ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
inne inne
 • [102-44]
  Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
 • [102-46]
  Proces definiowania treści raportu
 • [102-47]
  Zidentyfikowane istotne tematy
 • [102-48]
  Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
 • [102-49]
  Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
 • [102-50]
  Okres raportowania
 • [102-51]
  Data publikacji ostatniego raportu
 • [102-52]
  Cykl raportowania
 • [102-53]
  Dane kontaktowe
 • [102-54]
  Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

Z przyjemnością prezentujemy kolejny raport zintegrowany ING Banku Śląskiego obejmujący rok 2018. Ten dokument przygotowaliśmy zgodnie z najlepszymi światowymi standardami:

 • międzynarodowymi wytycznymi w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core), oraz
 • wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego IInternational Integrated Reporting Council (IIRC).

Raport ten też spełnia wymogi formalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport prezentuje działalność Grupy ING Banku Śląskiego S.A. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, chyba że w treści wskazujemy inny okres. Zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe, dotyczą Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (oraz wybrane dane finansowe ING Banku Śląskiego S.A.). W raportowanym okresie nie było znaczących zmian w rozmiarze, strukturze, formie własności czy łańcuchu dostaw naszego banku. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu. Bieżący raport nie wiąże się ze znaczącymi zmianami dotyczącymi zasięgu raportowania czy też zastosowanych metod pomiaru w stosunku do raportu poprzedniego. Dotyczy on działań Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz efektów tych działań.

W raporcie zamieściliśmy istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw naszego banku. Zaprezentowaliśmy je, uwzględniając kontekst ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Prezentujemy także nasze rozumienie biznesowej odpowiedzialności oraz to, jaki mamy wpływ na otoczenie – teraz i w przyszłości. Wierzymy, że nasz raport zintegrowany objaśnia sposób, w jaki pozafinansowe aspekty naszej działalności wpływają na naszą zdolność do tworzenia i podtrzymywania wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Raport wydajemy w ujęciu rocznym. Poprzedni raport za rok 2017 został opublikowany w marcu 2018 roku.

Zgodnie z wytycznymi GRI Standards przeprowadziliśmy składający się z trzech etapów proces:

 • Identyfikacja
  Na tym etapie wyłoniliśmy kluczowe zagadnienia w obszarze odpowiedzialności banku oraz realizowanej przez niego działalności. Przeanalizowaliśmy również inne źródła, m.in. publikacje prasowe w raportowanym okresie, tematy poruszane w komunikacji wewnętrznej, aktualną strategię biznesową oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Wzięliśmy także pod uwagę tematy istotne w raportowaniu niefinansowym w naszej branży.
 • Priorytetyzacja
  Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród interesariuszy zewnętrznych, tj. klientów, analityków, regulatorów, inwestorów, mediów, organizacji pozarządowych,  dostawców oraz naszych pracowników. Wyniki pozwoliły nam wyłonić najważniejsze tematy, które powinny znaleźć się w raporcie.
 • Walidacja
  Wskazane tematy zweryfikowaliśmy i doprecyzowaliśmy z kadrą zarządzającą. Kadra zarządzająca uzgodniła, że te same aspekty, które wybrali interesariusze w procesie priorytetyzacji, powinny zostać uwzględnione w raporcie. Przełożyło się to bezpośrednio na raportowane aspekty.
Aspekt Wpływ na bank Wpływ na otoczenie Nasza odpowiedź w raporcie
Kluczowi interesariusze i relacje
z nimi, relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Relacje
  z otoczeniem
 • Zaangażowanie społeczne i wolontariat
Pracownicy banku – wartość i potencjał, zarządzanie wiedzą, szkolenia i rozwój
 • Kultura innowacji
  i kompetentni pracownicy
 • Kim są nasi pracownicy
Działania z zakresu zaangażowania społecznego banku, wolontariat pracowniczy
 • Zaangażowanie społeczne
  i wolontariat
Inicjatywy z zakresu edukacji finansowej
 • Edukacja finansowa i rozwój przedsiębiorczości
Inwestycje wspierające ochronę środowiska
 • Zielone inwestycje i troska
  o środowisko
Możliwości i plany rozwoju banku, ING Bank Śląski na tle konkurencji w Polsce
 • Kim jesteśmy
Wpływ ING Banku Śląskiego na otoczenie
 • Strategia ING Banku Śląskiego
Strategia banku i jej realizacja
 • Strategia ING Banku Śląskiego
Digitalizacja/ cyfryzacja np. bankowość elektroniczna
 • Rozwiązania
Zachowanie bezpieczeństwa danych klientów
 • Bezpieczeństwo transakcji
  i stabilność systemów IT
 • Bezpieczeństwo danych osobowych

W raporcie szczegółowo opisaliśmy kluczowe tematy. Prezentujemy zarówno podejście do zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki. Zdecydowaliśmy się również przedstawić pozostałe aspekty raportowania w zakresie najlepiej oddającym ich charakter i wagę dla organizacji.

 • Zarządzanie różnorodnością – wytyczne i polityki (informacja o pracownikach z niepełnosprawnością, osobach starszych na poszczególnych poziomach w strukturze zarządzania, równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn).
 • Employer branding, podejście do rekrutacji, zasady awansu i premiowania w firmie.
 • Relacje ze związkami zawodowymi.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Zapewnienie przestrzegania praw człowieka.
 • Zarządzanie różnorodnością – wytyczne i polityki (informacja o pracownikach z niepełnosprawnością, osobach starszych na poszczególnych poziomach w strukturze zarządzania, równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn).
 • Employer branding, podejście do rekrutacji, zasady awansu i premiowania w firmie.
 • Relacje ze związkami zawodowymi.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Zapewnienie przestrzegania praw człowieka.
 • Działania na rzecz ochrony środowiska w ramach zielonego biura.
 • Podejście do obniżenia zużycia zasobów.
 • Ład korporacyjny oraz sposób zarządzania Bankiem.
 • Działalność inwestycyjna, zabezpieczenie finansowania na inwestycje, zapewnienie stabilności finansowej Spółki.
 • Odpowiedzialna sprzedaż, odpowiedzialny marketing – polityki, procedury wewnętrzne itp.
 • Rodzaje produktów bankowych, wprowadzenie nowych produktów.
 • Innowacyjność np. współpraca ze start-upami.
 • Wspieranie przedsiębiorczości – usługi i produkty dedykowane Małym i Średnim Przedsiębiorstwom.
 • Sposób budowania relacji z klientem, satysfakcja klienta, dopasowanie usług bankowych do potrzeb różnych grup klientów, obsługa klientów z niepełnosprawnościami.

Dane liczbowe w raporcie pochodzą z wewnętrznych systemów raportowania. Przed opublikowaniem wszystkie dokładnie sprawdziliśmy.

Więcej o naszych relacjach i dialogu z interesariuszami w rozdziałach „O nas” i „Jak tworzymy wartość”.

Prace nad raportem koordynował zespół złożony z przedstawicieli obszarów CSR, relacji inwestorskich i raportowania finansowego. Raport jest jednak efektem zaangażowania wielu innych osób.

Są to przede wszystkim:

 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy brali udział w pracach przygotowawczych, wypełniali ankiety, wzięli udział w warsztatach oraz przygotowali dane do raportu,
 • klienci, analitycy, organy nadzoru, inwestorzy, media, organizacje pozarządowe, dostawcy i studenci, którzy odpowiedzieli na ankietę.

Wkład tych wszystkich osób i instytucji złożył się na kolejne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku.

Wszelkie pytania związane z tym raportem prosimy kierować do następujących osób:

 • Iza Rokicka

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Pion Finansów

tel. +48 22 820-4416

e-mail: iza.rokicka@ingbank.pl

 • Klaudia Jabłońska

Starszy specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju i CSR

Biuro Zarządu Banku

Tel. +48 606 494 289

e-mail: klaudia.jablonska@ingbank.pl

dokument
Oświadczenie niezależnej oceny o zakresie ograniczonym
Pobierz
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: