu 7 860 11 711
Zysk na akcję (USD) 3,32 3,23
Wartość księgowa na akcję (USD) 30,81 27,24
Dywidenda na akcję wypłacona w danym roku (USD) 0,91 0,88
Wskaźnik C/Z (x)* 15,9 15,3
Wskaźnik C/WK (x)* 1,7 1,8

*Wskaźnik obliczony w oparciu o cenę akcji na koniec danego roku.

Notowania cen akcji ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku na tle wybranych indeksów GPW doprowadzonych do porównywalności

Ratingi ING Banku Śląskiego S.A.

Potwierdzeniem naszej stabilnej pozycji finansowej są też zewnętrzne ratingi kredytowe nadane Bankowi. Nasz bank współpracuje z dwiema agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service.

Agencja Fitch Ratings nadaje rating pełny – na podstawie umowy pomiędzy Bankiem a agencją. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2019 rok ocena ratingowa Banku od Agencji jest następująca:

Fitch Ratings Ltd.
Rating podmiotu (Long-term IDR) A
Perspektywa utrzymania oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating bbb+
Ocena wsparcia 1
Rating długoterminowy na skali krajowej AAA (pol)
Perspektywa utrzymania wyżej wymienionej oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)

W komunikacie opublikowanym 7 października 2019 roku Agencja podtrzymała nadane Bankowi ratingi. W uzasadnieniu Agencja podkreśliła, że utrzymane ratingi Banku odzwierciedlają:

 • zdywersyfikowany model biznesowy,
 • konserwatywne podejście do ryzyka kredytowego,
 • wysoką jakość aktywów, oraz
 • stabilne źródło finansowania banku.

Agencja Moody’s Investors Sevice nadaje Bankowi rating na podstawie ogólnodostępnych publicznych informacji. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2019 rok ocena ratingowa Banku od Agencji jest następująca:

Moody’s Investors Service Ltd.
Długookresowy rating depozytów (LT rating) A2
Krótkookresowy rating depozytów (ST rating) P-1
Ocena indywidualna (BCA) baa2
Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA) baa1
Perspektywa ratingu (Outlook) Stabilna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa A1 (cr) / P-1 (cr)
Rating ryzyka kontrahenta (CR Rating) A1 / P-1

W komunikacie opublikowanych 21 października 2019 roku Agencja podtrzymała nadane Bankowi ratingi. Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating Banku odzwierciedla:

 • dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne,
 • adekwatny współczynnik kapitałowy,
 • umiarkowaną rentowność, oraz
 • stabilny profil finansowania banku bazujący na depozytach i wysokie bufory płynnościowe.

Zestawienie ratingów

W poniższej tabeli prezentujemy porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, ING Banku Śląskiego S.A. i ING Bank N.V. na dzień podpisania raportu rocznego za 2019 rok.

Zestawienie ratingów
Polska ING Bank Śląski S.A. ING Bank N.V.
Fitch Ratings A- A AA-
Moody’s Investor Services A2 A2 Aa3
Standard & Poor’s A (waluta krajowa)
A- (waluta zagraniczna)
A+

Ratingi ING Banku Hipotecznego S.A.

Agencja Moody’s Investors Service Ltd nadaje rating pełny – na podstawie umowy pomiędzy ING Bankiem Hipotecznym a agencją. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2019 rok ocena ratingowa ING Banku Hipotecznego od agencji jest następująca:

Moody’s Investors Service Ltd.
Długookresowy rating kontrahenta (LT Counterparty Risk) A2
Krótkookresowy rating kontrahenta (ST Counterparty Risk) P-1
Długoterminowy rating emitenta (LT Issuer Ratings) Baa1
Krótkoterminowy rating emitenta (ST Issuer Ratings) P-2
Perspektywa ratingu (Outlook) Stabilna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa A2 (cr) / P-1 (cr)

Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating ING Banku Hipotecznego odzwierciedla:

 • 100% własność ING Banku Śląskiego i jego stabilną perspektywę rozwoju,
 • Strategiczne dostosowanie i operacyjną integrację w ramach struktur Grupy ING Banku Śląskiego,
 • Zobowiązanie ze strony ING Banku Śląskiego do wsparcia pozycji kapitałowej i płynnościowej ING Banku Hipotecznego w celu spełnienia wymagań regulacyjnych.
Pierwsza emisja listów zastawnych

W październiku 2019 roku ING Bank Hipoteczny S.A. przeprowadził inauguracyjną emisję 5-cio letnich zielonych listów zastawnych.

Pozyskane z tytułu emisji środki, zgodnie z przyjętą w ING Bank Hipoteczny polityką (Green Bond Framework) zostaną przeznaczone na refinansowanie złotowych kredytów hipotecznych osób fizycznych, zabezpieczonych na nieruchomościach należących do 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce. Prowadzącymi książkę popytu (Joint Lead Managers) byli ING Bank N.V. i ING Bank Śląski S.A.

Duże zainteresowanie ze strony lokalnych instytucji finansowych pozwoliło na uplasowanie emisji o wartości 400 mln zł, przy cenie 0,53% ponad sześciomiesięczny WIBOR. Wyemitowane papiery są notowane na giełdzie w Luksemburgu i w Warszawie.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła wysoką jakość portfela kredytów hipotecznych, które są zabezpieczeniem dla emitowanych papierów wartościowych i nadała listom rating Aa3 (najwyższy możliwy do osiągnięcia przez emitenta z Polski).

ING Bank Hipoteczny S.A. był pierwszym bankiem hipotecznym, który w swoim debiucie wyemitował zielone listy zastawne oraz pierwszym podmiotem z Grupy ING N.V., który wyemitował listy zastawne o takim charakterze.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: