Skala działalności

Nasi klienci

Akwizycja nowych klientów pozostawała na bardzo wysokim poziomie – w 2020 roku pozyskaliśmy 359 tys. nowych klientów indywidualnych (401 tys. w 2019 roku), 64 tys. przedsiębiorców (73 tys. w 2019 roku) oraz 13 tys. klientów korporacyjnych (13 tys. w 2019 roku).

W ciągu roku baza klientów zwiększyła się o 219 tys., wobec spadku o 256 tys. rok wcześniej. Spadek liczby klientów netto w 2019 roku wynikał z obowiązków regulacyjnych oraz weryfikacji portfela klientów pod względem potencjału aktywizacyjnego.

Na koniec grudnia 2020 roku liczba klientów wynosiła 4,72 mln i dzieliła się na następujące segmenty działalności:

4,24 mln
klientów indywidualnych (wzrost o 187 tys. r/r)
486 tys
klientów korporacyjnych, w tym:
  • 408 tys. – przedsiębiorców (przyrost w ciągu roku o 25 tys.)
  • 74 tys. – średnich i dużych firm (przyrost w ciągu roku o 6 tys.)
  • 3,4 tys. – klientów strategicznych (płasko r/r)

Wzrost naszej bazy klientowskiej lepiej opisuje liczba klientów primary, czyli takich dla których jesteśmy bankiem pierwszego wyboru i którzy posiadają kilka (określonych) produktów. Takich klientów łącznie na koniec 2020 roku mieliśmy 2,08 mln, czyli o 107 tys. więcej niż na koniec 2019 roku, a w tym:

  • 1,93 mln klientów indywidualnych (wzrost o 94 tys. w ciągu roku)
  • 113 tys. przedsiębiorców (wzrost o blisko 10 tys. w ciągu roku)
  • 36 tys. klientów korporacyjnych (bez uwzględnienia klientów strategicznych; wzrost o 4 tys. w ciągu roku)

Klienci primary stanowili na koniec 2020 roku 44% wszystkich naszych klientów (podobnie jak na koniec 2019 roku, ale więcej niż na koniec 2017 roku – 37%).

Stale rosnąca liczba klientów jest efektem działań, które podejmujemy, aby umocnić długoterminowe relacje z klientami. Relacje te bazują na naszej, godnej zaufania marce, przejrzystej i elastycznej ofercie produktowej oraz na stale rozwijanym, nowoczesnym systemie dystrybucji i obsługi.

Liczba klientów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego (stan na koniec roku)

Struktura liczby naszych klientów detalicznych

Struktura liczby naszych klientów korporacyjnych

Wartość aktywów i udział rynkowy

Wartość naszych aktywów na koniec 2020 roku wynosiła 186,6 mld zł. Było to o 17,6% więcej niż na koniec 2019 roku. W okresie ostatnich 5 lat (2016-2020) nasza suma bilansowa wzrosła o 59% (czyli o 69,1 mld zł). Dynamika sumy aktywów w sektorze wynosiła odpowiednio 17,3r/r w 2020 roku i 37,1% w ostatnich 5 latach. Konsekwentnyszybszy wzrost sumy bilansowej naszego banku od sektora, powoduje, że rosną nasze udziały rynkowe. Udział naszego banku w aktywach sektora wynosił 7,6% na koniec 2020 roku względem 6,6% na koniec 2016 roku. Na koniec 2020 roku byliśmy czwartym bankiem na rynku pod względem wartości aktywów. 

Wartość należności od klientów i udział rynkowy

Wolumen należności brutto (łącznie z kredytami wycenianymi do wartości godziwej) od naszych klientów na koniec 2020 roku wynosił 126,1 mld zł i był o 6,5% wyższy niż na koniec 2019 roku. Przełożyło się to na wzrost naszego udziału rynkowego w kredytach do 9,3%, czyli o 0,5 p.p. więcej niż na koniec 2020 roku. 

Najistotniejszą częścią portfela należności brutto wciąż są należności od klientów korporacyjnych, ale ich udział w strukturze sukcesywnie spada (z 65% na koniec 2016 roku do 56% na koniec 2020 roku). Pod względem wielkości portfela należności od klientów ogółem byliśmy czwartym bankiem na rynku na koniec 2020 roku. 

Wartość depozytów i udział rynkowy

Oszczędności naszych klientów (z pominięciem oszczędności pozabilansowych segmentu bankowości detalicznej) wyniosły na koniec 2020 roku 149,3 mld zł i były wyższe o 15,9% r/r. Pozwoliło to na wzrost naszego udziału rynkowego w depozytach o 0,3p.p. do 9,6% na koniec 2020 roku. 

Przeważającą częścią oszczędności bilansowych naszych klientów pozostają zobowiązania wobec segmentu detalicznego (stanowiły one 61% wszystkich depozytów na koniec 2020 roku). 

Pod względem wielkości portfela zobowiązań wobec klientów ogółem byliśmy czwartym bankiem na rynku na koniec 2020 roku. 

Struktura depozytów* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego wg województw na koniec 2020 roku

*depozyty i inne zobowiązania wobec klientów

Wartość salda komercyjnego

Saldo komercyjne wyniosło na koniec 2020 roku 275,5 mld zł i było wyższe o 11,4% r/r. Pozwoliło to na wzrost naszego udziału rynkowego w saldzie komercyjnym o 0,6p.p. do 9,5% na koniec 2020 roku. 

Przeważającą częścią salda komercyjnego pozostaje segment detaliczny (stanowił on 53% salda komercyjnego na koniec 2020 roku). 

Pod względem wielkości salda komercyjnego byliśmy czwartym bankiem na rynku na koniec 2020 roku. 

Wyniki wyszukiwania