O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Wskaźniki ogólne
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
GRI 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Raportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Dane kontaktowe
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
Podejście do zarządzania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy  
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania

 

GRI 102-56 – Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji.

GRI 401-3, 404-1 – wskaźniki zaraportowane częściowo z powodu braku dostępności niektórych danych wymaganych w wytycznych.

Wskaźniki szczegółowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie w treści raportu
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
GRI 202-1 Wskaźniki standardowej płacy minimalnej według płci w porównaniu do lokalnego minimalnego wynagrodzenia
GRI 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 205-2 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji
GRI 302-4 Ograniczenia zużycia energii
GRI 303-3 Pobór wody
GRI 306-2 Odpady według metody zagospodarowania
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
GRI 401-3 Urlop rodzicielski
GRI 404-1 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: